Aktualizace 4. 9. 2018

 
Autor Nazev Podtitul Rok Misto Vydavatel Ediční řada Umístění Svazek Číslo
. Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona 1996 Praha Česká biblická společnost S-a1 Ol - 065
Augustinus Opera. Pars X,1 Enarrationes in Psalmos I - L 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XXXVIII P-0 CMTF-1419
Cassiodorus Variarum libri XII, De anima cura et studio A. J. Fridh, J. W. Halporn 1973 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XCVI P-0 CMTF-1420
Nechutová, Jana Latinská literatura českého středověku do roku 1400
2000 Praha Vyšehrad

K-5 FOl - 396
Simcis, Greg Adobe PHOTOSHOP efekty s texty
2000 Brno UNIS

K-1 FOl - 397
Ricken, Frido Antická filosofie
1999 Olomouc Nakladatelství Olomouc Dějiny filosofie I
FOl - 398
Kumprecht, Karel - Ostmeyer, Jurgen Česko - německý, německo - český obustranný slovník.
1997 Vimperk Pražské nakladatelství Jiřího Poláčka; Papyrus


FOl - 399
Pražák, Josef M. - Novotný, František - Sedláček, Josef Latinsko - český slovník
1999 Praha Koniasch Latin Press


FOl - 400
Fronek, Josef Anglicko - český, česko - anglický slovník
1999 Praha LEDA

K-0 FOl - 401
Broža, Petr Programování WWW stránek pro úplné začátečníky

K-1 FOl - 402
Quitt, Zdeněk - Kucharský, Pavel Česko - latinský slovník starověké a současné latiny Lexicon bohemio-latinum voces antiquae et recentioris Latinitatis continens 1992 Praha Státní pedagogické nakladatelství

K-0 FOl - 403
Vlasák, Václav Francouzsko-český a česko - francouzský slovník. Část česko - francouzská 1997 Praha Státní pedagogické nakladatelství


FOl - 404
Vlasák, Václav Francouzsko-český a česko - francouzský slovník. Část francouzsko - česká 1997 Praha Státní pedagogické nakladatelství

K-0 FOl - 405
Petráčková, Věra - Kraus, Jiří Akademický slovník cizích slov
2000 Praha Academia

K-0 FOl - 406
Prach, Václav Řecko - český slovník
1998 Praha Vyšehrad

K-1 FOl - 407
Frater Colda ordinis praedicatorum Tractatus mystici Mystické traktáty 1997 Praha OIKOYMENH Fontes Latini Bohemorum II S-g5 FOl - 408
Isidor ze Sevilly Etymologiae IX Etymologie IX 1998 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice II P-b1 FOl - 410
Karfíková, Lenka Řehoř z Nyssy Boží a lidská nekonečnost 1999 Praha OIKOYMENH

S-c2 FOl - 411
Cristianus de Prachaticz Algorismus prosaycus Základy aritmetiky 1999 Praha OIKOYMENH Fontes Latini Bohemorum III S-g5 FOl - 412
Cristianus de Prachaticz De sanguinis minucione O pouštění krve 1999 Praha OIKOYMENH Fontes Latini Bohemorum IV
FOl - 414
Hugo ze Svatého Viktora De tribus diebus O třech dnech 1997 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice I P-b4 FOl - 415
Thierry ze Chartres Tractatus de sex dierum operibus O stvoření světa 2000 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice IV P-b3 FOl - 416
Tertullianus Opera. Pars I. Opera Catholica. Adversus Marcionem 1954 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina I P-0 FOl - 419
Tertullianus Opera. Pars II. Opera Montanistica 1954 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina II P-0 FOl - 420
Dubský, Josef - Rejzek, Vladimír Španělsko-český slovník Diccionario Espaňol-Checo 1999 Praha LEDA

K-0 FOl - 627
Heer, Friedrich Evropské duchovní dějiny
2000 Praha Vyšehrad

K-4 FOl - 628
Le Goff, Jacques (ed.) Středověký člověk a jeho svět
1999 Praha Vyšehrad


FOl - 629
Rabi Moše ben Majmon (Maimonides) Osm kapitol o lidské duši a mravním konání
2001 Praha Sefer Svazek
S-c6 FOl - 630
De Libera, Alain Středověká filosofie Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie 2001 Praha OIKOYMENH Dějiny filosofie 5 S-d1 FOl - 631
Graeser, Andreas Řecká filosofie klasického období Sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés 2000 Praha OIKOYMENH Dějiny filosofie 2 S-a2 FOl - 632
Lambert, Malcolm Středověká hereze
2000 Praha Argo Historické myšlení 12 K-3 FOl - 633
Le Goff, Jacques Středověká imaginace
1998 Praha Argo Historické myšlení 5 K-3 FOl - 634
Špidlík, Tomáš Živé slovo Denní evangelium 2000 Olomouc Velehrad Dílo Tomáše Špidlíka V. S-a1 FOl - 635
Neumann, Uwe Augustin
1999 Praha Volvox globator Srdce a kříž 4 S-c3 FOl - 636
Chenu, Marie-Dominique Tomáš Akvinský
2000 Praha Volvox globator Srdce a kříž 6 S-e3 FOl - 637
Wehr, Gerhard Mistr Eckhart
1999 Olomouc Votobia

S-e4 FOl - 638
AA.VV. Filosofický slovník
1998 Olomouc Nakladatelství Olomouc

Navrátil FOl - 639
Kléméns Alexandrijský Pobídka Řekům
2001 Praha Herrmann&synové


FOl - 640
Polišenský, Josef Komenský, muž labyrintů a naděje
1996 Praha Academia

S-g5 FOl - 641
Kybal, Vlastimil M. Matěj z Janova Jeho život, spisy a učení 2000 Brno L.Marek Pontes pragenses 11 S-g5 FOl - 642
Machiavelli, Niccolo Úvahy o vládnutí a o vojenství Vladař. Úvahy o umění válečném. Rozpravy o prvních deseti knihách Tita Livia 2001 Praha Argo

S-g2 FOl - 643
Aristotelés Rétorika / Poetika
1999 Praha Nakladatelství Petr Rezek

S-a4 FOl - 644
Vopěnka, Petr Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci Souborné vydání Rozprav s geometrií 2001 Praha Práh

K-4 FOl - 645
Dodds, E.R. Řekové a iracionálno
2000 Praha OIKOYMENH

S-a2 FOl - 646
Gilson, Étienne Henry Bytí a někteří filosofové
1997 Praha OIKOYMENH

K-6 FOl - 647
Culdautová, Francine Nástin gnostické theologie
1999 Praha OIKOYMENH Dějiny myšlení a kultury 13 S-b5 FOl - 648
Hadot, Pierre Plotínos čili prostota pohledu
1993 Praha OIKOYMENH

S-a6 FOl - 649
Gadamer, Hans-Georg Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem
1994 Praha OIKOYMENH

S-a3 FOl - 650
Ebert, Theodor Sókrates jako pythagorejec a anamnése v Platónově dialogu Faidón
1999 Praha OIKOYMENH

S-a3 FOl - 651
Rist, John,M. Stoická filosofie
1998 Praha OIKOYMENH

S-a5 FOl - 652
Aristotelés Politika I řecko - česky 1999 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice 1 S-a4 FOl - 653
Mulgan,Richard G. Aristotelova politická teorie Úvod do studia politických teorií 1998 Praha OIKOYMENH

S-a4 FOl - 654
Havlíček, Aleš (ed.) Platónův dialog Menón Sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 23.-24. Října 1998 2000 Praha OIKOYMENH

S-a3 FOl - 655
Havlíček, Aleš (ed.) Platónova Ústava a Zákony Sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 4. - 5. dubna 1997 1999 Praha OIKOYMENH

S-a3 FOl - 656
S. Jan od Kříže Duchovní píseň
2000 Kostelní Vydří Karmelitánské nakladatelství Karmelitánská spiritualita 55 S-g4 FOl - 657
Rezková, Petra (ed.) Dialog, vědění, orientace K raným Platónovým dialogům 1992 Praha OIKOYMENH PomFil 3
FOl - 658
Rezek, Petr (ed.) Kosmos a živly
1992 Praha OIKOYMENH PomFil 11 S-a3 FOl - 659
Rezek, Petr (ed.) Idea a třetí muž
1993 Praha OIKOYMENH PomFil 10 S-a2 FOl - 660
Rezek, Petr (ed.) Spravedlnost jako zdatnost
1996 Praha OIKOYMENH PomFil 5 S-a4 FOl - 661
Coreth, Emerich Základy metafyziky
2000 Svitavy Trinitas; Křesťanská akademie, Řím Studium 128 K-6 FOl - 662
Ohler, Norbert Umírání a smrt ve středověku
2001 Jinočany H&H

K-3 FOl - 663
Huizinga, Johan Podzim středověku
1999 Jinočany H&H

K-3 FOl - 664
Novotný, Jiří Basil Veliký a jeho doba Basil Veliký: Moralia 1999 Olomouc Velehrad Prameny spirituality III S-c1 FOl - 665
Sorabji, Richard Aristotelés - O paměti
1995 Praha Petr Rezek

S-a4 FOl - 666
Tugendhat, Ernst - Wolf, Ursula Logicko-sémantická propedeutika
1997 Praha Nakladatelství Petr Rezek

K-6 FOl - 667
Gottfried, Martin Úvod do všeobecné metafyziky
1996 Praha Nakladatelství Petr Rezek

K-6 FOl - 668
Heinzmann, Richard Středověká filosofie 2. Díl ediční řady Dějiny filosofie 2000 Olomouc Nakladatelství Olomouc

S-d1 FOl - 669
Savonarola, Girolamo Útěcha mého putování A poslední meditace nad žalmem Miserere 1998 Praha Krystal OP Thesaurus 4 S-f6 FOl - 670
Eco, Umberto Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře
2001 Praha Lidové noviny Utváření Evropy 3 K-3 FOl - 671
Órigenés O Písni písní
2000 Praha Herrmann&synové

S-b4 FOl - 672
Kovář, František Filosofické myšlení hellenistického židovstva
1996 Praha Herrmann&synové

S-b1 FOl - 673
Putna, Martin C. Órigenés z Alexandrie Kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím nebo též pokus o pohled do tváře 2001 Praha Torst

S-b4 FOl - 674
Wolters, Clifton Oblak nevědění Zásadní dílo středověké mystiky. Do moderní angličtiny přeložil a úvod napsal Clifton Wolters 2000 Praha Pragma

S-e6 FOl - 675
Mráz, Milan Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii
2001 Praha FÚ AV ČR - FILOSOFIA

S-a4 FOl - 676
Platón Prótagoras
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice 1 S-a3 FOl - 677
Platón Euthydémos, Menón
1994 Praha OIKOYMENH
2 S-a3 FOl - 678
Platón Gorgias
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice 3 S-a3 FOl - 679
Platón Faidros
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice 5 S-a3 FOl - 680
Platón Filébos
1994 Praha OIKOYMENH
7 S-a3 FOl - 681
Platón Faidón
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice 8 S-a3 FOl - 682
Platón Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice 9 S-a3 FOl - 683
Platón Theaitétos
1995 Praha OIKOYMENH
11 Tom FOl - 684
Platón Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos
1996 Praha OIKOYMENH
15 S-a3 FOl - 685
Platón Listy
1996 Praha OIKOYMENH
16 S-a3 FOl - 686
Platón Ústava
2001 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice 18 S-a3 FOl - 687
Platón Alkibiadés I. Alkibiadés II. Hipparchos. Milovníci
1996 Praha OIKOYMENH
19 S-a3 FOl - 688
Platón Zákony
1997 Praha OIKOYMENH
20 S-a3 FOl - 689
Platón Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy
1997 Praha OIKOYMENH
21 S-a3 FOl - 690
Filipec, Josef a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost s Dodatkem Ministersva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2001 Praha Academia

K-0 FOl - 692
Courth, Franz Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Faszikel 1a: Ttinität. In der Schrift und Patristik 1988 Freiburg im Breisgau Herder
II, 1a S-a0 Ol - 001
Seybold, Michael Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Faszikel 1a: Die Offenbarung. Von der Schrift bis zum Ausgang der Scholastik 1971 Freiburg im Breisgau Herder
I, 1a S-a0 Ol - 002
Courth, Franz Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Faszikel 1b: Ttinität. In der Scholastik 1985 Freiburg im Breisgau Herder
II, 1b S-a0 Ol - 003
Scheffczyk, Leo Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Der Trinitarische Gott Die Schöpfung Die Sünde. Faszikel 2a: Schöpfung und Vorsehung 1963 Freiburg im Breisgau Herder
II, 2a S-a0 Ol - 004
Scheffczyk, Leo Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Faszikel 3a (1.Teil): Urstand, Fall und Erbsünde. Von der Schrift bis Augustinus 1981 Freiburg im Breisgau Herder
II, 3a (1.Teil) S-a0 Ol - 005
Finkenzeller, Josef Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Faszikel 1a: Die Lehre von der Sakramenten im allgemeinen. Von der Schrift bis zur Scholastik 1980 Freiburg im Breisgau Herder
IV, 1a S-a0 Ol - 006
Neunheuser, Burkhard Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Faszikel 2: Taufe und Firmung 1983 Freiburg im Breisgau Herder
IV, 2 S-a0 Ol - 007
Daley, Brian Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Faszikel 7a: Eschatologie. In der Schrift und Patristik 1986 Freiburg im Breisgau Herder
IV, 7a S-a0 Ol - 008
Ott, Ludwig Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Faszikel 7b: Eschatologie. In der Scholastik 1990 Freiburg im Breisgau Herder
IV, 7b S-a0 Ol - 009
Courth, Franz Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Faszikel 1c: Trinität. Von der Reformation bis zur Gegenwart 1996 Freiburg im Breisgau Herder
II, 1c S-a0 Ol - 010
Courth, Franz Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Faszikel 1d: Christologie. Von der Reformation bis ins 19. Jahrhundert 2000 Freiburg im Breisgau Herder
III, 1d S-a0 Ol - 011
Petri, Heinrich Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 2c - Glaube und Gotteserkenntnis. Von der Reformation bis zur Gegenwart 1985 Freiburg im Breisgau Herder
I, 2c S-a0 Ol - 012
Ziegenaus, Anton Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Faszikel 3a (2.Teil): Kanon Von der Väterzeit bis zu Gegenwart 1990 Freiburg im Breisgau Herder
I, 3a (2.Teil) S-a0 Ol - 013
Schäfer, Philipp Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Faszikel 7c (2.Teil): Eschatologie.Trient und Gegenreformation 1984 Freiburg im Breisgau Herder
IV, 7c (2.Teil) S-a0 Ol - 014
Söll, Georg Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 5: Dogma und Dogmenentwicklung 1971 Freiburg im Breisgau Herder
I, 5 S-a0 Ol - 015
Escribano-Alberca, Ignacio Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Faszikel 7d: Eschatologie. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart 1987 Freiburg im Breisgau Herder
IV, 7d S-a0 Ol - 016
Köster, Heinrich Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Faszikel 3c: Urstand, Fall und Erbsünde. Von der Reformation bis zur Gegenwart 1982 Freiburg im Breisgau Herder
II, 3c S-a0 Ol - 017
Beumer, Johannes Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 4: Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle 1962 Freiburg im Breisgau Herder
I, 4 S-a0 Ol - 018
Palma, José-Martin Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Faszikel 5b: Gnadenlehre. Von der Reformation bis zur Gegenwart 1980 Freiburg im Breisgau Herder
III, 5b S-a0 Ol - 019
Finkenzeller, Josef Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Faszikel 1b: Die Lehre von der Sakramenten im allgemeinen. Von der Reformation bis zur Gegenwart 1981 Freiburg im Breisgau Herder
IV, 1b S-a0 Ol - 020
Ott, Ludwig Handbuch der Dogmengeschichte Band IV:Sakramente. Eschatologie. Faszikel 5: Das Weihesakrament 1969 Freiburg im Breisgau Herder
IV, 5 S-a0 Ol - 021
Isidor ze Sevilly Etymologiae XVI. Etymologie XVI
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice V P-b1 Ol - 022
Isidor ze Sevilly Etymologiae I-III. Etymologie I-III
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice III P-b1 Ol - 023
Jakubka, Jaroslav - Michal, Pavel Zákoník práce 2000 - 2001. Srovnávací bez komentáře 2000 Olomouc ANAG

K-0 Ol - 024
Hartmanová, Věra a kolektiv Pravidla českého pravopisu
1999 Olomouc Nakladatelství Olomouc

K-0 Ol - 025
Abailard, Peter Sic et Non A Critical Edition 1976 Chicago The University of Chicago Press

P-b3 Ol - 026
Jerome Select Letters
1991 Cambridge Harvard University Press The Loeb Classical Library 262 P-b1 Ol - 027
PANAGIÓTOPOULOS, IÓANNÉS ANT. SYNEISAKTOI TO ZÉTÉMA TÓN SYNEISAKTÓN STÉN ARCHAIA EKKLÉSIA 2000 Athéna EKDÓSEIS "DIÉGÉSÉ"

S-b5 Ol - 028
Rashed, Roshdi Les mathématiques infinitésimales du IXe au Xie siécle Ibn al-Haytham. Volume II 1993 London Al-Furqán Islamic Heritage Foundation


Ol - 029
GRÉGORIOS NYSSÉS BIOS; SYGGRAMMATA; DIDASKALIA
1997 Athéna EKDOTIKÉ PARAGÓGÉ: EPTALOFOS A.B.E.E.

P-a4 Ol - 030
Pokorný, Martin (ed.) Liber de causis
1999 Praha Rezek

P-b3 Ol - 031
Plotínos O klidu
1997 Praha Rezek

S-a6 Ol - 032
Plotínos Sestry duše
1995 Praha Rezek

S-a6 Ol - 033
Svoboda, Karel Estetika svatého Augustina a její zdroje Aurelius Augustinus: O pořádku - O učiteli 2000 Praha Karolinum

S-c3 Ol - 034
Hlobil, Ivo - Petrů, Eduard Humanism and the Early Renaissance in Moravia
1999 Olomouc Votobia

S-g5 Ol - 035
Richard ze Svatého Viktora Liber de Verbo incarnato Kniha o vtěleném Slově 2000 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice VI
Ol - 036
Augustinus Opera Confessionum Libri XIII 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XXVII Jiří Šbrt Ol - 037
Augustinus Opera. Pars II,2 Contra Academicos; De beata vita; De ordine; De magistro; De libero arbitrio 1970 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XXIX P-0 Ol - 038
Augustinus Opera. Pars IV,1 De doctrina christiana; De vera religione 1962 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XXXII P-0 Ol - 039
Augustinus Opera. Pars V. Questionum in Heptateuchum libri VII; Locutionum in Heptateuchum libri VII; De octo quaestionibus ex Veteri Testamento 1958 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XXXIII P-0 Ol - 040
Augustinus Opera. Pars VII,2 De sermone Domini in Monte libros duos 1967 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XXXV P-0 Ol - 041
Augustinus Opera. Pars VIII In Iohannis Evangelium tractatus CXXIV 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XXXVI P-0 Ol - 042
Augustinus Opera. Pars X,2 Enarrationes in Psalmos LI - C 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XXXIX P-0 Ol - 043
Augustinus Opera. Pars X,3 Enarrationes in Psalmos CI - CL 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XL P-0 Ol - 044
Augustinus Opera. Pars XI,1 Sermones de Vetere Testamento 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XLI P-0 Ol - 045
Eusebius (Caesariensis) Werke IV. Band: Gegen Marcell; Uber die kirchliche Theologie; Die Fragmente Marcells 1991 Berlin Akademie Verlag Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte IV. P-a4 Ol - 046
Eusebius (Caesariensis) Werke VIII. Band. Die Praeparatio Evangelica. II. Teil: Die Bucher XI bis XV, Register 1983 Berlin Akademie Verlag Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte VIII.,2 P-a4 Ol - 047
Quasten, Johannes Patrology Volume I. The Beginning of Patristic Literature From the Apostles Creed to Irenaeus
Allen Christian Classics

S-b5 Ol - 048
Quasten, Johannes Patrology Volume II. The Ante-Nicene Literature after Irenaeus
Allen Christian Classics

S-b5 Ol - 049
Quasten, Johannes Patrology Volume III. The Golden Age of Greek Patristic Literature From the Council of Niceae to the Council of Chalcedon
Allen Christian Classics

S-b5 Ol - 050
Quasten, Johannes Patrology Volume IV. The Golden Age of Latin Patristic Literature From the Council of Niceae to the Council of Chalcedon
Allen Christian Classics

S-b5 Ol - 051
Liddell, Henry George - Scott, Robert A Greek-English Lexicon With a Revised Supplement 1996 Oxford Oxford University Press

K-1 Ol - 052
Lampe, G.W.H.(ed.) A patristic greek lexicon
2000 Oxford Oxford University Press

K-1 Ol - 053
Karfíková, Lenka "De esse ad pulchrum esse" Schönheit in der Theologie Hugos von St. Viktor 1998 Turnhout Brepols Bibliotheca Victorina VIII S-e1 Ol - 054
Stirnemann, Alfred - Wilflinger, Gerhard (ed.) Syriac dialogue First non-official consultation on dialogue within the Syriac tradition 1994 Vienna PRO ORIENTE

S-c6 Ol - 055
Stirnemann, Alfred - Wilflinger, Gerhard (ed.) Syriac dialogue Second non-official consultation on dialogue within the Syriac tradition 1996 Vienna PRO ORIENTE

S-c6 Ol - 056
Stirnemann, Alfred - Wilflinger, Gerhard (ed.) Syriac dialogue Third non-official consultation on dialogue within the Syriac tradition 1998 Vienna PRO ORIENTE

S-c6 Ol - 057
Stirnemann, Alfred (ed.) La tradition syriaque Troisieme rencontre des Églises de tradition syriaque. Fondation PRO ORIENTE; Mundelein (Illinois), 8-11 juillet 1997 1998 Paris Istina

S-c6 Ol - 058
Stirnemann, Alfred (ed.) KOINONIA Premier Colloque ecclésiologique entre théologiens orthodoxes et catholiques. Vienne 1-7 avril 1974 1975 Paris Istina

S-c6 Ol - 059
Stirnemann, Alfred - Wilflinger, Gerhard (ed.) Five Vienna consultations between theologians of the Oriental Orthodox Churches and the Roman Catholik Church 1971, 1973, 1976, 1978 and 1988. Selected papers in one volume. 1993 Vienna PRO ORIENTE

S-c6 Ol - 060
Averincev,S.S Sofija - Logos Slovar 2001 Kiev Duch i Litera

S-c5 Ol - 061
Plotin Über Ewigkeit und Zeit Enneade III,7 1995 Frankfurt am Main Klostermann Klostermann-Texte: Philosophie
S-a6 Ol - 062
Sokol, Jan (ed.) Mistr Eckhart a středověká mystika
2000 Praha Vyšehrad

S-e4 Ol - 063
Scheffczyk, Leo - Ziegenaus, Anton Katholische Dogmatik VI. Band. Die Heilsverwirklichung in der Gnade. Gnadenlehre 1998 Aachen MM

Karfíková Ol - 064
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XVII/4. Sermones II. Fasc. 4
Volumen XVII/4. Sermones II. Fasc. 4
Volumen XVII/4. Sermones II. Fasc. 4 (Sermones LVII-LXI)
2001 Hamburg Felix Meiner Verlag
NICOLAI DE CUSA Opera Omnia
XVII. P-d2 Ol - 066
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen X/1 Opuscula II. Fasc. I De aequalitate - Vita erat lux hominum 2001 Hamburg Felix Meiner Verlag
X. P-d2 Ol - 067
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XI/1 De beryllo 1988 Hamburg Felix Meiner Verlag
XI. P-d2 Ol - 068
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XVIII/2 Sermones III. Fasc. 2 (Sermones CXLI-CLX) 2001 Hamburg Felix Meiner Verlag
XVIII. P-d2 Ol - 069
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen IV Opuscula I De deo abscondito; De quaerendo deum; De filiatione dei; De dato patris luminum; Coniectura de ultimis diebus; De genesi 1959 Hamburg Felix Meiner Verlag
IV. P.Floss Ol - 070
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen V Idiota de sapientia. - Idiota de mente 1983 Hamburg Felix Meiner Verlag
V. P.Floss Ol - 071
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XIX/2 Sermones IV. Fasc. 2 (Sermones CCXVII-CCXXXI) 2001 Hamburg Felix Meiner Verlag
XIX. P-d2 Ol - 072
Ioannis Saresberiensis Policraticus I-IV 1993 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXVIII P-0 Ol - 073
Feraboli Simonetta . Matton, Sylvain (ed.) Hermes latinus Tomus IV, pars I. Hermes Trismegistus: De triginta sex decanis; Translatio gallica capitum XXIV-XXV 1994 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXLIV P-0 Ol - 074
Ioannis Saresberiensis Metalogicon
1991 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XCVIII P-0 Ol - 075
Klaes, Monica (ed.) Vita sanctae Hildegardis
1993 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXXVI P-0 Ol - 076
Guillelmus de Conchis Opera omnia Tomus I: Dragmaticon Philosophiae; Summa de philosophia in vulgari 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLII P-0 Ol - 077
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XXII. 130 - 133 In Monte Pessulano et Pisis anno 1308 composita 1998 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXIV P-0 Ol - 078
Ioannes Scottus seu Eriugena Periphyseon Liber tertius 1999 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLXIII P-0 Ol - 079
D´Onofrio, Iulius (ed.) Logica antiquioris mediae aetatis I. Excerpta Isagogarum et Categoriarum 1995 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXX P-0 Ol - 080
Guillelmus a sancto Theodorico Opera omnia Pars II. Expositio super Cantica Canticorum; Brevis commentatio; Excerpta de libris Beati Ambrosii super Cantica Canticorum; Excerpta ex libris Beati Gregorii super Cantica Canticorum 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis LXXXVII P-0 Ol - 081
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XXIII. 106 - 113 Ianue et in Monte Pessulano anno 1308 composita 1998 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXV P-0 Ol - 082
Brachtendorf, Johannes Die Struktur des menschlichen Geistes nach Augustinus Selbstreflexion und Erkenntnis Gottes in "De Trinitate" 2000 Hamburg Felix Meiner Verlag GmbH


Ol - 083
Hildegarda Bingensis Liber divinorum operum
1996 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XCII P-0 Ol - 084
Ioannes Scottus seu Eriugena Periphyseon Liber secundus 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLXII P-0 Ol - 085
Hudry, Francoise (ed.) Hermes latinus Tomus III, pars I. Liber viginti quattuor philosophorum 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXLIII A P-0 Ol - 086
Ioannes Scottus seu Eriugena Periphyseon Liber primus 1996 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLXI P-0 Ol - 087
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XX. 106 - 113 In Monte Pessulano et Ianuae annis MCCCIII-MCCCIV composita 1995 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXIII P-0 Ol - 088
Dove, Mary (ed.) Glossa ordinaria Pars 22: In Canticum Canticorum 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLXX P-0 Ol - 089
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XVIII. 208-212; In civitate Maioricensi anno MCCCXIII composita 1991 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis LXXX P-0 Ol - 090
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XIV. 128 Ars generalis ultima Lugduni anno MCCCV incepta Pisis anno MCCCVIII ad finem perducta 1986 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis LXXV P-0 Ol - 091
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XV. 201 - 207 Summa sermonum in civitate Maioricensi annis MCCCXII-MCCCXIII composita 1987 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis LXXVI P-0 Ol - 092
Raimundus Lullus Opera latina Tomus IX. 120 - 122 In Monte Pessulano anno MCCCV composita 1981 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XXXV P-0 Ol - 093
Ioannes Scottus Eriugena Expositiones in hierarchiam coelestem
1975 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XXXI P-0 Ol - 094
Ioannes Scottus Eriugena De divina praedestinatione liber
1978 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis L P-0 Ol - 095
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XII. 123 - 127 Barcinone, in Monte Pessulano, Pisis annis MCCCV-MCCCVIII composita 1984 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XXXVIII P-0 Ol - 096
Lancel,S. (ed.) Gesta conlationis Carthaginiensis anno 411 Accedit sancti Augustini Breviculus conlationis cum donatistis 1974 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXLIX A P-0 Ol - 097
Raimundus Lullus Opera latina Tomus VI. 156 - 167; Parisiis anno MCCCX composita 1978 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XXXIII P-0 Ol - 098
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XI. 135 - 141 In Monte Pessulano annis MCCCVIII-MCCCIX composita 1983 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XXXVII P-0 Ol - 099
Hildegarda Bingensis Scivias
1978 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XLIII P-0 Ol - 100
Hildegarda Bingensis Scivias Pars III 1978 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XLIII A P-0 Ol - 101
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XIII. 134 Ars compendiosa Dei in Monte Pessulano anno MCCCVIII composita 1985 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XXXIX P-0 Ol - 102
Petrus Abaelardus Opera theologica III. Theologia "Summi boni", Theologia "Scholarium" 1987 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XIII Karfíková Ol - 103
Raimundus Lullus Opera latina Tomus VII. 168 - 177; Parisiis anno MCCCXI composita 1975 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XXXII P-0 Ol - 104
Raimundus Lullus Opera latina Tomus X. 114 - 117, 119 In Monte Pessulano anno MCCCIV composita 1982 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XXXVI P-0 Ol - 105
Hildegarda Bingensis Epistolarium Pars prima. I-XC 1991 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XCI P-0 Ol - 106
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XVI. 190-200 Opera Viennae Allobrogum, in Monte Pessulano et in civitate Maioricensi annis MCCCXI-MCCCXII composita 1988 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis LXXVIII P-0 Ol - 107
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XVII. 76-81. Opera Parisiis anno MCCXCVII-MCCXCIX composita 1989 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis LXXIX P-0 Ol - 108
Petrus Abaelardus Opera theologica II. Theologia christiana, Theologia scholarium (Recensiones breviores). Accedunt Capitula haeresum Petri Abaelardi 1969 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XII Karfíková Ol - 109
Raimundus Lullus Opera latina Supplementum Lullianum Tomus I. Breviculum seu electorium parvum Thomae Migerii (Le Myésier) 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis LXXVII P-0 Ol - 110
Gregorius Magnus In Canticum Canticorum In librum primum Regum
Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina CXLIV P-0 Ol - 111
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera XIII,1 De diversis quaestionibus ad Simplicianum 1970 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XLIV P-0 Ol - 112
Boethius, A.M. Philosophiae consolatio
1984 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XCIV P-0 Ol - 113
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera XIII,2 De fide …; Enchiridion ad Laurentium…; De catechizandis…; Sermo ad catechumenos…; Sermo de disciplina…; Sermo de utilitate…; Sermo de excidio…; De hae 1969 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XLVI P-0 Ol - 114
Gryson, R. (ed.) Scripta Arriana latina. Pars I Collectio veronensis; Scholia in concilium Aquileiense; Fragmenta in Lucam rescripta; Fragmenta theologica rescripta 1982 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXXVII P-0 Ol - 115
Gregorius Magnus Homiliae in Hezechihelem prophetam
1971 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina CXLII P-0 Ol - 116
Hilarius Pictaviensis Opera, Pars II,1 De Trinitate Praefatio; Libri I - VII 1979 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXII P-0 Ol - 117
Hilarius Pictaviensis Opera, Pars II,1 De Trinitate Libri VIII-XII; Indices + 12 microfiches 1980 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXII A P-0 Ol - 118
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera. Pars XIII/2 De diversis quaestionibus octoginta tribus. De octo Dulcitii quaestionibus 1975 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XLIV A P-0 Ol - 119
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera. Pars XIII/3 Quaestiones evangeliorum cum appendice Quaestionum XVI in Matthaeum 1980 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XLIV B P-0 Ol - 120
Prudentius, Aurelius Clemens Carmina
1966 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina CXXVI P-0 Ol - 121
Isidorus Hispalensis Sententiae
1998 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina CXI P-0 Ol - 122
Hieronymus S.Hieronymi presbyteri opera. Pars I,1 Pars I. Opera exegetica 1. Hebraice quaestiones in libro Geneseos; Liber interpretationis hebraicorum nominum. Commentarioli in Psalmos; Commentarius in Ecclesiasten 1959 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXII P-0 Ol - 123
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera. Pars XIV,1 De civitate Dei. Libri I-X 1955 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XLVII P-0 Ol - 124
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera. Pars XIV,2 De civitate Dei. Libri XI-XXII 1955 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XLVIII P-0 Ol - 125
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera. Pars XV,3 Contra adversarium legis et prophetarum. Commonitorium Orosii et sancti Aurelii Augustini contra Priscillianistas et Origenistas 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XLIX P-0 Ol - 126
Boethius, A.M. Anicii Manlii Severini Boethii opera. Pars II De arithmetica 1999 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XCIVA P-0 Ol - 127
Gregorius Magnus S.Gregorii Magni Opera. Moralia in Iob. Libri I-X 1979 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina CXLIII P-0 Ol - 128
Gregorius Magnus S.Gregorii Magni Opera. Moralia in Iob. Libri XXIII-XXXV 1985 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina CXLIII B P-0 Ol - 129
Raimundus Lullus Opera latina Tomus VIII. 178 - 189; Parisiis anno MCCCX composita 1980 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XXXIV P-0 Ol - 130
Brachtendorf, Johannes Gott und sein Bild Augustinus De Trinitate im Spiegel gegenwärtiger Forschung 2000 Paderborn Verlag Ferdinand Schoning


Ol - 131
Hieronymus Opera, Pars I,2 Pars I - Opera exegetica 2 - Commentariorum in Esaiam Libri I-XI 1963 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXIII P-0 Ol - 132
Hieronymus Opera, Pars I,2 A Pars I - Opera exegetica 2 A - Commentariorum in Esaiam Libri XII - XVIII; In Esaia paruula adbreviatio 1963 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXIII A P-0 Ol - 133
Hieronymus Opera, Pars I,3 Pars I - Opera exegetica 3 - In Hieremiam Libri VI 1960 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXIV P-0 Ol - 134
Hieronymus Opera, Pars I,6 Pars I - Opera exegetica 6; Commentarii in prophetas minores - Osee, Ioelem, Amos, Abdiam, Ionam, Michaeam 1969 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXVI P-0 Ol - 135
Hieronymus Opera, Pars I,6 A Pars I - Opera exegetica 6; Commentarii in prophetas minores - Naum, Abacuc, Sophoniam, Aggaeum, Zachariam, Malachiam 1970 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXVI A P-0 Ol - 136
Hieronymus Opera, Pars I,7 Pars I - Opera exegetica 7 - Commentariorum in Matheum Libri IV 1969 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXVII P-0 Ol - 137
Hieronymus Opera, Pars II Pars II - Opera homiletica - Tractatus sive homiliae in Psalmos, In Marci Evangelium aliaque varia argumenta 1958 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXVIII P-0 Ol - 138
Hieronymus Opera, Pars III,I Pars III - Opera polemica 3 - Contra Rufinum 1982 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXIX P-0 Ol - 139
Hieronymus Opera, Pars III,3 Pars III - Opera polemica 3 - Contra Iohannem 1999 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXIX A P-0 Ol - 140
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Aachen bis Beetelordenskirchen 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
I K-1 Ol - 141
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Bettlerwesen bis Codex von Valencia 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
II K-1 Ol - 142
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Codex Wintoniensis bis Erziehungs- und Bildungswesen 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
III K-1 Ol - 143
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Erzkanzler bis Hiddensee 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
IV K-1 Ol - 144
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Hiera-Mittel bis Lukanien 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
V K-1 Ol - 145
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Lukasbilder bis Plantagenet 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
VI K-1 Ol - 146
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Planudes bis Stadt (Rus´) 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
VII K-1 Ol - 147
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Stadt (Byzantinisches Reich) bis Werl 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
VIII K-1 Ol - 148
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Werla bis Zypresse Register 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
IX K-1 Ol - 149
Suchla, Beate Regina (ed.) Corpus Dionysiacum De Divinis nominibus 1990 Berlin Walter de Gruyter Corpus Dionysiacum 33 P-a5 Ol - 150
Heil, Günter (ed.) Corpus Dionysiacum II
1991 Berlin Walter de Gruyter Corpus Dionysiacum 36 P-a5 Ol - 151
Engels, Lodewijk J. Neues Handbuch der Literaturwissenschaft Spătantike mit einem Panorama der byzantinischen Literatur 1997 Wiesbaden AULA - Verlag GmbH Neues Handbuch der Literaturwissenschaft 4 Šubrt Ol - 152
John of St. Thomas Outlines of Formal Logic
1975 Milwaukee, Wisconsin Marquette University Press Medieval Philosophical Texts in Translation 8 Dvořák Ol - 153
Hildegarda Bingensis Liber vite meritorum
1995 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XC P-0 Ol - 154
Georges, Karl Ernst Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch
1998 Hannover Hahnsche Buchhandlung
I. K-0 Ol - 155
Georges, Karl Ernst Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch
1998 Hannover Hahnsche Buchhandlung
II. K-0 Ol - 156
Rahlfs, Alfred (ed.) Septuaginta Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes 1979 Stuttgart Deutsche Bibelgesellschaft

P-a1 Ol - 157
Hieronymus Opera, Pars III,2 Pars III - Opera polemica 2 - Dialogus adversus pelagianos 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXX P-0 Ol - 158
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen I Contra Eunomium, pars prior - Liber I et II (Vulgo I et XII B) 1960 Leiden E.J.Brill

P-a4 Ol - 159
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen II Contra Eunomium, pars altera - Liber III (Vulgo III - XII); Refutatio confessionis Eunomii (Vulgo lib.II) 1960 Leiden E.J.Brill

P-a4 Ol - 160
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen III, Pars II Opera dogmatica minora, pars II 1987 Leiden E.J.Brill

P-a4 Ol - 161
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen III, Pars IV Opera dogmatica minora, pars IV - Oratio catechetica 1996 Leiden E.J.Brill

P-a4 Ol - 162
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen V In Inscriptiones Psalmorum, In Sextum Psalmum, In Ecclesiasten Homiliae 1986 Leiden E.J.Brill

P-a4 Ol - 163
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen VI In Canticum Canticorum 1986 Leiden E.J.Brill

P-a4 Ol - 164
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen VII, Pars I De vita Moysis 1991 Leiden E.J.Brill

P-a4 Ol - 165
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen VII, Pars II De oratione dominica; De beatitudinibus 1992 Leiden E.J.Brill

P-a4 Ol - 166
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen VIII, Pars I Opera ascetica 1986 Leiden E.J.Brill

P-a4 Ol - 167
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen VIII, Pars II Epistulae 1998 Leiden E.J.Brill

P-a4 Ol - 168
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen IX Sermones, Pars I 1992 Leiden E.J.Brill

P-a4 Ol - 169
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen X, Tomus 1 Sermones, Pars II 1990 Leiden E.J.Brill

P-a4 Ol - 170
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen X, Tomus 2 Sermones, Pars III 1996 Leiden E.J.Brill

P-a4 Ol - 171
Vasoli, Cesare Quasi sit deus Studi su Marsilio Ficino 1999 Lecce Contre Attraverso la storia 5 Karfíková Ol - 172
Marsilio Ficino El libro dell´amore
1987 Firenze Leo S. Olschki Instituto nazionale di studi sul rinascimento - Studi e testi XVI
Ol - 173
Mann, Fredhelm Lexicon Gregorianum Worterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band I: ABARÉS - AÓROS 1999 Leiden Brill

P-a1 Ol - 174
Mann, Fredhelm Lexicon Gregorianum Worterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band II: BABAI - DÓROFORIA 2000 Leiden Brill

