Matyáš Havrda, Ph.D.
Zaměstnavatel / Employer
Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, Univerzita Palackého, Olomouc
Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts, Palacký University, Olomouc
Badatelna / Office
Kabinet pro klasická studia Filosofického ústavu AVČR
Na Florenci 3, Praha 1
3. patro, č. 318
tel. +420-234 612 318
E-mail: havrda (at) ics.cas.cz
Vzdělání / Education
Karlova univerzita, filosofická fakulta, magisterské obory psychologie (1991-1996) a religionistika (1994-1996), doktorský program v oboru dějiny filosofie (1997-2000)
Charles University, Faculty of Arts, psychology (1991-1996), religion (1994-1996), Ph.D. program in philosophy (1997-2000)
Disertace / Dissertation
Klement Alexandrijský a platónská tradice, vedoucí Z. Kratochvíl, oponenti L. Karfíková, Š. Špinka
Clement of Alexandria and the Platonic Tradition (in Czech), supervisor Z. Kratochvíl, opponents L. Karfíková, Š. Špinka
Stipendia / Scholarships
Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, CA, USA (Fulbright visiting research program), 1. 9. 2003 – 30. 6. 2004

Panepistimio Kritis, Rethymno, Řecko / Greece (A. S. Onassis Public Benefit Foundation), 1. 2. – 30. 7. 2009

Odborné zájmy / Professional interests
Řecká patristická filosofie, raně křesťanské heterodoxní směry, řecká filosofie hellénistické a císařské doby
Greek Patristic philosophy, early Christian heterodoxy, Hellenistic and Imperial philosophy
Současný projekt / Current project
Klement Alexandrijský, Stromata VIII – úvod, překlad a komentář
Clement of Alexandria, Stromata VIII – introduction, translation and commentary
Další aktivity / Other activities
Nakladatelství OIKOYMENH, vedoucí řady Knihovna raně křesťanské tradice (spolu s L. Karfíkovou)
OIKOYMENH Publishing House, Editor of Early Christian Library Series (with L. Karfiková)

Versita-De Gruyter, Theology and Religious Studies Program, Acquisition Editor

Vydané knihy / Published books
Klement Alexandrijský, Stromata V, úvod, překlad a poznámky, Oikúmené : Praha 2009
Clement of Alexandria, Stromata V, introduction, translation and notes, OIKOYMENH : Prague 2009.

Kléméns Alexandrijský, Pobídka Řekům, úvod, překlad z řečtiny a poznámky, Herrmann a synové : Praha 2001
Clement of Alexandria, Protrepticus, introduction, translation and notes, Herrmann a synové : Prague 2001
(rec./review Josef Kružík Lidé města 7, 2005, 2 (16); Jiří Pavlík: Proč "pobídka" a ne „impulz,“ nebo „šťouchanec“?, Listy filologické CXXVI 2003 1-2, s. 122-131)

Články v angličtině / Articles in English
"Grace in Valentinian soteriology", Institute for Antiquity and Christianity Occasional Papers Series, IAC: Claremont 2007, 24 p.

"Some Observations on Clement of Alexandria, Stromata, Book Five", in: Vigiliae Christianae 64/1, 2010, 1-30.

"Grace and Free Will according to Clement of Alexandria," Journal of Early Christian Studies 19/1, 2011, 21-48.

"Galenus Christianus? The Doctrine of Demonstration in Stromata VIII and the Question of its Source," Vigiliae Christianae 65, 2011, 343-375.

"Categories in Stromata VIII," Rhizai 8/1, 2011 (forthcoming).

Články v češtině / Articles in Czech
"Milost jako pokračující tvoření: Irenej z Lyonu" / Grace as Continuing Creation: Irenaeus of Lyon, in: L. Karfíková - J. A. Dus, Nauka o milosti v raném křesťanství (The Doctrine of Grace in Early Christianity), Mlýn: Jihlava 2011 (v tisku)

"Duše a intelekt v Klementově interpretaci via eminentiae"/ Soul and Intellect in Clement's Interpretation of via eminentiae (in Czech), Aither 2/2009

"Milost a svoboda v myšlení Klementa Alexandrijského" / Grace and Free Will according to Clement of Alexandria, in: J. A. Dus – L. Karfíková (edd.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici (Grace in Greek, Jewish and Christian tradition), Mlýn: Jihlava 2009, 153-180

"Počátky křesťanské filosofie v Alexandrii 2.-3. století" / Beginnings of Christian philosophy in Alexandria of the 2nd and 3rd centuries, Proglas 2/2007, 27-31

"Antické mysterijní motivy v Naassénském traktátu" / Mystery motifs in the Naassene Preaching, in: J. Nechutová (ed.), Druhý život antického mýtu (Afterlife of Classical Myth), CDK: Brno 2004, 43-57 (with English summary)

"Valentinovské pojetí milosti" / The Valentinian concept of grace, in: L. Karfíková – J. Mrázek (edd.), Milost podle Písma a starokřesťanských autorů (Grace according to Scripture and Patristic authors), Jihlava 2004, 110-135

"Aritmetické spekulace valentinovce Marka" / Arithmetic speculations of Mark the Valentinian, in: L. Karfíková – Z. Šír (edd.), Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci (Number and its symbolism from antiquity to renaissance), Brno 2003, 53-60

"Hledání věčného tvaru: Výklad zlomku z Valentinovy homilie" / Searching for the eternal form: an interpretation of Valentinus' fragment 4, in: M. Havrda – R. Chlup – T. Vitek (edd.), Mediterranea, FS Z. Kratochvíl, Praha 2002, 136-153

"Mýtus o Šimonově Heleně" / The myth of Simon's Helen, Religio 2/2002, 267-279 (with English summary)

"Od nicoty k nicotě barvami světa: Dějinné drama a úloha člověka v basileidovské theologii" / From nothing to nothing through the colours of the world: The drama of history and the role of man in Basilidean theology, Souvislosti, 3–4/41–42, 1999, 167–177

Komentované překlady / Commented translations
Sofoklés, Král Oidipús, překlad z řečtiny a poznámky / Sophocles, Oedipus Rex, translation and notes, Větrné mlýny: Brno 1999 (s P. Borkovcem / with P. Borkovec)

Aischylos, Oresteia, překlad z řečtiny a poznámky (publikováno na www.fysis.cz); překlad pro divadelní inscenaci: Národní divadlo: Praha 2002 (s P. Borkovcem) / Aeschylus, Oresteia, translation and notes; stage translation: Národní divadlo: Praha 2002 (with P. Borkovec), (Agamemnon, Úlitba mrtvému, Laskavé bohyně, Ediční poznámka)

Evangelium podle Egypťanů, úvod, překlad z řečtiny a poznámky / Gospel of the Egyptians (Greek fragments), in: P. Pokorný – J. Dus (edd.), Neznámá Evangelia: Novozákonní apokryfy I, Vyšehrad: Praha 2001, 224-6

Justin gnostik (Hippolytos, Refutatio V,22-28), překlad z řečtiny / Justin Gnostic (Hippolytus, Refutatio V,22-28), in: Plav, 2005, 17-22

Kniha Elchasai, úvod, překlad z řečtiny a poznámky / The fragments of the Book of Elchasai, in: J. A. Dus (ed.), Proroctví a apokalypsy: Novozákonní apokryfy III, vyd., Vyšehrad: Praha 2007, 127-141

Tomášova kniha, úvod, překlad z koptštiny a poznámky / The Book of Thomas (NHC II,7), in: W. B. Oerter – P. Pokorný (edd.), Rukopisy z Nag Hammádí 1, Kodex II/2-7, Vyšehrad: Praha 2008, 287-299

Recenze / Reviews
Nad novým překladem Órigena (Origen, Comm. Cant., Hom. Cant., Czech translation by M. C. Putna and J. Sitár), in: Souvislosti 1/47, 2001, 198-206

Šedinův tanec metafor (Miroslav Šedina, Bakchantky a včely), in: Auriga (ZJKF) 51, 2009, 160-163.

Příspěvky na konferencích / Conference papers
a) Mezinárodní / International

Why did the Simonians identify Ennoia with Helen of Troy?, SBL-AAR Annual Meeting, 22.-25.11. 2003, Atlanta, USA

The System of Basilides: 'Process Theology' of the 2nd century, Institute for Antiquity and Christianity, Claremont, CA, USA, 22.4. 2004

The probole of Truth in the Treatise on Resurrection (NHC I,4), North American Patristic Society Annual Meeting, 27.-29.5.2004, Loyola University, Chicago, USA

Beyond Doubt: Arguments for the Possibility of Knowledge in Hellenistic Philosophy, Panepistimio Kritis, Rethymno, Greece, 7.5.2009

Demonstrative Method in Stromata VII: Context, Principles and Purpose, Colloquium Clementinum: De septimo Clementis Stromateorum libro, CMTF UP Olomouc, October 21-23, 2010

b) Domácí / Local

Aritmetické spekulace valentinovce Marka (Arithmetic speculations of Mark the Valentinian), symposium Číslo v textech před rokem 1600 (Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, 26.-27.4. 2002, Praha)

Náboženský universalismus v Naassénském traktátu (Religious universalism in the Naassene Preaching), symposium Druhý život antického mýtu (Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, 27.–28.3. 2003, Brno)

Je Traktát o zmrtvýchvstání valentinovský dokument? (Is the Treatise on Resurrection a Valentinian document?), koptologické symposium CBS, ETF Praha, 9.12. 2005

Víra jako anticipace smyslu. K filosofii víry Klementa Alexandrijského (Faith as the anticipation of meaning. Note on Clement of Alexandria's philosophy of faith), pracovní setkání mladých patrologů, CMTF UP Olomouc, 20.10. 2006

Jak správně chytat míč. Synergické metafory Klementa Alexandrijského (How to catch the ball: Synergic metaphors in Clement of Alexandria), symposium Pojetí „přirozenosti“ ve filozofii minulosti i současnosti (Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, květen 2007, 10.-11.5.2007, Olomouc)

Duše a intelekt v Klementově interpretaci via eminentiae (Soul and Intellect in Clement's interpretation of via eminentiae), konference Platónovo Symposion a antická tradice (FF UP Olomouc, 22.-23.11. 2007)

Afairetická metoda poznání v Klementových Stromatech (Aphairetic method of knowledge in Clement's Stromata), Patristická konference 2008 (CMTF UP Olomouc, 7.-8.11. 2008)

Zkušenost a rozum v Galénově filosofii vědy (Experience and Reason in Galen's Philosophy of Science), Katedra Filosofie a dějin přírodních věd (Praha 9.4. 2010)