P-a1 Ol - 175
Matthaeus ab Aquasparta Quaestiones De fide et De cognitione
1957 Florentia Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. I P-b5 Ol - 176
Matthaeus ab Aquasparta Quaestiones disputatae De Incarnatione et de lapsu; Aliaeque selectae De Christo et de Eucharistia
1957 Florentia Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. II P-b5 Ol - 177
Petrus Iohanis Olivi Quaestiones in secundum librum Sententiarum Volumen I. - Quaestiones 1-48 1922 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. IV P-b5 Ol - 178
Petrus Iohanis Olivi Quaestiones in secundum librum Sententiarum Volumen II. - Quaestiones 49-71. 1924 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. V P-b5 Ol - 179
Petrus Iohanis Olivi Quaestiones in secundum librum Sententiarum Volumen III. - Quaestiones 72-118. 1926 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. VI P-b5 Ol - 180
Matthaeus ab Aquasparta Quaestiones disputatae De gratia
1935 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XI P-b5 Ol - 181
Alexander de Halles Glossa in quator libros Sententiarum Petri Lombardi I. - In librum primum 1951 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XII P-b5 Ol - 182
Alexander de Halles Glossa in quator libros Sententiarum Petri Lombardi II. - In librum secundum 1952 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XIII P-b5 Ol - 183
Alexander de Halles Glossa in quator libros Sententiarum Petri Lombardi III. - In librum tertium 1954 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XIV P-b5 Ol - 184
Alexander de Halles Glossa in quator libros Sententiarum Petri Lombardi IV. - In librum quartum 1957 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XV P-b5 Ol - 185
Matthaeus ab Aquasparta Quaestiones disputatae De productione rerum et De providentia
1956 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XVII P-b5 Ol - 186
Matthaeus ab Aquasparta Quaestiones disputatae De anima separata, De anima beata, De ieiunio et De legibus
1959 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XVIII P-b5 Ol - 187
Alexander de Halles Quaestiones disputatae "Antequam esset frater" I. - Quaestiones 1-33 1960 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XIX P-b5 Ol - 188
Alexander de Halles Quaestiones disputatae "Antequam esset frater" II. - Quaestiones 34-59 1960 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XX P-b5 Ol - 189
Alexander de Halles Quaestiones disputatae "Antequam esset frater" III. - Quaestiones 60-68 1960 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XXI P-b5 Ol - 190
S. Bonaventura Sermones dominicales
1977 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XXVII P-b5 Ol - 191
Petrus Lombardus Sententiae in IV libris distinctae Tom. I, Pars I Prolegomena 1971 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Spicilegium Bonaventuarianum IV P-b5 Ol - 192
Petrus Lombardus Sententiae in IV libris distinctae Tom. I, Pars II Liber I et II 1971 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Spicilegium Bonaventuarianum IV P-c1 Ol - 193
Petrus Lombardus Sententiae in IV libris distinctae Tomus II. Liber III et IV 1981 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Spicilegium Bonaventuarianum V P-c1 Ol - 194
S. Bonaventura Opera omnia Commentaria in quator libros Sententiarum magistri Petri Lombardi. Tomus I. In primum librum Sententiarum 1882 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia Tomus I. P-c4 Ol - 195
S. Bonaventura Opera omnia Commentaria in quator libros Sententiarum magistri Petri Lombardi. Tomus II. In secundum librum Sententiarum 1885 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia Tomus II. P-c4 Ol - 196
S. Bonaventura Opera omnia Commentaria in quator libros Sententiarum magistri Petri Lombardi. Tomus III. In tertium librum Sententiarum 1887 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia Tomus III. P-c4 Ol - 197
S. Bonaventura Opera omnia Commentaria in quator libros Sententiarum magistri Petri Lombardi. Tomus IV. In quartum librum Sententiarum 1889 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia Tomus IV. P-c4 Ol - 198
S. Bonaventura Opera omnia Indices in tomos I.-IV. Operum omnium 1891 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia Indices in Tom. I-IV P-c4 Ol - 199
S. Bonaventura Opera omnia Commentarii in sacram Scripturam 1893 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia Tomus VI. P-c4 Ol - 201
S. Bonaventura Opera omnia Commentarius in Evangelium s. Lucae 1895 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia Tomus VII. P-c4 Ol - 202
S. Bonaventura Opera omnia Opuscula varia ad theologiam mysticam et Res ordinis fratrum minorum spectatia 1898 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia Tomus VIII. P-c4 Ol - 203
S. Bonaventura Opera omnia Sermones de Tempor, de Sanctis, de B. Virgine Maria et de Diversis 1901 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia Tomus IX. P-c4 Ol - 204
S. Bonaventura Opera omnia Operum omnium complementum 1902 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia Tomus X. P-c4 Ol - 205
Malingrey, Anne-Marie La littérature grecque chrétienne
1996 Paris Cerf Initiations aux peres de l´église
S-b6 Ol - 206
Moreschini, Claudio - Norelli, Enrico Histoire de la littérature chrétienne grecque et latine 1. De Paul a l´ere de Constantin 2000 Geneve Labor et Fides

S-b6 Ol - 207
Van Riet S. (ed.) Avicenna latinus Liber quartus naturalium. De actionibus et passionibus qualitatum primarum 1989 Louvain-la-Neuve E. Peeters

P-b4 Ol - 232
Hissete, Roland Averrois opera. Series B. Averroes latinus XII Commentum medium super libro Peri Hermeneias Aristotelis. Translatio Wilhelmo de Luna atributa 1996 Louvain E. Peeters Corpus philosophorum medii aevi
P-b4 Ol - 233
Kilwardby, Robert De ortu scientiarum
1976 London The British Academy Auctores Britannici Medii aevi IV P-c1 Ol - 234
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XVII,1 Part One 1993 Leuven Peeters
XVII,1 S-c0 Ol - 236
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXXI Papers presented at the Twelfth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1995. Pereaching, Second Cetury, Tertullian to Arnobius, Egypt before Nicaea 1997 Leuven Peeters
XXXI S-c0 Ol - 255
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXXII Papers presented at the Twelfth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1995. Athanasius and his opponents, Cappadocian Fathers, other Greek writers after Nicaea 1997 Leuven Peeters
XXXII S-c0 Ol - 256
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXXIII Papers presented at the Twelfth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1995. Augustine and his Opponents, Jerome, other Latin Fathers after Nicaea, Orientalia. With Index Patrum and Table of Contents of Vols. XXIX-XXXIII 1997 Leuven Peeters
XXXIII S-c0 Ol - 257
Wiles,M.F. - Yarnold,E.J. (ed.) + Parvis,P.M. Studia Patristica Vol. XXXIV Papers presented at the Thirteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1999. Historica, Biblica, Theologica et Philosophica 2001 Leuven Peeters
XXXIV S-c0 Ol - 258
Wiles,M.F. - Yarnold,E.J. (ed.) + Parvis,P.M. Studia Patristica Vol. XXXV Papers presented at the Thirteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1999. Ascetica, Gnostica, Liturgica, Orientalia 2001 Leuven Peeters
XXXV S-c0 Ol - 259
Wiles,M.F. - Yarnold,E.J. (ed.) + Parvis,P.M. Studia Patristica Vol. XXXVI Papers presented at the Thirteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1999. Critica et Philologica, Nachleben, First Two Centuries, Tertullian to Arnobius, Egypt before Nicaea, Athanasius and his Opponents 2001 Leuven Peeters
XXXVI S-c0 Ol - 260
Wiles,M.F. - Yarnold,E.J. (ed.) + Parvis,P.M. Studia Patristica Vol. XXXVII Papers presented at the Thirteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1999. Cappadocian Writers, Other Greek Writers 2001 Leuven Peeters
XXXVII S-c0 Ol - 261
Wiles,M.F. - Yarnold,E.J. (ed.) + Parvis,P.M. Studia Patristica Vol. XXXVIII Papers presented at the Thirteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1999. St Augustine and his Opponents, Other Latin Writers. With Index Auctorum and Table of Contents of Vols. XXXIV-XXXVIII 2001 Leuven Peeters
XXXVIII S-c0 Ol - 262
Ordine, Nuccio (ed.) Giordano Bruno - Opere complete
1999 Roma - Torino Lexis Progetti - Nino Aragno Classici del pensiero europeo

Ol - 263 (CD)
Pospíšil, Ctirad Václav (ed.) Františkánské prameny
1999 Olomouc Matice cyrilometodějská


Ol - 264 (CD)
Nestle, Erwin - Aland, Kurt (ed.) Novum Testamentum Graece
1993 Stuttgart Deutsche Bibelgesellschaft

P-a1 Ol - 265
Isidor ze Sevilly Etymologiae XIII-XV. Etymologie XIII-XV
2001 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice VII P-b1 Ol - 266
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XIX. 86-91; Parisiis, Barcinonae et in civitate Maioricensi annis MCCXCIX-MCCC composita 1993 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXI P-0 Ol - 267
Gregorius Magnus S.Gregorii Magni Opera. Moralia in Iob. Libri XI-XXII 1979 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series latina CXLIII A P-0 Ol - 268
Novotný, Josef (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 3. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXVII 1972 Praha Academia
3 (XXVII) C-2 Ol - 269
Novotný, Josef (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 4/1. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXVIII/1 1979 Praha Academia
4/1 (XXVIII/1) C-2 Ol - 270
Novotný, Josef (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 4/2. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXVIII/2 1979 Praha Academia
4/2 (XXVIII/2) C-2 Ol - 271
Kopecký, Milan (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 5. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 5 (XXIX) 1983 Praha Academia
5 (XXIX( C-2 Ol - 272
Kopecký, Milan (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 6. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 6 (XXX) 1985 Praha Academia
6 (XXX) C-2 Ol - 273
Kopecký, Milan (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 7. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXI 1987 Praha Academia
7 (XXXI) C-2 Ol - 274
Kopecký, Milan (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 8. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXII 1989 Praha Academia
8 (XXXII)
Ol - 275
Kopecký, Milan (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 9. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXIII 1991 Praha Academia
9 (XXXIII) C-2 Ol - 276
Bečková, Marta (ed.) Acta Comeniana Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius; International Review of Comenius Studies 10. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXIV 1993 Praha Filosofický ústav Akademie věd ČR
10 (XXXIV) C-2 Ol - 277
Bečková, Marta (ed.) Acta Comeniana Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit; International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History 11. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXV 1995 Praha FILOSOFIA
11 (XXXV) C-2 Ol - 278
Bečková, Marta (ed.) Acta Comeniana Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit; International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History 12. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXVI 1997 Praha FILOSOFIA
12 (XXXVI) C-2 Ol - 279
Bečková, Marta (ed.) Acta Comeniana Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit; International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History 13. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXVII 1999 Praha FILOSOFIA
13 (XXXVII)
Ol - 280
Bečková, Marta (ed.) Acta Comeniana Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit; International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History 14. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXVIII 2000 Praha FILOSOFIA
14 (XXXVIII) C-2 Ol - 281
Grosseteste, Robert De cessatione legalium
1986 London The British Academy Auctores Britannici Medii aevi VII P-c1 Ol - 282
Kilwardby, Robert On Time and Imagination De Tempore. De Spiritu Fantastico 1987 Oxford The British Academy Auctores Britannici Medii aevi IX Matula Ol - 283
Kilwardby, Robert On Time and Imagination Part 2. Introduction and Translation 1993 Oxford The British Academy Auctores Britannici Medii aevi IX(2) Matula Ol - 284
Guilelmus Guarra, Ioannes Duns Scotus, Petrus Aureoli Quaestiones disputatae de Immaculatata Conceptione Beatae Mariae Virginis
1904 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. III P-b5 Ol - 285
Gonsalvus Hispanus Quaestiones disputatae et de Quodlibet
1935 Florentia Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. IX P-b5 Ol - 286
Guillelmus Alnwick Quaestiones disputatae et de esse inteligibili et de Quodlibet
1937 Florentia Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. X P-b5 Ol - 287
Thomas de Rossy, Andreas de Novo Castro, Petrus de Candia et Franciscus de Armin Tractatus quattor de Immaculatata Conceptione B. Mariae Virginis
1954 Florentia Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XVI P-b5 Ol - 288
Guillelmus de Militona Quaestiones de sacramentis I. Tractatus I-III 1961 Florentia Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XXII P-b5 Ol - 289
Guillelmus de Militona Quaestiones de sacramentis II. Tractatus IV-VI 1961 Florentia Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XXIII P-c1 Ol - 290
Petrus Ioannes Olivi Quaestiones de Incarnatione et Redemptione, Quaestiones de virtutibus
1981 Grottaferrata (Romae) Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XXIV P-b5 Ol - 291
Ioannes Pecham Quodlibeta quatuor
1989 Grottaferrata (Romae) Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XXV P-c1 Ol - 292
Roger Marston Quodlibeta quatuor
1994 Grottaferrata (Romae) Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi Tom. XXVI P-b5 Ol - 293
Ciceri, Antonio Petri Iohannis Olivi Opera Censimento dei manoscritti 1999 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Collectio Oliviana Tomus I P-c1 Ol - 294
Petrus Iohannes Olivi Expositio in Canticum Canticorum
1999 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Collectio Oliviana Tomus II P-c1 Ol - 295
Petrus Iohannes Olivi Quaestiones circa matrimonium Editio prima et Commentarius Theologicus 2001 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Collectio Oliviana Tomus III P-c1 Ol - 296
Russo, Renato La metodologia del sapere nel sermone di s. Bonaventura "Unus est magister vester Christus"
1982 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Spicilegium Bonaventurianum XXII P-b5 Ol - 297
Floss, Pavel Mikuláš Kusánský Život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika 2001 Praha Vyšehrad Reflexe
P.Floss Ol - 298
Hissete, Roland Enquete sur les 219 articles condamnés a Paris le mars 1277
19977 Louvain Publications universitaires Philosophes médiévaux XXII P-c1 Ol - 299
Grosseteste, Robert De decem mandatis
1987 London The British Academy Auctores Britannici Medii aevi X P-c1 Ol - 302
Alexander Nequam Speculum Speculationum
1988 London The British Academy Auctores Britannici Medii aevi XI P-c2 Ol - 303
. Velký slovník anglicko - český, česko - anglický Lingea Lexicon 2002 1997-2001 Praha Lingea

K-2 Ol - 308
. Velký slovník německo - český, česko - německý Lingea Lexicon 2002 1997-2001 Praha Lingea

K-2 Ol - 309
. Slovník francouzsko český - česko francouzský
2002 Praha Landi Multimedia ČR

K-2 Ol - 310
. Slovník italsko český - česko italský
2002 Praha Landi Multimedia ČR


Ol - 311
Maximus Confessor Maximi Confessoris Opera Quaestiones ad Thalassium. I. Questiones I-LV una cum latina interpretatione Ioannis Scotti Eriugenae iuxta posita 1980 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Graeca 7 P-0 Ol - 312
Maximus Confessor Maximi Confessoris Opera Quaestiones et dubia 1982 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Graeca 10 P-0 Ol - 313
Maximus Confessor Maximi Confessoris Opera Ambigua ad Iohannem iuxta Ioahannis Scotti Eriugenae latinam interpretationem 1988 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Graeca 18 P-0 Ol - 314
Maximus Confessor Maximi Confessoris Opera Quaestiones ad Thalassium. II. Questiones LVI-LXV una cum latina interpretatione Ioannis Scotti Eriugenae iuxta posita 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Graeca 22 P-0 Ol - 315
Maximus Confessor Maximi Confessoris Opera Opuscula exegetica. Expositio In Psalmum LIX. Expositio Orationis Dominicae 1991 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Graeca 23 P-0 Ol - 316
Maximus Confessor Maximi Confessoris Opera Liber asceticus 2000 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Graeca 40 P-0 Ol - 317
Cassiodorus Magni Aurelii Cassiodori senatoris opera. Pars II,1. Expositio Psalmorum I-LXX 1958 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Latina XCVII P-0 Ol - 318
Cassiodorus Magni Aurelii Cassiodori senatoris opera. Pars II,2. Expositio Psalmorum LXXI-CL 1958 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Latina XCVIII P-0 Ol - 319
Gregorius Magnus S.Gregorii Magni Opera. Registrum Rpistularum, Libri VIII-XIV 1982 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Latina CXL A P-0 Ol - 320
Guillelmus a Santcto Theodorico Guillelmi a Santcto Theodorico Opera Omnia Pars I. Expositio super Epistolam ad Romanos 1989 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis LXXXVI P-0 Ol - 321
Hildegarda Bingensis Epistolarium Pars tertia. CCLI-CCCXC 2001 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XCIB P-0 Ol - 322
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XXI. 92-96 In civitate Maioricensi anno MCCC composita 2000 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXII P-0 Ol - 323
Robert Grosseteste Opera Roberti Grosseteste Lincolniensis Volumen primum. Expositio in Epistolam Sancti Pauli ad Galatas; Glossarum in Sancti Pauli Epistolas fragmenta; Tabula 1995 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXXX P-0 Ol - 324
Bos,G. - Burnett,Ch. - Charmasson,T. - Kunitzsch,P. -Lelli,F. -Lucentini,P.(ed.) Hermes latinus Tomus IV, pars IV. Hermetis Trismegisti Astrologica et Divinatoria 2001 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXLIV C P-0 Ol - 325
Ioannes Scottus seu Eriugena Periphyseon Liber quartus 2000 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLXIV Karfíková Ol - 326
Hrabanus Maurus Expositio in Matthaeum (I-IV) 2000 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLXXIV P-0 Ol - 327
Hrabanus Maurus Expositio in Matthaeum (V-VIII) 2000 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLXXIV A P-0 Ol - 328
Hugo de Sancto Victore Opera Tomus I. De Archa Noe. Libellus de formatione arche 2001 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLXXVI P-0 Ol - 329
Hugo de Sancto Victore Opera De Archa Noe. Libellus de formatione arche. Figurae 2001 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLXXVI A P-0 Ol - 330
Petrus Abaelard Opera theologica IV. Scito te ipsum 2001 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXC Karfíková Ol - 331
Berthold von Moosburg Expositio super Elementationem theologicam Procli Prologus. Propostiones 1-13 1984 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band VI,1 P-c2 Ol - 332
Berthold von Moosburg Expositio super Elementationem theologicam Procli Propostiones 14-34 1986 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band VI,2 P-c2 Ol - 333
Berthold von Moosburg Expositio super Elementationem theologicam Procli Propostiones 35-65 2001 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band VI,3 P-c2 Ol - 334
Dietrich von Freiberg Opera omnia Tomus III. Schriften zur Naturphilosophie und Metaphysik 1983 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band II,3 P-c2 Ol - 335
Dietrich von Freiberg Opera omnia Tomus IV. Schriften zur Naturwissenschaft. Briefe 1985 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band II,4 P-c2 Ol - 336
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 1 1989 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band I,1 P-c2 Ol - 337
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 2, Tractatus 1-4 1987 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band I,2(1) P-c2 Ol - 338
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 4, Tractatus 1-2,7 1987 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band I,4(1) P-c2 Ol - 339
Robert Kilwardby Quaestiones in librum tertium Sententiarum Teil 1: Christologie 1982 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt Band X P-c1 Ol - 340
Iohannes Buridanus Quaestiones in Praedicamenta
1983 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt Band XI P-c3 Ol - 341
Robert Kilwardby Quaestiones in librum tertium Sententiarum Teil 2: Tugendlehre 1985 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt Band XII P-c1 Ol - 342
Robert Kilwardby Quaestiones in librum primum Sententiarum
1986 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt Band XIII P-c1 Ol - 343
Robert Kilwardby Quaestiones in librum secundum Sententiarum
1992 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt Band XVI P-c1 Ol - 344
Robert Kilwardby Quaestiones in librum quartum Sententiarum
1993 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt Band XVII P-c1 Ol - 345
Robert Kilwardby Quaestiones in quattuor libros Sententiarum Appendix. Tabula ordine alphabeti contexta (cod. Worcester F 43) 1995 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt Band XIX P-c1 Ol - 346
Nicole Oresme Quaestiones super De generatione et corruptione
1996 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt Band XX P-c2 Ol - 347
Siger de Brabant Les Quaestiones super librum De causis
1972 Louvain Publications universitaires Philosophes médiévaux Tome XII P-c1 Ol - 348
Siger de Brabant Quaestiones in tertium De anima. De anima intellectiva. De aeternitate mundi
1972 Louvain Publications universitaires Philosophes médiévaux Tome XIII P-c1 Ol - 349
Iohannes Buridanus Tractatus de consequentis
1976 Louvain Publications universitaires Philosophes médiévaux Tome XVI P-d1 Ol - 350
Siger de Brabant Quaestiones in Metaphysicam
1981 Louvain Publications universitaires Philosophes médiévaux Tome XXIV P-c1 Ol - 351
Siger de Brabant Quaestiones in Metaphysicam
1983 Louvain Publications universitaires Philosophes médiévaux Tome XXV P-c1 Ol - 352
Jean Buridan Le Traité de l´ame De prima lectura 1991 Louvain Peeters Philosophes médiévaux Tome XXIX P-c3 Ol - 353
Nicolai Oresme Expositio et Quaestiones in Aristotelis De anima
1995 Louvain Peeters Philosophes médiévaux Tome XXXII P-c3 Ol - 354
Ioannes Buridanus Expositio et Quaestiones in Aristotelis De caelo
1996 Louvain Peeters Philosophes médiévaux Tome XXXIII P-c3 Ol - 355
Patar, Benoit (ed.) Expositio et Quaestiones in Aristotelis Physicam ad Albertum de Saxonia attributae Tome I. Introduction 1999 Louvain Peeters Philosophes médiévaux Tome XXXIX P-c1 Ol - 356
Patar, Benoit (ed.) Expositio et Quaestiones in Aristotelis Physicam ad Albertum de Saxonia attributae Tome II. Quaestiones (Liber I - Liber III) 1999 Louvain Peeters Philosophes médiévaux Tome XL P-c1 Ol - 357
Patar, Benoit (ed.) Expositio et Quaestiones in Aristotelis Physicam ad Albertum de Saxonia attributae Tome III. (Liber IV - Liber VIII) 1999 Louvain Peeters Philosophes médiévaux Tome XLI P-c1 Ol - 358
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die lateinischen Werke. Erster Band: Prologi. Expositio libri Genesis. Liber parabolarum Genesis 1988 Stuttgart W.Kohlhammer
I,1 P-d3 Ol - 359
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die lateinischen Werke. Zweiter Band: Expositio libri Exodi. Sermones et lectiones super Ecclesiastici cap. 24. Expositio libri Sapientiae. Expositio Cantici Canticorum cap. 1,6 1992 Stuttgart W.Kohlhammer
II P-d3 Ol - 360
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die lateinischen Werke. Dritter Band: Expositio Sancti Evangelii secundum Iohannem 1994 Stuttgart W.Kohlhammer
III P-d3 Ol - 361
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die lateinischen Werke. Vierter Band: Sermones 1987 Stuttgart W.Kohlhammer
IV P-d3 Ol - 362
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die lateinischen Werke. Fünfter Band: Acta echardiana. Mag. Echardi Responsio ad articulos sibi impositos de scriptis et dictis suis. 5.-8. Lieferung (s.241-520) 2000 Stuttgart W.Kohlhammer
V, 5.-8. P-d3 Ol - 363
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die deutschen Werke. Erster Band: Predigten 1986 Stuttgart W.Kohlhammer
I P-d3 Ol - 364
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die deutschen Werke. Zweiter Band: Predigten Zweiter Band 1988 Stuttgart W.Kohlhammer
II P-d3 Ol - 365
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die deutschen Werke. Dritten Band: Predigten Dritten Band 2000 Stuttgart W.Kohlhammer
III P-d3 Ol - 366
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die deutschen Werke. Fünfter Band: Traktate 1987 Stuttgart W.Kohlhammer
V P-d3 Ol - 367
Steer, Georg - Sturlese, Loris (ed.) Lectura Eckhardi Predigten Meister Eckharts von Fachgelehrten gelesen und gedeutet 1998 Stuttgart W.Kohlhammer

P-d3 Ol - 368
Richard de Saint-Victor Épitre a Séverin sur la charité. Les quatre degrés de la violente charité
1955 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age III P-b4 Ol - 369
Jean de Ripa Determinationes
1957 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age IV P-b5 Ol - 370
Richard de Saint-Victor Liber exceptionum
1958 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age V P-b4 Ol - 371
Jean de Ripa Lectura super primum sententiarum Prologi. Quaestiones I & II 1961 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age VIII P-b5 Ol - 372
Jean de la Rochelle Tractatus de divisione multiplici potentiarum animae
1964 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age XI P-c1 Ol - 373
Jean de Ripa Quastio de gradu supremo
1964 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age XII P-b5 Ol - 374
Thomas Gallus Commentaires du Cantique des Cantiques
1967 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age XIV P-b4 Ol - 375
Richard de Saint-Victor Opuscules théologiques
1967 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age XV P-b4 Ol - 376
Jean de Ripa Lectura super primum sententiarum Prologi. Quaestiones ultimae 1970 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age XVI P-b5 Ol - 377
Achard de Saint-Victor Sermons inédits
1970 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age XVII P-b4 Ol - 378
Guillaume de Conches Glosae in iuvenalem
1980 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age XVIII P-b5 Ol - 379
Jean de la Rochelle Summa de anima
1995 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age XIX P-b5 Ol - 380
Guillaume de Saint-Thierry Deux traités de l´amour de dieu De la contemplation de dieu. De la nature et de la dignité de l´amour 1953 Paris J.Vrin Bibliotheque des textes philosophiques
P-b4 Ol - 381
Guillaume de Saint-Thierry Deux traités sur la foi Le miror de la foi. L´énigme de la foi 1959 Paris J.Vrin Bibliotheque des textes philosophiques
P-b4 Ol - 382
Guillaume de Saint-Thierry Meditativae orationes
1934 rep. Paris J.Vrin Bibliotheque des textes philosophiques
P-b3 Ol - 383
Guillaume de Saint-Thierry Un traité de la vie solitaire. Lettre aux freres du Mont-Dieu 1946 Paris J.Vrin Études de philosophie médiévale XXIX P-b5 Ol - 384
Jean de Ripa Conclusiones
1957 Paris J.Vrin Études de philosophie médiévale XLIV P-b5 Ol - 385
Alexandre d´Aphrodise De fato ad imperatores Version de Guillaume de Moerbeke 1963 Paris J.Vrin Études de philosophie médiévale LI P-c1 Ol - 386
Georges Gémiste Pléthon Oracles chaldaiques Recension de Georges Gémiste Pléthon 1995 Paris J.Vrin Corpus philosophorum medii aevi - philosophi byzantini 7 P-d5 Ol - 387
Jean Buridan Sophismes
1993 Paris J.Vrin Sic et non
S-e5 Ol - 388
S. Eusebius Hieronymus Opera (Sect. I Pars I) Epistularum pars I: Epistulae I-LXX 1996 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vol. LIV P-b1 Ol - 389
S. Eusebius Hieronymus Opera (Sect. I Pars II) Epistularum pars II: Epistulae LXXI-CXX 1996 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vol. LV P-b1 Ol - 390
S. Eusebius Hieronymus Opera (Sect. I Pars III) Epistularum pars III: Epistulae CXXI-CLIV 1996 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vol. LVI/1 P-b1 Ol - 391
S. Eusebius Hieronymus Opera (Sect. I Pars IV) Epistularum. Indices et addenda 1996 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vol. LVI/2 P-b1 Ol - 392
Marius Victorinus Opera Pars I. Opera theologica 1971 Wienna Hoelder-Pichler-Tempsky Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vol. LXXXIII P-b2 Ol - 393
Marius Victorinus Liber de definitionibus Eine spätantike Theorie der Definition und des Definierens 1997 Frankfurt am Main Peter Lang Studien zur klassischen Philologie Band 103 P-b1 Ol - 394
Alexander von Aphrodisias Über das Schicksal
1995 Berlin Akademie Verlag Collegia
P-a4 Ol - 395
Boethius A.M.S. Die Theologischen Traktate Lateinisch-deutsch 1988 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek Band 397 P-b1 Ol - 396
Van Riet S. (ed.) Avicenna latinus Liber de philosophia prima sive scientia divina V-X (traduction latine médiévale) 1980 Louvain E. Peeters

P-b4 Ol - 397
Van Riet S. (ed.) Avicenna latinus Liber de philosophia prima sive scientia divina I-X. Lexiques 1983 Louvain E. Peeters

P-b4 Ol - 398
Caramuel y Lobkowitz, Juan Praecursor logicus complectens grammaticam audacem
1989 Stuttgart Frommann-Holzboog

Dvořák Ol - 399
Fracastoro, Girolamo L´anima Noc testo a fronte 1999 Firenze Casa editrice le lettere Il nuovo melograno XLII P-d4 Ol - 400
Meuthen,E. - Hallauer,H. (ed.) Acta Cusana Quellen zur Lebengeschichte des Nikolaus von Kues. Band I Lieferung 4: Literatur und Register zu Band I 2000 Hamburg Felix Meiner
I,4 P-d2 Ol - 401
Mann, Fredhelm Lexicon Gregorianum Wörterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band III: EAR - HEÓSFOROS 2001 Leiden Brill

P-a1 Ol - 402
Dorival, Gilles - Le Boulluec, Alain Origeniana sexta Origene et la Bible / Origen and the Bible. Actes du Colloquium Origenianum Sextum. Chantilly, 30 aout - 3 septembre 1993 1995 Leuven University press Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium CXVIII Navrátil Ol - 403
Alviar, José Klesis The theology of the christian vocation according to Origen 1993 Kill lane, Blackrock Four courts press


Ol - 404
Pottier, Bernard Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse Etude systématique du "Contre Eunome" avec traduction inédite des extraits d´Eunome 1994 Bruxelles Culture et vérité

S-c2 Ol - 405
Kelly, J.N.D. Jerome His Life, Writings, and Controversies 2000Šubrt Ol - 406
Williams, Daniel H. Ambrose of Milan and the End of the Nicene-Arian Conflicts
1995 Oxford Clarendon press The Oxford early christian studies
S-c2 Ol - 407
Brisson, Luc Introduction a la philosophie du mythe I. Sauver les mythes 1996 Paris Vrin Essais d´art de philosophie
K-5 Ol - 408
Jamme, Christoph Introduction a la philosophie du mythe II. Époque moderne et contemporaine 1996 Paris Vrin Essais d´art de philosophie
K-5 Ol - 409
Pospíšil, Ctirad Václav Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia
2002 Brno L.Marek Pontes pragenses 20 S-e2 Ol - 410
Isidor ze Sevilly Etymologiae XVIII. Etymologie XVIII
2002 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice VIII P-b1 Ol - 411
Jung, C.G. Výbor z díla. Svazek VI. Představy spásy v alchymii (psychologie a alchymie II) 2000 Brno Nakladatelství Tomáše Janečka

K-6 Ol - 412
Haage, Bernard Dietrich Středověká alchymie Od Zósima k Paracelsovi 2001 Praha Vyšehrad

K-5 Ol - 413
Hayoun, Maurice-Ruben Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem (I)
1998 Praha Volvox globator Katarze 4 S-c6 Ol - 414
Jáchim, František Tycho Brahe Hvězdářova odysea z Dánska do Čech 2000 Praha Eminent

S-g2 Ol - 415
Soušek, Zdeněk (ed.) Knihy tajemství a moudrosti I. Mimobiblické židovské spisy: Pseudoepigrafy 1998 Praha Vyšehrad

S-a1 Ol - 416
Soušek, Zdeněk (ed.) Knihy tajemství a moudrosti II. Mimobiblické židovské spisy: Pseudoepigrafy 1998 Praha Vyšehrad

S-a1 Ol - 417
Soušek, Zdeněk (ed.) Knihy tajemství a moudrosti III. Mimobiblické židovské spisy: Pseudoepigrafy 1999 Praha Vyšehrad

S-a1 Ol - 418
Davyová, Marie-Madeleine (ed.) Encyklopedie mystiky I
2000 Praha Argo

K-5 Ol - 419
Davyová, Marie-Madeleine (ed.) Encyklopedie mystiky II
2001 Praha Argo

K-5 Ol - 420
Brown, Peter Tělo a společnost Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství 2000 Brno CDK

K-3 Ol - 421
Lawrence, Hugh Dějiny středověkého mnišství
2001 Brno Vyšehrad

K-3 Ol - 422
Zástěrová, Bohumila a kol. Dějiny Byzance
1992 Praha Academia

S-c5 Ol - 423
Curtius, Ernst Robert Evropská literatura a latinský středověk
1998 Praha Triáda Paprsek 1 K-4 Ol - 424
Macek, Josef Víra a zbožnost jagellonského věku
2001 Praha Argo

K-3 Ol - 425
Kranz, Gisbert Augustin Život a působení 1998 Kostelní Vydří Karmelitánské nakladatelství

S-c3 Ol - 426
Aurelius Augustinus O lži a jiné úvahy
2000 Třebíč Akcent

S-c3 Ol - 427
Karlsson, Blanka (ed.) Finspongský rukopis Jana Amose Komenského Dosud neznámý anonymní rukopis Komenského předmluvy Europae lumina a Dedikace třem královstvím nalezený ve švédském Norrköpingu 2000 Brno L.Marek Pontes pragenses 12 S-g5 Ol - 428
Vítek, Tomáš Empedoklés I./ Studie 2001 Praha Hermann & synové

S-a2 Ol - 429
Dinzelbacher, Peter Bernard von Clairvaux Leben und Werk des beruhmten Zisterziensers 1998 Darmstadt Wissenschftliche Buchgesellschaft

S-d6 Ol - 430
Filón Alexandrijský O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží.
2001 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice 2 P-a2 Ol - 433
Le Goff, Jacques (ed.) Středověký člověk a jeho svět
1999 Praha Vyšehrad

K-5 Ol - 434
Toman, Rolf (ed.) Gotika Architektura - Plastika - Malířství 2000 Praha Slovart

K-5 Ol - 435
Duby, Georges Věk katedrál. Umění a společnost 980 - 1420
2000 Argo Praha Historické myšlení
K-3 Ol - 436
Tretera, Ivo Nástin dějin evropského myšlení Od Thaléta k Rousseauovi 1999 Praha - Litomyšl Paseka

K-6 Ol - 437
Sousedík, Stanislav Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím
1997 Praha Vyšehrad

S-g5 Ol - 438
Jung, Carl Gustav Paracelsica Dvě studie o renesančním mysliteli a lékaři 2002 Praha Vyšehrad

S-g3 Ol - 439
Heidegger, Martin Aristotelova Metafyzika IX,1 - 3 O bytí a skutečnosti síly. Přednáškový cyklus z letního semestru 1931 na univerzitě ve Freiburgu 2001 Praha OIKOYMENH Knihovna novověké tradice a současnosti 37
Ol - 440
Dumézil, Georges Mýtus a epos I. Trojfunkční ideologie v eposech indoevropských národů 2001 Praha OIKOYMENH

K-5 Ol - 441
Dus, Jan A. - Pokorný, Petr (ed.) Neznámá evangelia Novozákonní apokryfy I. 2001 Praha Vyšehrad


Ol - 442
Descartes, René Regulae ad directionem ingenii. Pravidla pro vedení rozumu
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna novověké tradice a současnosti 32 S-g4 Ol - 443
Sobotková, Alena (ed.) Filosofické dílo René Descartesa Soubor úvah z mezinárodní konference k 400. Výročí narození René Descartesa 1998 Praha FILOSOFIA

S-g4 Ol - 444
Štefanko, Milan (ed.) Antológia z diel filozofov I. Predsokratovci a Platón 1998 Bratislava IRIS
1 S-a2 Ol - 445
Patočka, Jan Komeniologické studie Soubor textů o J. A. Komenském. Druhý díl. Texty publikované v letech 1959 - 1977 1998 Praha OIKOYMENH Sebrané spisy Jana Patočky 10 S-g5 Ol - 446
Fiorenza, Francis S. - Galvin, John P. (ed.) Systematická theologiie I. Římskokatolická perspektiva 1998 Brno CDK

S-a0 Ol - 447
Fiorenza, Francis S. - Galvin, John P. (ed.) Systematická theologiie II. Římskokatolická perspektiva 1998 Brno CDK

S-a0 Ol - 448
Fiorenza, Francis S. - Galvin, John P. (ed.) Systematická theologiie III. Římskokatolická perspektiva 1998 Brno CDK

S-a0 Ol - 449
Augustin O milosti a svobodném rozhodování. Odpověď Simplicianovi
2000 Praha Krystal OP Thesaurus 6
Ol - 450
Šmahel, František Husitská revoluce 1 Doba vymknutá z kloubů 1995 Praha Karolinum

K-3 Ol - 451
Šmahel, František Husitská revoluce 2 Kořeny české reformace 1996 Praha Karolinum

K-3 Ol - 452
Šmahel, František Husitská revoluce 3 Kronika válečných let 1996 Praha Karolinum

K-3 Ol - 453
Šmahel, František Husitská revoluce 4 Epilog bouřlivého věku 1996 Praha Karolinum

K-3 Ol - 454
Gombrich, Ernst Hans Příběh umění
2001 Praha Mladá fronta - Argo

K-5 Ol - 455
Komenský, Jan Amos Jedno nezbytné - Unum necessarium
1999 Praha Kalich

S-g5 Ol - 456
Chaunu, Pierre - Bedouell, Guy Dobrodružství reformace Svět Jana Kalvína 2001 Brno CDK

S-g4 Ol - 457
Le Goff, Jacques - Schmitt, Jean Claude Encyklopedie středověku
2002 Praha Vyšehrad

K-0 Ol - 458
Betz, Otto Tajemný svět čísel Mytologie a symbolika 2002 Praha Vyšehrad

K-5 Ol - 459
Bellarmin, Robert O věčné blaženosti svatých
2001 Praha Krystal OP Thesaurus 7 S-g4 Ol - 460
Pascal, Blais Myšlenky Výbor 2000 Praha Mladá fronta Klasická knihovna 13 S-g4 Ol - 461
Storig, Hans Joachim Malé dějiny filosofie
2000 Kostelní Vydří Karmelitánské nakladatelství

K-6 Ol - 462
Saxlová, Tereza - Sousedík, Stanislav (ed.) Rodrigo de Arriaga (+1667) Philosoph und Theologe Prag 25. - 28. Juni 1996 1998 Praha Karolinum

S-g4 Ol - 463
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica I. Scriptum in librum Sententiarum ordinatio. Prologus et distinctio prima 1967 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
I P-c5 Ol - 464
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica III. Scriptum in librum Sententiarum ordinatio. Distinctiones II-III 1970 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
II P-c5 Ol - 465
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica I. Scriptum in librum Sententiarum ordinatio. Distinctiones IV-XVIII 1977 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
III P-c5 Ol - 466
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica IV. Scriptum in librum Sententiarum ordinatio. Distinctiones XIX-XLVIII 2000 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
IV P-c5 Ol - 467
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica V. Quaestiones in librum secundum Sententiarum (Reportatio) 1981 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
V P-c5 Ol - 468
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica VI. Quaestiones in librum tertium Sententiarum (Reportatio) 1982 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
VI P-c5 Ol - 469
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica VII. Quaestiones in librum quartum Sententiarum (Reportatio) 1984 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
VII P-c5 Ol - 470
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica VIII. Quaestiones variae 1984 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
VIII P-c5 Ol - 471
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica IX. Quodlibeta septem 1980 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
IX P-c5 Ol - 472
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica X. Tractatus de quantitate; Tractatus de corpore Christi 1986 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
X P-c5 Ol - 473
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera philosophica I. Summa logicae 1997 (rep. vyd. 1974) St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
I P-c5 Ol - 474
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera philosophica II. Exp. in libros Artis logicae proemium; Exp. in librum Porphyrii De praedicabilibus; Exp. in librum Praedicamentorum Aristotelis; Exp. librum Perihermeneias Aristotelis; Tractatus de praedestinatione et praescientia Dei respectu futurorum contingentium 1997 (rep. vyd. 1978) St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
II P-c5 Ol - 475
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera philosophica III. Expositio super libros Elenchorum 2001 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
III P-c5 Ol - 476
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera philosophica IV. Expositio in libros Physicorum Aristotelis. Prologus et libri I-III 1985 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
IV P-c5 Ol - 477
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera philosophica V. Expositio in libros Physicorum Aristotelis. Libri IV-VIII 1985 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
V P-c5 Ol - 478
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera philosophica VI. Brevis summa libri Physicorum summula philosophiae naturalis; Quaestiones in libros Physicorum Aristotelis 1984 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
VI P-c5 Ol - 479
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera philosophica VII. Opera dubia et spuria. Tractatus minor; Elementarium logicae; Tractatus de praedicamentis; Quaestio de relatione; Centiloquium; Tractatus de principiis theologiae 1988 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
VII P-c5 Ol - 480
Ioannes Duns Scotus Opera philosophica I. Quaestiones in librum Porphyrii Isagoge; Quaestiones super Praedicamenta Aristotelis 1999 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
I P-c2 Ol - 481
Ioannes Duns Scotus Opera philosophica III. Quaestiones super libros Metapúhysikcorum Aristotelis. Libri I-V 1997 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
III P-c2 Ol - 482
Ioannes Duns Scotus Opera philosophica IV. Quaestiones super libros Metapúhysikcorum Aristotelis. Libri VI-IX 1997 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
IV P-c2 Ol - 483
Albertus Magnus Opera omnia Tomus IV Pars I. Physica. Libri 1-4 1987 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
IV,1 P-c3 Ol - 484
Albertus Magnus Opera omnia Tomus IV Pars II. Physica. Libri 5-8 1993 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
IV,2 P-c3 Ol - 485
Albertus Magnus Opera omnia Tomus V Pars I. De caelo et mundo 1971 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
V,1 P-c3 Ol - 486
Albertus Magnus Opera omnia Tomus V Pars II. De natura loci; De causis proprietatum elementorum; De generatione et corruptione 1980 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
V,2 P-c3 Ol - 487
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XII. Liber de natura et origine animae; Liber de principiis motus processivi; Queastiones super De animalibus 1955 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XII P-c3 Ol - 488
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XIV Pars I. Super Ethica commentum et quaestiones. Libri quinque priores 1968.1972 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XIV,1 P-c3 Ol - 489
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XIV Pars II. Super Ethica commentum et quaestiones. Libri VI-X 1987 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XIV,2 P-c3 Ol - 490
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XVI Pars I. Metaphysica. Libri quinque priores 1960 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XVI,1 P-c3 Ol - 491
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XVII Pars I. De unitate intrellectus; De XV problematibus; Problemata determinata; De fato 1975 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XVII,1 P-c3 Ol - 492
John Pecham Tractatus de perspectiva
1972 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University Text series 16 P-c1 Ol - 493
Mulsow, Martin Frühneuzeitliche Selbsterhaltung Telesio und die Naturphilosophie der Renaissance 1998 Tübingen Max Niemeyer Frühe Neuzeit 41 S-g3 Ol - 494
Kühlmann, Wilhelm - Teile, Joachim (ed.) Corpus Paracelsisticum. Band I. Der Frühparacelsismus. Erster Teil 2001 Tübingen Max Niemeyer Frühe Neuzeit 59 S-g3 Ol - 495
Grafton, Anthony Cardano´s Cosmos The World and Works of a Renaissance Astrologer 1999 Cambridge Harvard University Press

S-g1 Ol - 496
Nicholas of Autrecourt His Correspondence with Master Giles & Bernard of Arezzo
1994 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters XLII P-d1 Ol - 497
Giraldus Odonis Opera philosophica Volume one: Logica 1997 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters LX P-c1 Ol - 498
Hankins, James Platon in the italian renaissance
1994 Leiden Brill Columbia studies in the classical tradition XVII S-f5 Ol - 499
Richter, Václav Umění a svět Studie z teorie a dějin umění 2001 Praha Academia

K-4 Ol - 500
Komenský, Jan Amos Kancionál
1992 Praha Kalich

S-g5 Ol - 501
Descartes, René Vášně duše
2002 Praha Mladá fronta Myšlenky 9 S-g4 Ol - 502
Šmahel, František Mezi středověkem a renesancí
2002 Praha Argo Historické myšlení 16 K-3 Ol - 503
Michelangelo Buonarroti Oheň, jímž hořím
1999 Praha Mladá fronta Klub přátel poezie
K-5 Ol - 504
Charpentier, Louis Mysterium katedrály v Chartres
1995 Praha Půdorys

K-5 Ol - 505
Descartes, René Meditationes de prima philosophia - Meditace o první filosofii
2001 Praha OIKOYMENH Knihovna novověké tradice a současnosti 35 S-g4 Ol - 506
Nodl, Martin - Šmahel, František (edd.) Člověk českého středověku
2002 Praha Argo Každodenní život 14 K-3 Ol - 507
Armstrong, A. H. (vyd.) Filosofie pozdní antiky Od staré Akademie po Jana Eriugenu 2002 Praha OIKOYMENH Dějiny filosofie 4 S-a2 Ol - 508
Marius Victorinus Opera Pars II. Opera exegetica 1986 Wienna Hoelder-Pichler-Tempsky Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vol. LXXXIII/II P-b2 Ol - 509
Siraisi, Nancy G. The clock and the mirror Girolamo Cardano and Renaissance medicine 1997 Princeton Princeton University Press

S-g1 Ol - 510
Cunningham, Andrew The anatomical renaissance The resurrection of the anatomical projects of the Ancients 1997 Aldershot Scolar Press

Matula Ol - 511
Randles, W.G.L. The unmaking of the medieval Christian cosmos, 1500-1760 From solid heavens to boundless aether 1999 Aldershot Ashgate

S-f4 Ol - 512
John of Salisbury Entheticus maior and minor Volume one: introduction, texts, translations 1987 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters XVII/1 P-b4 Ol - 513
John of Salisbury Entheticus maior and minor Volume two: commentaries and notes 1987 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters XVII/2 P-b4 Ol - 514
John of Salisbury Entheticus maior and minor Volume three: bibliography, Dutch translations, indexes 1987 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters XVII/3 P-b4 Ol - 515
Abbo von Fleury De syllogismis hypotheticis
1997 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters LVI P-b2 Ol - 516
Honnefelder, Ludger - Wood, Rega - Dreyer, Mechthild (edd.) John Duns Scotus Metaphysics and ethics 1996 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters LIII S-e5 Ol - 517
Hackett, Jeremiah (ed.) Roger Bacon and the sciences Commemorative essays 1997 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters LVII S-e4 Ol - 518
Otten, Willemien The anthropology of Johannes Scottus Eriugena
1991 Leiden Brill Brill´s studies in intellectual history 20 S-d5 Ol - 519
Böhlig, Alexander - Markschies, Christoph Gnosis und Manichäismus Forschungen und Studien zu Texten von Valentin und Mani sowie zu den Bibliotheken von Nag Hammadi und Medinet Madi 1994 Berlin De Gruyter Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 72 S-b2 Ol - 520
Beierwaltes, Werner Eriugena Grundzüge seines Denkens 1994 Frankfurt am Main Vittorio Klostermann

S-d5 Ol - 521
Malmsheimer, Arne Platons "Parmenides" und Marsilio Ficinos "Parmenides"-Kommentar Ein kriticher Vergleich 2001 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 34 S-f6 Ol - 522
Dempf, Alois Der Platonismus des Eusebius, Victorinus und Pseudo-Dionysius
1962 München Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

S-c3 Ol - 523
Dempf, Alois Philosophiegeschichtliche Bemerkungen zu Religionsedikten Justinians
1969 München Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

S-c3 Ol - 524
Dempf, Alois Die Naturphilosophie Ockhams als Vorbereitung des Kopernikanismus
1974 München Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften

S-e6 Ol - 525
Grosseteste, Robert. Thomas von Aquin Summa Linconiensis super octo libris physicorum Aristotelis. Expositio super octo libros physicorum Aristotelis cum ipsius textibus Nachdruck der Ausgabe Venedig 1500 2000 Hildsheim Georg Olms

P-c1 Ol - 526
Plethon, Georgius Gemistus Contra scholarii pro Aristotele obiectiones
1988 Leipzig Teubner Bibliotheca scriptorup graecorum et romanorum teubneriana
P-d5 Ol - 527
Beierwaltes, Werner Marsilio Ficinos Theorie des Schönen im Kontext des Platonismus Vorgetragen am 28. Juni 1980 1980 Heidelberg Carl Winter, Universitätverlag

S-f6 Ol - 528
Stausberg, Michael Faszination Zarathushtra 1. Teil. Zoroaster und die Europäische Religiongeschichte der Frühen Neuzeit 1998 Berlin Walter de Gruyter Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten Band 42- 1. Teil S-f5 Ol - 529
Stausberg, Michael Faszination Zarathushtra 2. Teil. Zoroaster und die Europäische Religiongeschichte der Frühen Neuzeit 1998 Berlin Walter de Gruyter Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten Band 42- 2. Teil S-f5 Ol - 530
Perkams, Matthias Liebe als Zentralbegriff der Ethik nach Peter Abaelard
2001 Münster Aschendorff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge Band 58 S-d6 Ol - 531
Tomáš Akvinský Theologická summa Doslovný překlad. První část 1937 Olomouc Krystal Spisy sv. Tomáše Akvinského 1 P.Floss Ol - 532
Tomáš Akvinský Theologická summa Doslovný překlad. Druhé části první díl 1937 Olomouc Krystal Spisy sv. Tomáše Akvinského 2 S-e3 Ol - 533
Tomáš Akvinský Theologická summa Doslovný překlad. Druhé části druhý díl. Otázka I.-CV. 1937 Olomouc Krystal Spisy sv. Tomáše Akvinského 3 S-e3 Ol - 534
Tomáš Akvinský Theologická summa Doslovný překlad. Druhé části druhý díl. Otázka CVI.-CLXXXIX 1937 Olomouc Krystal Spisy sv. Tomáše Akvinského 4 S-e3 Ol - 535
Tomáš Akvinský Theologická summa Doslovný překlad. Třetí část 1937 Olomouc Krystal Spisy sv. Tomáše Akvinského 5 S-e3 Ol - 536
Tomáš Akvinský Theologická summa Doslovný překlad. Doplněk. + Abecední seznam věcí obsažených v Theologické summě a častěji potřebných pro život 1940 Olomouc Krystal Spisy sv. Tomáše Akvinského 6 S-e3 Ol - 537
Kotter, Bonifatius (ed.) Die Schriften des Johannes von Damaskos I. Institutio elementaris. Capita philosophica (Dialectica). Als Anhang die philosophischen Stücke aus cod. Oxon. Bodl. Auc. T.I.6 1969 Berlin Walter de Gruyter Patristiche Texte und Studien 7 P-a5 Ol - 538
Kotter, Bonifatius (ed.) Die Schriften des Johannes von Damaskos II. EKDOSIS AKRIBÉS TÉS ORTHODOXÚ PISTEÓS, Expositio fidei 1973 Berlin Walter de Gruyter Patristiche Texte und Studien 12 P-a5 Ol - 539
Kotter, Bonifatius (ed.) Die Schriften des Johannes von Damaskos III. Contra imaginum calumniatores orationes tres 1975 Berlin Walter de Gruyter Patristiche Texte und Studien 17 P-a5 Ol - 540
Kotter, Bonifatius (ed.) Die Schriften des Johannes von Damaskos IV. Liber de haeresibus. Opera polemica 1981 Berlin Walter de Gruyter Patristiche Texte und Studien 22 P-a5 Ol - 541
Kotter, Bonifatius (ed.) Die Schriften des Johannes von Damaskos V. Opera homiletica et hagiographica 1988 Berlin Walter de Gruyter Patristiche Texte und Studien 29 P-a5 Ol - 542
Kretzmann, Norman - Stump, Eleonore (ed.) The Cambridge Companion to Aquinas
1993 Cambridge Cambridge University Press

S-e3 Ol - 543
Machamer, Peter (ed.) The Cambridge Companion to Galileo
1998 Cambridge Cambridge University Press

S-g2 Ol - 544
Spade, Paul Vincent (ed.) The Cambridge Companion to Ockham
1999 Cambridge Cambridge University Press

S-e6 Ol - 545
Kretzmann, Norman - Stump, Eleonore (ed.) The Cambridge Companion to Augustine
2001 Cambridge Cambridge University Press

Šubrt Ol - 546
Williams, Thomas (ed.) The Cambridge Companion to Duns Scotus
2003 Cambridge Cambridge University Press

S-e5 Ol - 547
Schneider, Gerhard Gott - das Nichtandere Untersuchungen zum metaphysischen Grunde bei Nikolaus von Kues 1970 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft IV S-f5 Ol - 548
Meier-Oeser, Stephan Die Präsenz des Vergessen Zur Rezeption der Philosophie des Nicolaus Cusanus vom 15. Bis zum 18. Jahrhundert 1989 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft X P.Floss Ol - 549
Benz, Hubert Individualität und Subjektivität Interpretationstendenzen in der Cusanus-Forschung und das Selbstverständnis des Nikolaus von Kues 1999 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft XIII S-f5 Ol - 550
Kandler, Karl-Hermann - Mojsisch, Burkhard - Stammkötter, Franz-Bernhard Dietrich von Freiberg Neue Perspektiven seiner Philosophie, Theologie und Naturwissenschaft. Freberger Symposion: 10.-13. März 1997 1999 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 28 S-e4 Ol - 551
Thunberg, Lars Microcosm and Mediator The Theological Anthropology of Maximus the Confessor 1995 Chicago Open Court

S-c4 Ol - 552
Ficino, Marsilio Platonic Theology Volume I. Books I-IV 2001 Cambridge Harvard University Press The I Tatti Renaissance Library
P-d4 Ol - 553
Ficino, Marsilio Platonic Theology Volume II. Books V-VIII 2002 Cambridge Harvard University Press The I Tatti Renaissance Library
P-d4 Ol - 554
Ficino, Marsilio Platonic Theology Volume III. Books IX-XI 2003 Cambridge Harvard University Press The I Tatti Renaissance Library
P-d4 Ol - 555
Fidora, Alexander - Niederberg, Andreas (ed.) Vom Einen zum Vielen Der neue Aufbruch der Metaphysik im 12. Jahrhundert 2002 Frankfurt am Main Vittorio Klostermann

P-b3 Ol - 556
Clemens Alexandrinus Stromata Buch I-VI
1985 Berlin Akademie Verlag Die Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte Zweiter Band
Ol - 557
Philoponus (olim Ammonius) In Aristotelis categorias commentarium. In Aristotelis analytica priora commentaria
1898, 1905 Berlin Walter de Gruyter Commentaria in Aristotelem Graeca XIII. Pars I., II. P-a5 Ol - 558
Philoponus (olim Ammonius) In Aristotelis analytica posteriora commentaria cum anonymo in librum II
1909 Berlin Walter de Gruyter Commentaria in Aristotelem Graeca XIII. Pars III. P-a5 Ol - 559
Philoponus (olim Ammonius) In Aristotelis meteorologicorum librum primum commentarium. In Aristotelis libros de generatione et corruptione commentaria. In libros de generatione animalium commentaria
1909, 1897, 1903 Berlin Walter de Gruyter Commentaria in Aristotelem Graeca XIV, Pars I.,II.,III P-a5 Ol - 560
Philoponus (olim Ammonius) In Aristotelis de anima libros commentaria
1897 Berlin Walter de Gruyter Commentaria in Aristotelem Graeca XV P-a5 Ol - 561
Philoponus (olim Ammonius) In Aristotelis physicorum libros tres priores commentaria
1887 Berlin Walter de Gruyter Commentaria in Aristotelem Graeca XVI P-a5 Ol - 562
Philoponus (olim Ammonius) In Aristotelis physicorum libros quinque posteriores commentaria
1888 Berlin Walter de Gruyter Commentaria in Aristotelem Graeca XVII P-a5 Ol - 563
Ambrosius Opera Pars V. Expositio psalmi CXVIII 1999 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vol. LXII/V P-b2 Ol - 564
Ambrosius Opera Pars VI. Explanatio psalmorum XII 1999 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vol. LXIV/VI P-b2 Ol - 565
Ambrosius Opera Pars VIII. De fide (Ad Gratianum Augustum) 1962 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vol. LXXVIII/VIII P-b2 Ol - 566
Ambrosius Opera Pars IX. De spiritu sancto libri ill cum Epistulae Gratiani Augustini. De incarnationis dominicae sacramento liber l 1964 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vol. LXXIX/VIII P-b2 Ol - 567
Ambrosius Opera Pars X/1. Epistulae et Acta. Tom. I: Epistularum libri I-VI 1968 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vol. LXXXII/X.I P-b2 Ol - 568
Ambrosius Opera Pars X/2. Epistulae et Acta. Tom. II: Epistularum libri VII-VIII 1990 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vol. LXXXII/X.II P-b2 Ol - 569
Ambrosius Opera Pars X/4. Epistulae et Acta
Tome IV: Indices et Addenda
1996 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum Vol. LXXXII/X.IV P-b2 Ol - 570
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XVII. Pars II. De causis et processu universitatis a prima causa 1993 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XVII,2 P-c3 Ol - 571
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XIX. Postilla super Isaiam. Postillae super Jeremiam et postillae super Ezechielem fragmenta. 1952 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XIX P-c3 Ol - 572
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXI. Pars I. Super Matthaeum. Capitula I-XIV 1987 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XXI,1 P-c4 Ol - 573
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXI. Pars II. Super Matthaeum. Capitula XV-XXVIII 1987 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XXI,2 P-c4 Ol - 574
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXV. Pars I. De natura boni 1974 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XXV,1 P-c4 Ol - 575
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXV. Pars II. Quaestiones 1993 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XXV,2 P-c4 Ol - 576
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXVI. De sacramentis. De incarnatione. De resurrectione 1958 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XXVI P-c4 Ol - 577
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXXVI. Pars I. Super Dionysium De caelesti hierarchia 1993 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XXXVI,1 P-c4 Ol - 578
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXXVI. Pars II. Super Dionysium De ecclesiastica hierarchia 1999 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XXXVI,2 P-c4 Ol - 579
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXXVII. Pars I. Super Dionysium De divinis nominibus 1972 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XXXVII,1 P-c4 Ol - 580
Lindberg, David C. Roger Bacon and the origins of Perspectiva in the middle ages A critical edition and english translation of Bacon´s Perspectiva with introduction and notes 1996 Oxford Clarendon Press

P-c1 Ol - 581
Rorem, Paul Pseudo-Dionysius A commentary on the texts and introduction to their influence 1993 Oxford Oxford University Press

S-d4 Ol - 582
Lloyd, Anthony C. The anatomy of neoplatonism
1998 Oxford Clarendon Press

S-a6 Ol - 583
Gregor von Nazianz Orationes theologicae / Theologische Reden
1996 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 22 P-a4 Ol - 584
Mann, Fredhelm Lexicon Gregorianum Wörterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band IV.: ZALÉ - IÓTA 2002 Leiden Brill

P-a1 Ol - 585
Philon d´Alexandria De opificio mundi + Introduction generale par Roger Arnaldes 1961 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 1 P-a2 Ol - 586
Philon d´Alexandria Legum allegoriae I - III 1962 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 2 P-a2 Ol - 587
Philon d´Alexandria De cherubim
1963 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 3 P-a2 Ol - 588
Philon d´Alexandria De sacrificiis Abelis et Caini
1966 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 4 P-a2 Ol - 589
Philon d´Alexandria Qoud deterius potiori insidiari soleat
1965 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 5 P-a2 Ol - 590
Philon d´Alexandria De gigantibus. Quod Deus sit immutabilis
1963 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 7-8 P-a2 Ol - 591
Philon d´Alexandria De agricultura
1961 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 9 P-a2 Ol - 592
Philon d´Alexandria De plantatione
1963 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 10 P-a2 Ol - 593
Philon d´Alexandria De ebrietate. De sobrietate
1962 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 11-12 P-a2 Ol - 594
Philon d´Alexandria De confusione linguarum
1963 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 13 P-a2 Ol - 595
Philon d´Alexandria De migratione Abrahami
1965 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 14 P-a2 Ol - 596
Philon d´Alexandria Quis rerum divinarum heres sit
1966 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 15 P-a2 Ol - 597
Philon d´Alexandria De congressu eruditionis gratia
1967 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 16 P-a2 Ol - 598
Philon d´Alexandria De fuga et inventione
1970 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 17 P-a2 Ol - 599
Philon d´Alexandria De mutatione nominum
1964 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 18 P-a2 Ol - 600
Philon d´Alexandria De somniis I-II 1962 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 19 P-a2 Ol - 601
Philon d´Alexandria De Abrahamo
1966 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 20 P-a2 Ol - 602
Philon d´Alexandria De Iosepho
1964 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 21 P-a2 Ol - 603
Philon d´Alexandria De vita Mosis I-II 1967 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 22 P-a2 Ol - 604
Philon d´Alexandria De Decalogo
1965 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 23 P-a2 Ol - 605
Philon d´Alexandria De specialibus legibus I-II 1975 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 24 P-a2 Ol - 606
Philon d´Alexandria De specialibus legibus III-IV 1970 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 25 P-a2 Ol - 607
Philon d´Alexandria De virtutibus De fortitudine. De humanitate. De paenitentia. De nobilitate 1962 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 26 P-a2 Ol - 608
Philon d´Alexandria Quod omnis probus liber sit
1974 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 28 P-a2 Ol - 609
Philon d´Alexandria De vita contemplativa
1963 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 29 P-a2 Ol - 610
Philon d´Alexandria De aeternitate mundi
1969 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 30 P-a2 Ol - 611
Philon d´Alexandria Quaestiones in Genesim et in Exodum Fragmenta graeca 1978 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 33 P-a2 Ol - 612
Philon d´Alexandria Quaestiones et solutiones in Genesim I et II e versione armeniaca 1979 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 34a P-a2 Ol - 613
Philon d´Alexandria Quaestiones et solutiones in Genesim III-IV-V-VI e versione armeniaca. Complément de l´ancienne version latine 1984 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 34b P-a2 Ol - 614
Philon d´Alexandria Quaestiones et solutiones in Exodum I et II e versione armeniaca et fragmenta graeca 1992 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 34c P-a2 Ol - 615
Philon d´Alexandria Alexander Vel de ratione quam habere etiam bruta animalia (De animalibus). E versione Armeniaca 1988 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie 36 P-a2 Ol - 616
Savon, Hervé Ambroise de Milan (340-397) 1997 Lonrai Desclée

S-c2 Ol - 617
Bernard of Chartres Glosae super Platonem
1991 Toronto Pontifical Institute of Mediaeval Studies Studies and texts 107 P-b3 Ol - 618
Peruzzi, Enrico La nave di Ermete La cosmologia di Girolamo Fracastoro 1995 Firenze Leo S. Olschki

S-g2 Ol - 619
Castelli, Patrizia (ed.) Francesco Patrizi filosofo platonico nel crepusolo del Rinascimento
2002 Firenze Leo S. Olschki Publicazioni dell´Universita di Ferrara VIII S-g2 Ol - 620
Savon, Hervé Saint Ambroise devant l´exégese de Philon le Juif Tome I: Texte 1977 Paris Brepols Études Augustiniennes
S-c2 Ol - 621
Savon, Hervé Saint Ambroise devant l´exégese de Philon le Juif Tome I: Notes 1977 Paris Brepols Études Augustiniennes
S-c2 Ol - 622
Madec, Goulven Saint Ambroise et la philosophie
1974 Paris Brepols Études Augustiniennes
S-c2 Ol - 623
Hilarius Pictaviensis Opera, Pars I,2 Tractatus super Psalmos. In Psalmum CXVIII 2002 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXI A P-0 Ol - 624
Ambrosius Mediolanensis Opera, Pars IV Expositio Evangelii secundum Lucam. Fragmenta In Esaiam 1962 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XIV P-0 Ol - 625
Jullien, Marie - Hélene - Perelman, Francoise Clavis scriptorum latinorum medii aevi Auctores Galliae 735-987. Tomus II. Alcuinus 1999 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis
P-0 Ol - 626
Jullien, Marie - Hélene - Perelman, Francoise Clavis scriptorum latinorum medii aevi Auctores Galliae 735-987. Tomus II. Indices 1999 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis
P-0 Ol - 627
Philoponus, Ioannes De aeternitate mundi contra Proclum
1984 Hildsheim Georg Olms

P-a5 Ol - 628
Bacon, Roger Roger Bacon´s philosophy of nature A critical edition, with english translation, introduction, and notes of De multiplicatione specierum and De speculis comburentibus 1998 South Bend St. Augustine´s press

P-c1 Ol - 629
Boethius De consolatione philosophiae. Opuscula theologica
2000 Leipzig K.G. Saur Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum teubneriana
P-b1 Ol - 630
Bernardus Silvestris Mathematicus
1993 St. Ottilien EOS Studien zur Theologie und Geschichte 9 P-b3 Ol - 631
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XXVII. Tabula generalis 2002 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLXXXI P-0 Ol - 632
Ambrosius Mediolanensis Opera, Pars V De officiis 2000 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XV P-0 Ol - 633
Gregor von Nazian De humana natura (c.1, 2, 14) 1999 Frankfurt am Main Peter Lang Patrologia. Beiträge zum Studium der Kirchenväter VI P-a4 Ol - 634
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera Retracationum libri II 1984 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LVII
Ol - 635
Hildegarda Bingensis Epistolarium Pars secunda. XCI-CCL r 1993 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XCI A P-0 Ol - 636
Karfíková, Lenka Studie z patristiky a scholastiky II.
2003 Praha OIKOYMENH


Ol - 637
Bonansea, Bernardino M. Tommaso Campanella Renaissance pioneer of modern thought 1969 Washington The catholic university of America press

Koudelka Ol - 638
Althusius, Johannes The Politics
1964 Boston Beacon press

S-g4 Ol - 639
Luscombe, D.E. The school of Peter Abelard The influence of Abelard´s thought in the early scholastic period 1969 London Cambridge university press Cambridge studies in medieval life and thought. New series. XIV S-d6 Ol - 640
Fedwick, Paul Jonathan Bibliotheca basiliana universalis A study of the manuscript tradition of the works of Basil of Caesarea. I. The letters 1993 Turnhout Brepols Corpus Christianorum
P-a0 Ol - 641
Fedwick, Paul Jonathan Bibliotheca basiliana universalis A study of the manuscript tradition of the works of Basil of Caesarea. III. The ascetica, Contra Eunomium 1-3, Ad Amphilochium De Spirito sancto, Dubia et spuria, with supplements to volumes I-II 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum
P-a0 Ol - 642
Moses Maimonides Dux dubitantium aut perplexorum Parisiis 1520 1964 Frankfurt a. M. Minerva

P-d1 Ol - 643
Jeroným Legendy o poustevnících - Vitae eremitarum
2002 Praha OIKOYMENH Knihovna raně kkřesťanské tradice I. P-a3 Ol - 644
ed.: Tonelli, Angelo Oracoli caldaici Con testo greco 1995 Milano Biblioteca Universale Rizzoli


Ol - 645
Wilpert, Paul (ed.) Antike und Orient im Mittelalter Vorträge der Kölner Mediaevistentagungen 1956-1959 1971 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 1 S-d0 Ol - 646
Wilpert, Paul (ed.) Die Metaphysik im Mittelalter Ihr Ursprung und ihre Bedeutung. Vorträge des II. Internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie, Köln 31. August - 6. September 1961 1963 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 2 S-d0 Ol - 647
Wilpert, Paul (ed.) Lex et Sacramentum im Mittelalter
1969 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 6 S-d0 Ol - 648
Zimmermann, Albert (ed.) Antiqui und Moderni Traditionsbewußtsein und Fortschrittsbewußtsein im späten Mittelalter 1974 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 9 S-d0 Ol - 649
Zimmermann, Albert (ed.) Die Mächte des Guten und Bösen Vorstellungen im XII. Und XIII. Jahrhundert über ihr Wirken in der Heilsgeschichte 1977 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 11 S-d0 Ol - 650
Kluxen, Wolfgang (ed.) Sprache und Erkenntnis im Mittelalter Akten des VI. Internationalen Kongresses für Mittelalterliche Philosophie der Société Internationale pour l´Étude de la Philosophie Médiévale 29. August - 3. September 1977 in Bonn. 1. Halbband 1981 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 13/1 S-d0 Ol - 651
Kluxen, Wolfgang (ed.) Sprache und Erkenntnis im Mittelalter Akten des VI. Internationalen Kongresses für Mittelalterliche Philosophie der Société Internationale pour l´Étude de la Philosophie Médiévale 29. August - 3. September 1977 in Bonn. 2. Halbband 1981 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 13/2 S-d0 Ol - 652
Zimmermann, Albert (ed.) Albert der Große Seine Zeit, sein Werk, seine Wirkung 1981 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 14 S-d0 Ol - 653
Zimmermann, Albert (ed.) Studien zur mittelalterlichen Geistesgeschichte und ihren Quellen
1982 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 15 S-d0 Ol - 654
Zimmermann, Albert (ed.) Orientalische Kultur und europäisches Mittelalter
1985 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 17 S-d0 Ol - 655
Zimmermann, Albert (ed.) Aristotelisches Erbe im arabisch-lateinischen Mittelalter Überstzungen, Kommentare, Interpretationen 1986 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 18 S-d0 Ol - 656
Zimmermann, Albert (ed.) Thomas von Aquin Werk und Wirkung im Licht neuerer Forschungen 1988 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 19 S-d0 Ol - 657
Zimmermann, Albert (ed.) Die Kölner Universität im Mittelalter Geistige Wurzeln und soziale Wirklichkeit 1989 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 20 S-d0 Ol - 658
Craemer-Reugenberg, Ingrid - Speer, Andreas (ed.) Scientia und ars im Hoch- und Spätmittelalter 1. Halbband 1994 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 22/1 S-d0 Ol - 659
Craemer-Reugenberg, Ingrid - Speer, Andreas (ed.) Scientia und ars im Hoch- und Spätmittelalter 2. Halbband 1994 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 22/2 S-d0 Ol - 660
Speer, Andreas (ed.) Die Bibliotheca Amploniana Ihre Bedeutung im Spannungsfeld von Aristotelismus, Nomunalismus und Humanismus 1995 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 23 S-d0 Ol - 661
Aertsen, Jan A. - Speer, Andreas (ed.) Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter
1998 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 25 S-d0 Ol - 662
Aertsen, Jan A. - Speer, Andreas (ed.) Was ist Philosophie im Mittelalter? Qu'est-ce que la philosophie au moyen âge? What is Philosophy in the Middle Ages? Akten des X. Internationalen Kongresses für mittelalteriche Philosophie der Société Internationale pour l´Étude de la Philosophie Médiévale 25. Bis 30. August 1997 in Erfurt 1998 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 26 S-d0 Ol - 663
Aertsen, Jan A. - Speer, Andreas (ed.) Geistesleben im 13. Jahrhundert
2000 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 27 S-d0 Ol - 664
Aertsen, Jan A. - Emery, Kent - Speer, Andreas (ed.) Nach der Verurteilung von 1277 / After the Condemnation of 1277 Philosophie und Theologie an der Universität von Paris im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts. Studien und Texte/ Philosophy and Theology at the University of Paris in the Last Quarter of the Thirteenth Century. Studies and Texts 2001 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 28 S-d0 Ol - 665
Aertsen, Jan A. - Pickavé, Martin (ed.) Ende und Vollendung Eschatologische Perspektiven im Mittelalter 2002 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 29 S-d0 Ol - 666
Pickavé, Martin (ed.) Die Logik des Transzendentalen Festschrift für Jan A. Aertsen zum 65. Geburtstag 2003 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 30 S-d0 Ol - 667
Berthold von Moosburg Expositio super Elementationem theologicam Procli Propostiones 66-107 2003 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band VI,4 P-c2 Ol - 668
Raimundus Lullus Opera latina 49-52. Liber de sancta Maria in Monte Pessulano anno MCCXC conscriptus, cui liber De passagio Romae anno MCCXCII compositus necnon brevis notitia operum aliorum incerto tempore ac loco perfectorum adnectuntur 2003 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLXXXII P-0 Ol - 669
Ioannes Scottus seu Eriugena Periphyseon Liber quintus 2003 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLXV Karfíková Ol - 670
Conticello, Carmelo Giuseppe - Conticello, Vassa (ed.) La théologie byzantine et sa tradition II. (XIII. - XIX. s.) 2002 Turnhout Brepols Corpus Christianorum
S-c6 Ol - 671
Tatakis, Basil Byzantine philosophy
2001 Indianopolis Hacket publishing company

S-c5 Ol - 672
De Angelis, Bernardo Natura, persona, libertá L´antropologia di Massimo il Confessore 2002 Roma Armando Quaderni dell´assunzione
S-c4 Ol - 673
Baldi, Marialuisa - Canziani, Guido Girolamo Cardano Le opere, le fonti, la vita 1999 Milano Franco Angeli Filosofia e scienzia nel cinquecento a nel seicento
S-g1 Ol - 674
Poppi, Antonino La dottrina della scienza in Giacomo Zabarella
1972 Padova Antenore Saggi e testi 12 Matula Ol - 675
Dionysios Areopagita Dionysiaca Recueil donnant l'ensemble des traductions latines des ouvrages attribués au Denys de l'Aréopage. Band 1 1989 Stuttgart Frommann-Holzboog
1 P-b4 Ol - 676
Dionysios Areopagita Dionysiaca Recueil donnant l'ensemble des traductions latines des ouvrages attribués au Denys de l'Aréopage. Band 2 1989 Stuttgart Frommann-Holzboog
2 P-b4 Ol - 677
Dionysios Areopagita Dionysiaca Recueil donnant l'ensemble des traductions latines des ouvrages attribués au Denys de l'Aréopage. Band 3 1989 Stuttgart Frommann-Holzboog
3 P-b4 Ol - 678
Dionysios Areopagita Dionysiaca Recueil donnant l'ensemble des traductions latines des ouvrages attribués au Denys de l'Aréopage. Band 4 1989 Stuttgart Frommann-Holzboog
4 P-b4 Ol - 679
Zimmermann, Albert (ed.) Methoden in Wissenschaft und Kunst des Mittelalters
1970 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 7 S-d0 Ol - 680
Aertsen, Jan A. - Speer, Andreas (ed.) Individum und Individualität im Mittelalter
1996 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 24 S-d0 Ol - 681
Steer, Georg - Sturlese, Loris (ed.) Lectura Eckhardi II Predigten Meister Eckharts von Fachgelehrten gelesen und gedeutet 2003 Stuttgart W.Kohlhammer

P-d3 Ol - 682
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die deutschen Werke. Dritten Band: Predigten Vierten Band, Teilband IV,1. Predigten 2003 Stuttgart W.Kohlhammer
IV,1 P-d3 Ol - 683
Anselmus Cantuariensis Opera omnia Ratio editionis Vol. 1-2 1984 Stuttgart Frommann-Holzboog
1-2 P-b2 Ol - 684
Anselmus Cantuariensis Opera omnia Ratio editionis Vol. 3-6 1984 Stuttgart Frommann-Holzboog
3-6 P-b2 Ol - 685
Hugues de Saint-Victor L´oeuvre 1: De institutione novitiorum; De virtute orandi; De laude caritatis; De arrha animae 1997 Turnholt Brepols Sous la regle de Saint Augustin 3 P-b4 Ol - 686
Hugues de Saint-Victor L´oeuvre 2: Super Canticum Mariae; Pro Assumptione Virginis; De beatae Mariae virginitate; Egredietur virga - Maria porta 2000 Turnholt Brepols Sous la regle de Saint Augustin 7 P-b4 Ol - 687
Adam de Saint-Victor Quatorze proses du XIIe siecle a la louange de Marie
1994 Turnholt Brepols Sous la regle de Saint Augustin 1 P-b4 Ol - 688
Bacon, Roger Moralis philosophia Baconis operis maioris pars septima 1953 Zürich Thesaurus mundi

P-c1 Ol - 689
Pomponazzi, Pietro Libri quinqe de fato, de libero arbitrio et de praedestatione
1957 Lugano Thesaurus mundi

P-d5 Ol - 690
Pomponazzi, Pietro Corsi inediti dell´insegnamento padovano II. Quaestiones physicae et animasticae decem (1499-1500; 1503-1504) 1970 Padova Editrice Antenore Saggi e testi 9 P-d5 Ol - 691
Trinkaus, Charles Renaissance transformations of late medieval thought
1999 Aldershot Ashgate Variorum collected studies CS671 S-f4 Ol - 692
Choufrine, Arkadi Gnosis, theophany, theosis Studies in Clement of Alexandria´s appropriation of his background 2002 New York Peter Lang Patristic studies 5 S-b4 Ol - 693
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XIX. Sermones IV (1455-1463). Fasciculus 3: Sermones CCXXXII-CCXLV 2002 Hamburg Felix Meiner Verlag
XIX P-d2 Ol - 694
Karfík, Filip Plótínova metafyzika svobody
2002 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ 97 S-a6 Ol - 695
Aubenque, Pierre Rozumnost podle Aristotela
2003 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ 94 S-a4 Ol - 696
Elders, Leo Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského Přirozenost, vesmír, člověk 2003 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ 96 S-e3 Ol - 697
Aristotelés Metafyzika
2003 Praha Petr Rezek

S-a4 Ol - 698
Royt, Jan Středověké malířství v Čechách
2002 Praha Karolinum

K-4 Ol - 699
Dostálová, Růžena Byzantská vzdělanost
2003 Praha Vyšehrad Kulturní historie
S-c5 Ol - 700
Brower, Jeffrey E. - Guilfoy, Kevin (ed.) The Cambridge companion to Abelard
2004 Cambridge Cambridge University Press

Karfíková Ol - 701
Cottingham, John (ed.) The Cambridge companion to Descartes
1999 Cambridge Cambridge University Press

S-g4 Ol - 702
Garret, Don (ed.) The Cambridge companion to Spinoza
1997 Cambridge Cambridge University Press

S-g4 Ol - 703
Kraye, Jill (ed.) The Cambridge companion to Renaissance humanism
2003 Cambridge Cambridge University Press

S-f2 Ol - 704
Frank, Daniel H. - Leaman, Oliver The Cambridge companion to medieval Jewish philosophy
2003 Cambridge Cambridge University Press

S-d1 Ol - 705
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XV Papers presented to the seventh international conference on patristic studies held in Oxford 1975. Part I. 1984 Leuven Peeters
XV S-c0 Ol - 706
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XVI Papers presented to the seventh international conference on patristic studies held in Oxford 1975. Part II. 1985 Leuven Peeters
XVI S-c0 Ol - 707
Le Goff, Jacques Zrození očistce
2003 Praha Vyšehrad

K-4 Ol - 708
Garin, Eugenio (vyd.) Renesanční člověk a jeho svět
2003 Praha Vyšehrad

K-4 Ol - 709
Abélard Abélard a Heloisa Dopisy utrpení a lásky 2003 Praha Vyšehrad Mozaika
S-d6 Ol - 710
Böhme, Jakub Cesta ke Kristu Mystické traktáty konce věků 2003 Praha Vyšehrad Reflexe
S-e6 Ol - 711
Mikuláš Kusánský O vrcholu zření Mystické traktáty konce věků 2003 Praha Vyšehrad Krystal 3 P.Floss Ol - 712
Žemla, Martin (vyd.) Jednota a mnohost Sborník textů z česko-německého kolokvia 2002 Praha Vyšehrad

S-e4 Ol - 713
Hippolyt Římský Apoštolská tradice
2000 Olomouc Velehrad Prameny spirituality IV S-b3 Ol - 714
Karfíková, Lenka - Šír, Zbyněk (eds.) Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci Sborník z kolokvia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty 2003 Brno Centrum pro studium demokracie a kultury


Ol - 715
Spinoza, Benedikt Metafyzické myšlenky Bilingva 2000 Praha Filosofia

S-g4 Ol - 716
Macrobius Saturnálie
2002 Praha Herrmann&synové Poslední Římané
S-b1 Ol - 717
Floss, Pavel (ed.) Studia comeniana et historica
2003 Uherský Brod Muzeum J.A.Komenského
XXXIII/2003, 69-70 S-g5 Ol - 718
Floss, Pavel (ed.) Studia comeniana et historica
2003 Uherský Brod Muzeum J.A.Komenského
XXXIII/2003, 69-70 S-g5 Ol - 719
Hrostivita z Gandersheimu Duchovní dramata Gallicanus, Pafnutius, Sapientia 2004 Praha Vyšehrad


Ol - 720
Isidor ze Sevilly Etymologiae IV Etymologie IV 2003 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice XI P-b1 Ol - 721
Weil, Eric La philosophie de Pietro Pomponazzi. Pic de la Mirandole et la critique de l´astrologie
1985 Paris J. Vrin Problemes et controverses
S-g1 Ol - 722
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera XVI,1 De Trinitate libri XV (Libri I-XII) 1968 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina L P-0 Ol - 723
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera XVI,2 De Trinitate libri XV (Libri XIII-XV) 1968 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LA P-0 Ol - 724
Mews, Constant J. Reason and belief in the age of Roscelin and Abelard
2002 Aldershot Ashgate Variorum collected studies 730 Karfíková Ol - 726
McEvoy, James Robert Grosseteste, exegete and philosopher
1994 Aldershot Ashgate Variorum collected studies 446 S-e2 Ol - 727
Mahoney, Edward P. Two Aristotelians of the Italian Renaissance Nicoletto Vernia and Agostino Nifo 2000 Aldershot Ashgate Variorum collected studies 697 S-f3 Ol - 728
Monfasani, John Byzantine scholars in rennaisance Italy Cardinal Bessarion and other Émigrés 1995 Aldershot Ashgate Variorum collected studies 485 S-f5 Ol - 729
Thumfart, Alexander Die Perspektive und die Zeichen Hermetische Verschlüsselungen bei Giovanni Pico della Mirandola 1996 München Fink

S-g1 Ol - 730
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera IV,1 Epistulae I-LV 2004 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XXXI P-0 Ol - 731
Hieronymus S. Hieronymi presbyteri opera. Pars I,8 Pars I. Opera exegetica 8. Commentarii in Epistulas Pauli apostoli ad Titum et ad Philemonem 2003 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXVII C P-0 Ol - 732
Guillelmus a sancto Theodorico Opera omnia Pars III. De sacramento altaris 2003 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis LXXXVIII P-0 Ol - 733
Maximus Confessor Maximi Confessoris Opera Ambigua ad Thomam. Epistula secunda ad Eundem 2002 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Graeca 48 P-0 Ol - 734
Berndt, Rainer André de Saint-Victor (+1175) Exégete et théologien 1991 Turnhout Brepols Bibliotheca Victorina II S-e1 Ol - 735
Den Bok, Nico Communicating the most high A systematic study of person and trinity in the theology of Richard of St. Victor (+1173) 1996 Turnhout Brepols Bibliotheca Victorina VII S-e1 Ol - 736
Poirel, Dominique Livre de la nature et débat trinitaire au XIIe siecle Le De tribus diebus de Hugues de Saint-Victor 2002 Turnhout Brepols Bibliotheca Victorina XIV S-e1 Ol - 737
Cacciapuoti, Pierluigi Deus existentia amoris Teologia della carita e teologia della trinita negli scritti di Riccardo di San Vittore (+1173) 1998 Turnhout Brepols Bibliotheca Victorina IX S-e1 Ol - 738
Benakis, Linos G. Néoplatonisme et philosophie médiévale Actes du Colloque international de Corfou 6-8 octobre 1995 organisé par la Société Internationale pour l´Étude de la Philosophie Médiévale 1997 Turnhout Brepols Recontres de Philosophie Médiévale 6 S-d2 Ol - 739
Boiadjiev, Tzotcho - Kapriev, Georgi - Speer, Andreas Die Dionysius-Rezeption im Mittelalter Internationales Kolloquium in Sofia vom 8. Bis 11. April 1999 unter der Schirmherrschaft der Société Internationale pour l´Étude de la Philosophie Médiévale 2000 Turnhout Brepols Recontres de Philosophie Médiévale 9 S-d4 Ol - 740
Gatti, Hilary Giordano Bruno Philosopher of the Renaissance 2002 Aldershot Ashgate

S-g1 Ol - 741
Mojsisch, Burkhard Die Theorie des Intellekts bei Dietrich von Freiberg
1977 Hamburg Felix Meiner Verlag Beihefte zu Dietrich von Freiberg Opera omnia 1 S-e4 Ol - 742
Berthold von Moosburg Expositio super Elementationem theologicam Procli Propostiones 160-183 2003 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band VI,7 P-c2 Ol - 743
Flasch, Kurt (ed.) Von Meister Dietrich zu Meister Eckhart
1984 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi. Beihefte Beiheft 2 S-e4 Ol - 744
Origenes In Lucam Homiliae - Homilien zum Lukasevangelium I 1991 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 4/1 P-a3 Ol - 745
Origenes In Lucam Homiliae - Homilien zum Lukasevangelium II 1992 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 4/2 P-a3 Ol - 746
Basilius von Cäsarea De Spiritu sancto - Über den Heiligen Geist
1993 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 12 P-a3 Ol - 747
Mann, Fredhelm Lexicon Gregorianum Wörterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band V.: KAGCHASMOS - KÓFOÓ 2003 Leiden Brill

P-a1 Ol - 748
Baltes, Matthias Marius Victorinus Zur philosophie in seinen theologischen Schriften 2002 München K. G. Saur Beiträge zur Altertumskunde 174 S-c2 Ol - 749
Hoye, William J. Die mystische Theologie des Nicolaus Cusanus
2004 Freiburg Herder Forschungen zur europäischen Geistgeschichte 5 S-f5 Ol - 750
Cooper, Stephen Andrew Metaphysics and morals in Marius Victrinus´ commentary on the letter to the Ephesians A contribution to the history of neoplatonism and Christianity 1995 New York Peter Lang American university studies - philosophy 155 S-c2 Ol - 751
Uhl, Florian (ed.) Roger Bacon in der Diskussion
2001 Frankfurt am Main Peter Lang

S-e4 Ol - 752
Uhl, Florian (ed.) Roger Bacon in der Diskussion II
2002 Frankfurt am Main Peter Lang

S-e4 Ol - 753
Milem, Bruce The unspoken word Negative theology in Meister Eckhart´s German sermons 2002 Washington Catholic university of America

S-e4 Ol - 754
Mojsisch, Burkhard Meister Eckhart Analogy, univocity, and unity 2001 Amsterdam John Benjamins

S-e4 Ol - 755
Alfeyev, Hilarion St Symeon the new theologian, and Orthodox tradition
2000 Oxford Oxford university press Oxford early Christian studies
S-c5 Ol - 756
Laird, Martin Gregory of Nyssa and the grasp of faith Union, knowledge, and divine presence 2004 Oxford Oxford university press Oxford early Christian studies
S-c2 Ol - 757
Gavrilyuk, Paul The suffering of impassible God The dialectics of patristic thought 2004 Oxford Oxford university press Oxford early Christian studies
S-b6 Ol - 758
Evans, G. R. Bernard of Clairvaux
2000 Oxford Oxford university press Great medieval thinkers
S-d6 Ol - 759
Marebon, John Boethius
2003 Oxford Oxford university press Great medieval thinkers
S-d4 Ol - 760
Rosemann, Philipp W. Peter Lombard
2004 Oxford Oxford university press Great medieval thinkers
S-e1 Ol - 761
O´Meara, John J. Eriugena
2002 Oxford Oxford university press

S-d5 Ol - 762
Cross, Richard The physics of Duns Scotus The scientific context of a theological vision 1998 New York Oxford university press

S-e5 Ol - 763
Broadie, Alexander Introduction to medieval logic
2002 New York Oxford university press

S-d1 Ol - 764
Davidson, Herbert A. Alfarabi, Avicenna and Averroes, on intellect Their cosmologies theories of the active intellect and theories of human intellect 1992 New York Oxford university press

S-c6 Ol - 765
McCord Adams, Marilyn William Ockham Volume I 1987 Notre Dame University of Notre Dame Publications in medieval studies XXVI/1 S-e6 Ol - 766
McCord Adams, Marilyn William Ockham Volume II 1987 Notre Dame University of Notre Dame Publications in medieval studies XXVI/2 S-e6 Ol - 767
Bonin, Thérese Creation as emanation The origin of diversity in Albert Great´s On the causes and the procession of the universe 2001 Notre Dame University of Notre Dame Publications in medieval studies XXIX S-e3 Ol - 768
Allen, Michael, J. B. Marsilio Ficino´s interpretation of Plato´s Sophist Five studies and critical edition with translation 1989 Berkeley University of California

S-f6 Ol - 769
Allen, Michael, J. B. The platonism of Marsilio Ficino A study of his Phaedrus commentary, its sources and genesis 1984 Berkeley University of California

S-f6 Ol - 770
Colish, Marcia L. The stoic tradition from antiquity to the early Middle Ages 1. Stoisicm in classical Latin literature 1990 Leiden Brill

S-a5 Ol - 771
Colish, Marcia L. The stoic tradition from antiquity to the early Middle Ages 2. Stoisicm in Christian Latin thought through the sixth century 1990 Leiden Brill

S-a5 Ol - 772
Karavites, Peter (Panayiotis) Evil, freedom and the road to perfection in Clement of Alexandria
1998 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae XLIII Vig-0 Ol - 773
Zupko, Jack John Buridan Portrait of a fourteen-century arts master 2003 Notre Dame University of Notre Dame

S-e5 Ol - 774
Nieuwenhove, Rik van Jan van Ruusbroec, mystical theologian of the Trinity
2003 Notre Dame University of Notre Dame

S-e6 Ol - 775
Meyendorff, John St Gregory Palamas and Orthodox spirituality
1974 New York St Vladimir´s seminary

S-c6 Ol - 776
McGuckin, John Saint Cyril of Alexandria and the Christological controversy Its history, theology, and texts 2004 New York St Vladimir´s seminary

S-c4 Ol - 777
Ierodiakonou, Katerina (ed.) Byzantine philosophy and its ancient sources
2004 Oxford Oxford university press

S-c5 Ol - 778
Paulus, Jean Henri de Gand Essai sur les tendences de sa métaphysique 1938 Paris J. Vrin Études de philosophie médiévale XXV S-e3 Ol - 779
Gaith, Jérome La conception de la liberté chez Grégoire de Nysse
1953 Paris J. Vrin Études de philosophie médiévale XLIII S-c2 Ol - 780
Badawi, Abdurrahmán La transmission de la philosophie grecque au monde arabe
1987 Paris J. Vrin Études de philosophie médiévale LVI S-c5 Ol - 781
D´Ancona Costa, Cristina Recherches sur le Liber de causis
1995 Paris J. Vrin Études de philosophie médiévale LXXII S-e2 Ol - 782
Counet, Jean-Michel Mathématiques et dialectique chez Nicolas de Cuse
2000 Paris J. Vrin Études de philosophie médiévale LXXX S-f5 Ol - 783
Coté, Antoine L´infinité divine dans la théologie médiévale (1220-1255)
2002 Paris J. Vrin Études de philosophie médiévale LXXXIV S-d1 Ol - 784
Magnard, Pierre Marsile Ficin Les platonismes a la renaissance 2001 Paris J. Vrin Philologie et Mercure
S-f6 Ol - 785
Safa, Karine L´humanisme de Pic de la Mirandole L´esprit en glorie de métamorphoses 2001 Paris J. Vrin Philologie et Mercure
S-g1 Ol - 786
Libera, A. de Albert le Grand et la philosophie
1990 Paris J. Vrin A la recherche de la vérité
S-e2 Ol - 787
Érasme Enchiridion militis christiani
1971 Paris J. Vrin Bibliotheque des texres pilosophiques
S-f6 Ol - 788
Perler, Dominik Théories de l´intentionnalité au moyen age
2003 Paris J. Vrin

S-d3 Ol - 789
Gallay, Paul Grégoire de Naziane
1993 Paris Les éditons ouvrieres Église d´hier et d´aujourd´hui
S-c1 Ol - 790
Sesboüé, Bernard Saint Basile et la Trinité Un acte théologique au Ive siecle. Le rôle de Basile de Césarée dans l´elaboration de la doctrine et du langage trinitaires 1998
Desclée

S-c1 Ol - 791
Biard, Joël - Rosier-Catach, Irene La tradition médiévale des catégories (XIIe-XVe siecles) Actes du XIIIe Symposium européen de logique et de sémantique médiévales (Avignon, 6-10 juin 2000) 2003 Louvain Peeters Philosophes médiévaux XLV S-d1 Ol - 792
Galonnier, Alain Boece ou la chaine des savoirs Actes du colloque international de la fondation Singer-Polignac. Paris, 8 - 12 juin 1999 2003 Louvain Peeters Philosophes médiévaux XLIV S-d4 Ol - 793
Zimmermann, Albert Ontologie oder Metaphysik? Die Diskussion über den Gegenstand der Metaphysik im 13. Und 14. Jahrhundert. Texte und Untersuchungen 1998 Louvain Peeters Bibliotheca 1 S-e4 Ol - 794
Bienert, W. A. - Kühnweg (eds.) Origeniana septima Origenes in den Auseinandersetzungen des 4. Jahrhunderts 1999 Leuven University press Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium CXXXVII S-b5 Ol - 795
Scholten, Clemens Antike Naturphilosophie und christliche Kosmologie in der Schrift "de opificio mundi" des Johannes Philoponos
1996 Berlin de Gruyter Patristische Texte und Studien 45 S-d4 Ol - 796
AA.VV. Albertus Magnus Zum Gedenken nach 800 Jahren: Neue Zugänge, Aspekte und Perspektiven 2001 Berlin Akademie Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens. Neue Folge 10 S-e3 Ol - 797
Honnefelder, Ludger Ens inquantum ens Der Begriff des Seienden als solchen als Gegenstand der Metaphysik nach der Lehre des Johannes Duns Scotus 1989 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 16 S-e5 Ol - 798
Frank, Richard M. Creation and the Cosmic Systém: Al-Ghazâlî & Avicenna
1992 Heidelberg Carl Winter Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse 1992/1 S-c5 Ol - 799
Markschies, Christoph Gibt es ein "Theologie der gotischen Kathedrale"? Nochmals: Suger von Saint-Denis und Sankt Dionys vom Areopag 1995 Heidelberg Carl Winter Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse 1995/1 S-d5 Ol - 800
Khoury, Raif Georges (ed.) Averroes (1126-1198) oder der Triumph des Rationalismus Internationales Symposium anlässlich des 800. Todestages des islamischen Philosophen 2002 Heidelberg Carl Winter

S-c6 Ol - 801
Drecoll, Volker Hennig Die Entwicklung der Trinitätslehre des Basilus von Cäsarea Sein Weg vom Homöusianer zum Neonizäner 1996 Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 66 S-c1 Ol - 802
Kristeller, Paul Oskar Die Philosophie des Marsilio Ficino
1972 Frankfurt am Main Vittorio Klostermann Das Abendland. Neue Folge 1 Matula Ol - 803
Blum, Wilhelm (ed.) Georgios Gemistos Plethon Politik, Philosophie und Rhetorik im spätbyzantinischen Reich (1355 - 1452) 1988 Stuttgart Anton Heisemann Bibliothek der griechischen Literatur 25 S-f5 Ol - 804
Senger, Hans Gerhard (ed.) Cusanus-Texte III. Marginalien 2. Proclus Latinus. Die Exzerpte und Randnoten des Nikolaus von Kues zu den lateinischen Übersetzungen der Proclus-Schriften. 2.1 Theologia Platonis. Elementatio theologica 1986 Heidelberg Carl Winter Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse 1986/2 Démon Ol - 805
Bormann, Karl (ed.) Cusanus-Texte III. Marginalien 2. Proclus Latinus. Die Exzerpte und Randnoten des Nikolaus von Kues zu den lateinischen Übersetzungen der Proclus-Schriften. 2.2 Expositio in Parmenidem Platonis 1986 Heidelberg Carl Winter Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse 1986/3 P-d3 Ol - 806
Pindl-Büchel, Theodor Cusanus-Texte III. Marginalien 3. Raimundus Lullus. Die Exzerpte und Randnoten des Nikolaus von Kues zu den Schriften des Raimundus Lullus. Extractum ex libris Meditacionum Raymundi 1990 Heidelberg Carl Winter Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse 1990/1
Ol - 807
Roth, Ulli Cusanus-Texte III. Marginalien 4. Raimundus Lullus. Die Exzerptensammlung aus Schriften des Raimundus Lullus im Codex Cusanus 83 1999 Heidelberg Carl Winter Schriften der Philosophisch historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften 13 P-d3 Ol - 808
Basilius von Caesarea Homiliae in hexameron - Homilien zum Hexameron
1997 Berlin Akademie Verlag Die Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte. Neue Folge 2 P-a4 Ol - 809
Heinrich Seuse Das Buch der Wahrheit Das buchli der warheit 1993 Hamburg Meiner Philosophische Bibliothek 458 P-d1 Ol - 810
Alanus ab Insulis Predigten zum Jahreslauf
1998 Stuttgart Freies Geistesleben Beiträge zur Bewusstseinsgeschichte 16 P-b3 Ol - 811
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 1: Dörrie, Heinrich: Die geschichtlichen Wurzeln des Platonismus. Bausteine 1-35: Text, Übersetzung, Kommentar 1987 Stuttgart Frommann-Holzboog
1 S-a4 Ol - 812
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 2: Dörrie, Heinrich: Der hellenistische Rahmen des kaiserzeitlichen Platonismus. Bausteine 36-72: Text, Übersetzung, Kommentar 1990 Stuttgart Frommann-Holzboog
2 S-a4 Ol - 813
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 3: Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias: Der Platonismus im 2. Und 3. Jahrhundert nach Christus. Bausteine 73-100: Text, Übersetzung, Kommentar 1993 Stuttgart Frommann-Holzboog
3 S-a4 Ol - 814
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 4: Dörrie, Heinrich: Die philosophische Lehre des Platonismus. Einige grundlegende Axiome/ Platonisch Physik (im antiken Verständnis) I. Bausteine 101-124: Text, Übersetzung, Kommentar 1996 Stuttgart Frommann-Holzboog
4 S-a4 Ol - 815
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Index zu dev Bänden 1 - 4 1997 Stuttgart Frommann-Holzboog

S-a4 Ol - 816
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 5: Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias: Die philosophische Lehre des Platonismus. Platonisch Physik (im antiken Verständnis) II. Bausteine 125-150: Text, Übersetzung, Kommentar 1998 Stuttgart Frommann-Holzboog
5 S-a4 Ol - 817
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 6.1: Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias: Die philosophische Lehre des Platonismus. Von der "Seele" als Ursache aller sinnvollen Abläufe. Bausteine 151-168: Text, Übersetzung, Kommentar 2002 Stuttgart Frommann-Holzboog
6.1 S-a4 Ol - 818
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 6.2: Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias: Die philosophische Lehre des Platonismus. Von der "Seele" als Ursache aller sinnvollen Abläufe. Bausteine 169-181: Text, Übersetzung, Kommentar 2002 Stuttgart Frommann-Holzboog
6.2 S-a4 Ol - 819
Hagengruber, Ruth Tommaso Campanella Eine Philosophie der Ähnlichkeit 1994 Sankt Augustin Academia

S-g2 Ol - 820
Lies, Lothar Origenes´ "Peri Archon" Eine undogmatische Dogmatik 1992 Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft Werkinterpretationen
S-b4 Ol - 821
Markschies, Christoph Valentinus Gnosticus? Untersuchungen zur valentianischen Gnosis; mit einem Kommentar zu den Fragmenten Valentins 1992 Tübingen J. C. B. Mohr Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 65 S-b2 Ol - 822
Klutstein, Ilana Marsilio Ficino et la theologie anciene Oracles Chaldaiques, Hymnes Orphiques, Hymnes de Proclus 1987 Firenze Leo S. Olschki Instituto nazionale di studi sul rinascimento - Quaderni di Rinascimento V S-f6 Ol - 823
Garfagnini, Gian Carlo (ed.) Marsilio Ficino e il ritorno di Platone Studi e documenti I 1986 Firenze Leo S. Olschki Instituto nazionale di studi sul rinascimento - Studi e testi XV S-f6 Ol - 824
Garfagnini, Gian Carlo (ed.) Marsilio Ficino e il ritorno di Platone Studi e documenti II 1986 Firenze Leo S. Olschki Instituto nazionale di studi sul rinascimento - Studi e testi XV S-f6 Ol - 825
Garfagnini, Gian Carlo (ed.) Giovanni Pico della Mirandola Convegno internazionale di studi nel cinquecentesimo anniversario della morte (1494-1994). I 1997 Firenze Leo S. Olschki Studi Pichiani 5 S-f6 Ol - 826
Garfagnini, Gian Carlo (ed.) Giovanni Pico della Mirandola Convegno internazionale di studi nel cinquecentesimo anniversario della morte (1494-1994). II 1997 Firenze Leo S. Olschki Studi Pichiani 5 S-f6 Ol - 827
Valla, Laurentius Repastinatio dialectice et philosophie I.
1982 Padova Antenore Thesaurus mundi 21 Matula Ol - 828
Valla, Laurentius Repastinatio dialectice et philosophie II.
1982 Padova Antenore Thesaurus mundi 22 Matula Ol - 829
Pine, Martin L. Pietro Pomponazzi Radical philosopher of the renaissance 1986 Padova Antenore Saggi e testi 21
Ol - 830
Baldi, Marialuisa - Canziani, Guido (ed.) Cardano e la tradizione dei saperi Atti del Convengo internazionale di studi Milano (23-25 maggio 2002) 2003 Milano Franco Angeli Filosofia e scienzia nell´ eta moderna
S-g1 Ol - 831
Baldi, Marialuisa (ed.) Mind senior to the world Stoicismo e origenismo nella filosofia platonica del Seicento inglese 1996 Milano Franco Angeli Filosofia e scienzia nel Cinquecento a nel Seicento
S-g3 Ol - 832
Porfyrios Isagoge
1995 Milano Rusconi Testi a fronte
S-b0 Ol - 833
Porfyrios Sentenze sugli intellegibili
1996 Milano Rusconi Testi a fronte
S-b0 Ol - 834
Campanella, Tommaso Compendio di filosofia della natura Testo inedito 1999 Milano Rusconi Testi a fronte
Koudelka Ol - 835
Campanella, Tommaso Metafisica Universalis philosophiae seu metaphysicarum rerum iuxta propria dogmata. Liber I 1994 Bari Levante Vestigia 10/1 Koudelka Ol - 836
Campanella, Tommaso Metafisica Universalis philosophiae seu metaphysicarum rerum iuxta propria dogmata. Liber XIV 2000 Bari Levante Vestigia 10/14 P-d4 Ol - 837
Angiuli, Vito Ragione moderna e verita del cristianesimo L´Atheismus triumphatus di Tommaso Campanella 2000 Bari Levante Vestigia 17 S-g2 Ol - 838
Campanella, Tommaso De libris propriis et recta ratione studendi syntagma
1996 Messina Rubbettino

P-d3 Ol - 839
Campanella, Tommaso Articuli prophetales
1976 Firenze La nuova Italia

P-d3 Ol - 840
Ernst, Germana Tommaso Campanella
2002 Roma Laterza Biblioteca universale 544 Koudelka Ol - 841
Campanella, Tommaso Apologia per Galileo
2001 Milano Bompiani Testi a fronte
P-d3 Ol - 842
Gregorio Palamas Atto e luce divina Scritti filosofici e teologici. Testo greco a fronte 2003 Milano Bompiani Il pensiero occidentale
P-d1 Ol - 843
Marziano Capella La nozze di filologia e mercuro Testo latino a fronte 2001 Milano Bompiani Il pensiero occidentale
P-b2 Ol - 844
Giuliano Imperatore Alla Madre degli dei E altri discorsi 1987 Milano Arnoldo Mondadori Scrittori greci e latini
S-b1 Ol - 845
Gnoli, Gherardo (ed.) Il Manicheismo Volume I. Mani e il Manicheismo 2003 Milano Arnoldo Mondadori Scrittori greci e latini
S-b3 Ol - 846
Ermete Trismegisto Corpus hermeticum Con testo greco e latino 2002 Milano Biblioteca Universale Rizzoli

S-b1 Ol - 847
Michele Psello Varia dottrina De omnifaria doctrina 1990 Firenze Nardini Biblioteca medievale
S-c5 Ol - 848
Allain de Lille Anticlaudianus
1955 Paris Vrin Textes philosophiques du Moyen Age I P-b3 Ol - 849
Kraut, Richard (ed.) The Cambridge companion to Plato
1992 Cambridge Cambridge University Press

S-a3 Ol - 850
Barnes, Jonathan The Cambridge companion to Aristotle
1999 Cambridge Cambridge University Press

K.Floss Ol - 851
Lossky, Vladimir The Mystical Ttheology of the Eastern Church
2002 New York St Vladimir´s Seminary Press

S-c6 Ol - 852
Meyendorff, John Byzantine Theology Historical Trends & Doctrinal Themes 1979 New York Fordham University Press

S-c5 Ol - 853
Dronke, Peter (ed.) A History of Twelfth-Century Western Philosophy
1992 Cambridge Cambridge University Press

S-d6 Ol - 854
Kannengiesser, Charles Handbook of Patristic Exegesis The Bible in Ancient Christianity. Volume I. 2004 Leiden Brill

S-b5 Ol - 855
Kannengiesser, Charles Handbook of Patristic Exegesis The Bible in Ancient Christianity. Volume I. 2004 Leiden Brill

S-b5 Ol - 856
Kees, Reinhard Jakob Die Lehre von der Oikonomia Gottes in der Oratio catechetica Gregors von Nyssa
1995 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae XXX Vig-0 Ol - 857
McKinion, Steven A. Words, Imagery & the Mystery of Crist A Reconstruction of Cyril of Alexandria´s Christology 2000 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae LV Vig-0 Ol - 858
Merkt, Andreas Das Patristische Prinzip Eine Studie zur Theologischen Bedeutung der Kirchenväter 2001 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae LVIII Vig-0 Ol - 859
Stewart-Sykes, Alistair From Prophecy to Preaching A Search for the Origins of the Christian Homily 2001 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae LIX Vig-0 Ol - 860
Clemens Alexandrinus Paedagogus Eine Studie zur Theologischen Bedeutung der Kirchenväter 2002 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae LXI
Ol - 861
Berding, Kenneth Polycarp and Paul An Analysis of their Literary and Theological Relationship in Light of Polycarp´s Use of Biblical and Extra-biblical Literature 2002 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae LXII Vig-0 Ol - 862
Kattan, Assaad Elias Verleiblichung und Synergie Grundzüge der Bibelhermeneutik bei Maximus Confessor 2003 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae LXIII Vig-0 Ol - 863
Allert, Craig D. Relevation, Truth, Canon and Interpretation Studies in Justin Martyr´s Dialogue with Trypho 2002 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae LXIV Vig-0 Ol - 864
Volp, Ulrich Tod und Ritual in den christlichen Gemeinden der Antike
2002 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae LXV Vig-0 Ol - 865
Mullen, Roderic L. The Expansion of Christianity A Gazetteer of its First Three Centuries 2004 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae LXIX Vig-0 Ol - 866
Hilhorst, A. (ed.) The Apostolic Age in Patristic Thought
2004 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae LXX Vig-0 Ol - 867
Weinandy, Thomas G. - Keating, Daniel A. (eds.) The Theology of Cyril of Alexandria A Critical Appreciation 2003 London T&T Clark

S-c4 Ol - 868
Isidor ze Sevilly Etymologiae XII Etymologie XII 2004 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice XII P-b1 Ol - 869
Tertullianus O hrách - De spectaculis
2004 Praha OIKOYMENH Knihovna raně křesťanské tradice II P-a3 Ol - 870
Machula, Tomáš De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě
2003 Praha Krystal Aquinata 1 S-e3 Ol - 871
Bernard z Clairvaux O milosti a svobodném rozhodování
2004 Praha Karolinum

P-b2 Ol - 872
Schlosser, Marianne Setkání s Bonaventurou
2002 Bratislava JUMR


Ol - 873
Jansen, Bernhard Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. A 18. Století Studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi & teologovi 2004 Olomouc Refugium Studijní texty XXVII. S-g4 Ol - 874
Altenburger, Margarete - Mann, Friedhelm Bibliografie zu Gregor von Nyssa Editionen - Übersetzungen - Literatur 1988 Leiden Brill

P-a4 Ol - 875
Carabine, Deidre John Scotus Eriugena
2000 Oxford Oxford university press Great medieval thinkers
S-d5 Ol - 876
Alcinous The Handbook of Platonism
2002 Oxford Oxford university press Later Ancient Philosophers
S-a3 Ol - 877
Proclus Commentary on Plato´s Pamenides
1992 Princeton Princeton university press

S-b0 Ol - 878
Sturlese, Loris Die deutsche Philosophie im Mittelalter Von Bonifatius bis zu Albert dem Grossen 748-1280 1993 München C. H. Beck Philosophie und Theologie im Mittelalter
S-d3 Ol - 879
Marsilio Ficino The Philebus Commentary
2000 Tempe Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies Medieval and Renaissance Text and Studies. Reprint Series 3 P-d4 Ol - 880
Dillon, John - Gerson, Lloyd P. (eds.) Neoplatonic Philosophy Introductory Readings 2004 Indianapolis Hackett

S-a6 Ol - 881
Meyendorff, John Christ in Eastern Christian Thought
1987 New York St Vladimir´s Seminary Press

S-c5 Ol - 882
Psellus, Michael Epistola a Giovanni Xilifino
1973 Napoli Universita di Napoli Studi e testi 1 P-d5 Ol - 883
Augustinus Oeuvres 4/2. 1. série: Opuscules Dialogues philosophiques. De ordine - L´ordre 1997 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 4/2 P-b1 Ol - 884
Augustinus Oeuvres 11/1. 1. série: Opuscules La premiere catéchese. De catechizandis rudibus 1991 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 11/1 P-b1 Ol - 885
Augustinus Oeuvres 15. 2. série: Dieu et son oeuvre La Trinité I. Le mystere (Livres I-VII) 1997 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 15 P-b1 Ol - 886
Augustinus Oeuvres 16. 2. série: Dieu et son oeuvre La Trinité II. Les images (Livres VIII-XV) 1997 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 16 P-b1 Ol - 887
Augustinus Oeuvres 17. 2. série: Dieu et son oeuvre Six Traités Anti-manicheens. De duabus animabus. Contra Fortunatum. Contra Adimantum. Contra epistulam fundamenti. Contra Secundinum. Contra Felicem manichaeum 1961 Paris Descléé De Brouwer Bibliotheque Augustinienne 17 P-b1 Ol - 888
Augustinus Oeuvres 21. 3. série: La Gráce La crise pelagienne I. Epistula ad Hilarium syracusanum. De perfectione iustitiae hominis. De natura et gratia 1994 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 21 P-b1 Ol - 889
Augustinus Oeuvres 24. 3. série: La Gráce Aux Moines d´Adrumete et de Provence. De gratia etlibero arbitrio. De correptione et de gratia. De praedestinatione sanctorum. De dono perseverantiae 1962 Paris Descléé De Brouwer Bibliotheque Augustinienne 24 P-b1 Ol - 890
Augustinus Oeuvres 29. 4. série: Traités anti-donatistes II De baptismo libri VII 1964 Paris Descléé De Brouwer Bibliotheque Augustinienne 29 P-b1 Ol - 891
Augustinus Oeuvres 30. 4. série: Traités anti-donatistes III Contra litteras Petiliani libri tres 1967 Paris Descléé De Brouwer Bibliotheque Augustinienne 30 P-b1 Ol - 892
Augustinus Oeuvres 31. 4. série: Traités anti-donatistes IV Contra Cresconium libri IV. De unico baptismo 1968 Paris Descléé De Brouwer Bibliotheque Augustinienne 31 P-b1 Ol - 893
Augustinus Oeuvres 32. 4. série: Traités anti-donatistes V Breviculus collationis cum donatistis. Ad donatistas post collationem. Sermo ad Caesariensis ecclesiae plebem. Gesta cum Emerito donatistarum episcopo. Contra Gaudentium donatistarum episcopum libri duo 1965 Paris Descléé De Brouwer Bibliotheque Augustinienne 32 P-b1 Ol - 894
Rudolph, Kurt Gnosis The Nature & History of Gnosticism 1987 New York HarperCollins

S-b3 Ol - 895
Edwards, Mark Julian Origen Against Plato
2002 Aldershot Ashgate Studies in Philosophy & Theology in Late Antiquity
S-b4 Ol - 896
Thom, Paul Medieval Modal Systems Problems and Concepts 2003 Aldershot Ashgate Studies in Medieval Philosophy
S-d3 Ol - 897
Eriugena, Giovanni Scoto De paedestinatione liber Dialettica e teologia all´apogeo della rinascenza carolingia 2003 Firenze Edizioni del galluzo Testi mediolatini noc traduzione 18 P-b2 Ol - 898
Floss, Pavel Cesty evropského myšlení 1. Architekti křesťanského středověkého vědění 2004 Praha Vyšehrad


Ol - 899
Bonaventura Breviloquium Kompendium scholastické teologie 2004 Praha Vyšehrad Reflexe
P-c4 Ol - 900
Boethius Teologické traktáty
2004 Praha Krystal OP

P-b1 Ol - 901
Maxime le Confesseur Lettres
1998 Paris Cerf Sagesses chrétiennes
S-c5 Ol - 902
Maxime le Confesseur Opuscules théologiques et polémiques
1998 Paris Cerf Sagesses chrétiennes
S-c5 Ol - 903
Maxime le Confesseur Questions et difficultés
1999 Paris Cerf Sagesses chrétiennes
S-c5 Ol - 904
Larchet, Jean-Claude Saint Maxime le Confesseur (580-662)
2003 Paris Cerf Initiations aux Peres de l´Église
S-c4 Ol - 905
Hadot, Ilsetraut - Hadot, Pierre Aprendre a philosopher dans l´Antiquité L´enseignement du "Manuel d´Épictete" et son commentaire néoplatonicien 2004 Paris Le Livre de Poche

S-a5 Ol - 906
Schlapkohl, Corinna Persona est naturae rationabilis individua substantia Boethius und die Debate über den Personbegriff 1999 Marburg N. G. Elwert Marburger theologische Studien 56 S-d4 Ol - 907
Gasper, Giles E. M. Anselm of Canterbury and his Theological Inheritance
2004 Aldershot Ashgate

S-d5 Ol - 908
Kirk, G.S. - Raven, J.E. - Schofield, M. Předsókratovští filosofové Kritické dějiny s vybranými texty 2004 Praha OIKOYMENH Dějiny filosofie 1 S-a2 Ol - 909
Platón Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón, Faidón, Kratylos, Theaitétos, Sofistés, Politikos
2003 Praha OIKOYMENH Platónovy spisy 1 S-a3 Ol - 910
Platón Parmenidés, Filébos, Symposion, Faidros, Alkibiadés I, Alkibiadés II, Hipparchos, Milovníci
2003 Praha OIKOYMENH Platónovy spisy 2 S-a3 Ol - 911
Platón Theagés, Charmidés, Lachés, Lysis, Euthydémos, Prótagoras, Gorgias, Menón, Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos
2003 Praha OIKOYMENH Platónovy spisy 3 S-a3 Ol - 912
Platón Kleitofón, Ústava, Timaios, Kritias
2003 Praha OIKOYMENH Platónovy spisy 4 S-a3 Ol - 913
Platón Minós, Zákony, Epinomis, Listy, Pseudoplatonika, Epigramy
2003 Praha OIKOYMENH Platónovy spisy 5 S-a3 Ol - 914
Patočka, Jan Komeniologické studie Soubor textů o J. A. Komenském. Třetí díl. Nepublikované texty 2003 Praha OIKOYMENH Sebrané spisy Jana Patočky 11 S-g5 Ol - 915
Isaac, J. Le Peri hermeneias en Occident de Boece a saint Thomas
1953 Paris Vrin Bibliotheque thomiste XXIX S-d4 Ol - 916
Wohlman, Avital L´homme le monde sensible et la péché dans la philosophie de Jean Scot Erigene
1987 Paris Vrin Études de philosophie médiévale XLIII S-d5 Ol - 917
Jolivet, Jean Godesacalc d´Orbais et la Trinité La méthode de la théologie a l´époque carolingienne 1958 Paris Vrin Études de philosophie médiévale XLVII S-d5 Ol - 918
Schönberger, Rolf Anselm von Canterbury
2004 München C.H.Beck

S-d6 Ol - 919
Gaál Gyulai, Emery de The art of equanimity A study on the theological hermeneutics of Saint Anselm of Canterbury 2002 Frankfurt am Main Peter Lang European University Studies: Theology 750 S-d6 Ol - 920
Jolivet, Jean Abélard Ou la philosophie dans le langage 1994 Fribourg Cerf Vestigia 14 Karfíková Ol - 921
Jolivet, Jean La théologie d´Abélard
1997 Paris Cerf

S-d6 Ol - 922
Jolivet, Jean - Habrias, Henri (eds.) Pierre Abélard Colloque international de Nantes 2003 Rennes PUR Histoire
Karfíková Ol - 923
Otisk, Marek Na cestě ke scholastice Klášterní škola v Le Bec - Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury 2004 Praha Filosofia

S-d5 Ol - 924
Häring, Nikolaus M. (ed.) Life and Works of Clarembald of Arras A Twelfth-century Master of the School of Chartres 1965 Toronto Pontifical Institute of Medieval Sudies Studies and Texts 10 P-b3 Ol - 925
Tomáš Akvinský O zákoně v Teologické sumě
2003 Praha Krystal OP Aquinata 2 S-e3 Ol - 926
Lemoine, Michel - Picard-Parra, Clotilde (eds.) L´École de Chartres. Bernard de Chartres, Guillaume de Conches, Thierry de Chartres, Clarembaud d´Arras Théologie & cosmologie au XIIe siecle 2004 Paris Les Belles Lettres Sagesses médiévales
S-e1 Ol - 927
Bougerol, Jacques Guy Introduction a Saint Bonaventure
1988 Paris Vrin A la recherche de la vérité
S-e2 Ol - 928
Biard, Joël Guillaume d´Ockham Logique et philosophie 1997 Paris PUF Philosophies 80 S-e6 Ol - 929
Biard, Joël Guillaume d´Ockham et la théologie
1999 Paris Cerf Initiations au moyen âge 80 S-e6 Ol - 930
Loiret, Francois Volonté et infini chez Duns Scotus
2003 Paris Kimé

S-e5 Ol - 931
Ramón Lull Kniha o Příteli a Miláčku
2004 Praha Malvern

S-e4 Ol - 932
Schultess, Peter - Imbach, Ruedi Die Philosophie im lateinischen Mittelalter Ein Handbuch mit einem bio-bibliographischen Repertorium 2002 Düsseldorf Patmos

S-c6 Ol - 933
Roulier, Fernand Jean Pic de la Mirandole (1463-1494), humaniste, philosophe et théologien
1989 Géneve Slatkine Bibliothéque Franco Simone 17 Matula Ol - 934
Hadot, Pierre Le voile d´Isis Essai sur l´histoire de l´idée de Nature 2004 Lagny Gallimard

K-6 Ol - 935
Osborn, Eric The Emergence of Christian Theology
1999 New York Cambridge University Press

S-b6 Ol - 936
Layton, Bentley (ed.) The Rediscovery of Gnosticism Proceedings of the International Conference on Gnosticism at Yale New Haven, Connecticut, March 28-31, 1978. Vol. 2: Sethian Gnosticism 1981 Leiden Brill Studies in the history of religions XLI S-b2 Ol - 937
Graumann, Thomas Christus interpres Die Einheit von Auslegung und Verkündigung in der Lukaserklärung des Ambrosius von Mailand 1994 Berlin Walter de Gruyter Patristische Texte und Studien 41 S-c2 Ol - 938
Louth, Andrew St John Damascene Tradition and Originality in Byzantine Theology 2004 New York Oxford University Press Oxford Early Christian Studies
S-c6 Ol - 939
Fantino, Jacques La théologie d´Irénée Lecture des Écritures en résponse a l´exégese gnostique. Une approche trinitaire 1994 Paris Cerf Cogitatio Fidei 180 S-b4 Ol - 940
Daniélou, Jean Études d´exégese judéo-chrétienne Les Testimonia 1966 Paris Beauchesne Théologie historique 5 S-b6 Ol - 941
Fontaine, J. - Perrin, M. (eds.) Lactance et son temps Recherches actuelles. Actes du Ive Colloque d´Études Historiques et Patristiques Chantilly 21-23 septembre 1976 1978 Paris Beauchesne Théologie historique 48 S-c2 Ol - 942
Places, Édouard des Eusebe de Césarée commentateur Platonisme et Écriture sainte 1982 Paris Beauchesne Théologie historique 63 S-c1 Ol - 943
Osborn, Éric La morale dans la pensée chrétienne primitive Description des archétypes de la morale patristique 1984 Paris Beauchesne Théologie historique 68 S-b6 Ol - 944
Dupleix, André Recherches et Tradition Mélanges patristiques offerts a Henri Crouzel, S.J. 1992 Paris Beauchesne Théologie historique 88 S-b6 Ol - 945
Cazier, Pierre Isidore de Séville et naissance de l´Espagne catholique
1994 Paris Beauchesne Théologie historique 96 S-d4 Ol - 946
Guinot, Jean-Noël L´exégese de Théodoret de Cyr
1995 Paris Beauchesne Théologie historique 100 S-c4 Ol - 947
Alexandre, JérômUne chair pour la glorie L´anthropologie réaliste et mystique de Tertullien
2001 Paris Beauchesne Théologie historique 115 S-b4 Ol - 948
Majid Fakhry Al-Farabi, Founder of Islamic Neoplatonism His Life, Works and Influence 2002 Oxford Oneworld Great Islamic Thinkers
S-c6 Ol - 949
Benjamins, H. S. Eingeordnete Freiheit Freiheit und Vorsehung bei Origenes 1994 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 28 Vig-0 Ol - 950
Origenes Contra Celsum libri VIII
2001 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 54 P-a2 Ol - 951
Clemens Alexandrinus Protrepticus
1995 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 34
Ol - 952
Mayer, Günter Index Philoneus
1974 Berlin Walter de Gruyter

P-a2 Ol - 953
Irenäus von Lyon Adversus haereses Gegen die Häresien II 1993 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 8/2 P-a3 Ol - 954
Irenäus von Lyon Adversus haereses Gegen die Häresien III 1995 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 8/3 P-a3 Ol - 955
Irenäus von Lyon Adversus haereses Gegen die Häresien IV 1995 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 8/4 P-a3 Ol - 956
Irenäus von Lyon Adversus haereses Gegen die Häresien V 2001 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 8/5 P-a3 Ol - 957
Davies, Brian - Leftow, Brian The Cambridge Companion to Anselm
2004 Cambridge Cambridge University Press

S-d5 Ol - 958
Dionýsios Areopagita O mystické teologii. O božských jménech S komentáři Sv. Maxima Vyznavače 2003 Praha Dybbuk

S-d4 Ol - 959
Klement Alexandrijský Stromata I
2004 Praha OIKOYMENH Knihovna raně kkřesťanské tradice III. P-a3 Ol - 960
Tomáš Akvinský O pravdě. O mysli
2003 Praha Krystal Aquinata 3 P-c2 Ol - 961
Leibniz, Gottfried Wilhelm Theodicea Pojednání o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla 2004 Praha OIKOYMENH Knihovna novověké tradice a současnosti 41 S-g4 Ol - 962
Ivánka, Endre von Plato christianus
2003 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ 95 S-b3 Ol - 963
Sulpicius Severus Život svatého Martina
2003 Praha Herrmann&synové Poslední Římané
S-c4 Ol - 964
Drápal, Dan (vyd.) Spisy apoštolských otců
2004 Praha Kalich Studijní texty 2 S-b3 Ol - 965
Šourek, Petr (vyd.) Skutky opata Sugera. Bernard z Clairvaux opatu Sugerovi: Nač je v chrámu zlato? Vilémův životopis opata Sugera. Erwin Panofsky: Suger, opat ze Saint-Denis
2003 Praha Triáda

S-d6 Ol - 966
Le Goff, Jacques Svatý František z Assisi
2004 Praha Vyšehrad Kulturní historie
K-3 Ol - 967
Sadek, Vladimír Židovská mystika
2003 Praha Fra

S-c6 Ol - 968
Vernant, Jean-Pierre Hestia a Hermés Studie k duchovnímu světu Řeků 2004 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ 102 K-5 Ol - 969
Havlíček, Aleš - Karfík, Filip Plato´s Protagoras Proceeding of the Third Symposium Platonicum Pragense 2003 Praha OIKOYMENH

S-a3 Ol - 970
AA.VV. Mají jezuité vlastní morálku? Studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi & teologovi 2004 Olomouc Refugium Studijní texty XXVIII. S-g4 Ol - 971
Rezek, Petr (vyd.) Epagógé a epistémé
2004 Praha Petr Rezek Studiosus 2 S-a3 Ol - 972
Hošek, Radislav Náboženství antického Řecka
2004 Praha Vyšehrad Historica
S-a2 Ol - 973
Flusser, David Ježíš
2002 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ
S-a1 Ol - 974
Svatá Kateřina Sienská Dialog s Boží Prozřetelností
2004 Praha Krystal OP Thesaurus 3 S-e6 Ol - 975
Herold, Vilém - Pánek, Jaroslav (vyd.) Baroko v Itálii - baroko v Čechách Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Sborník příspěvků z italsko-českého sympozia, Praha 19.-21. Dubna 1999 2003 Praha FILOSOFIA

K-5 Ol - 976
Johnson, Paul Dějiny renesance
2004 Brno Barrister-Principal

K-4 Ol - 977
Rippe, Olaf aj. Paracelsovo lékařství Filosofie - astrologie - alchymie - léčebné postupy 2004 Praha Volvox globator Belladona 7 K-4 Ol - 978
Augustinus Oeuvres 22. 3. série: La Gráce La crise pelagienne II. De gratia Christi et de peccato originali libri II. De natura et origine animae libri IV. 1995 Paris Descléé De Brouwer Bibliotheque Augustinienne 22 P-b1 Ol - 979
Augustinus Oeuvres 46b. 6. Série: Lettres 1*-29* 1987 Paris Études augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 46b P-b1 Ol - 980
Podskalsky, Gerhard Theologie und Philosophie in Byzanz Der Streit um die theologische Methodik in der spätbyzantinischen Geistesgeschichte (14./15. Jh.), seine systematischen Grundlagen und seine historische Entwicklung 1977 München C. H. Beck Byzantinisches Archiv 15 S-c5 Ol - 981
Markschies, Christoph Ambrosius von Mailand und die Trinitätstheologie Kirchen- und theologiegeschichtliche Studien zu Antiarianismus und Neunizänismus bei Ambrosius und im lateinischen Westen (364-381 n. Chr.) 1995 Tübingen Mohr Beiträge zur historischen Theologie 90 S-c2 Ol - 982
Basil z Caesareje Devět kázání o stvoření světa
2004 Praha OIKOYMENH raně křesťanské tradice II P-a3 Ol - 983
Nechutová, Jana (ed.) Druhý život antického mýtu Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty 2004 Brno Centrum pro studium demokracie a kultury

K-6 Ol - 984
Karfíková, Lenka - Mrázek, Jiří (ed.) Milost podle Písma a starokřesťanských autorů Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty 2004 Jihlava Mlýn

S-b6 Ol - 985
Petrarca, Francesco Mé tajemství. O tajném střetu mých myšlenek - Secretum meum. De secreto conflictu curarum mearum
2004 Praha OIKOYMENH Knihovna renesančního myšlení I P-d4 Ol - 986
Isidor ze Sevilly Etymologiae VI-VII Etymologie VI-VII 2004 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice XIII P-b1 Ol - 987
Dante Alghieri De vulgari eloquentia - O rodném jazyce
2004 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice XIV P-d1 Ol - 988
Basilius von Caesarea Briefe I.
1990 Stuttgart Anton Hiersemann Bibliothek der griechischen Literatur 32 S-c1 Ol - 989
Basilius von Caesarea Briefe II.
1973 Stuttgart Anton Hiersemann Bibliothek der griechischen Literatur 3 S-c1 Ol - 990
Basilius von Caesarea Briefe III.
1993 Stuttgart Anton Hiersemann Bibliothek der griechischen Literatur 37 S-c1 Ol - 991
Suarez, Francisco Über die Individualität und das Individuationsprinzip (Fünfte metaphysische Disputation) - De unitate individuali eiusque principio (Disputatio metaphysica V) a) Text und Übersetzung 1976 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 294a P-d5 Ol - 992
Giovanni Pico della Mirandola Kommentar zu einem Lied der Liebe
2001 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 533 P-d5 Ol - 993
Mannetus, Iannotius (Giannozzo Manetti) Über die Würde und Erhabenheit des Menschen - De dignitate et excellentia hominis
1990 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 426 P-d4 Ol - 994
Koncsik, Imre Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Faszikel 1e: Christologie Im 19. Und 20. Jahrhundert 2005 Freiburg im Breisgau Herder
III, 1e S-a0 Ol - 995
Stählin, Otto Clemens Alexandrinus - Register Erster Teil, Zitateregister, Testimonienregister, Initienregister für die Fragmente, Eigennamenregister 1980 Berlin Akademie Verlag Die Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte IV,1
Ol - 996
Jedin, Hubert Handbuch der Kirchengeschichte
2004 Berlin Directmedia Digitale Bibliothek 35
Ol - 997
Pape, Wilhelm Griechisch - Deutsch Handwörterbuch der griechischen Sprache. Volltext und Faksimile 2005 Berlin Directmedia Digitale Bibliothek 117
Ol - 998
Georges, Karl Ernst Lateinisch - Deutsch, Deutsch - Lateinisch Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch 2004 Berlin Directmedia Digitale Bibliothek 69
Ol - 999
Risse, Wilhelm Die Logik der Neuzeit 1. Band. 1500-1640 1964 Stuttgart Fromman-Holboog Geschichte der Logik
S-f4 Ol. - 1000
Risse, Wilhelm Die Logik der Neuzeit 2. Band: 1640-1780 1970 Stuttgart - Bad Cannstatt Frommann - Holzboog Geschichte der Logik
S-f4 Ol. - 1001
Klučina, Petr Lodě veslové a plachetní
2005 Praha Paseka

K-4 Ol. - 1002
Lilla, Salvatore R. C. Neuplatonisches Gedankengut in den Homilien über die Seligpreisungen Gregors von Nyssa
2004 Leiden Brill Supplement to Vigiliae Christianae 68 Vig-0 Ol. - 1003
Böhm, Thomas Theoria - Unendlichkeit - Aufstieg Philosophische Implikationen zu 'De Vita Moysis' von Gregor von Nyssa 1996 Leiden Brill Supplement to Vigiliae Christianae 35 Vig-0 Ol. - 1004
Mueller-Jourdan, Pascal Typologie spatio-temporelle de l'Ecclesia byzantine La Mystagogie de Maxime le Confesseur dans la culture philosophique de l'Antiquité tardive 2005 Leiden Brill Supplement to Vigiliae Christianae 74
Ol. - 1004
Ficino, Marsilio Platonic Theology Volume IV. Books XII-XIV 2004 Cambridge Harvard University Press The I Tatti Renaissance Library
P-d4 Ol. - 1005
Ficino, Marsilio Platonic Theology Volume V. Books XV-XVI 2005 Cambridge Harvard University Press The I Tatti Renaissance Library
P-d4 Ol. - 1006
Augustinus Oeuvres 50. 7. série: Exégese Sur la Genese contre les Manichéens - De Genesi contra Manichaeos. Sur la Genese au sens littéral, livre inachevé - De Genesi ad litteram imperfectus liber 2004 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 50 P-b1 Ol. - 1007
Augustinus Opera. Pars III,2 Epistulae LVI-C 2005 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XXXI A P-0 Ol. - 1008
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XXX. 97-100 In Cypro, alleas in Cilicia deque transmarinis veniente annis MCCCI-MCCCII compilata 2005 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLXXXIV P-0 Ol. - 1009
Hirai, Hiro Le concept de semence dans les théories de la matiere a la Renaissance de Marsile Ficin a Pierre Gassendi
2005 Turnhout Brepols De diversis artibus 72 (N.S. 35) S-f1 Ol. - 1010
Hegemonius Acta Archelai - The Acts of Archelaus
2001 Louvain Brepols Manichaean Studies 4 S-b3 Ol. - 1011
Adamson, Peter - Taylor, Richard, C. (eds.) The Cambridge Companion to Arabic Philosophy
2004 Cambridge Cambridge University Press

S-c6 Ol. - 1012
Langer, Ulrich (ed.) The Cambridge Companion to Montaigne
2005 Cambridge Cambridge University Press

S-g2 Ol. - 1013
Burns, J. H. (ed.) The Cambridge History of Medieval Political Thought c. 350 - c. 1450
2003 Cambridge Cambridge University Press

S-d1 Ol. - 1014
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 3, Tractatus 1-3 2004 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band I,3(1) P-c2 Ol. - 1015
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XVIII Sermones III. (1452-1455) Fasciculus 3: Sermones CLXI-CLXXV 2003 Hamburg Felix Meiner Verlag
XVIII/3 P-d2 Ol. - 1016
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XVIII Sermones III. (1452-1455) Fasciculus 4: Sermones CLXXVI-CXCII 2004 Hamburg Felix Meiner Verlag
XVIII/4 P-d2 Ol. - 1017
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XVIII Sermones III. (1452-1455) Fasciculus 5: Sermones CXCIII-CCIII 2005 Hamburg Felix Meiner Verlag
XVIII/5 P-d2 Ol. - 1018
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XIX Sermones IV. (1455-1463) Fasciculus 4: Sermones CCXLVI-CCLVII 2004 Hamburg Felix Meiner Verlag
XIX/4 P-d2 Ol. - 1019
Plutarch Drei religions-philosophische Schriften Über den Aberglauben. Über die späte Strafe der Gottheit. Über Isis und Osiris 2003 Düsseldorf Artemis - Winkler

S-a2 Ol. - 1020
Ioannes Duns Scotus Opera philosophica II. Quaestiones in libros Perihermenias Aristotelis; Quaestiones super librum Elenchorum Aristotelis; Theoremata 2004 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
II P-c2 Ol. - 1021
Lehrich, Christopher I. The Language of Demons and Angels Cornelius Agrippa´s Occult Philosophy 2003 Leiden Brill Brill´s studies in intellectual history 119 S-g3 Ol. - 1022
Siorvanes, Lucas Proclus Neo-Platonic Philosophy and Science 1996 New Haven Yale University Press

S-b0 Ol. - 1023
Coleman, Janet A History of Political Thought From the Middle Ages to the Renaissance 2000 Oxford Blackwell

S-d1 Ol. - 1024
Crombie, A. C. Science, Art and Nature in Medieval and Modern Thought
1996 London The Hambledon Press

K.Floss Ol. - 1025
Aertsen, Jan A. Medieval Philosophy and the Transcendentals The Case of Thomas Aquinas 1996 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 52 S-e3 Ol. - 1026
Engelen, Eva-Maria Zeit, Zahl und Bild Studien zur Verbindung von Philosophie und Wissenschaft bei Abbo von Fleury 1993 Berlin Walter de Gruyter Philosophie und Wissenschaft 2 S-d5 Ol. - 1027
Abbo of Fleury - Ramsey Commentary on The Calculus of Victorius of Aquitaine
2003 London The British Academy Auctores Britannici Medii aevi 15 P-b2 Ol. - 1028
Aertsen, Jan A. - Pickavé, Martin (ed.) Herbst des Mittelalters? Fragen zur Bewertung des 14. Und 15. Jahrhunderts 2004 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 31 S-d0 Ol. - 1029
Tertullian De Pallio
2005 Amsterodam Gieben


Ol. - 1030
Lefévre d´Etaples, Jacques The Prefatory Epistles and Related Texts
1972 New York Columbia University Press

P-d3 Ol. - 1031
Rorem, Paul Eriugena´s Commentary on the Dionysian Celestial Hierarchy
2005 Toronto Pontifical Institute of Medieval Studies Studies and Texts 150 S-d4 Ol. - 1032
Marrou, Henri-Irénée Augustinus und das Ende der antiken Bildung
1995 Paderborn Schöningh


Ol. - 1033
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus I 6-7 Categoriarum supplementa. Porphyrii Isagoge . Anonymi fragmentum vulgo vocatum Liber sex principiorum 1995 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi I,6-7 P-b3 Ol. - 1034
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus II 1-2 De interpretatione vel PERIERMENIAS 1995 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi II,1-2 P-b3 Ol. - 1035
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus III 1-4 Analytica priora 1998 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi III,1-4 P-b3 Ol. - 1036
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus IV 1-4 Analytica posteriora 1995 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi IV,1-4 P-b3 Ol. - 1037
Verbeke, G. (ed.) Aristoteles latinus VII 1.1, VII 2 Physica 1990 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi VII 1.1 - 2 P-b3 Ol. - 1038
Verbeke, G. (ed.) Aristoteles latinus VII 1.2 Physica 1990 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi VII 1.2 P-b3 Ol. - 1039
Verbeke, G. (ed.) Aristoteles latinus IX 1 De generatione et corruptione 1986 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi IX1 P-b3 Ol. - 1040
Verbeke, G. (ed.) Aristoteles latinus XXV 1-1a Metaphysica Lib. I-IV.4 1970 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi XXV 1-1a P-b3 Ol. - 1041
Verbeke, G. (ed.) Aristoteles latinus XXV 2 Metaphysica Lib. I-X, XII-XIV 1976 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi XXV 2 P-b3 Ol. - 1042
Verbeke, G. (ed.) Aristoteles latinus XXV 3.1 Metaphysica Lib. I-XIV. Prefatio 1995 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi XXV 3.1 P-b3 Ol. - 1043
Verbeke, G. (ed.) Aristoteles latinus XXV 3.2 Metaphysica Lib. I-XIV. Textus 1995 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi XXV 3.2 P-b3 Ol. - 1044
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus XXVI 1-3.3 Ethica Nicomachea 1972 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi XXVI 1-3.3 P-b3 Ol. - 1045
Bacon, Roger Opera quaedam hactentus inedita. I. Opus tertium. Opus minus. Compendium philosophiae 1859 London Longman, Green, Longman and Roberts Rerum Brittanicarum Medii Aevi Scriptores
P-c2 Ol. - 1046
Fischer, Norbert - Mayer, Cornelius (ed.) Die Confessiones des Augustinus von Hippo Einführung und Interpretationen zu den 13 Büchern 2004 Freiburg Herder

Šubrt Ol. - 1047
Abt Suger von Saint-Denis Ausgewählte Schriften Ordinatio, De consecratione, De administratione 2005 Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft

P-b2 Ol. - 1048
Liebeschütz, Hans Medieval Humanism in the Life and Writings of John of Salisbury
1980 Nendeln Kraus Reprint Studies of the Warburg Institute 17 S-e1 Ol. - 1049
Blumenthal, Uta-Renate (ed.) Carolingian Essays
1983 Washington The Catolic University of America Press

S-d5 Ol. - 1050
Dales, Douglas (ed.) A Mind Intent on God The prayers and spiritual writings of Alcuin: an anthology 2004 Norwich Canterbury Press

S-d5 Ol. - 1051
Gersh, Stephen Reading Plato, Tracing Plato From Ancient Commentary to Medieval Reception 2005 Aldershot Ashgate Variorum collected studies CS816 S-d2 Ol. - 1052
Contreni, John J. Carolingian Learning, Masters and Manuscripts
1999 Aldershot Ashgate Variorum collected studies CS363 S-d5 Ol. - 1053
Rufinus, Tyrannius Opera
1961 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XX P-0 Ol. - 1054
Bernhard von Clairvaux Sämtliche Werke II Lateinisch/deutsch 1992 Innsbruck Tyrolia

S-d6 Ol. - 1055
Klibansky, Raymundus - Waszink,J.H. (ed.) Plato latinus. Volumen I Meno. Interprete Henrico Aristippo 1940 Leiden E.J.Brill Corpus platonicum medii aevi I P-b3 Ol. - 1056
Masai, Francois Pléthon et le platonisme de Mithra
1956 Paris Les belles lettres Les classiques de l´humanisme
S-f5 Ol. - 1057
Nielsen, Lauge Olaf Theology and Philosophy in the Twelfth Century A Study of Gilbert Porreta´s Thinking and the Theological Expositions of the Doctrine of the Incarnation during the Period 1130-1180 1982 Leiden E.J.Brill Acta Theologica Danica XV S-e1 Ol. - 1058
Grandjean, Michel Laics dans l'Eglise Regards de Pierre Damien, Anselme de Cantorbéry, Yves de Chartres 1994 Paris Beauchesne Théologie historique 97 S-d6 Ol. - 1059
Benson, Robert L. - Constable, Giles - Lanham, Carol D. Renaissance and Renewal in the Twelfth Century
1999 Toronto University of Toronto Press Medieval Academy Reprints for Teaching 26 S-d6 Ol. - 1060
Kristeller, Paul Oskar Studies in Renaissance Thought and Letters II.
1985 Roma Storia e letteratura Studi e testi 166 S-f3 Ol. - 1061
Kristeller, Paul Oskar Studies in Renaissance Thought and Letters IV.
1996 Roma Storia e letteratura Studi e testi 193 S-f3 Ol. - 1062
Lanfranc, Archbishop of Canterbury The Letters
2002 Oxford Clarendon Press Oxford Medieval Texts
P-b2 Ol. - 1063
Plinio Storia naturale V Mineralogia e storia dell arte, libri 33-37 1988 TorinoOl. - 1064
Vitruvio De architectura I-II
1997 TorinoOl. - 1065
Thierry of Chartres The Latin Rhetorical Commentaries
1988 Toronto Pontifical Institute of Mediaeval Studies Studies and texts 84 P-b3 Ol. - 1066
Petrus Abaelardus Opera theologica V. Expositio in Hexameron. Abbreviatio Petri Abaelardi Expositionis in Hexameron 2004 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XV Karfíková Ol. - 1067
Peter Abelard Collationes
2003 Oxford Clarendon Press Oxford Medieval Texts
Karfíková Ol. - 1068
Peter Abelard Ethics
2002 Oxford Clarendon Press Oxford Medieval Texts

Ol. - 1069
Seeskin, Kenneth (ed.) The Cambridge Companion to Maimonides
2005 Cambridge Cambridge University Press

S-c5 Ol. - 1070
Jeauneau, Édouard Études Érigéniennes
1987 Paris Études Augustiniennes

S-d5 Ol. - 1071
Iogna-Prat, Dominique - Jeudy, Colette - Lobrichon, Guy L'École carolingienne d'Auxerre de Murethach a Remi, 830-908 de Murethach aŕ Remi, 830-908 1991 Paris Beauchesne L'histoire dans l'actualite
S-d5 Ol. - 1072
Valcke, Louis Pic de la Mirandole Un itinéraire philosophique 2005 Paris Les Belles Lettres Le Miroir des Humanistes
Matula Ol. - 1073
Ilkhani, Mohammad La philosophie de la création chez Achard de Saint-Victor
1999 Bruxelles OUSIA

S-e1 Ol. - 1074
Robinson, James M. The Coptic Gnostic Library. A Complete Edition of the Nag Hammadi Codices Volume I.: The Prayer of the Apostle Paul, The Apocryphon of James, The Gospel of Truth, The Treatise on the Resurrection, The Tripartite Tractate 2000 Leiden E.J.Brill Nag Hammadi Studies 22, 23 S-b3 Ol. - 1075
Robinson, James M. The Coptic Gnostic Library. A Complete Edition of the Nag Hammadi Codices Volume II.: The Apocryphon of John, The Gospel of Thomas, The Gospel of Philip, The Hypostasis of the Archons, On the Origin of the World, The Expository Treatise on the Soul, The Book of Thomas the Contender, The Gospel of the Egyptians 2000 Leiden E.J.Brill Nag Hammadi Studies 33, 20, 21, 4 S-b3 Ol. - 1076
Robinson, James M. The Coptic Gnostic Library. A Complete Edition of the Nag Hammadi Codices Volume III.: Eugnostos the Blessed and The Sophia of Jesus Christ, The Dialogue of the Savoir, The Apocalypse of Paul, The Apocalypse of James, The Apocalypse of Adam, The Acts of Peter and the Twelve Apostles, The Thunder: Perfect Mind, … 2000 Leiden E.J.Brill Nag Hammadi Studies 27, 26, 11 S-b3 Ol. - 1077
Robinson, James M. The Coptic Gnostic Library. A Complete Edition of the Nag Hammadi Codices Volume IV.: The Paraphrase of Shem, The Second Treatise of the Great Seth, Apocalypse of Peter, The Teachings of Silvanus, The Three Steles of Seth, Zostrianos, The Letter of Peter to Philip, Greek and Coptic Papyri from the Cartonage of the Covers 2000 Leiden E.J.Brill Nag Hammadi Studies 30, 31, 16 S-b3 Ol. - 1078
Robinson, James M. The Coptic Gnostic Library. A Complete Edition of the Nag Hammadi Codices Volume V.: Melchizedek, The Tought of Norea, The Testimony of Truth, Marsanes, The Interpretation of Knowledge, A Valentian Exposition, Allogenes, Hypsiphrone, The Sentences of Sextus, The Gospel of Truth, Trimorphic Protennoia, On the Origin of the World 2000 Leiden E.J.Brill Nag Hammadi Studies 15, 28 S-b3 Ol. - 1079
Floistad,Guttorm (ed.) Contemporary philosophy. A new survey Volume 6: Philosophy and Science in the Middle Ages. Part 1. 1990 Dordrecht Kluwer

K-2 Ol. - 1080
Floistad,Guttorm (ed.) Contemporary philosophy. A new survey Volume 6: Philosophy and Science in the Middle Ages. Part 2. 1990 Dordrecht Kluwer

K-2 Ol. - 1081
Roger Bacon Opera hactenus inedita Fasc. I.: Metaphysica 2005 New York Books on Demand

P-c1 Ol. - 1082
Roger Bacon Opera hactenus inedita Fasc. II.: Liber primus Communium naturalium. Partes prima et secunda 2005 New York Books on Demand

P-c1 Ol. - 1083
Roger Bacon Opera hactenus inedita Fasc. III.: Liber primus Communium naturalium. Partes tertia et quatra 2005 New York Books on Demand

P-c1 Ol. - 1084
Roger Bacon Opera hactenus inedita Fasc. IV.: Liber secundus Communium naturalium. De celestibus 2005 New York Books on Demand

P-c1 Ol. - 1085
Roger Bacon Opera hactenus inedita Fasc. V.: Secretum secretorum 2005 New York Books on Demand

P-c1 Ol. - 1086
Roger Bacon Opera hactenus inedita Fasc. XII.: Quaestiones supra Librum de causis 2005 New York Books on Demand

P-c1 Ol. - 1087
Clemens Alexandrinus Gli Stromati Note di vera filosofia 1985 Milano Paoline Letture cristiane delle origini 20
Ol. - 1088
Pernot, Jean-Francois (ed.) Jacques Lefevre d´Etaples (1450?-1536) Actes du colloque d´Etaples les 7 et 8 novembre 1992 1995 Paris Honoré Champion Colloques, congres et conférences sur la Renaissance 5 P.Floss Ol. - 1089
Gioacchino da Fiore Commento a una profezia ignota
1999 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti 10 P-b4 Ol. - 1090
Gioacchino da Fiore Trattati sui quattro Vangeli
1999 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti 11 P-b4 Ol. - 1091
Gioacchino da Fiore Dialoghi sulla prescienza divina e la predestinazione degli eletti
2001 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti 14 P-b4 Ol. - 1092
Gioacchino da Fiore Il salterio a dieci corde
2004 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti 16 P-b4 Ol. - 1093
Cardano, Girolamo De libris propriis The editions of 1544, 1550, 1557, 1562, with supplementary material 2004 Milano Franco Angeli Filosofia e scienza nell´eta moderna
P-d4 Ol. - 1094
Cardano, Girolamo De subtilitate Tomo I. Libri I-VII 2004 Milano Franco Angeli Filosofia e scienza nell´eta moderna
P-d4 Ol. - 1095
Pomponazzi, Pietro Expositio super primo et secundo De partibus animalium
2004 Firenze Leo Olschki Studi e testi 45 P-d5 Ol. - 1096
Telesio, Bernardino De rerum natura Libri VII-VIII-IX 1976 Firenze La nuova Italia Testi 2 P-d5 Ol. - 1097
Telesio, Bernardino Varii de naturalibus rebus libelli
1981 Firenze La nuova Italia Testi 5 P-d5 Ol. - 1098
Martinovic, Ivica (ed.) 14. Dani Frane Petrica - 14th Days of Frane Petric Teorija relativnosti i filozofia. Petric i renesansne filozofske tradicje - Theory of Relativity and Philosophy. Petric and Renaissance Philosophical Traditions 2005 Zagreb Hrvatsko filozofsko drušstvo


Ol. - 1099
Speer, Andreas (ed.) Meister Eckhart in Erfurt
2005 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 32 S-d0 Ol. - 1100
Bellarmin, Robert O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených
2001 Třebíč Akcent

S-g4 Ol. - 1101
Bellarmin, Robert O věčné blaženosti svatých
2001 Praha Krystal OP Thesaurus 7 S-g4 Ol. - 1102
Machula, Tomáš De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě
2003 Praha Krystal Aquinata 1 S-e3 Ol. - 1103
Bonaventura Breviloquium Kompendium scholastické teologie 2004 Praha Vyšehrad Reflexe
S-e2 Ol. - 1104
Klement Alexandrijský Stromata I
2004 Praha OIKOYMENH Knihovna raně kkřesťanské tradice III. P-a3 Ol. - 1105
Kléméns Alexandrijský Pobídka Řekům
2001 Praha Herrmann&synové


Ol. - 1106
Filón Alexandrijský O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží.
2001 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice 2 P-a2 Ol. - 1107
Aristotelés Rétorika / Poetika
1999 Praha Nakladatelství Petr Rezek


Ol. - 1108
Aristotelés Metafyzika
2003 Praha Petr Rezek


Ol. - 1109
Rusconi, Roberto (ed.) Gioacchino da Fiore tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo III Atti del 5 Congresso internazionale di studi gioachimiti San Giovanni in Fiore - 16-21 settembre 1999 2001 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti 13 S-e2 Ol. - 1110
Reeves, Marjorie - Gould, Warwick Gioacchino da Fiore e il mito dell´Evangelo eterno nella cultura europea
2000 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti 12 S-e2 Ol. - 1111
Hieronymus Opera Pars I. Opera exegetica 4. Commentariorum in Hezechielem libri XIV 1964 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXV P-0 Ol. - 1112
Seidl, Horst Bytí a vědomí Gnoseologie a metafyzika v klasické a moderní tradici 2005 Praha Vyšehrad

K-6 Ol. - 1113
Grant, Edward The foundation of modern science in the middle ages Their religious, institutional and intellectual context 2005 Cambridge Cambridge university press Cambridge history of science
S-d2 Ol. - 1114
Grant, Edward Physical science in the middle ages Their religious, institutional and intellectual context 2001 Cambridge Cambridge university press Cambridge history of science
S-d2 Ol. - 1115
Schmitt, Charles B. - Skinner, Quentin (ed.) The cambridge history of renaissance philosophy Their religious, institutional and intellectual context 2000 Cambridge Cambridge university press

S-f1 Ol. - 1116
Schäfer, Christian Unde malum Die Frage nach dem Woher des Bösen bei Plotin, Augustinus und Dionysius 2002 Würzburg Königshausen & Neumann

S-d4 Ol. - 1117
Engels, Lodewijk J. - Hofmann, Heinz (ed.) Neues Handbuch der Literaturwissenschaft 4. Spätantike: mit einem Panorama der byzantinischen Literatur 1997 Wiesbaden AULA

K-4 Ol. - 1118
Wallace, William A. Causality and scientific explanation 1. Medieval and early classic science 1972 Michigan The University of Michigan Press

S-f4 Ol. - 1119
Burrige, Richard A. What are the Gospels? A comparison with Graeco-Roman biography 2004 Michigan Eerdmans The biblical resource
S-a1 Ol. - 1120
Backus, Irena (ed.) The reception of the church fathers in the West From the Carolingians to the Maurists. Volume 1. 1997 Leiden Brill

S-c6 Ol. - 1121
Backus, Irena (ed.) The reception of the church fathers in the West From the Carolingians to the Maurists 1997 Leiden Brill


Ol. - 1121
Backus, Irena (ed.) The reception of the church fathers in the West From the Carolingians to the Maurists. Volume 2. 1997 Leiden Brill

S-c6 Ol. - 1122
Whitman, Jon (ed.) Interpretation & allegory Antiquity to the modern period 2000 Leiden Brill Brill´s studies in intellectual history
S-d3 Ol. - 1123
Kofsky, Aryeh Eusebius of Caesarea against paganism
2002 Leiden Brill

S-c1 Ol. - 1124
Guillelmus a sancto Theodorico Opera omnia Pars IV. Meditationes devotissimae; Epistola Matthaei Albanensis episcopi; Responsio abbatum auctore Willelmo abbate sancti Theodorici; Vita antiqua 2005 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis LXXXIX P-0 Ol. - 1125
Boethius, A. M. S. De divisione liber
1998 Leiden Brill Philosophia antiqua LXXVII P-b1 Ol. - 1126
Broek, van den, Roelof Studies in Gnosticism and Alexandrian Christianity
1996 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies XXXIX S-b2 Ol. - 1127
Coulter, James A. The Literary Microcosm Theories of Interpretation of the Later Neoplatonists 1976 Leiden Brill Columbia Studies in the Classical Tradition II S-a5 Ol. - 1128
Marjanen, Antti - Luomanen, Petri A Companion to Second-Century Christian 'Heretics'
2005 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae LXXVI Vig-0 Ol. - 1129
Drobner, Hubertus R. - Viciano, Albert Gregory of Nyssa: Homilies on the Beatitudes An English Version with Commentary and Supporting Studies. Proceedings of the Eighth International Colloquium on Gregory of Nyssa (Paderborn, 14-18 September 1998) 2000 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae LII Vig-0 Ol. - 1130
Zachhuber, Johannes Human Nature in Gregory of Nyssa Philosophical Background and Theological Significance 2000 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae XLVI Vig-0 Ol. - 1131
Holopainen, Toivo J. Dialectic and Theology in the Eleventh Century
1996 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 54 S-d5 Ol. - 1132
Evans, G. R. Getting it Wrong The Medieval Epistemology of Error 1998 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 63 S-d1 Ol. - 1133
Davenport, Anne Ashley Measure of a Different Greatness The Intensive Infinite, 1250-1650 1999 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 67 S-e5 Ol. - 1134
Lagerlund, Henrik Modal Syllogistics in the Middle Ages
2000 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 70 S-d2 Ol. - 1135
Porro, Pasquale The Medieval Concept of Time Studies on the Scholastic Debate and its Reception in Early Modern Philosophy 2001 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 75 S-d3 Ol. - 1136
Perler, Dominik Ancient and Medieval Theories of Intentionality
2001 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 76 S-d3 Ol. - 1137
Lüthy, Christoph - Murdoch, John E. - Newman, William R. (ed.) Late Medieval and Early Modern Corpuscular Matter Theories
2001 Leiden Brill Medieval and early modern science 1 S-f3 Ol. - 1138
Speer, Andreas Die entdeckte Natur Untersuchungen zu Begründungsversuchen einer “scientia naturalis” im 12. Jahrhundert 1995 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 45 S-e1 Ol. - 1139
Bezner, Frank Vela Veritatis Hermeneutik, Wissen und Sprache in der Intellectual History des 12. Jahrhunderts 2005 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 85 S-e1 Ol. - 1140
Dronke, Peter Fabula Explorations into the Uses of Myth in Medieval Platonism 1985 Leiden Brill Mittellateinische Studien und Texte IX S-e1 Ol. - 1141
Köhler, Theodor W. Grundlagen des philosophisch-anthropologischen Diskurses im dreizehnten Jahrhundert Die Erkenntnisbemühung um den Menschen im zeitgenössischen Verständnis 2000 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 71 S-e3 Ol. - 1142
Senger, Hans Gerhard Ludus Sapientiae Studien zum Werk und zur Wirkungsgeschichte des Nikolaus von Kues 2002 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 78 P.Floss Ol. - 1143
Bocken, Inigo (ed.) Conflict and Reconciliation: Perspectives on Nicolas of Cusa
2004 Leiden Brill Brill´s studies in intellectual history 126 P.Floss Ol. - 1144
Ambrosiaster Commentarius in Epistulas Paulas 1: In Epistulam ad Romanos 1966 Wienna Hoelder-Pichler-Tempsky Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum LXXXI/1
Ol. - 1145
Ambrosiaster Commentarius in Epistulas Paulas 2: In Epistulas ad Corinthos 1968 Wienna Hoelder-Pichler-Tempsky Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum LXXXI/2
Ol. - 1146
Ambrosiaster Commentarius in Epistulas Paulas 3: In Epistulas ad Galatas, ad Efesios, ad Filippenses, ad Colosenses, ad Thesalonicenses, ad Timotheum, ad Titum, ad Filemonem 1968 Wienna Hoelder-Pichler-Tempsky Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum LXXXI/3
Ol. - 1147
Bruyn, Theodore de Pelagius´ Commentary on St Paul´s Epistle to the Romans
2002 Oxford Oxford university press Oxford early Christian studies
S-c4 Ol. - 1148
Souter, Alexander The Earliest Latin Commentaries on the Epistles of St Paul
1999 Oxford Oxford university press

S-c2 Ol. - 1149
Debus, Allen G. Man and Nature in the Renaissance
2004 Cambridge Cambridge University Press Cambridge History of Science

Ol. - 1150
Bonheim, Günther Zeichendeutung und Natursprache Ein Versuch über Jacob Böhme 1992 Würzburg Königshausen & Neumann Epistemata 87 S-e6 Ol. - 1151
Bianchi, Luca Studi sull´aristotelismo del rinascimento
2003 Padova Il Poligrafo Subsidia Mediaevelia Patavina 5 S-f3 Ol. - 1152
Proclo Commento alla Republica di Platone (Dissertazioni I, III-V, VII-XII, XIV-XV, XVII) 2004 Milano Bompiani Il pensiero occidentale
S-b0 Ol. - 1153
Proclo Teologia platonica
2005 Milano Bompiani Il pensiero occidentale
S-b0 Ol. - 1154
Aristotelés Fyzika
1996 Praha Petr Rezek


Ol. - 1155
Irenäus von Lyon Epideixis. Adversus haereses Darlegung der apostolischen Verkündigung. Gegen die Häresien I 1993 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 8/1 P-a3 Ol. - 1156
Souter, Alexander A Study of Ambrosiaster
2004 Eugene Wipf & Stock Text and Studies. Contributions to Biblical and Patristic Literature VII S-c2 Ol. - 1157
Souter, Alexander Pelagius´s Expositions of Thirteen Epistles of St. Paul: Text
2004 Eugene Wipf & Stock Text and Studies. Contributions to Biblical and Patristic Literature IX S-c4 Ol. - 1158
Wiles, Maurice F. The Divine Apostle The Interpretation of St Paul´s Epistles in the Early Church 1967 Cambridge Cambridge University Press

S-b6 Ol. - 1159
Dassmann, Ernst Ambrosius von Mailand Leben und Werk 2004 Stuttgart Kohlhammer

Šubrt Ol. - 1160
Kretzmann, Norman - Stump, Eleonore (ed.) The Cambridge Companion to The Stoics
2003 Cambridge Cambridge University Press

S-a5 Ol. - 1161
Marenbon, John From the Circle of Alcuin to the School of Auxerre Logic, Theology and Philosophy in the Early Middle Ages 2006 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Studies in Medieval Life and Thought 15 (3. Series) S-d5 Ol. - 1162
Adelard of Bath Conversations with his Nephew On the Same and the Different, Questions on Natural Science, and On Birds 1998 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Medieval Classics 9 P-b3 Ol. - 1163
Osborn, Eric Clement of Alexandria On the Same and the Different, Questions on Natural Science, and On Birds 2005 Cambridge Cambridge University Press

S-b4 Ol. - 1164
Osler, Margaret J. (ed.) Atoms, Pneuma and Tranquillity Epicurean and Stoic Themes in European Thought 2005 Cambridge Cambridge University Press

S-f2 Ol. - 1165
Grant, Edward Much ado about nothing Theories of space and vacuum from the Middle Ages to the Scientific Revolution 2004 Cambridge Cambridge university press

S-d2 Ol. - 1166
Bolzoni, Lina L´universo dei poemi possibili Studi su Francesco Patrizi da Cherso 1980 Roma Bulzoni

S-g2 Ol. - 1167
Georges Gémiste Pléthon Traité des vertus
1987 Leiden Brill Corpus philosophorum medii aevi - philosophi byzantini 3 P-d5 Ol. - 1168
Goebel, Bernd Rectitudo. Wahrheit und Freiheit bei Anselm von Canterbury Eine philosophische Untersuchung seines Denksatzes 2001 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 56 S-d5 Ol. - 1169
Kapriev, Georgi Philosophie in Byzanz
2005 Würzburg Königshausen & Neumann

S-c6 Ol. - 1170
Huber, Renate Natur-Erkenntnis Band I: Naturphilosophie von der Antike bis Descartes 2002 Paderborn Mentis

S-f2 Ol. - 1171
Quentin, Albrecht Naturkentnisse und Naturanschauungen bei Wilhelm von Auvergne Teil I: Text 1972 Stuttgart Universität Stuttgart

S-e2 Ol. - 1172
Quentin, Albrecht Naturkentnisse und Naturanschauungen bei Wilhelm von Auvergne Teil II: Anmerkungen 1972 Stuttgart Universität Stuttgart

S-e2 Ol. - 1173
Tertullian De praescriptione haereticorum Vom prinzipiellen Einspruch gegen die Häretiker 2002 Turnhout Brepols Fontes Christiani 42 P-a3 Ol. - 1174
Laktanz De mortibus persecutorum Die Todesarten der Verfolger 2003 Turnhout Brepols Fontes Christiani 43 P-a3 Ol. - 1175
Ambrosius von Mailand De Isaac vel Anima Über Isaak oder die Seele 2003 Turnhout Brepols Fontes Christiani 48 P-b2 Ol. - 1176
Didymus der Blinde De spiritu sancto Über den heiligen Geist 2004 Turnhout Brepols Fontes Christiani 78 P-a3 Ol. - 1177
Pamphilus von Caesarea Apologia pro Origene Apologie für Origenes 2005 Turnhout Brepols Fontes Christiani 80 P-a3 Ol. - 1178
Cullen, Christopher M. Bonaventure
2006 Oxford Oxford University Press Great Medieval Thinkers

Ol. - 1179
Trinkaus, Charles In Our Image and Likeness Humanity and Divivnity in Italian Humanist Thought. Volume 1 1995 Notre Dame University of Notre Dame Press

S-f4 Ol. - 1180
Sorabji, Richard (ed.) Aristotle Transformed The Ancient Commentators and Their Influence 1990 Ithaca Cornell University Press


Ol. - 1181
Beatrice, Pier Franco La lavanda dei piedi Contributo alla storia delle antiche liturgie cristiane 1983 Roma C.L.V. Edizioni liturgiche Bibliotheca "Ephemerides liturgicae" "Subsidia" 28 S-b5 Ol. - 1182
Cochrane, Louise Adelard of Bath The First English Scientist 1994 London British Museum Press

S-d5 Ol. - 1183
Hieronymus Opera, Pars III,5 Pars III - Opera polemica 5 - Adversus Vigilantium 2005 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXIX C P-0 Ol. - 1184
Guillelmus a sancto Theodorico Opera omnia Pars IV. Meditationes devotissimae. Appedix: Epistola Matthaei Albanensis episcopi. Responsio abbatum auctore Willelmo abbate Sancti Theodorici. Vita antiqua 2005 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis LXXXIX P-a0 Ol. - 1185
Guillemus a Sancto Theodorico Meditationes devotissimae cura et studio Pauli Verdeyen SJ. Appendix: Epistola Matthaei Albanensis episcopi, Responsio abbatum auctore Willelmo abbate sancti Theodorici cura et studio St. Ceglar SDB. Vita Antiqua cura et studio A. Poncelet SJ 2005 Turnhout Brepols Corpus Christianorum 89 P-a0 Ol. - 1185
Ficin, Marsile Commentaire sur Le banquet de Platon, De l´amour - Commentarium in Convivium Platonis, De amore
2002 Paris Les belles lettres Les classiques de l´humanisme
P-d4 Ol. - 1185
Jones, Howard The Epicurean Tradition
1992 London Routledge

P.Floss Ol. - 1186
Bernardus Silvestris Cosmographia
1990 New York Columbia University Press Records of Western Civilization
S-e1 Ol. - 1187
Stock, Brian Myth and Science in the Twelfth Century A Study of Bernard Silvester 1972 Princeton Princeton University Press

S-e1 Ol. - 1188
Recktenwald, Engelbert Die etische Struktur des Denkens von Anselm von Canterbury
1998 Heidelberg Universitätsverlag C. Winter Philosophie und realistische Phänomenologie 8 S-d6 Ol. - 1189
William of Sherwood Introductiones in Logicam Einführung in die Logik 1995 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 469 P-c1 Ol. - 1190
Johannes Chrysostomus Catecheses baptismales Taufkatechesen I 1992 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 6/1 P-a3 Ol. - 1191
Johannes Chrysostomus Catecheses baptismales Taufkatechesen II 1992 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 6/2 P-a3 Ol. - 1192
Anselm von Canterbury De libertate arbitrii et alii tractatus - Freiheitsschriften De liberate arbitrii - Über die Freiheit des Willens. De casu diaboli - Vom Fall des Teufels. De concordia praescientiae et predestinationis et gratiae dei cum libero arbitrio - Über die Vereibarkeit des Vorherwissens, der Vorherbestimmung und … 1994 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 13 P-b2 Ol. - 1193
Gregor von Nyssa In Canticum canticorum homiliae I Homilien zum Hohenlied I 1994 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 16/1 P-a3 Ol. - 1194
Gregor von Nyssa In Canticum canticorum homiliae II Homilien zum Hohenlied II 1994 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 16/2 P-a3 Ol. - 1195
Gregor von Nyssa In Canticum canticorum homiliae III Homilien zum Hohenlied III 1994 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 16/3 P-a3 Ol. - 1196
Theodor von Mopsuestia Katechetische Homilien I
1994 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 17/1 P-a3 Ol. - 1197
Theodor von Mopsuestia Katechetische Homilien II
1994 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 17/2 P-a3 Ol. - 1198
Cassiodor Institutiones divinarum et saecularium litterarum Einführung in die geistlichen und weltlichen Wissenschaften I 2003 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 39/1 P-b2 Ol. - 1199
Cassiodor Institutiones divinarum et saecularium litterarum Einführung in die geistlichen und weltlichen Wissenschaften II 2003 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 39/2 P-b2 Ol. - 1200
Beda Venerabilis In Epistulam Iacobi expositio Kommentar zum Jakobusbrief 2000 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani 40 P-b2 Ol. - 1201
McGrade, A. S. (ed.) The Cambridge Companion to Medieval Philosophy
2003 Cambridge Cambridge University Press

S-d1 Ol. - 1202
Niewöhner, Friedrich - Pluta, Olaf Atheismus in Mittelalter und die Renaissance
1999 Wiesbaden Harrassowitz Wolfenbütteler Mittelalter-Studien 12 S-f3 Ol. - 1203
Olewin´ski, Darius Józef Um die Ehre des Bildes Theologische Motive der Bilderverteidigung bei Johannes von Damaskus 2004 St. Ottilien EOS Münchener theologische Studien II. Systematische Abteilung 67 S-c6 Ol. - 1204
Ziegenaus, Anton Die trinitarische Ausprägung der göttlichen Seinsfülle nach Marius Victorinus
1972 Bamberg Max Hueber Münchener theologische Studien II. Systematische Abteilung 41 S-c2 Ol. - 1205
Raspanti, Giacomo Mario Vittorino esegeta di S. Paolo
1996 Palermo L´epos Bibliotheca philologica Saggi 1 S-c2 Ol. - 1206
Nauroy, Gérard Ambroise de Milan. Écriture et esthétique d´une exégese pastorale
2003 Bern Peter Lang Recherches en littérature et spiritualité 3 S-c2 Ol. - 1207
Floss, Pavel Poselství J. A. Komenského současné Evropě
2005 Brno Soliton

S-g5 Ol. - 1208
Bonaventura Jak přivést umění zpět k theologii. Váš učitel je jeden, Kristus De reductione artium ad theologiam 2003 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice X P-c4 Ol. - 1209
Pico della Mirandola O důstojnosti člověka De dignitate hominis 2005 Praha OIKOYMENH Knihovna renesančního myšlení II P-d5 Ol. - 1210 a-b
Bečková, Marta (ed.) Acta Comeniana Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit; International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History 14. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXVIII 2003 Praha FILOSOFIA
17 (XLI) C-2 Ol. - 1211
AA.VV. Studia Neoaristotelica Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii 2004 České Budějovice Jihočeská univerzita
1/2004, 1-2 C-2 Ol. - 1212
AA.VV. Studia Neoaristotelica Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii 2005 České Budějovice Jihočeská univerzita
2/2005, 2 C-2 Ol. - 1213
Honorius Augustodunensis Clavis physicae
1974 Roma Edizioni di storia e letteratura Temi e testi 21 P-b4 Ol. - 1214
al-Ghazzálí, Abú Hámid Zachránce bloudícího
2005 Praha Vyšehrad Krystal 7 S-c6 Ol. - 1215
Jan Scotus Eriugena Homilie a Komentář k Janovu evangeliu
2005 Praha Vyšehrad Krystal 8
Ol. - 1216
De Crescenzo, Luciano Příběhy středověké filozofie
2006 Praha Dokořán

S-d1 Ol. - 1217
Augustin Katechetické spisy
2005 Praha Krystal OP Thesaurus 9 S-c3 Ol. - 1218
Reale, Giovanni Platón Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk 2005 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ 116 S-a3 Ol. - 1219
Long, Anthony A. Hellénistická filosofie Stoikové, epikurejci, skeptikové 2003 Praha OIKOYMENH Dějiny filosofie 3 S-a2 Ol. - 1220
Röd, Wolfgang Novověká filosofie I. Od Francise Bacona po Spinozu 2001 Praha OIKOYMENH Dějiny filosofie 8 S-g4 Ol. - 1221
Hieronymus Opera Pars I. Opera exegetica 5. Commentariorum in Danielem libri III (IV) 1964 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXV A P-0 Ol. - 1222
Scott, Alan Origen and the Life of the Star A History of an Idea 2001 Oxford Oxford University Press Oxford Early Christian Studies
S-b4 Ol. - 1223
Bouton-Toubolic, Anne-Isabelle L'ordre caché La notion d'ordre chez saint Augustin 2004 Paris Brepols Études Augustiniennes. Série Antiquité 174 S-b4 Ol. - 1224
Bochet, Isabelle "Le firmament de l'Écriture" L'herméneutique augustinienne 2004 Paris Brepols Études Augustiniennes. Série Antiquité 172
Ol. - 1225
Delaroche, Bruno Saint Augustin lecteur et interprete de saint Paul dans le De peccatorum meritis et remissione 1996 Paris Brepols Études Augustiniennes. Série Antiquité 146 S-c3 Ol. - 1226
O´Donnell, James J. Augustine A New Biography 2005 New York HarperCollins


Ol. - 1227
Augustinus von Hippo Logik des Schreckens - De diversis queastionibus ad Simplicianum I 2 Die Gnadenlehre von 397. Lat. / Dt. 1995 Mainz Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung Excerpta classica 8 P-b1 Ol. - 1228
Augustine Confessions Vol. I: Introduction and Text 1992 Oxford Oxford University Press


Ol. - 1229
Augustine Confessions Vol.II: Commentary Books 1-7 1992 Oxford Oxford University Press


Ol. - 1230
Augustine Confessions Vol.III: Commentary Books 8-13 1992 Oxford Oxford University Press


Ol. - 1231
Herman, David – Jahn, Manfred – Ryan, Marie-Laure (eds.) Routledge Encyclopedia of Narrative Theory
2005 London Routledge

Šubrt Ol. - 1232
Oort, Johannes van - Wermelinger, Otto - Wurst, Gregor (eds.) Augustine and Manichaeism in the Latin West Proceedings of the Fribourg-Utrecht Symposium of the International Symposium Association of Manichaean Studies (IAMS) 2001 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichean Studies 49 S-b2 Ol. - 1233
Lössl, Josef Julian von Aeclanum Studien zu seinem Leben, seinem Werk, seiner Lehre und ihrer Überlieferung 2001 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 60 Vig-0 Ol. - 1234
Oort, Johannes van Jerusalem and Babylon A Study into Augustine's City of God and the Sources of his Doctrine of the Two Cities 1991 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 14 Vig-0 Ol. - 1235
Martin, Thomas F. Rhetoric and Exegesis in Augustine's Interpretation of Romans 7:24-25A
2001 Lampeter Edwin Mellen Press Studies in the Bible and Early Christianity 47 Šubrt Ol. - 1236
Hägg, Henny Fiska Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism
2006 Oxford Oxford University Press Oxford Early Christian Studies
S-b4 Ol. - 1237
Theodorus Mopsuestenus Expositio in Psalmos Iuliano Aeclanensi interprete
1977 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXXVIII A P-0 Ol. - 1238
Iulianus Aeclanensis Expositio libri Iob. Tractatus prophetarum Osee, Ioel et Amos. Operum deperditorum fragmenta
1977 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXXVIII P-0 Ol. - 1239
Augustinus Opera (Sect. I Pars I) Contra Iulianum (opus imperfectum). Tom. II: Libri IV-VI 2004 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum LXXXV/2 P-b1 Ol. - 1240
Tyconius Le livre des regles
2004 Paris CERF Sources chrétiennes 488 P-b1 Ol. - 1241
Fiedrowitz, Michael Psalmus vox totius Christi Studien zu Augustins "Enarrationes in Psalmos" 1997 Freiburg im Breisgau Herder

S-c3 Ol. - 1242
William of Auvergne De Trinitate
1976 Toronto PIMS Studies and Texts 34 P-c1 Ol. - 1243
Principe, Walter H. The Theology of the Hypostatic Union in the Early Thirteenth Century Vol. 1: William of Auxerre´s Theology of the Hypostatic Union 1975 Toronto PIMS Studies and Texts 7 S-e2 Ol. - 1244
Principe, Walter H. The Theology of the Hypostatic Union in the Early Thirteenth Century Vol. 2: Alexander of Hales´ Theology of the Hypostatic Union 1975 Toronto PIMS Studies and Texts 12 S-e2 Ol. - 1245
Principe, Walter H. The Theology of the Hypostatic Union in the Early Thirteenth Century Vol. 3: Hugh of Saint-Cher´s Theology of the Hypostatic Union 1975 Toronto PIMS Studies and Texts 19 S-e2 Ol. - 1246
Principe, Walter H. The Theology of the Hypostatic Union in the Early Thirteenth Century Vol. 4: Philip the Chancellor´s Theology of the Hypostatic Union 1975 Toronto PIMS Studies and Texts 32 S-e2 Ol. - 1247
Nicole Oresme The De causis mirabilium Nicole Oresme and the Marvels of Nature 1985 Toronto PIMS Studies and Texts 68 P-c2 Ol. - 1248
Vasoli, Cesare Francesco Patrizi da Cherso
1989 Roma Bulzoni Humanistica 5 S-g2 Ol. - 1249
Crombie, A. C. Science, Optics and Music in Medieval and Early Modern Thought
1990 London The Hambledon Press

S-d1 Ol. - 1251
Nicole Oresme Kinematics of Circular Motion Tractatus de commensurabilitate vel incommensurabilitate motuum celi 1971 London The University of Wisconsin Medieval Science 15 P-c3 Ol. - 1252
Grant, Edward God & Reason in the Middle Ages
2001 Cambridge Cambridge University Press

S-d2 Ol. - 1253
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 4, Tractatus 3 2005 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band I,4(4) P-c2 Ol. - 1254
Pasnau, Robert Theories of Cognition in the Later Middle Ages
2003 Cambridge Cambridge University Press

S-d3 Ol. - 1255
McGrath, Alister E. Iustitia Dei A History of the Christian Doctrine of Justification 2005 Cambridge Cambridge University Press

S-a1 Ol. - 1256
Chenu, Marie-Dominique Nature, Man, and Society in the Twelfth Century Esseys on New Theological Perspectives in the Latin West 1997 Toronto University of Toronto Medieval Academy Reprints for Teaching 37 S-d6 Ol. - 1257
Williams, Francis E. Mental Perception A Commentary on NHC, VI, 4, The Concept of Our Great Power 2001 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichean Studies 51 S-b2 Ol. - 1258
Luttikhuizen, Gerard P. Gnostic Revisions of Genesis Stories and Early Jesus Traditions
2006 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichean Studies 58 S-b2 Ol. - 1259
de Haas, Frans A. J. John Philoponus' New Definition of Prime Matter Aspects of its Background in Neoplatonism and the Ancient Commentary Tradition 1996 Leiden Brill Philosophia antiqua LXIX S-d4 Ol. - 1260
van den Berg, R.M. Proclus' Hymns Essays, Translations, Commentary 2001 Leiden Brill Philosophia antiqua XC S-b0 Ol. - 1261
Gersh, S. E. Kinésis akinétos A Study of Spiritual Motion in the Philosophy of Proclus 1973 Leiden Brill Philosophia antiqua XXVI S-b1 Ol. - 1262
Teeuwen, Mariken Harmony and the Music of the Spheres The Ars Musica in Ninth-Century Commentaries on Martianus Capella 2002 Leiden Brill Mittellateinische Studien und Texte XXX S-d5 Ol. - 1263
Zinguer, Ilana - Schott, Heinz (eds.) Paracelsus und seine internationale Rezeption in der frühen Neuzeit Beiträge zur Geschichte des Paracelsismus 1998 Leiden Brill Brill´s studies in intellectual history 86
Ol. - 1264
van der Poel, Marc Cornelius Agrippa The Humanist Theologian and His Declamations 1997 Leiden Brill Brill´s studies in intellectual history 77 S-g3 Ol. - 1265
Speer, von Andreas - Wegener, Lydia Wissen über Grenzen Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter 2006 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia 33
Ol. - 1266
Cross, Richard Duns Scotus on God
2005 Aldershot Ashgate Ashgate Studies in the History of Philosophical Theology
S-e5 Ol. - 1267
Morewedge, Parviz Philosophies of Existence Ancient and Medieval 1982 New York Fordham University

S-d3 Ol. - 1268
Federici Vescovini, Graziella Le quaestiones de anima di Biagio Pelacani da Parma
1974 Firenze Leo S. Olschki Accademia La Colombaria. Serie studi XXX P-d5 Ol. - 1269
Shackelford, Jole A Philosophical Path for Paracelsian Medicine The Ideas, Intellectual Context, and Influence of Petrus Severinus, 1540-1602 2004 Copenhagen Museum Tusculanum Acta Historica Scientiarum Naturalum Et Medicinalium 46 S-g3 Ol. - 1270
Nicole Oresme De Proportionibus Proportiuonum and Ad Pauca Respicientes
1966 London The University of Wisconsin Medieval Science 9 P-c2 Ol. - 1271
Nicole Oresme A Treatise on the Uniformity and Difformity of Intensities Known as Tractatus De Configuarationibus Qualitatum Et Motuum Nicole Oresme and the Medieval Geometry of Qualities and Motions 1968 London The University of Wisconsin Medieval Science 12 P-c3 Ol. - 1272
Nicole Oresme Le Livre Du Ciel Et Du Monde
1968 London The University of Wisconsin Medieval Science 11 P-c2 Ol. - 1273
Daly, Robert J. (ed.) Origeniana quinta Papers of the 5th International Origen Congress, Boston College, 14-18 August 1989 1992 Leuven University press Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium CV S-b5 Ol. - 1274
Perrone, L. (ed.) Origeniana octava Origen and the Alexandrian Tradition. Papers of the 8th International Origen Congress, Pisa 27-31August 2001. Vol. 1 2003 Leuven University press Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium CLXIV/A S-b5 Ol. - 1275
Perrone, L. (ed.) Origeniana octava Origen and the Alexandrian Tradition. Papers of the 8th International Origen Congress, Pisa 27-31August 2001. Vol. 2 2003 Leuven University press Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium CLXIV/B S-b5 Ol. - 1276
Wenin, Christian (ed.) L’homme et son univers au moyen âge Actes du 7e Congres international de philosophie médiévale (Louvain-la-Neuve et Leuven, 1982). Vol. 1. 1986 Louvain Peeters Philosophes médiévaux XXVI/1 S-d3 Ol. - 1277
Wenin, Christian (ed.) L’homme et son univers au moyen âge Actes du 7e Congres international de philosophie médiévale (Louvain-la-Neuve et Leuven, 1982). Vol. 2. 1986 Louvain Peeters Philosophes médiévaux XXVI/2 S-d3 Ol. - 1278
Hrabanus Maurus De institutione clericorum Über die Unterweisung der Geistlichen I 2006 Turnhout Brepols Fontes Christiani 61/1 P-b2 Ol. - 1279
Hrabanus Maurus De institutione clericorum Über die Unterweisung der Geistlichen II 2006 Turnhout Brepols Fontes Christiani 61/2 P-b2 Ol. - 1280
Tertullian De baptismo / De oratione Über die Taufe / Vom Gebet 2006 Turnhout Brepols Fontes Christiani 76 P-a3 Ol. - 1281
Bos,G. - Burnett,Ch. - Charmasson,T. - Kunitzsch,P. -Lelli,F. -Lucentini,P.(ed.) Hermes latinus Tomus II. Hermetis Trismegisti De sex rerum principiis 2006 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CXLII P-0 Ol. - 1282
Hieronymus Opera Pars I. Opera exegetica 6. Commentarii in epistulam Pauli apostoli ad Galatas 2006 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina LXXVII A P-0 Ol. - 1283
Marenbon, John (ed.) Aristotle in Britain during the Middle Ages Proceeding of the international conference at Cambridge 8-11 April 1994 1996 Turnhout Brepols Recontres de Philosophie Médiévale 5 S-d3 Ol. - 1284
Solere, J.-L. - Vasiliu, A. - Galonnier, A. (eds.) Alain de Lille, le docteur universel Philosophie, théologie et littérature au XIIe siecle. 2005 Turnhout Brepols Recontres de Philosophie Médiévale 12 S-e1 Ol. - 1285
Porter, Stanley E. (ed.) A Handbook to the Exegesis of the New Testament
1997 Leiden Brill New Testament Tools and Studies 25 S-a1 Ol. - 1286
Frakes, Jerold D. The Fate of Fortune in the Middle Ages The Boethian Tradition 1988 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 23 S-d4 Ol. - 1287
Aertsen, Jan Nature and Creature Thomas Aquinas's Way of Thought 1988 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 21 S-e3 Ol. - 1288
Reynolds, Philip Lyndon Food and the Body Some Peculiar Questions in High Medieval Theology 1999 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 69 S-e2 Ol. - 1290
Trifogli, Cecilia Oxford Physics in the Thirteenth Century (ca. 1250-1270) Motion, Infinity, Place and Time 2000 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 72 S-e4 Ol. - 1291
Pini, Giorgio Categories and Logic in Duns Scotus An Interpretation of Aristotle’s Categories in the Late Thirteenth Century 2002 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 77 S-e5 Ol. - 1292
Fitzgerald, Michael J. Albert of Saxony's Twenty-five Disputed Questions on Logic A critical edition of his quaestiones circa logicam 2002 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 79 P-c1 Ol. - 1293
Guerizoli, Rodrigo Die Verinnerlichung des Göttlichen Eine Studie über den Gottesgeburtszyklus und die Armutspredigt Meister Eckharts 2006 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 88 S-e4 Ol. - 1294
Klement Alexandrijský Stromata II-III
2006 Praha OIKOYMENH Knihovna raně kkřesťanské tradice VII P-a3 Ol. - 1295
Dvořák, Petr Jan Caramuel z Lobkovic Vybrané aspekty formální a aplikované logiky 2006 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ 124 S-g4 Ol. - 1296
Jeroným Výbor z dopisů
2006 Praha OIKOYMENH Knihovna raně kkřesťanské tradice VI P-a3 Ol. - 1297
Karfíková, Lenka Milost a vůle podle Augustina Vybrané aspekty formální a aplikované logiky 2006 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ 121 S-c3 Ol. - 1298
Ritter, Adolf Martin Charisma und Caritas Aufsätze zur Geschichte der Alten Kirche 1993 Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht

S-b5 Ol. - 1299
Asztalos, Monika - Murdoch, John E. - Niiniluoto, Ilkka (eds.) Knowledge and the sciences in medieval philosophy Proceedings of the eight international congress of medieval philosophy, Volume 1 1990 Helsinky
Acta Philosophica Fennica 48 S-d2 Ol. - 1300
Knuuttila, Simo - Työrinoja, Reijo - Ebbesen, Sten (eds.) Knowledge and the sciences in medieval philosophy Proceedings of the eight international congress of medieval philosophy, Volume 2 1990 Helsinky
Publications of Luther Agricola Society B 19 S-d2 Ol. - 1301
Työrinoja, Reijo - Lehtinen, Anja Inkeri - Follesdal, Dagfinn Knowledge and the sciences in medieval philosophy Proceedings of the eight international congress of medieval philosophy, Volume 3 1990 Helsinky
Annals of the Finnish Society for Missiology and Ecumenics 55 S-d2 Ol. - 1302
Pastore Alessandro - Peruzzi Enrico Girolamo Fracastoro fra medicina, filosofia e scienze della natura Atti del Convegno internazionale di studi in occasione del 450. Anniversario della morte. Verona-Padova, 9-11 ottobre 2003 2006 Firenze Olschki Bibliotheca di Nuncius. Studi e testi 58 S-g2 Ol. - 1303
Grafton, Anthony - Siraisi, Nancy (eds.) Natural Particulars Nature and the Disciplines in Renaissance Europe 2000 Cambridge MIT

S-f2 Ol. - 1304
Thomassen, Einar The Spiritual Seed The Church of the 'Valentinians' 2006 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichean Studies 60 S-b2 Ol. - 1305
Wollgast, Siegfried Zur Geschichte des Promotionswesens in Deutschland
2001 Bergisch Gladbach Grätz

K-4 Ol. - 1306
Des Chene, Dennis Life's Form Late Aristotelian Conceptions of the Soul 2000 Ithaca Cornell University Press

S-g4 Ol. - 1307
Des Chene, Dennis Physiologia Natural Philosophy in Late Aristotelian and Cartesian Thought 2000 Ithaca Cornell University Press

S-g4 Ol. - 1308
Gracia, Jorge J. E. (ed.) Individuation in Scholasticism The Later Middle Ages and the Counter-Reformation 1150-1650 1994 New York State University of New York Press SUNY Series in Philosophy
S-d2 Ol. - 1309
Aristotelés Magna moralia
2005 Praha Petr Rezek

S-a4 Ol. - 1310
Vernannt, Jean-Pierre (ed.) Řecký člověk a jeho svět
2005 Praha Vyšehrad

K-4 Ol. - 1311
Villari, Rosario Barokní člověk a jeho svět
2004 Praha Vyšehrad

K-4 Ol. - 1312
Schmitt, Jean-Claude Svět středověkých gest
2003 Praha Vyšehrad Kulturní historie
K-4 Ol. - 1313
Priesner, Claus - Figala, Karin (eds.) Lexikon alchymie a hermetických věd
2006 Praha Vyšehrad Kulturní historie
K-4 Ol. - 1314
Koyré, Alexandre Rozhovory nad Descartesem
2006 Praha Vyšehrad Krystal 10 S-g4 Ol. - 1315
Brooke, Christopher Evropa středověku v letech 962-1154
2006 Praha Vyšehrad Dějiny Evropy
K-3 Ol. - 1316
Le Goff, Jacques - Truong, Nicolas Tělo ve středověké kultuře
2006 Praha Vyšehrad Kulturní historie
K-3 Ol. - 1317
Kaiser, Otto Odkaz alexandrijských Židů Úvod do deuterokanonických knih Starého Zákona 2006 Praha Vyšehrad Teologie
S-a1 Ol. - 1318
Idel, Moše Kabala Nové pohledy 2004 Praha Vyšehrad Světová náboženství
S-a1 Ol. - 1319
Kaplan, Aryeh Sefer Jecira Kniha stvoření v teorii a praxi 1998 Praha Volvox Globator ALEF 16 S-a1 Ol. - 1320
Evans, G. R. Stručné dějiny kacířství
2006 Praha Volvox Globator Diagramma 1 K-3 Ol. - 1321
Sulpicius Severus Život svatého Martina
2003 Praha Herrmann&synové Poslední Římané
S-c4 Ol. - 1322
Weinreb, Friedrich Symbolika biblického jazyka Úvod do dtrukrury hebrejštiny 1995 Praha Herrmann&synové

S-a1 Ol. - 1323
Muchová, Ludmila Vyslovit nevyslovitelné Didaktika uvádění do světa symbolů 2005 Brno Centrum pro studium demokracie a kultury

K-6 Ol. - 1324
Koyré, Alexandre Mystikové, spiritualisté, alchymisté 16. století v Německu
2006 Praha Malvern

S-g3 Ol. - 1325
Kepartová, Jana Římané a Evropa
2005 Praha Karolinum Antické dědictví v evrpské kultuře
K-5 Ol. - 1326
Palaifatos O neuvěřitelných příbězích
2005 Praha KLP Koniaschova knihovna klasiků 1 S-b1 Ol. - 1327
Dospěl, Marek (ed.) Jidášovo evangelium
2006 Praha KLP Koniaschova knihovna klasiků 2 S-b3 Ol. - 1328
Marcus Aurelius Hovory k sobě - Ta eis heauton
2006 Praha Gasset Modrý Mauricius
S-a5 Ol. - 1329
Chlup, Radek Bůh a bohové Pojetí božství v náboženských tradicích světa 2004 Praha DharmaGaia

S-a2 Ol. - 1330
Vopatrný, Gorazd Hesychasmus jako tradiční křesťanská spiritualita Pohled na člověka a duchovní život z pravoslavné perspektivy 2003 Brno L. Marek

S-c6 Ol. - 1331
Allen, Diogenes Filosofie jako brána k teologii
1999 Třebenice Mlýn


Ol. - 1332
Schererem, Georgem Tomáš Akvinský
2005 Kostelní Vydří Karmelitánské nakladatelství Autor. Téma 22 S-e3 Ol. - 1333
Aurelius Augustinus Vyznání
2006 Praha Kalich

S-c3 Ol. - 1334
Dohnálková, Hana Montesquieu a nejkrásnější monarchie Klášterní škola v Le Bec - Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury 2006 Praha Filosofia

S-g4 Ol. - 1335
Aristotelés Politika II řecko - česky 2004 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice 3 S-a4 Ol. - 1336
Havlíček, Aleš - Karfík, Filip (eds.) Plato´s Parmenides Proceeding of the Fourth Symposium Platonicum Pragense 2005 Praha OIKOYMENH

S-a3 Ol. - 1337
Havlíček, Aleš - Karfík, Filip (eds.) Platónův dialog Hippias Menší Sborník příspěvků z platónského symposia (25.10.-26.10.2002) 2006 Praha OIKOYMENH Sborníky, slovníky, učební texty 30 S-a3 Ol. - 1338
Pavlík, Jiří Dión Chrýsostomos o výtvarném umění, náboženství a filozofii. Řeč Olympijská
2004 Praha Karolinum

S-b1 Ol. - 1339
Dostálová, R. - Hošek, R. - Messeri, G. - Oerter, W. B. - Pintaudi, R. Papyrologie (řecká, latinská, koptská)
2006 Praha Karolinum

K-2 Ol. - 1340
Pultrová, L. - Urbanová, D. - Malá, M. - Šubrt, J. Archaická latina
2006 Praha Karolinum

K-2 Ol. - 1341
Livio, Mario Zlatý řez Příběh fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě 2006 Praha Argo / Dokořán zip
K-4 Ol. - 1342
Molnar, Michael R. Betlémská hvězda Odkaz mudrců 2006 Praha Academia

K-3 Ol. - 1343
Pecha, Lukáš Babylónie
2006 Praha Libri Stručná historie států 42 K-3 Ol. - 1344
Burenhult, Göran Velké civilizace Kultura a společnost starověku 2006 Praha Argo Ilustrovaná historie lidstva
K-4 Ol. - 1345
Tuchmanová, Barbara Zrcadlo vzdálených časů 14. století - století pohrom 2005 Praha BB/art

K-4 Ol. - 1346
Friedell, Egon Kulturní dějiny novověku I Krize evropské duše od černé smrti po první světovou válku 2006 Praha Triton

K-2 Ol. - 1347
Friedell, Egon Kulturní dějiny novověku II Krize evropské duše od černé smrti po první světovou válku 2006 Praha Triton

K-2 Ol. - 1348
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science I. During the First Thirteen Centuries of Our Era 1923 New York Columbia University Press

S-f0 Ol. - 1349
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science II. During the First Thirteen Centuries of Our Era 1923 New York Columbia University Press

S-f0 Ol. - 1350
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science III. Fourteenth and Fifteenth Centuries 1934 New York Columbia University Press

S-f0 Ol. - 1351
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science IV. Fourteenth and Fifteenth Centuries 1934 New York Columbia University Press

S-f0 Ol. - 1352
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science V. Sixteenth and Century 1941 New York Columbia University Press

S-f0 Ol. - 1353
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science VI. Sixteenth and Century 1941 New York Columbia University Press

S-f0 Ol. - 1354
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science VII. Seventeenth and Century 1958 New York Columbia University Press

S-f0 Ol. - 1355
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science VIII. Seventeenth and Century 1958 New York Columbia University Press

S-f0 Ol. - 1356
Khouri-Sarkis, G. (ed.) L´Orient syrien Revue trimestrielle d´Etudes et de Recherches sur le Eglises de langue syriaque 1959 Paris

IV/2 (1959) S-c6 Ol. - 1357
Osmanski, Marek Logos i stworzenie Filozoficzna interpretacja traktatu De opificio mundi Filona z Aleksandrii 2001 Lublin Katolicky uniwersitet lubelsky Wydzial filozofii
S-b1 Ol. - 1358
Kožiak, Rastislav - Múcska, Vincent (eds.) Rehole a kláštory v stredoveku
2002 Banská Bystrica Chronos

K-4 Ol. - 1359
Démétrakopúlos, Giannés Filosofia kai Pisté É logiké apodeiximotéta tón christianikón dogmatón kata ton Grégorio Nyssés é fides deprecans intellectum 1996 Athéna Parúsia

S-c2 Ol. - 1360
Di Berardino, Angelo - Studera, Basila (eds.) Historia teologii I. Epoka patrystyczna 2003 Kraków M

S-b5 Ol. - 1361
Turek, Waldemar Grzech przeciw Duchowi Swietemu w tradycji patrystycznej
2000 Kraków WAM

S-b6 Ol. - 1362
Kožiak, Rastislav - Nemeš, Jaroslav (eds.) Pohanstvo a kresťanstvo
2004 Banská Bystrica Chronos

K-4 Ol. - 1363
Havas, Ladislaus (ed.) Acta classica Universitatis scientiarum debreceniensis
2000 Debrecini

30/2000 S-c6 Ol. - 1364
Gregorio Palamas Dal sovraessenziale all´essenza Confutazioni, discussioni, scritti confessionali, documenti dalla prigonia fra i Turchi. Testo greco a fronte 2005 Milano Bompiani Il pensiero occidentale
P-d1 Ol. - 1365
Gregorio Palamas Che cos´e l´ortodossia Capitoli, scritti ascetici, lettere, omelie. Testo greco a fronte 2006 Milano Bompiani Il pensiero occidentale
P-d1 Ol. - 1366
Proclo Tria opuscula Providenza, liberta male. Dieci questioni sulla providenza. Lettera all´inventore Teodoro sulla providenza, il fato e cio che e sotto il potere dell´uomo. Sull´esistenza del male. Testo greco a fronte 2004 Milano Bompiani Il pensiero occidentale
S-b0 Ol. - 1367
Giamblico Summa pitagorica Vita di Pitagora. Esortazione alla filosofia. Scienza matematica comune. Introduzione all´aritmetica di Nicomaco. Teologia dell´aritmetica. Testo greco a fronte 2006 Milano Bompiani Il pensiero occidentale
S-b0 Ol. - 1368
Calcidio Commentario al Timeo di Platone Testo latino a fronte 2003 Milano Bompiani Il pensiero occidentale
S-b1 Ol. - 1369
Damascius Traité des premiers principes Tome I. De l´ineffable et de l´un 2002 Paris Les belles lettres Collection des universités de France
S-b1 Ol. - 1370
Damascius Traité des premiers principes Tome II. De la triade et de l´unifié 2002 Paris Les belles lettres Collection des universités de France
S-b1 Ol. - 1371
Damascius Traité des premiers principes Tome III. De la procession de l´unifié 2002 Paris Les belles lettres Collection des universités de France
S-b1 Ol. - 1372
Beierwaltes, Werner Proklos Grundzüge seiner Metaphysik 1979 Frankfurt am Main Vittorio Klostermann Philosophische abhandlungen 24 S-b1 Ol. - 1373
Mews, Constant J. Abelard and his Legacy
2001 Aldershot Ashgate Variorum collected studies 704 S-d6 Ol. - 1374
Duclow, Donald F. Masters of Learned Ignorance Eriugena, Eckhart, Cusanus 2006 Aldershot Ashgate Variorum collected studies 851 S-d6 Ol. - 1375
Allen, Michael, J. B. Nuptial Arithmetic Marsilio Ficino's Commentary on the Fatal Number in Book VIII of Plato's Republic 1994 Berkeley University of California

S-f6 Ol. - 1376
Debus, Allen G. The Chemical Philosophy Paracelsian Science and Medicine in the Sixteenth and Seventeenth Centuries 2002 New York Dover


Ol. - 1377
Biard, J. - Celeyrette, J. (eds.) De la théologie aux mathématiques L´infini au XIVe siecle 2005 Paris Les Belles Lettres Sagesses médiévales
S-e6 Ol. - 1378
Couliano, Ioan Peter Éros et magie a la renaissance 1484
1984 Paris Flammarion Idées et recherches
S-g3 Ol. - 1379
Nifo, Agostino De pulchro et amore - Du beau et de l´amour I. De pulchro liber - I. Le livre du beau 2003 Paris Les belles lettres Les classiques de l´humanisme
P-d4 Ol. - 1380
Lilla, Salvatore Dionigi l´Areopagita e il platonismo cristiano
2005 Brescia Morcelliana Letteratura cristiana antica
S-d4 Ol. - 1381
Ordine, Nuccio La soglia dell´ombra Letteratura, filosofia e pittura in Giordano Bruno 2003 Venezia Marsilio

S-g1 Ol. - 1382
Vasoli, Cesare La filosofie del Rinascimento
2002 Milano Bruno Monadori

Koudelka Ol. - 1383
Kraye, Jill (ed.) Cambridge Translations of Renaissance Philosophical Texts Volume 2: Political Philosophy 1997 Cambridge Cambridge University Press

S-f2 Ol. - 1384
Binding, Günther - Linscheid-Burdich, Susanne Planen und Bauen im frühen und hohen Mittelalter Nach den Schriftquellen bis 1250 2002 Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesselschaft

K-4 Ol. - 1385
Gracia, Jorge J. E. Introduction to the Problem of Individuation in the Early Middle Ages
1988 München Philosophia Analytica
S-d2 Ol. - 1386
Maier, Anneliese Die Vorläufer Gallileis im 14. Jahrhundert Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik 1949 Roma Storia e letteratura Studi e testi 22 S-d2 Ol. - 1387
Maier, Anneliese Zwei Grundprobleme der scholastischen Naturphilosophie Das problem der intensiven Grösse die Impetustheorie 1968 Roma Storia e letteratura Studi e testi 37 S-d2 Ol. - 1388
Maier, Anneliese An der Grenze von Scholastik und Naturwissenschaft Die Struktur der materiellen Substanz. Das Problem der Gravitation. Die Mathematik der Formlatituden 1952 Roma Storia e letteratura Studi e testi 41 S-d2 Ol. - 1389
Maier, Anneliese Zwischen Philosophie und Mechanik Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik 1958 Roma Storia e letteratura Studi e testi 69 S-d2 Ol. - 1390
Moritz, Arne Explizite Komplikationen Der radikale Holismus des Nikolaus von Kues 2006 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft
P.Floss Ol. - 1391
Leinkauf, Thomas Nicolaus Cusanus Eine Einführung in sein Denken 2006 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft 15 P.Floss Ol. - 1392
Schneider, Stefan Die 'kosmische' Grösse Christi als Ermöglichung seiner universalen Heilswirksamkeit Anhand des kosmogenetischen Entwurfes Teilhard de Chardins und der Christologie des Nikolaus von Kues 1979 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft 8 S-f5 Ol. - 1393
Kaiser, Alfred Möglichkeiten und Grenzen einer Christologie "von unten"
1992 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft 11 S-f5 Ol. - 1394
Thomas, Michael Der Teilhabegedanken in den Schriften und Predigten des Nikolaus von Kues (1430-1450)
1996 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft 12 S-f5 Ol. - 1395
Hamann, Florian Das Siegel der Ewigkeit Universalwissenschaft und Konziliarismus bei Heymericus de Campo 2006 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft 16 S-f5 Ol. - 1396
Kremer, Klaus Praegustatio naturalis sapientiae Gott suchen mit Nikolaus von Kues 2004 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft
S-f5 Ol. - 1397
Bredow, Gerda von Im Gespräch mit Nikolaus von Kues Gesammelte Aufsätze 1952-1993 1995 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft
S-f5 Ol. - 1398
Breidert, Wolfgang Das aristotelische Kontinuum in der Scholastik
1979 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 1 S-d1 Ol. - 1399
Fellmann, Ferdinand Scholastik und kosmologische Reform Studien zu Oresme und Kopernikus 1988 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 6 S-e5 Ol. - 1400
Wieland, Georg Untersuchungen zum Seinsbegriff im Metaphysikkommentar Alberts des Grossen
1992 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 7 S-e2 Ol. - 1401
Rauh, Horst Dieter Das Bild des Antichrist im Mittelalter Von Tyconius zum Deutschen Symbolismus 1973 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 9 S-d3 Ol. - 1402
Reinhardt, Heinrich J. F. Die Ehelehre der Schule des Anselm von Laon Eine theologie- und kirchenrechtsgeschichtliche Untersuchung zu den Ehetexten der frühen Pariser Schule des 12. Jahrhunderts 1974 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 14 S-d6 Ol. - 1403
Knoch, Wendelin Die Einsetzung der Sakramente durch Christus Eine Untersuchung zur Sakramententheologie der Frühscholastik von Anselm von Laon bis zu Wilhelm von Auxerre 1983 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 24 S-d6 Ol. - 1404
Heinz, Hanspeter Trinitarische Begegnungen bei Bonaventura Fruchtbarkeit einer appropriativen Trinitätstheologie 1985 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 26 S-e2 Ol. - 1405
Thomassen, Beroald Metaphysik als Lebensform Untersuchungen zur Grundlegung der Metaphysik im Metaphysikkommentar Alberts des Grossen 1985 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 27 S-e2 Ol. - 1406
Dreyer, Mechthild Nikolaus von Amiens - Ars fidei catholicae Ein Beispielwerk axiomatischer Methode 1993 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 37 S-e2 Ol. - 1407
Plasger, Georg Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit Eine Interpretation zu "Cur Deus homo" von Anselm von Canterbury 1993 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 38 S-d6 Ol. - 1408
Burger, Maria Personalität im Horizont absoluter Prädestination Untersuchungen zur Christologie des Johannes Duns Scotus und ihrer Rezeption in modernen theologischen Ansätzen 1994 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 40 S-e5 Ol. - 1409
Arnold, Johannes Perfecta communicatio Die Trinitätstheologie Wilhelms von Auxerre 1994 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 42 S-e2 Ol. - 1410
Möhle, Hannes Ethik als scientia practica nach Johannes Duns Scotus Eine philosophische Grundlegung 1995 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 44 S-e5 Ol. - 1411
Dreyer, Mechthild More mathematicorum Rezeption und Transformation der antiken Gestalten wissenschaftlichen Wissens im 12. Jahrhundert 1996 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 47 S-d1 Ol. - 1412
Dahm, Albert Die Soteriologie des Nikolaus von Kues Ihre Entwicklung von seinen frühen Predigten bis zum Jahr 1445 1997 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 48 S-f5 Ol. - 1413
Söder, Joachim Roland Kontingenz und Wissen Die Lehre von den futura contingentia bei Johannes Duns Scotus 1998 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 49 S-e5 Ol. - 1414
Laarmann, Matthias Deus, Primum Cognitum Die Lehre von Gott als Ersterkanntem des menschlichen Intellekts bei Heinrich von Gent 1999 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 52 S-e3 Ol. - 1415
Anzulewicz, Henryk De forma resultante in speculo Die theologische Relevanz des Bildbe- Bildbegriffs und des Spiegelbildmodells in den Frühwerken des Albertus Magnus. 1999 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 53/I S-e2 Ol. - 1416
Anzulewicz, Henryk De forma resultante in speculo Die theologische Relevanz des Bildbe- Bildbegriffs und des Spiegelbildmodells in den Frühwerken des Albertus Magnus. Teil II. 1999 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 53/II S-e2 Ol. - 1417
Roth, Ulli Suchende Vernunft Der Glaubensbegriff des Nicolaus Cusanus 2000 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 55 S-f5 Ol. - 1418
Hipp, Stephen A. "Person" in Christian Tradition and in the Conception of Saint Albert the Great A Systematic Study of its Concept as Illuminated by Mysteries of the Trinity and the Incarnation 2001 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 57 S-e2 Ol. - 1419
Müller, Jörn Natürliche Moral und philosophische Ethik bei Albertus Magnus A Systematic Study of its Concept as Illuminated by Mysteries of the Trinity and the Incarnation 2001 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 59 S-e2 Ol. - 1420
Fuchs, Michael Zeichen und Wissen Das Verhältnis der Zeichentheorie zur Theorie des Wissens und der Wissenschaften im dreizehnten Jahrhundert 1999 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 51 S-d1 Ol. - 1421
Krieger, Gerhard Subjekt und Metaphysik Die Metaphysik des Johannes Buridan 2003 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 65 S-e5 Ol. - 1422
Schirpenbach, Meik Peter Wirklichkeit als Beziehung Das strukturontologische Schema der Termini generales im Opus Tripartitum Meister Eckarts 2004 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 66 S-e4 Ol. - 1423
Krieger, Gerhard Der Begriff der praktischen Vernunft nach Johannes Buridanus
1986 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 28 S-e5 Ol. - 1424
Ernst, Stephan Gewissheit des Glaubens Der Glaubenstraktat Hugos von St. Viktor als Zugang zu seiner theologischen Systematik 1987 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 30 S-e1 Ol. - 1425
Offermann, Ulrich Christus - Wahrheit des Denkens Eine Untersuchung zur Schrift "De docta ignorantia" des Nikolaus von Kues 1991 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 33 S-f5 Ol. - 1426
Wolter, Johannes Apparitio Dei Der Theophanische Charakter der Schöpfung nach Nikolaus von Kues 2004 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 67 S-f5 Ol. - 1427
Frost, Stefanie Nikolaus von Kues und Meister Eckhart Rezeption im Spiegel der Marginalien zum Opus tripartitum Meister Eckharts 2006 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge 69 S-f5 Ol. - 1428
Honnefelder, Ludger - Dreyer, Mechthild (eds.) Albertus Magnus und die Editio Coloniensis
1999 Münster Aschendoff Lectio Albertina 1 S-e2 Ol. - 1429
Wieland, Georg Zwischen Natur und Vernunft. Alberts des Grossen Begriff vom Menschen
1999 Münster Aschendoff Lectio Albertina 2 S-e2 Ol. - 1430
Schieffer, Rudolf Albertus Magnus Mendikantentum und Theologie im Widerstreit mit dem Bischofsamt 1999 Münster Aschendoff Lectio Albertina 3 S-e2 Ol. - 1431
Steel, Carlos Der Adler und die Nachteule Thomas und Albert über die Möglichkeit der Metaphysik 2001 Münster Aschendoff Lectio Albertina 4 S-e2 Ol. - 1432
Jorissen, Hans Der Beitrag Alberts des Grossen zur theologischen Rezeption des Aristoteles am Beispiel der Transsubstantiationslehre
2002 Münster Aschendoff Lectio Albertina 5 S-e2 Ol. - 1433
Endress, Gerhard Der arabische Aristoteles und sein Leser Physik und Theologie im Weltbild Alberts des Grossen 2004 Münster Aschendoff Lectio Albertina 6 S-e2 Ol. - 1434
Sturlese, Loris Vernunft und Glück Die Lehre vom "intellectus adeptus" und die mentale Glückseligkeitbei Albert dem Grossen 2005 Münster Aschendoff Lectio Albertina 7 S-e2 Ol. - 1435
Honnefelder, Ludger - - Wood, Rega - Dreyer, Mechthild - Aris, Marc-Aeilko(eds.) Albertus Magnus und die Anfänge der Aristoteles-Rezeption im lateinischen Mittelalter Von Richardus Rufus bis zu Franciscua de Mayronis 2005 Münster Aschendoff Subsidia Albertina 1 S-e3 Ol. - 1436
Driscoll, Michael S. Alcuin et la pénitence a l'époque carolingienne
1999 Münster Aschendoff Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 81 S-d5 Ol. - 1437
Luislampe, Pia Spiritus vivificans Grundzüge einer Theologie des Heiligen Geistes nach Basilius von Caesarea 1981 Münster Aschendoff Münsterische Beiträge zur Theologie 48 S-c1 Ol. - 1438
Hoffmann, Andreas Augustins Schrift "De utilitate credendi" Eine Analyse 1997 Münster Aschendoff Münsterische Beiträge zur Theologie 58 S-c3 Ol. - 1439
Scholten, Clemens Martyrium und Sophiamythos im Gnostizismus nach den Texten von Nag Hammadi
1987 Münster Aschendoff Jahrbuch für Antike und Christentum 14 S-b2 Ol. - 1440
Fattal, Michel Plotin chez augustin Plotin face aux gnostiques 2006 Paris L´Harmattan Ouverture philosophique
Jiří Šubrt Ol. - 1441
Grant, Edward A History of Natural Philosophy From the Ancient World to the Nineteenth Century 2007 Cambridge Cambridge University Press

S-d2 Ol. - 1442
Kazhdan, Alexander P. The Oxford Dictionary of Byzantium Volume I. (Aaro - Esk) 1991 Oxford Oxford University Press

S-c5 Ol. - 1443
Kazhdan, Alexander P. The Oxford Dictionary of Byzantium Volume II. (Esot - Nika) 1991 Oxford Oxford University Press

S-c5 Ol. - 1444
Kazhdan, Alexander P. The Oxford Dictionary of Byzantium Volume III. (Nike - Zygo) 1991 Oxford Oxford University Press

S-c5 Ol. - 1445
Albertus Magnus Opera omnia Tomus I. Pars IA. Super Porphyrium De V universalibus 2004 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
I,1A P-c3 Ol. - 1446
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXXVII. Pars II. Super Dionysii Mysticam theologiam et Epistulas 1978 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
XXXVII,2 P-c4 Ol. - 1447
Stewart, Columba Cassian the Monk
1998 Oxford Oxford University Press Oxford Studies in Historical Theology
S-c4 Ol. - 1448
Harden Weaver, Rebecca Divine Grace and Human Agency A Study of the Semi-Pelagian Controversy 1998 Macon Mercer University Press Patristic Monograph 15 S-c3 Ol. - 1449
Schneider, Michael Krisis Zur theologischen Deutung von Glaubens- und Lebenskrisen. Ein Beitrag der theologischen Anthropologie 1995 Frankfurt am Main Knecht Frankfurter theologische Studien 44 S-d3 Ol. - 1450
Klingshirn, William E. Cesarius of Arles The Making of a Christian Community in Late Antique Gaul 2004 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. 4. Series 22 S-c4 Ol. - 1451
Bertrand, D. - Delage, M.-J. - Févier, P.-A. - Guyon, J. - de Vogué, A. Césaire d´Arles et la christianisation de la Provence Iniciations aux Peres de l´église. Actes des journées "Césaire" (Aix-en-Provence - Arles - Lérins 3-5 novembre 1988, 22 avril 1989) 1994 Paris CERF

S-c4 Ol. - 1452
Fulgence de Ruspe Lettres ascétiques et morales
2004 Paris CERF Sources chrétiennes 487 P-b1 Ol. - 1453
Prosper of Aquitaine De providentia Dei
1989 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 10 P-b2 Ol. - 1454
Smith, Thomas A. De gratia Faustus of Riez´s Treatise on Grace and Its Place in the History of Theology 1990 Notre Dame University of Notre Dame Press Christianity and Judaism in Antiquity 4 S-c4 Ol. - 1455
Ogliari, Donato Gratia et certamen The relationship between grace and free will in the discussion of Augustine with the so-called semipelagians 2003 Leuven University press Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium 169 S-c3 Ol. - 1456
Frede, Hermann Josef Ein neure PaulusText und Kommentar Band I. Untersuchungen 1973 Freiburg Herder Vetus latina 7 S-a1 Ol. - 1457
Frede, Hermann Josef Ein neure PaulusText und Kommentar Band II. Die Texte 1974 Freiburg Herder Vetus latina 8 S-a1 Ol. - 1458
Petrus Abaelardus Opera theologica VI. Sententie. Liber sententiarum 2006 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis XIV P-0 Ol. - 1459
Arnobius Iunior Opera omnia pars III Praedestinatus qui dicitur 2000 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Latina XXV B P-0 Ol. - 1461
Foebadius, Victricius, Leporius, Vincentius Lerinensis, Evagrius, Ruricius Liber contra Arrianos De laude sanctorum; Libellus emendationis; Epistulae; Commonitorium. Excerpta ex operibus s. Augustini; Altercatio legis inter Simonem Iudaeum et Theophilum christianum 1985 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Latina LXIV P-0 Ol. - 1462
Fulgentius Ruspensis Opera
1968 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Latina XCI A P-0 Ol. - 1463
Marius Victorinus Explanationes in Ciceronis Rhetoricam
2006 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Latina CXXXII P-0 Ol. - 1464
Guillelmus a sancto Theodorico Opera omnia Pars V: Opuscula adversus Petrum Abelardum et de fide 2007 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis LXXXIX A P-0 Ol. - 1465
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XXXI. 12-15 Quattuor Libri Principiorum 2006 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLXXXV P-0 Ol. - 1466
Guillelmus de Conchis Opera omnia Tomus III: Glosae super Platonem 2006 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis CLIII P-0 Ol. - 1467
Zabarella, Jacopo Über die Methoden (De methodis) / Über den Rückgang (De regressu)
1995 München Fink Die Geistgeschichte und ihre Methoden 19 P-d5 Ol. - 1468
Albertini, Tamara Marsilio Ficino Das Problem der Vermittlung von Denken und Welt in einer Metaphysik der Einfachheit 1997 München Fink Die Geistgeschichte und ihre Methoden 20 S-f6 Ol. - 1469
Dietrich, Bettina Darstellung von Einfachheit Die Idee des Schönen in Marsilla Ficinos Grundlegung einer Metaphysik des Geistes 2000 München Fink Die Geistgeschichte und ihre Methoden 21 S-f6 Ol. - 1470
Euler, Walter Andreas Pia philosophia" et "docta religio" Theologie und Religion bei Marsilio Ficino und Giovanni Pico della Mirandola 1998 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe I - Abhandlungen 48 S-f6 Ol. - 1471
Schütze, Ingo Die Naturphilosophie in Girolamo Cardanos De subtilitate
2000 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe I - Abhandlungen 49 S-g1 Ol. - 1472
Spang, Michael Omnia homini similia sunt Eine Interpretation von Giordano Brunos Artificium perorandi 2002 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe I - Abhandlungen 52 S-g1 Ol. - 1473
Boenke, Michaela Körper, Spriritus, Geist Psychologie vor Descartes 2005 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe I - Abhandlungen 57 S-g4 Ol. - 1474
Schmeisser, Martin "Wie ein sterblicher Gott..." Giannozzo Manettis Konzeption der Würde des Menschen und ihre Rezeption im Zeitalter der Renaissance 2006 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe I - Abhandlungen 58 S-f6 Ol. - 1475
Petrarca, Francesco Heilmittel gegen Glück und Unglück / De remediis utriusque fortunae
1988 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe II - Texte 18 P-d4 Ol. - 1476
Alberti, Leon Battista Momus oder Vom Fürsten / Momus seu de principe
1993 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe II - Texte 29 P-d3 Ol. - 1477
Valla, Lorenzo Von der Lust oder Vom wahren Gute / De voluptate sive De vero bono
2004 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe II - Texte 34 P-d5 Ol. - 1478
Fracastoro, Girolamo Turrius oder über das Erkennen / Turrius sive de intellectione
2006 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe II - Texte 35 P-d4 Ol. - 1479
Mosley, Adam Bearing the Heavens Tycho Brahe and the Astronomical Community of the Late Sixteenth Century 2007 Cambridge Cambridge University Press

S-g2 Ol. - 1480
Gowland, Angus The Worlds of Renaissance Melancholy Robert Burton in Context 2006 Cambridge Cambridge University Press Ideas in Context 78 S-f2 Ol. - 1481
Joy, Lynn Sumida Gassendi the Atomist Advocate of History in an Age of Science 2002 Cambridge Cambridge University Press Ideas in Context 8 S-g3 Ol. - 1482
Rutherford, Donald (ed.) The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy
2006 Cambridge Cambridge University Press

S-g4 Ol. - 1483
Park, Katharine - Daston, Lorraine (eds.) The Cambridge History of Science Volume 3, Early Modern Science 2006 Cambridge Cambridge University Press

S-f3 Ol. - 1484
LoLordo, Antonia Pierre Gassendi and the Birth of Early Modern Philosophy
2007 Cambridge Cambridge University Press

S-g2 Ol. - 1485
Sorell, Tom (ed.) The Cambridge Companion to Hobbes
1999 Cambridge Cambridge University Press

S-g4 Ol. - 1486
Brisson, Luc How Philosophers Saved Myths Allegorical Interpretation and Classical Mythology 2004 Chicago The University of Chicago Press

S-f1 Ol. - 1487
Maggi, Armando In the Company of Demons Unnatural Beings, Love, and Identity in the Italian Renaissance 2006 Chicago The University of Chicago Press

S-f3 Ol. - 1488
Moss, Jean Dietz Novelties in the Heavens Rhetoric and Science in the Copernican Controversy 1993 Chicago The University of Chicago Press

S-g2 Ol. - 1489
Lattis, James M. Between Copernicus and Galileo Christoph Clavius and the Collapse of Ptolemaic Cosmology 1994 Chicago The University of Chicago Press

S-g2 Ol. - 1490
Douglas, Andrew Halliday The Philosophy and Psychology of Pietro Pomponazzi
2005
Elibron Classics

S-g1 Ol. - 1491
Kristeller, Paul Oskar Renaissance Thought and its Sources
1979 New York Columbia University Press


Ol. - 1492
Campbell, Gordon The Oxford Dictionary of the Renaissance
2003 Oxford Oxford University Press

K-5 Ol. - 1493
Shumaker, Wayne Renaissance Curiosa Dee's Conversation with Angels, Cardano's Horoscope of Christ, Trithemius and Cryptography, Dalgarno's Universal Language 2003 Tempe Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies Medieval and Renaissance Texts and Studies 8 S-f4 Ol. - 1494
Zambelli, Paola White Magic, Black Magic in the European Renaissance From Ficino and Della Porta to Trithemius, Agrippa, Bruno 2007 Leiden Brill Studies in Medieval and Reformation Traditions 125 S-f4 Ol. - 1495
Nicolaus Copernicus Das neue Weltbild Drei Texte. Commentariolus, Brief gegen Werner, De revolutionibus 2006 Hamburg Felix Meiner

P-d3 Ol. - 1496
Brooke, John - Ian Maclean, Ian (eds.) Heterodoxy in Early Modern Science and Religion
2005 Oxford Oxford University Press

S-f2 Ol. - 1497
Vanderjagt, A. - van Berkel, K. (eds.) The Book of Nature in Antiquity and the Middle Ages
2005 Leuven Peeters Groningen studies in cultural change 16 S-d3 Ol. - 1498
Vanderjagt, A. - van Berkel, K. (eds.) The Book of Nature in Early Modern and Modern History
2006 Leuven Peeters Groningen studies in cultural change 17 P.Floss Ol. - 1499
Black, Robert (ed.) Renaissance Thought A Reader 2001 London Routledge


Ol. - 1500
Fiorentino, Francesco Bernardino Telesio ossía Studi storici su l'idea della natura nel Risorgimento italiano. Tomo 1 2006
Elibron Classics

S-g2 Ol. - 1501
Mikkeli, Heikki An Aristotelian response to Renaissance humanism Jacopo Zabarella on the nature of arts and sciences 1992 Helsinki Societas Historica Finlandiae Studia historica 41 S-g2 Ol. - 1502
Leinsle, Ulrich G. Dilinganae Disputationes Der Lehrinhalt der gedruckten Disputationen an der Philosophischen Fakultät der Universiät Dillingen 1555-1648 2006 Regensburg Schnell und Steiner Jesuitica 11 S-f3 Ol. - 1503
Grant, Edward (ed.) A Sourcebook in Medieval Science
1974 Cambridge Harvard University Press

S-d1 Ol. - 1504
de Libera, Alain La querelle des universaux De Platon a la fin du Moyen Age 1996 Paris Seuil

S-d2 Ol. - 1505
Murphy, James J. Rhetoric in the Middle Ages A History of Rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance 2001 Tempe Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies Medieval and Renaissance Texts and Studies 227 S-d3 Ol. - 1506
Nederman, Cary J. John of Salisbury
2005 Tempe Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies Medieval and Renaissance Texts and Studies 288 S-e1 Ol. - 1507
Westra, Haijo (ed.) From Athens to Chartres Neoplatonism and Medieval Thought. Studies in Honour of Edouard Jeauneau 1992 Leiden Brill Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 35 S-d3 Ol. - 1508
Miernowski, Jan Le Dieu Néant Théologies négatives a l'aube des temps modernes 19981 Leiden Brill Brill Studies in the History of Christian Traditions 82 S-f3 Ol. - 1509
O'Brien, Denis Théodicée plotinienne, théodicée gnostique
1993 Leiden Brill Brill Philosophia Antiqua 57 S-a5 Ol. - 1510
Algra, Keimpe A. Concepts of Space in Greek Thought
1994 Leiden Brill Brill Philosophia Antiqua 65 S-a2 Ol. - 1511
Marenbon, Peter The Philosophy of Peter Abelard
1999 Cambridge Cambridge University Press

S-d6 Ol. - 1512
Southern, Richard W. St. Anselm A Portrait in a Landscape 2004 Cambridge Cambridge University Press

S-d6 Ol. - 1513
Williams, Rowan (ed.) The Making of Orthodoxy Essays in Honour of Henry Chadwick 2002 Cambridge Cambridge University Press

S-b6 Ol. - 1514
Markus, Robert The End of Ancient Christianity
1997 Cambridge Cambridge University Press

S-b6 Ol. - 1515
Sorabji, Richard Time, Creation and the Continuum Theories in Antiquity and the Early Middle Ages 2006 Chicago The University of Chicago Press

S-a2 Ol. - 1516
Beonio-Brocchieri Fumagalli, Maria Teresa The Logic of Abélard
1969 Dordrecht D. Reidel Synthese Historical Library 1 Karfíková Ol. - 1517
O'Rourke, Fran Pseudo-Dionysius and the Metaphysics of Aquinas
2005 Notre Dame University of Notre Dame Press

K.Floss Ol. - 1518
George, David B. - Fortin, John R. (eds.) The Boethian Commentaries of Clarembald of Arras
2002 Notre Dame University of Notre Dame Press Notre Dame Texts in Medieval Culture 7 S-e1 Ol. - 1519
Chase, Steven Angelic Wisdom The Cherubim and the Grace of Contemplation in Richard of St. Victor 1995 Notre Dame University of Notre Dame Press Studies in Spirituality and Theology 2 S-e1 Ol. - 1520
McGinn, Bernard - Otten, Willemien (eds.) Eriugena East and West 1994 Notre Dame University of Notre Dame Press Notre Dame Conferences in Medieval Studies 5 S-d5 Ol. - 1521
Gregory, Tullio Platonismo medievale Studi e ricerche 1958 Roma Instituto storico italiano per il medio evo Studi storici 26-27 S-d2 Ol. - 1522
Hieromonk Alexander (Golitzin) Et Introibo ad Altare Dei The Mystagogy of Dionysius Areopagita, with Special Reference to its Predecessors in the Eastern Christian Tradition 1994 Thessaloniki
Analecta Vlatadon 59 S-d4 Ol. - 1523
Damascius Commentaire du Parménide de Platon Tome I. 2002 Paris Les belles lettres Collection des universités de France
S-b1 Ol. - 1524
Damascius Commentaire du Parménide de Platon Tome II. 2002 Paris Les belles lettres Collection des universités de France
S-b1 Ol. - 1525
Damascius Commentaire du Parménide de Platon Tome III. 2002 Paris Les belles lettres Collection des universités de France
S-b1 Ol. - 1526
Damascius Commentaire du Parménide de Platon Tome IV. 2003 Paris Les belles lettres Collection des universités de France
S-b1 Ol. - 1527
Platon Oeuvres completes Tome XIV. Lexique de la langue philosophique et religieuse de Platon 2003 Paris Les belles lettres Collection des universités de France
S-a3 Ol. - 1528
. Prolégomenes a la philosophie de Platon
2003 Paris Les belles lettres Collection des universités de France
S-a3 Ol. - 1529
Ordine, Nuccio Le Seuil de l'ombre Littérature, philosophie et peinture chez Giordano Bruno 2003 Paris Les belles lettres

S-g1 Ol. - 1530
Kraatz, Anne Mode et philosophie ou le néoplatonisme en silhouette, 1470-1500 2005 Paris Les belles lettres

S-f2 Ol. - 1531
Maier, Anneliese Metaphysische Hintergründe der spätscholastischen Naturphilosophie
1955 Roma Storia e letteratura Studi e testi 52 S-d2 Ol. - 1532
Schuler, Stefan Vitruv im Mittelalter Die Rezeption von De architectura von der Antike bis in die fruehe Neuzeit 1999 Köln Böhlau Pictura et poesis 12 Adámková Ol. - 1533
Gersh, Stephen - Hoenen, Marten J.F.M. (eds.) The Platonic Tradition in the Middle Ages A Doxographic Approach 2002 Berlin Walter de Gruyter

S-d2 Ol. - 1534
Kristeller, Paul Oskar Renaissance Thought and the Arts
1990 Princenton : Princeton University Press

S-e6 Ol. - 1535
Hanby, Michael Augustine and Modernity
2003 London Routledge Radical Orthodoxy
S-c3 Ol. - 1536
Patrizi, Francesco De spacio physico et mathematico
1996 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes LCXII P-d4 Ol. - 1537
AA.VV. Charles de Bovelles en son cinquieme centenaire 1479-1979 Actes du Colloque international tenu a Noyon les 14-15-16 septembre 1979 1990 Paris Guy Trédaniel

P.Floss Ol. - 1538
Suger Spisy o Sain Denis
2006 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice XV P-b2 Ol. - 1539
Dvořák, Petr (ed.) Analogie ve filosofii a teologii
2007 Brno Centrum pro studium demokracie a kultury Questiones quodlibetales 2 K-6 Ol. - 1540
Erasmus Rotterdamský O svobodné vůli - De libero arbitrio
2006 Praha OIKOYMENH Knihovna renesančního myšlení III P-d4 Ol. - 1541
Karfíková, Lenka Čas a řeč Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardovi Silvestris 2007 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ 131 S-b6 Ol. - 1541
Marius Victorinus O soupodstatnosti Trojice Proti Ariovi Ib 2006 Praha OIKOYMENH Knihovna raně kkřesťanské tradice VIII
Ol. - 1542
Dykast, Roman Hudba věku melancholie
2005 Praha TOGGA

K-4 Ol. - 1543
Sousedík, Prokop Logika pro studenty humanitních oborů
2001 Praha Vyšehrad

K-6 Ol. - 1544
Jindřich z Bitterfeldu Eucharistické texty
2006 Brno L. Marek Pontes pragenses 44 S-g5 Ol. - 1545
Ventura, Václav Spiritualita křesťanského mnišství 1 Od prapočátků po svatého Jana Zlatoústého 2006 Praha Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty Pietas benedictina II S-b6 Ol. - 1546
Šedinová, Hana Drahokamy Svatováclavské kaple
2005 Praha Petr Rezek

K-4 Ol. - 1547
AA.VV. Jesus Christ in St. Gregory of Nyssa´s Theology Minutes of the Ninth International Conference on St. Gregory of Nyssa (Athens, 7-12 September 2000) 2005 Athens Heptalofos

S-c3 Ol. - 1548
Karfíková, Lenka - Douglass, Scot - Zachhuber, Johannes (eds.) Gregory of Nyssa: Contra Eunomium II An English Version with Supporting Studies Proceedings of the 10th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Olomouc, September 15-18, 2004) 2007 Leiden Brill Vigiliae Christianae, Supplements 82 Vig-0 Ol. - 1549
Mann, Fredhelm Lexicon Gregorianum Wörterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band VI.: LABÉ - HOPSOFOROS 2007 Leiden Brill

P-a1 Ol. - 1550
Ambrosius De Sacramentis. De Mysteriis Über die Sakramente. Über die Mysterien 1990 Freiburg Herder Fontes Christiani 3 P-b2 Ol. - 1551
Abélard Des intellections
1994 Paris Vrin Sic et Non
P-b3 Ol. - 1552
Kasper, Clemens M. Theologie und Askese Die Spiritualität des Inselmönchtums von Lérins im 5. Jahrhundert 1991 Münster Aschendorff Beiträge zur Geschichte des altens Mönchsums ud des Benediktinertums 40 S-b6 Ol. - 1553
Patrizi, Francesco The Philosophy of Love
2003
Xlibris

P-d4 Ol. - 1554
Frosini, Fabio (ed.) Leonardo e Pico. Analogie, contatti confronti Atti del Convegno di Mirandola (10 maggio 2003) 2005 Firenze Leo S. Olschki Studi Pichiani 9 S-g1 Ol. - 1555
Bolzoni, Lina, Erlindo, Vittorio, Morelli, Marcello (eds.) Memoria e memorie Convegno internazionale di studi (Roma, 18-19 maggio 1995, Accademia Nazionale dei Lincei) 1998 Firenze Leo S. Olschki Studi Pichiani 6 S-f6 Ol. - 1556
Dougherty, M. V. (ed.) Pico della Mirandola New Essays 2008 Cambridge Cambridge University Press

S-g1 Ol. - 1557
Burtt, Edwin Arthur The Metaphysical Foundations of Modern Science
2003 Mineola Dover

S-f2 Ol. - 1558
Albertus Magnus Buch über die Ursachen und den Hervorgang von allem aus der ersten Ursache - Liber de causis et processu universitatis a prima causa
2006 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 580 P-c3 Ol. - 1559
Albertus Magnus Über den Menschen - De homine
2004 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 531 P-c3 Ol. - 1560
Giovanni Pico della Mirandola Über das Seiende und das Eine - De ente et uno
2006 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 573 P-d5 Ol. - 1561
Wilberding, James Plotinus' Cosmology A Study of Ennead II.1 (40): Text, Translation, and Commentary 2006 Oxford Oxford University Press

S-a6 Ol. - 1562
Athanassiadi, Polymnia - Frede, Michael (eds.) Pagan Monotheism in Late Antiquity
2001 Oxford Oxford University Press


Ol. - 1563
Alkinoos, Didaskalikos Lehrbuch der Grundsätze Platons
2007 Berlin Walter de Gruyter

S-a3 Ol. - 1564
Casiday, A. M. C. Tradition and Theology in St John Cassian
2007 Oxford Oxford University Press The Oxford Early Christian Studies
S-c4 Ol. - 1565
Goodrich, Richard J. Contextualizing Cassian Aristocrats, Asceticism, and Reformation in Fifth-Century Gaul 2007 Oxford Oxford University Press The Oxford Early Christian Studies
S-c4 Ol. - 1566
Fairbairn, Donald Grace and Christology in the Early Church
2003 Oxford Oxford University Press The Oxford Early Christian Studies
S-b6 Ol. - 1567
Plumer, Eric Augustine's Commentary on Galatians
2006 Oxford Oxford University Press The Oxford Early Christian Studies
P-b1 Ol. - 1568
Burton, Philip Language in the Confessions of Augustine
2007 Oxford Oxford University Press

S-c3 Ol. - 1569
Harrison, Carol Rethinking Augustine's Early Theology An Argument for Continuity 2006 Oxford Oxford University Press

Šubrt Ol. - 1570
Koch, Bernhard Philosophie als Medizin für die Seele Untersuchungen zu Ciceros Tusculanae Disputationes 2006 Stuttgart Franz Sreiner Palingenesia 90 S-a5 Ol. - 1571
Eastwood, Bruce S. Ordering the Heavens Roman Astronomy and Cosmology in the Carolingian Renaissance 2007 Leiden Brill Medieval and Early Modern Science 8 S-d5 Ol. - 1572
Poppi, Antonio Saggi sul pensiero inedito di Pietro Pomponazzi
1970 Padova Antenore Saggi e testi 8 S-g1 Ol. - 1573
Kristeller, Oskar P. Aristotelismo e sincretismo nel pensiero di Pietro Pomponazzi. Lezione conclusiva del 25°Anno Accademico del Centro
1983 Padova Antenore Saggi e testi 19 S-g1 Ol. - 1574
Kristeller, Oskar P. La tradizione aristotelica nel Rinascimento
1962 Padova Antenore Saggi e testi 2 S-g2 Ol. - 1575
Poppi, Antonio Causalita e infinita nella scuola padovana dal 1480 al 1513
1966 Padova Antenore Saggi e testi 5 S-g2 Ol. - 1576
Del Torre, Maria Assunta Studi su Cesare Cremonini Cosmologia e logica nel tardo aristotelismo padovano 1968 Padova Antenore Saggi e testi 7 S-g2 Ol. - 1577
Soppelsa, Marialaura Genesi del metodo galileiano e tramonto dell'aristotelismo nella Scuola di Padova
1974 Padova Antenore Saggi e testi 13 S-g3 Ol. - 1578
Marangon, Paolo Alle origini dell'aristotelismo padovano (sec. XII-XIII)
1977 Padova Antenore Saggi e testi 14 S-e3 Ol. - 1579
Riondato, Ezio Aristotelismo neolatino
1997 Padova Antenore Saggi e testi 25 S-g2 Ol. - 1580
Olivieri, Luigi Pietro d'Abano e il pensiero neolatino Filosofia, scienza e ricerca dell'Aristotele greco tra i secoli XIII e XIV 1988 Padova Antenore Saggi e testi 23 S-e4 Ol. - 1581
Young, F. - Edwards, M. - Parvis, P. (eds.) Studia Patristica Vol. XXXIX Papers presented at the Fourteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2003. Historica, Biblica, Ascetica et Hagiographica 2006 Leuven Peeters
39 S-c0 Ol. - 1582
Young, F. - Edwards, M. - Parvis, P. (eds.) Studia Patristica Vol. XL Papers presented at the Fourteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2003. Liturgia et Cultus, Theologica et Philosophica, Critica et Philologica, Nachleben, First Two Centuries 2006 Leuven Peeters
40 S-c0 Ol. - 1583
Young, F. - Edwards, M. - Parvis, P. (eds.) Studia Patristica Vol. XLI Papers presented at the Fourteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2003. Orientalia, Clement, Origen, Athanasius, The Cappadocians, Chrysostom 2006 Leuven Peeters
41 S-c0 Ol. - 1584
Young, F. - Edwards, M. - Parvis, P. (eds.) Studia Patristica Vol. XLII Papers presented at the Fourteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2003. Studia Patristica. Other Greek Writers, John of Damascus and Beyond, The West to Hilary 2006 Leuven Peeters
42 S-c0 Ol. - 1585
Young, F. - Edwards, M. - Parvis, P. (eds.) Studia Patristica Vol. XLIII Papers presented at the Fourteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2003. Augustine, Other Latin Writers 2006 Leuven Peeters
43 S-c0 Ol. - 1586
van den Broek, Roelof - van Heertum, Cis (eds.) From Poimandres to Jacob Böhme Gnosis, Hermetism and the Christian Tradition 2000 Amsterdam In de Pelikaan Bibliotheca Philosophica Hermetica 4 S-b2 Ol. - 1588
Morand, Anne-France Études sur les Hymnes Orphiques
2001 Leiden Brill Religions in the Graeco-Roman World 143 S-b1 Ol. - 1589
Hankins, James The Cambridge companion to Renaissance Philosophy
2007 Cambridge Cambridge University Press

S-f4 Ol. - 1590
Calabi, Francesca (ed.) Italian Studies on Philo of Alexandria
2003 Leiden Brill Studies in Philo of Alexandria 1 S-b1 Ol. - 1591
Gianotti, Timothy J. Al-Ghazali's Unspeakable Doctrine of the Soul Unveiling the Esoteric Psychology and Eschatology of the Ihya' 2001 Leiden Brill Brill's Studies in Intellectual History 104 S-c5 Ol. - 1592
Hoenen, Maarten J.F.M. - Nauta, Lodi Boethius in the Middle Ages Latin and Vernacular Traditions of the Consolatio Philosophiae Latin and Vernacular Traditions of the Consolatio Philosophiae 1997 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 58 S-d4 Ol. - 1593
Hames, Harvey, J. The Art of Conversion Christianity and Kabbalah in the Thirteenth Century 2000 Leiden Brill The Medieval Mediterranean 26 S-e4 Ol. - 1594
Grunsky, Hans Jacob Böhme
1984 Stuttgart Frommann - Holzboog Frommanns Klassiker der Philosophie 34 S-e6 Ol. - 1595
Pring-Mill, Robert Der Mikrokosmos Ramon Llulls Eine Einführung in das mittelalterliche Weltbild 2001 Stuttgart Frommann - Holzboog Clavis Pansophiae 9 S-e4 Ol. - 1596
Webster. Charles From Paracelsus to Newton: Magic and the Making of Modern Science 2005 Mineola Dover Publications Dover Science Books
S-g3 Ol. - 1597
White, Ralph (ed.) The Rosicrucian Enlightenment Revisited
1999 Hudson Lindisfarne Books

S-f2 Ol. - 1598
Harkness, Deborah E. John Dee´s Conversation with Angels Cabala, Alchemy, and the End of Nature 2006 Cambridge Cambridge University Press

S-g3 Ol. - 1599
Szönyi, György E. John Dee´s Occultism Magical Exaltation Through Powerful Signs 2004 New York State University of New York Press SUNY Series in Western Esoteric Traditions
S-g3 Ol. - 1600
Brann, Noel L. Trithemius and Magical Theology A Chapter in the Controversy over Occult Studies in Early Modern Europe 1999 New York State University of New York Press SUNY Series in Western Esoteric Traditions
S-g3 Ol. - 1601
Szulakowska, Urszula The Alchemy of Light Geometry and Optics in Late Renaissance Alchemical Illustration 2000 Leiden Brill Symbola et emblemata 10 S-f4 Ol. - 1602
Godwin, Joscelyn Robert Fludd Hermetic Philosopher and Surveyor of Two Worlds 2005 Boston Phanes

S-g3 Ol. - 1603
Piccari, Paolo La sapienza dei maghi Giovan Battista della Porta e la filosofia occulta 1999
Atanor Propilei
S-g3 Ol. - 1604
Porfirio Vangelo di un pagano Lettera a Marcella. Contro Boeto, Sull´ anima. Sul conosci te stesso. Eunapio: Vita di Porfirio 2006 Milano Bompiani Il pensiero occidentale
S-b0 Ol. - 1605
Porfirio Astinenza dagli animali
2005 Milano Bompiani Il pensiero occidentale
S-b0 Ol. - 1606
Scoto Eriugena, Remigio di Auxerre, Bernardo Silvestre e anonimi Tutti i commenti a Marziano Capella
2006 Milano Bompiani Il pensiero occidentale
P-b2 Ol. - 1607
Avicenna Metafisica
2002 Milano Bompiani Il pensiero occidentale
P-b4 Ol. - 1608
Elliott, Mark W. The Song of Songs and Christology in the Early Church 381-451
2000 Tübingen Mohr Siebeck Studies and Texts in Antiquity and Christianity 7 S-b6 Ol. - 1609
Kuhn, Thomas S. The Copernican Revolution Planetary Astronomy in the Development of Western Thought 2003 Cambridge Harvard University Press

S-f3 Ol. - 1610
Koyré, Alexandre The Astronomical Revolution Copernicus-Kepler-Borelli 1992 Mineola Dover Publications

S-f2 Ol. - 1611
Westfall, Richard S. The Construction of Modern Science Mechanisms and Mechanics 2007 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Studies in the History of Science
S-f4 Ol. - 1612
Lines, David A. Aristotle's Ethics in the Italian Renaissance (ca. 1300-1650) The Universities and the Problem of Moral Education 2002 Leiden Brill Education and Society in the Middle Ages and Renaissance 13 S-f3 Ol. - 1613
Augustijn, Cornelius Erasmus Der Humanist als Theologe und Kirchenreformer 1996 Leiden Brill Studies in Medieval and Reformation Traditions 59 S-f6 Ol. - 1614
Izbicki, Thomas M. - Bellitto, Christopher M. (eds.) Nicholas of Cusa and His Age Intellect and Spirituality Essays Dedicated to the Memory of F. Edward Cranz, Thomas P. McTighe and Charles Trinkaus 2002 Leiden Brill Studies in the History of Christian Traditions 105 S-f5 Ol. - 1615
Black, Crofton Pico's Heptaplus and Biblical Hermeneutics
2006 Leiden Brill Studies in Medieval and Reformation Traditions 116 S-g1 Ol. - 1616
Brann, Noel L. The Debate over the Origin of Genius during the Italian Renaissance The Theories of Supernatural Frenzy and Natural Melancholy in Accord and in Conflict on the Threshold of the Scientific Revolution 2002 Leiden Brill Brill's Studies in Intellectual History 107 S-f1 Ol. - 1617
Bejczy, István Erasmus and the Middle Ages The Historical Consciousness of a Christian Humanist 2001 Leiden Brill Brill's Studies in Intellectual History 106 S-f6 Ol. - 1618
Gersh, Stephen - Roest, Bert (eds.) Medieval and Renaissance Humanism Rhetoric, Representation and Reform 2003 Leiden Brill Brill's Studies in Intellectual History 115 S-f1 Ol. - 1619
Ponzio, Paolo Tommaso Campanella Filosofia della natura e teoria della scienza 2001 Bari Levante Vestigia 20 Koudelka Ol. - 1620
Leijenhorst, Cees The Mechanization of Aristotelianism The Late Aristotelian Setting of Thomas Hobbes’ Natural Philosophy 2002 Leiden Brill Medieval and Early Modern Science 3 S-g4 Ol. - 1621
Broecke, Steven vanden The Limits of Influence Pico, Louvain, and the Crisis of Renaissance Astrology 2003 Leiden Brill Medieval and Early Modern Science 4 S-g1 Ol. - 1622
Leijenhorst, Cees - Lüthy, Christoph - Thijssen, Johannes M.M.H. (eds.) The Dynamics of Aristotelian Natural Philosophy from Antiquity to the Seventeenth Century
2002 Leiden Brill Medieval and Early Modern Science 5 S-d2 Ol. - 1623
Forrester, John M. - Henry, John (eds.) Jean Fernel's On the Hidden Causes of Things Forms, Souls, and Occult Diseases in Renaissance Medicine 2005 Leiden Brill Medieval and Early Modern Science 6 P-d4 Ol. - 1624
Burton, Dan (ed.) Nicole Oresme's De visione stellarum (On Seeing the Stars) A Critical Edition of Oresme's Treatise on Optics and Atmospheric Refraction, with an Introduction, Commentary, and English Translation 2007 Leiden Brill Medieval and Early Modern Science 7 P-c2 Ol. - 1625
Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius De nobilitate et praecellentia foemini sexus Von Adel und Vorrang des weiblichen Geschlechtes 1997 Würzburg Königshausen u. Neumann

P-d3 Ol. - 1626
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 3, Tractatus 4-5 2007 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band I,3(2) P-c2 Ol. - 1627
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 2, Tractatus 5-6 2007 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band I,2(2) P-c2 Ol. - 1628
Berthold von Moosburg Expositio super Elementationem theologicam Procli Propostiones 136-159 2007 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi Band VI,6 P-c2 Ol. - 1629
Reuchlin, Johannes Sämtliche Werke Band I,1. De verbo mirifico. Das wundertätige Wort (1494) 1996 Stuttgart Fromman-Holzboog Berliner Ausgaben I,1 P-d5 Ol. - 1630
Dee, John The Hieroglyphic Monad
2000 Boston Weiser Books

P-d4 Ol. - 1631
Dee, John Monas Hieroglyphica
2003
Kessinger Publishing

P-d4 Ol. - 1632
Thijssen, J. M. M. H. - Zupko, Jack (eds.) The Metaphysics and Natural Philosophy of John Buridan
2001 Leiden Brill Medieval and early modern science 2 S-e5 Ol. - 1633
Russel, Norman The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition
2006 Oxford Oxford University Press The Oxford Early Christian Studies
S-b6 Ol. - 1634
Wear, Sarah Klitenic - Dillon, John Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist Tradition Despoiling the Hellenes 2007 Aldershot Ashgate Ashgate Studies in Philosophy & Theology in Late Antiquity
S-d4 Ol. - 1635
Jessenius, Ján O krvi
2007 Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

S-g5 Ol. - 1636
Neval, Daniel A. Comenius´ Pansophie Die dreifache Offenbarung Gottes on Schrift, Natur und Vernunft 2007 Zürich Theologischer Verlag

S-g5 Ol. - 1637
Blaufuss, Dietrich Korrespondierender Pietismus Ausgewählte Beiträge 2003 Leipzig Evangelische Verlaganstalt

S-g5 Ol. - 1638
Korthaase, Werner - Hauff, Sigurd - Fritsch, Andreas (eds.) Comenius und der Weltfriede Comenius and World Peace 2005 Berlin Deutsche Comenius-Gesellschaft

S-g5 Ol. - 1639
AA.VV. Výklady ke Starému zákonu I. Zákon. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium 1991 Praha Česká biblická společnost

S-a1 Ol. - 1640
Evagrius of Pontus The Greek Ascetic Corpus
2006 Oxford Oxford University Press The Oxford Early Christian Studies
S-c1 Ol. - 1641
Balbiani, Laura La Magia Naturalis di Giovan Battista Della Porta Lingua, cultura e scienza in Europa all'inizio dell'eta moderna 2001 Bern Peter Lang Iris 17 S-g3 Ol. - 1642
Richard, Anne Cosmologie et théologie chez Grégoire de Nazianze
2003 Paris Brepols Études Augustiniennes. Série Antiquité 169 S-c1 Ol. - 1643
Isidore de Séville Traité de la nature, suivi de L'épître en vers du roi Sisebut a Isidore
2002 Paris Brepols Études Augustiniennes. Série Moyen Age et Temps Modernes 39 S-b3 Ol. - 1644
Chatillon, Jean Trois opuscules spirituels de Richard de Saint-Victor Textes inédits accompagnés d'études critiques et de notes 1986 Paris Brepols Études Augustiniennes
P-b4 Ol. - 1645
Coulter, Dále M. Per visibilia ad invisibilia Theological Method in Richard of St. Victor (d. 1173) 2006 Turnhout Brepols Bibliotheca Victorina XIX e-1 Ol. - 1646
Napolitani, Pier Daniele - Souffrin, Pierre (eds.) Medieval and Classical Traditions and the Renaissance of Physico-Mathematical Sciences in the 16th Century Proceedings of the XXth International Congress of History of Science (Liege, 20-26 July 1997) Volume VIII 2005 Turnhout Brepols De diversis artibus 50 (N.S. 13) S-g2 Ol. - 1647
Martens, John W. One God, One Law Philo of Alexandria on the Mosaic and Greco-Roman Law 2003 Leiden Brill Studies in Philo of Alexandria and Mediterranean Antiquity 2 S-b1 Ol. - 1648
Brachtendorf, Joéhannes (ed.) Prudentia und Contemplatio Ethik und Metaphysik im Mittelalter. Festschrift für Georg Wieland zum 65. Geburstag 2002 Paderborn Schöningh

S-d1 Ol. - 1649
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome I. La cosmologie Hellénique 1988 Paris Hermann

S-f0 Ol. - 1650
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome II. La cosmologie Hellénique 1965 Paris Hermann

S-f0 Ol. - 1651
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome III. L´astronomie latine au moyen-age 1958 Paris Hermann

S-f0 Ol. - 1652
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome IV. L´astronomie latine au moyen-age 1973 Paris Hermann

S-f0 Ol. - 1653
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome V. La crue de l´aristotélisme 2007 Paris Hermann

S-f0 Ol. - 1654
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome VI. La reflux de l´aristotélisme 1973 Paris Hermann

S-f0 Ol. - 1655
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome VII. La physique parisienne au XIVe siecle 1956 Paris Hermann

S-f0 Ol. - 1656
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome VIII. La physique parisienne au XIVe siecle 1958 Paris Hermann

S-f0 Ol. - 1657
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome IX. La physique parisienne au XIVe siecle 1958 Paris Hermann

S-f0 Ol. - 1658
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome X. Écoles et iniversités au Xve siecle 1959 Paris Hermann

S-f0 Ol. - 1659
Dante Alighieri Philosophische Werke Band 1. Das Schreiben an Cangrande della Scala 1993 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 463 P-d1 Ol. - 1660
Dante Alighieri Philosophische Werke Band 2. Abhandlung über das Wasser und die Erde 1994 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 464 P-d1 Ol. - 1661
Dante Alighieri Philosophische Werke Band 3. De vulgari eloquentia I. Über die Beredsamkeit in der Volkssprache 2007 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 465 P-d1 Ol. - 1662
Dante Alighieri Philosophische Werke Band 4/I. Das Gastmahl Erstes Buch. Convivio I 1996 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 466a P-d1 Ol. - 1663
Dante Alighieri Philosophische Werke Band 4/II. Das Gastmahl Zweites Buch. Convivio II 1996 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 466b P-d1 Ol. - 1664
Dante Alighieri Philosophische Werke Band 4/III. Das Gastmahl Drittes Buch. Convivio III 1998 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 466c P-d1 Ol. - 1665
Dante Alighieri Philosophische Werke Band 4/IV. Das Gastmahl Viertes Buch. Convivio IV 2004 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 466d P-d1 Ol. - 1666
Ebbersmeyer, Sabrina - Keßler, Eckhard - Schmeisser, Martin (eds.) Ethik des Nützlichen Texte zur Moralphilosophie im italienischen Humanismus 2007 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe II - Texte 36 P-d5 Ol. - 1667
Bovillus, Carolus Commentarium in Primordiale Evangelium Joannis
1984 Frankfurt am Main Minerva

P-d3 Ol. - 1668
Bovillus, Carolus De Laude Jerusalem, De Laude Gentium, De Concertatione et Area Peccati, De Septem Vitiis
1984 Frankfurt am Main Minerva

P-d3 Ol. - 1669
Bovillus, Carolus Aetatum Mundi Septem Supputatio
1984 Frankfurt am Main Minerva

P-d3 Ol. - 1670
Bovillus, Carolus Theologicae Conclusiones
1984 Frankfurt am Main Minerva

P-d3 Ol. - 1671
Sambursky, Samuel The Physical World of the Greeks
1987 Princenton Princenton University Press

S-a2 Ol. - 1672
Dillon, John The Golden Chain Studies in the Development of Platonism and Christianity 2004 Aldershot Ashgate Variorum Collected Studies Series
S-a6 Ol. - 1673
Romano, F. - Taotmina, D.P. (eds.) Hyparxis e Hypostasis nel neoplatonismo Atti del I Colloquio internazionale del Centro di ricerca sul neoplatonismo (Catania, 1-3 ottobre 1992) 1994 Firenze Olschki Lessico intellettuale europeo 64 S-a5 Ol. - 1674
O'Meara, Dominic J. Plotinus An Introduction to the Enneads 2005 Oxford Oxford University Press

S-a6 Ol. - 1675
Perler, Dominik Zweifel und Gewissheit Skeptische Debatten im Mittelalter 2006 Frankfurt am Main Vittorio Klostermann Philosophische Abhandlungen 92 S-d3 Ol. - 1676
Koyré, Alexandre La Philosophie de Jacob Boehme
1979 Paris Vrin Bibliotheque d´histoire de la philosophie
S-e6 Ol. - 1677
Schmitt, Charles B. Reappraisals in Renaissance Thought
1989 Aldershot Ashgate Variorum Collected Studies Series
S-f4 Ol. - 1678
Robb, Nesca A. Neo-Platonism of the Italian Renaissance
1956 London Allen and Unwin

S-f4 Ol. - 1679
AA.VV. Platon et Aristote a la Renaissance XVIe Colloque International de Tours 1976 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes 32 S-f3 Ol. - 1680
Pade, Marianne (ed.) Renaissance Readings of the Corpus Aristotelicum Proceedings of the conference held in Copenhagen 23-25 April 1998 2001 Copenhagen Museum Tusculanum Press Renaessacestudier 9 S-f2 Ol. - 1681
Sbacchi, Diego La presenza di Dionigi l'Aeropagita nel Paradiso di Dante
2006 Firenze Olschki Biblioteca di Lettere italiane 66 S-d4 Ol. - 1682
Ebbersmeyer, Sabrina Sinnlichkeit und Vernunft Studien zur Rezeption und Transformation der Liebestheorie Platons in der Renaissance 2002 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe I - Abhandlungen 51 S-f1 Ol. - 1683
Kuhn, Barbara Mythos und Metapher Metamorphosen des Kirke-Mythos in der Literatur der italienischen Renaissance 2003 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe I - Abhandlungen 55 S-f3 Ol. - 1684
Ordine, Nuccio Giordano Bruno and the Philosophy of the Ass
1996 New Haven Yale University Press

S-g1 Ol. - 1685
Blumenberg, Hans Die Genesis der kopernikanischen Welt Bd. 1. Die Zwedeutigkeit des Himmels. Eröffnung der Möglichkeit eines Kopernikus 2007 Frankfurt am Main Suhrkamp Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 352.1 S-g1 Ol. - 1686
Blumenberg, Hans Die Genesis der kopernikanischen Welt Bd. 2. Typologie der frühen Wirkungen. Der Stillstand des Himmels und der Fortang der Zeit 2007 Frankfurt am Main Suhrkamp Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 352.2 S-g1 Ol. - 1687
Blumenberg, Hans Die Genesis der kopernikanischen Welt Bd. 3. Der kopernikanische Komparativ. Die kopernikanische Optik 2007 Frankfurt am Main Suhrkamp Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft 352.3 S-g1 Ol. - 1688
Gareffi, Andrea La filosofia del manierismo La scena mitologica della scrittura in Della Porta, Bruno e Campanella 1984 Napoli Liguori

S-g2 Ol. - 1689
Pagel, Walter Paracelsus An Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance 1982 Basel Karger

S-g3 Ol. - 1690
Sambursky, Samuel The Physical World of Late Antiquity
1987 Princeton Princeton University Press

S-a5 Ol. - 1691
Sambursky, Samuel Physics of the Stoics
1987 Princeton Princeton University Press

S-a5 Ol. - 1692
Harris, R. Baine (ed.) The Significance of Neoplatonism
1976 Norfolk Old Dominion University Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern 1 S-a6 Ol. - 1693
Harris, R. Baine (ed.) Neoplatonism and Indian Thought
1982 Norfolk Old Dominion University Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern 2 S-a5 Ol. - 1694
O´Meara, Dominic (ed.) Neoplatonism and Christian Thought
1982 Albany State University of New York Press Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern 3 S-a5 Ol. - 1695
Morewedge, Parviz (ed.) Neoplatonism and Islamic Thought
1992 Albany State University of New York Press Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern 5 S-a6 Ol. - 1696
Wallis, Richard T. (ed.) Neoplatonism and Gnosticism
1992 Albany State University of New York Press Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern 6 S-a6 Ol. - 1697
Wagner, Michael F. (ed.) Neoplatonism and Nature Studies in Plotinus´ Enneads 2002 Albany State University of New York Press Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern 8 S-a6 Ol. - 1698
Alexandrakis, Aphrodite (ed.) Neoplatonism and Western Aesthetics
2002 Albany State University of New York Press Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern 12 S-a5 Ol. - 1699
Cheney, Liana Girolami - Hendrix, John (eds.) Neoplatonic Aesthetics Music, Literature, & the Visual Arts 2004 New York Peter Lang

S-a6 Ol. - 1700
Emilsson, Eyjólfur Kjalar Plotinus on Intellect
2007 Oxford Oxford University Press

S-a5 Ol. - 1701
Plotinus Opera Tom. I.: Porphyrii Vita Plotini; Enneades I-III 2005 Oxford Oxford University Press Oxford Classical Texts
S-a6 Ol. - 1702
Plotinus Opera Tom. II.: Enneades IV-V 2004 Oxford Oxford University Press Oxford Classical Texts
S-a6 Ol. - 1703
Plotinus Opera Tom. III.: Enneas VI 1983 Oxford Oxford University Press Oxford Classical Texts
S-a6 Ol. - 1704
Plotin Traité 1 I,6 2007 Paris Cerf Les écrits de Plotin 1 S-a6 Ol. - 1705
Plotin Traité 3 III,1 2006 Paris Cerf Les écrits de Plotin 3 S-a6 Ol. - 1706
Plotin Traité 4 IV,2 2006 Paris Cerf Les écrits de Plotin 4 S-a6 Ol. - 1707
Plotin Traité 5 V,9 2007 Paris Cerf Les écrits de Plotin 5 S-a6 Ol. - 1708
Plotin Traité 9 VI,9 1994 Paris Cerf Les écrits de Plotin 9 S-a6 Ol. - 1709
Plotin Traité 25 II,5 1998 Paris Cerf Les écrits de Plotin 25 S-a6 Ol. - 1710
Plotin Traité 36 I,5 2007 Paris Cerf Les écrits de Plotin 36 S-a6 Ol. - 1711
Plotin Traité 38 VI,7 1987 Paris Cerf Les écrits de Plotin 38 S-a6 Ol. - 1712
Plotin Traité 49 V,3 2000 Paris Cerf Les écrits de Plotin 49 S-a6 Ol. - 1713
Plotin Traité 50 III,5 1990 Paris Cerf Les écrits de Plotin 50 S-a6 Ol. - 1714
Plotin Traité 51 I,8 1999 Paris Cerf Les écrits de Plotin 51 S-a6 Ol. - 1715
Plotin Traité 53 I,1 2004 Paris Cerf Les écrits de Plotin 53 S-a6 Ol. - 1716
Plotin Traité 54 I,7 2004 Paris Cerf Les écrits de Plotin 54 S-a6 Ol. - 1717
Filoramo, Giovanni History of Gnosticism
1990 Oxford Blackwell

S-b2 Ol. - 1718
Turner, John D. Sethian Gnosticism and the Platonic Tradition
2006 Louvain Peeters Bibliotheque Copte de Nag Hammadi. Études 6 S-b2 Ol. - 1719
Louth, Andrew The Origins of the Christian Mystical Tradition From Plato to Denys 2007 Oxford Oxford University Press

S-d4 Ol. - 1720
Törönen, Melchisedec Union and Distinction in the Thought of St Maximus the Confessor
2007 Oxford Oxford University Press Oxford Early Christian Studies
S-c4 Ol. - 1721
Harrington, Michael L. Sacred Place in Early Medieval Neoplatonism
2004 New York Palgrave New Middle Ages
S-d4 Ol. - 1722
Mondolfo, Rodolfo Figure e idee della filosofia del Rinascimento
1963 Firenze Nuova Italia

S-f3 Ol. - 1723
Field, Artur The Origins of the Platonic Academy of Florence
1988 Princenton Princenton University Press

S-f6 Ol. - 1724
Owen, John Skeptics of the Italian Renaissance
1908 London Kessinger

S-f3 Ol. - 1725
French, Peter A. - Wettstein, Howard K. (eds.) Renaissance and Early Modern Philosophy
2002 Malden Blackwell Midwest Studies in Philosophy 26 S-f1 Ol. - 1726
Schmitt, Charles B. Studies in Renaissance Philosophy and Science
1981 London Variorum Reprints
CS146 S-f4 Ol. - 1727
Monfasani, John Greeks and Latins in Renaissance Italy Studies on Humanism and Philosophy in the 15th Century 2004 Aldershot Ashgate Variorum Collected Studies CS801 S-f2 Ol. - 1728
Di Liscia, Daniel A. - Kessler, Eckhard - Methuen, Charlotte (eds.) Method and Order in Renaissance Philosophy of Nature The Aristotle Commentary Tradition 1997 Aldershot Ashgate

S-f1 Ol. - 1729
Blackwell, Constance - Kusukawa, Sachiko Philosophy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries Conversations with Aristotle 1999 Aldershot Ashgate

S-f1 Ol. - 1730
Perler, Dominik - Rudolph, Ulrich Occasionalismus Theorien der Kausalität im arabisch-islamischen und im europäischen Denken 2000 Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen 235 S-d3 Ol. - 1731
Canone, Eugenio (ed.) Brunus redivivus Momenti della fortuna di Giordano Bruno nel XIX secolo 1998 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Studi 1 S-g2 Ol. - 1732
Germana, Ernst Il carcere, il politico, il profeta Saggi su Tommaso Campanella 2002 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Studi 2 S-g2 Ol. - 1733
Canone, Eugenio Il dorso e il grembo dell'eterno Percorsi della filosofia di Giordano Bruno 2003 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Studi 4 S-g1 Ol. - 1734
Guerrini, Luigi Ricerche su Galileo e il primo Seicento
2004 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Studi 5 S-g2 Ol. - 1735
Leinkauf, Thomas (ed.) Giordano Bruno in Wittenberg. 1586-1588 Aristoteles, Raimundus Lullus, Astronomie 2004 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Studi 6 S-g1 Ol. - 1736
Canone, Eugenio - Rowland, Ingrid D. (eds.) The Alchemy of Extremes The Laboratory of the Eroici furori of Giordano Bruno 2007 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Studi 8 S-g1 Ol. - 1737
Persio, Antonio Trattato dell'ingegno dell'Huomo In Appendice Del bever caldo 1999 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Testi 2 P-d5 Ol. - 1738
La Nave, Francesco Logica e metodo scientifico nelle Contradictiones logicae di Girolamo Cardano Con l’aggiunta del testo dell’edizione lionese del 1663 2006 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Materiali 2 S-g1 Ol. - 1739
Cao, Gian Mario Scepticism and Orthodoxy. Gianfrancesco Pico as a reader of Sextus Empiricus With a facing text of Pico’s Quotations from Sextus 2007 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Materiali 3 S-f6 Ol. - 1740
Campanella, Tommaso Sintagma dei miei libri e sul corretto metodo di apprendere De libris propriis et recta ratione studendi syntagma 2007 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Materiali 4 P-d3 Ol. - 1741
Lerner, Robert E. La festa di sant’Abramo Millenarismo gioachimita ed Ebrei nel medioevo 2002 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti 15 S-e2 Ol. - 1742
Potesta, Gian Luca (ed.) Gioacchino da Fiore
nella cultura contemporanea
Atti del 6° congresso internazionale di studi gioachimiti,
San Giovanni in Fiore, 23-25 settembre 2004
2005 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti 17 S-e2 Ol. - 1743
Rainini, Marco Disegni dei tempi Il Liber Figurarum e la teologia figurativa di Gioacchino da Fiore 2006 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti 18 S-e2 Ol. - 1744
De Fraja, Valeria Oltre Cîteaux Gioacchino da Fiore e l’Ordine florense 2006 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti 19 S-e2 Ol. - 1745
Ruocco, Ilario Il Platone latino Il Parmenide: Giorgio di Trebisonda e il cardinale Cusano 2003 Firenze Olschki Studi 103 S-f5 Ol. - 1746
Plastina, Sandra Gli alunni di Crono Mito, linguaggio e storia in Francesco Patrizi da Cherso (1529-1597) 1992 Messina Rubbettino Storia delle idee
S-g2 Ol. - 1747
Cardano, Girolamo De immortalitate animorum
2006 Milano Franco Angeli Filosofia e scienza nell´eta moderna
P-d4 Ol. - 1748
Cardano, Girolamo Liber de ludo aleae
2006 Milano Franco Angeli Filosofia e scienza nell´eta moderna
P-d4 Ol. - 1749
Canziani, Guido - Granada, Miguel A. - Zarka Yves Charles (eds.) Potentia Dei L'onnipotenza divina nel pensiero dei secoli XVI e XVII 2000 Milano Franco Angeli Filosofia e scienza - Studi 52 S-f1 Ol. - 1750
Petroni, Angelo Maria I modelli, l'invenzione e la conferma Saggio su Keplero, la rivoluzione copernicana e la «New philosophy of science» 1990 Milano Franco Angeli Filosofia e scienza - Studi 33 S-g2 Ol. - 1751
Ingegno, Alfonso Saggio sulla filosofia di Cardano
1980 Firenze Nuova Italia Filosofia e scienza - Studi 17 S-g1 Ol. - 1752
Pastine, Dino La nascita dell'idolatria L'oriente religioso di Athanasius Kircher 1978 Firenze Nuova Italia Filosofia e scienza - Studi 13 S-g4 Ol. - 1753
Lewis, Christopher The Merton tradition and kinematics in late sixteenth and early seventeenth century in Italy
1980 Padova Antenore Saggi e testi 15 S-g3 Ol. - 1754
Vanhamel, W. (ed.) Henry of Ghent Proceedings of the International Colloquium on the Occasion of the 700th Anniversary of his Death (1293) 1996 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy 15 S-e4 Ol. - 1755
Van Riel, Gerd - Steel, Carlos - McEvoy, James (eds.) Iohannes Scottus Eriugena The Bible and Hermeneutics. Proceedings of the Ninth International Colloquium of the Society for the Promotion of Eriugenian Studies Held at Leuven and Louvain-la-Neuve June 7-10, 1995 1996 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy 20 S-d5 Ol. - 1756
Cleary, John J. (ed.) The Perennial Tradition of Neoplatonism
1997 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy 24 S-a5 Ol. - 1757
Segonds, A. Ph. - Steel, C. (eds.) Proclus et la théologie platonicienne Actes du Colloque International de Louvain (13-16 mai 1998). En l´honneur de H. D. Saffrey et L. G. Westerink + 2000 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy 26 S-b1 Ol. - 1758
Perfetti, Stefano Aristotle’s Zoology and its Renaissance Commentators (1521-1601)
2000 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy 27 S-f2 Ol. - 1759
Janssens, Jules - De Smet, Daniel (eds.) Avicenna and his Heritage Acts of the International Colloquium, Leuven - Louvain-la-Neuve September 8 - September 11, 1999 2002 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy 28 S-c6 Ol. - 1760
Dunne, Michael - McEvoy, James (eds.) History and Eschatology in John Scottus Eriugena and his Time The Bible and Hermeneutics. Proceedings of the Ninth International Colloquium of the Society for the Promotion of Eriugenian Studies Held at Leuven and Louvain-la-Neuve June 7-10, 1995 2002 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy 30 S-d5 Ol. - 1761
Van Riel, Gerd - Macé, Caroline (eds.) Platonic Ideas and Concept Formation in Ancient and Medieval Thought
2004 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy 32 S-a3 Ol. - 1762
Leinkauf, Thomas - Steel, Carlos (eds.) Plato´s Timaeus and the Foundations of Cosmology in Late Antiquity, the Middle Ages and Renaissance
2005 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy 34 S-a3 Ol. - 1763
Perczel, I. - Forrai, R. - Geréby, G. (eds.) The Eucharist in Theology and Philosophy Issues of Doctrinal History in East and West from the Patristic Age to the Reformation 2005 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy 35 S-b5 Ol. - 1764
Janssens, Jules - De Smet, Daniel (eds.) Avicenna and his Heritage Acts of the international colloquium, Leuven - Louvain-la-Neuve september 8 - september 11, 1999 2002 Leuven Leuven University Press Ancient and medieval philosophy 28
Ol. - 1789
Roskam, Geert On the Path to Virtue The Stoic Doctrine of Moral Progress and its Reception in (Middle-)Platonism 2005 Leuven Leuven University Press Ancient and medieval philosophy 33 S-a5 Ol. - 1790
Guldentops, Guy - Steel, Carlos (eds.) Henry of Ghent and the Transformation of Scholastic Thought Studies in Memory of Jos Decorte 2003 Leuven Leuven University Press Ancient and medieval philosophy 31 S-e4 Ol. - 1791
Merlan, Philip From Platonism to Neoplatonism
1960 The Hague Nijhoff

S-a5 Ol. - 1793
Goodman, Lenn E. (ed.) Neoplatonism and Jewish Thought
1992 Albany State University of New York Press Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern 7 S-a6 Ol. - 1794
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 7.1: Die philosophische Lehre des Platonismus. Theologia platonica. Bausteine 182-205: Text, Übersetzung, Kommentar 2008 Stuttgart Frommann-Holzboog
7.1 S-a4 Ol. - 1795
Eco, Umberto (ed.) Dějiny krásy
2005 Praha Argo

K-5 Ol. - 1796
Eco, Umberto (ed.) Dějiny ošklivosti
2007 Praha Argo

K-5 Ol. - 1797
Špelda, Daniel Astronomie ve středověku
2008 Ostrava Montanex

S-d3 Ol. - 1798
Culianu, Ioan P. Dualistické gnóze západu
2008 Praha Argo Logos 10 S-b3 Ol. - 1799
Pokorný, Martin (ed.) Herakleitos z Efesu Zkušenost a řeč 2008 Praha OIKÚMENÉ Filosofické interpretace 1 S-a2 Ol. - 1800
Richard ze Svatého Viktora Liber de Verbo incarnato - Kniha o vtěleném Slově
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice 6 P-b4 Ol. - 1801
Otisk, Marek Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi Avicenna: Kniha o první filosofii I, 1-2. Averroes: Epitomé k Aristotelově Metafyzice I 2006 Praha Filosofia

S-c6 Ol. - 1802
Finkelstein, Israel - Silberman, Neil Asher Objevování Bible Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie 2007 Praha Vyšehrad Teologie
S-a1 Ol. - 1803
Dus, Jan A. (ed.) Proroctví a apokalypsy Novozákonní apokryfy III. 2007 Praha Vyšehrad Knihovna rané křesťanské literatury 3 S-a1 Ol. - 1804
Oerter Wolf B. - Pokorný Petr (eds.) Rukopisy z Nag Hammádí I. Kodex II/2-7. Tomášovo evangelium. Filipovo evangelium. Podstata archontů. O původu světa. Výklad o duši. Tomášova kniha 2008 Praha Vyšehrad Knihovna rané křesťanské literatury 4 S-b3 Ol. - 1805
Filip, Štěpán M. (ed.) Společnost Tomáše Akvinského. Akta 2006 (3)
2006 Praha Společnost Tomáše Akvinského

S-e3 Ol. - 1806
Karpenko, Vladimír Alchymie Nauka mezi snem a skutečností 2007 Praha Academia Galileo 8 K-6 Ol. - 1807
Otisk, Marek Aristoteles christianus Peripatetická tradice v latinském myšlení 10. a 11. století 2008 Ostrava Montanex

S-d5 Ol. - 1808
Chlup, Radek (ed.) Corpus hermeticum
2007 Praha Herrmann&synové

S-b1 Ol. - 1809
Bruno, Giordano Magie, pouta a dialog renesančního filozofa
2007 Praha Argo

P-d3 Ol. - 1810
Daneš, Jaroslav O věčnosti světa Jan Filoponos proti Aristotelovi 2006 Praha Filosofia

Koudelka Ol. - 1811
Plútarchos Proč už Pythie nevěští ve verších
2006 Praha OIKÚMENÉ Malá řada 2 S-a2 Ol. - 1812
Kalaš, Andrej Raný pyrrhonismus neboli blažený život bez hodnot?
2007 Praha OIKÚMENÉ OIKÚMENÉ 146 S-a5 Ol. - 1813
Segert, Stanislav - Řehák, Robert - Bažantová, Šárka (eds.) Rukopisy od Mrtvého moře Hebrejsko - česky 2007 Praha OIKÚMENÉ Knihovna antické tradice 4 S-a1 Ol. - 1814
Megarikové Zlomky
2007 Praha OIKÚMENÉ Knihovna antické tradice 5 S-a2 Ol. - 1815
Vernet, Juan Arabské Španělsko a evropská vzdělanost
2007 Brno L. Marek

K-3 Ol. - 1816
Viviano, Benedict T. Království Boží v dějinách
2008 Praha Vyšehrad

K-5 Ol. - 1817
Wright, Craig Labyrint a bojovník Symboly v architektuře, náboženství a hudbě 2008 Praha Vyšehrad

K-2 Ol. - 1818
Koyré, Alexandre Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru
2004 Praha Vyšehrad

S-f2 Ol. - 1819
Le Goff, Jacques Paměť a dějiny
2007 Praha Argo Historické myšlení 36 K-3 Ol. - 1820
Kerssenbrock, Franziskus Paracelsus Jeho život a doba 2008 Praha Ikar

S-g3 Ol. - 1821
Dus, Jan A. (ed.) Příběhy apoštolů Novozákonní apokryfy II. 2003 Praha Vyšehrad Knihovna rané křesťanské literatury 2 S-a1 Ol. - 1822
Fuhrmann, Horst Středověk je kolem nás
2006 Jinočany H&H

K-3 Ol. - 1823
Novák, Antonín Vědomí středověku Z kulturních dějin prvního tisíciletí 2007 Praha Mladá fronta

K-2 Ol. - 1824
Goetz, Hans-Werner Život ve středověku
2005 Jinočany H&H

K-3 Ol. - 1825
AA.VV. Byzantské legendy Výběr textů ze IV.-XII. Století 2007 Červený Kostelec Pavel Mervart Pro Oriente 1 S-c5 Ol. - 1826
Alleau, René Hermés a dějiny věd Studie k archeologii a etnologii vědění se zřetelem k historii alchymie a hermetické tradici 2005 Praha Malvern

K-5 Ol. - 1827
Reale, Giovanni Kulturní a duchovní kořeny Evropy Za obrození evropského člověka 2005 Brno CDK Dějiny a kultura 12 K-5 Ol. - 1828
Kalvín, Jan Malé pojednání o večeři Páně
2008 Praha Kalich Výzva reformace
S-e6 Ol. - 1829
Dus, Jan A. - Pokorný, Petr (eds.) Neznámá evangelia Novozákonní apokryfy I. 2006 Praha Vyšehrad Knihovna rané křesťanské literatury 1 S-a1 Ol. - 1830
Svozilová, Naďa - Prouzová, Hana - Jirsová, Anna Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení
2005 Praha Academia

K-0 Ol. - 1831
Pala, Karel - Všianský, Jan Slovník českých synonym
2008 Praha Lidové noviny

K-0 Ol. - 1832
AA.VV. Slovník českých synonym a antonym
2007 Brno Lingea

K-0 Ol. - 1833
Rejzek, Jiří Český etymologický slovník
2001 Voznice Leda

K-0 Ol. - 1834
Bruno, Giordano Dialogy
2008 Praha Academia Europa 15 P-d3 Ol. - 1835
Kraus, Ivo Fyzika v kulturních dějinách Evropy Starověk a středověk 2006 Praha ČVUT

K-4 Ol. - 1836
Kraus, Ivo Fyzika v kulturních dějinách Evropy Od Leonarda ke Goethovi 2007 Praha ČVUT

K-4 Ol. - 1837
Kraus, Ivo Fyzika v kulturních dějinách Evropy Století elektřiny 2008 Praha ČVUT

K-4 Ol. - 1838
Bossy, John Křesťanství na Západě 1400-1700 2008 Praha Karolinum Limes
K-5 Ol. - 1839
Čapek, J. B. Několik pohledů na Komenského
2004 Praha Karolinum

S-g5 Ol. - 1840
Ohler, Norbert Válka a mír ve středověku
2004 Jinočany H&H

K-3 Ol. - 1841
Jan Cassianus Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (a) Předmluva a knihy 1-4 2007 Praha Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty Pietas benedictina 14 S-c4 Ol. - 1842
Burke, Peter Žebráci, šarlatáni, papežové Historická antropologie raně novověké Itálie. Eseje o vnímání a komunikaci 2007 Jinočany H&H

K-3 Ol. - 1843
Ohler, Norbert Cestování ve středověku
2003 Jinočany H&H

K-3 Ol. - 1844
Ohler, Norbert Katedrála Náboženství, politika, architektura, dějiny 2006 Jinočany H&H

K-3 Ol. - 1845
Atalay, Bülent Matematika a Mona Lisa Umění a věda Leonarda da Vinci 2007 Praha Slovart

K-4 Ol. - 1846
Ghyka, Matila Costiescu Zlaté číslo Jak pythagorovské rytmy a obřady ovlivnily vývoj západní civilizace 2008 Praha Argo / Dokořán zip 9 K-4 Ol. - 1847
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XIX. Sermones IV. (1455-1463) Fasciculus 0: Indices 2008 Hamburg Felix Meiner Verlag
XIX P-d2 Ol. - 1848
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XVII. Sermones II. (1443-1452) Fasciculus 6: Sermones LXXVI-CXXI 2007 Hamburg Felix Meiner Verlag
XVII P-d2 Ol. - 1849
Hildegarda Bingensis Opera minora
2007 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis 226 P-0 Ol. - 1850
Raimundus Lullus Opera latina 27. Ars demonstrativqa 2007 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis 213 P-0 Ol. - 1851
Augustinus Oeuvres 6. 1. série: Opuscules Dialogues philosophiques III. De magistro. De libero arbitrio 1997 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 6 P-b1 Ol. - 1852
Augustinus Oeuvres 11/2. 1. Série: Opuscules La Doctrine chrétienne - De doctrina christiana 1997 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 11/2 P-b1 Ol. - 1853
Augustinus Oeuvres 13. 2. Série: Dieu et son oeuvrre Les Confessions. Livres I-VII 1998 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 13 P-b1 Ol. - 1854
Augustinus Oeuvres 14. 2. Série: Dieu et son oeuvrre Les Confessions. Livres VIII-XIII 1996 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 14 P-b1 Ol. - 1855
Augustinus Oeuvres 34. 5. Série: La Cité de Dieu La Cité de Dieu. Livres VI-X. Impuissance spirituelle du paganisme - De civitate dei. Contra paganos libri viginti duo 1996 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 34 P-b1 Ol. - 1856
Augustinus Oeuvres 36. 5. Série: La Cité de Dieu La Cité de Dieu. Livres XV-XVIII. Luttes des deux cités - De civitate dei. Contra paganos libri viginti duo 1996 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 36 P-b1 Ol. - 1857
Augustinus Oeuvres 48. 7. Série: Exégese La Genese au sens littéral en douze livres (I-VIII) - De genesi ad litteram libri duodecim 2000 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 48 P-b1 Ol. - 1858
Augustinus Oeuvres 49. 7. Série: Exégese La Genese au sens littéral en douze livres (VIII-XII) - De genesi ad litteram libri duodecim 2001 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 49 P-b1 Ol. - 1859
Augustinus Oeuvres 71. 9. Série: Traités sur saint Jean Homélies sur l´Évangile de saint Jean I-XVI 1993 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 71 P-b1 Ol. - 1860
Augustinus Oeuvres 72. 9. Série: Traités sur saint Jean Homélies sur l´Évangile de saint Jean XVII-XXXIII 1988 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 72 P-b1 Ol. - 1861
Augustinus Oeuvres 73B. 9. Série: Traités sur saint Jean Homélies sur l´Évangile de saint Jean XLIV-LIV 1989 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 73B P-b1 Ol. - 1862
Augustinus Oeuvres 74A. 9. Série: Traités sur saint Jean Homélies sur l´Évangile de saint Jean LV-LXXIX 1993 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 74A P-b1 Ol. - 1863
Augustinus Oeuvres 74B. 9. Série: Traités sur saint Jean Homélies sur l´Évangile de saint Jean LXXX-CIII 1998 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 74B P-b1 Ol. - 1864
Augustinus Oeuvres 75. 9. Série: Traités sur saint Jean Homélies sur l´Évangile de saint Jean CIV-CXXIV 2003 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 75 P-b1 Ol. - 1865
Augustinus Oeuvres 76. 9. Série: Traités sur saint Jean Homélies sur la Premiere épitre de saint Jean - In Ioannis Epistulam ad Parthos tractatus decem 2008 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne 76 P-b1 Ol. - 1866
Waldenfels, Hans - Scheffczyk, Leo Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 1b: Die Offenbarung. Von der Reformation bis zur Gegenwart 1977 Freiburg im Breisgau Herder
I,1b S-a0 Ol. - 1867
Escribano-Alberca, Ignacio Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 2a: Glaube und Gotteserkenntnis. In der Schrift bis zum Ausgang der Väterzeit 1974 Freiburg im Breisgau Herder
I,2a S-a0 Ol. - 1868
Sand, Alexander Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 3a (1. Teil): Die Anfänge bis zum Fragmentum Muratorianum 1974 Freiburg im Breisgau Herder
I,3a (1) S-a0 Ol. - 1869
Beumer, Johannes Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 3b: Die Inspiration der Heiligen Schrift 1968 Freiburg im Breisgau Herder
I,3b S-a0 Ol. - 1870
Beumer, Johannes Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 4: Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle 1962 Freiburg im Breisgau Herder
I,4 S-a0 Ol. - 1871
Beumer, Johannes - Visschers, Lodewijk Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 6: Die theologische Methode 1972 Freiburg im Breisgau Herder
I,6 S-a0 Ol. - 1872
Scheffczyk, Leo Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Der Trinitarische Gott. Die Schöpfung. Die Sünde. Faszikel 2a: Schöpfung und Vorsehung 1963 Freiburg im Breisgau Herder
II,2a S-a0 Ol. - 1873
Tavard, George Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Der Trinitarische Gott. Die Schöpfung. Die Sünde. Faszikel 2b: Die Engel 1968 Freiburg im Breisgau Herder
II,2b
Ol. - 1874
Stickelbroeck, Michael Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Der Trinitarische Gott. Die Schöpfung. Die Sünde. Faszikel 3a (3.Teil): Urstand, Fall und Erbsünde. In der nachaugustinischen Ära bis zum Beginn der Scholastik. Die lateinische Theologie 2007 Freiburg im Breisgau Herder
II,3a (3) S-a0 Ol. - 1875
Köster, Heinrich Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Der Trinitarische Gott. Die Schöpfung. Die Sünde. Faszikel 3b: Urstand, Fall und Erbsünde. In der Scholastik 1979 Freiburg im Breisgau Herder
II,3b S-a0 Ol. - 1876
Liébaert, Jacques Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Mariologie. Faszikel 1a: Christologie. Von der apostolischen Zeit bis zum Konzil von Chalcedon (451) 1965 Freiburg im Breisgau Herder
III,1a S-a0 Ol. - 1877
Studer, Basil - Daley, Brian Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Mariologie. Faszikel 2a: Soterologie. In der Schrift und Patristik 1978 Freiburg im Breisgau Herder
III,2a S-a0 Ol. - 1878
Willems, Bonifac A. - Weier, R. Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Ekklesiologie - Mariologie - Gnadenlehre. Faszikel 2c: Soterologie. Von der Reformation bis zur Gegenwart 1972 Freiburg im Breisgau Herder
III,2c S-a0 Ol. - 1879
Dias, Patrick, V. Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Ekklesiologie - Mariologie - Gnadenlehre. Faszikel 3a: Kirche. In deř Schrift und im 2. Jahrhundert 1974 Freiburg im Breisgau Herder
III,3a S-a0 Ol. - 1880
Camelot, Pierre Th. Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Ekklesiologie - Mariologie - Gnadenlehre. Faszikel 3b: Die Lehre von der Kirche. Väterzeit bis ausschliesslich Augustinus 1970 Freiburg im Breisgau Herder
III,3b S-a0 Ol. - 1881
Congar, Yves M. Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Ekklesiologie - Mariologie - Gnadenlehre. Faszikel 3c: Die Lehre von der Kirche. Von Augustinus bis zum Abendländischen Schisma 1971 Freiburg im Breisgau Herder
III,3c S-a0 Ol. - 1882
Congar, Yves M. Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Ekklesiologie - Mariologie - Gnadenlehre. Faszikel 3d: Die Lehre von der Kirche. Vom Abendländischen Schisma bis zur Gegenwart 1971 Freiburg im Breisgau Herder
III,3d S-a0 Ol. - 1883
Söll, Georg Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Ekklesiologie - Mariologie - Gnadenlehre. Faszikel 4: Mariologie 1978 Freiburg im Breisgau Herder
III,4 S-a0 Ol. - 1884
Vorgrimler, Herbert Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Sakramente - Eschatologie. Faszikel 3: Busse und Krankensalbung 1978 Freiburg im Breisgau Herder
IV,3 S-a0 Ol. - 1885
Betz, Johannes Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Sakramente - Eschatologie. Faszikel 4a: Eucharistie. In der Schrift und Patristik 1979 Freiburg im Breisgau Herder
IV,4a S-a0 Ol. - 1886
Neunheuser, Burkhard Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Sakramente - Eschatologie. Faszikel 4b: Eucharistie in Mittelalter und Neuzeit 1963 Freiburg im Breisgau Herder
IV,4b S-a0 Ol. - 1887
Piegsa, Joachim Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Sakramente - Eschatologie. Faszikel 6: Das Ehesakrament 2002 Freiburg im Breisgau Herder
IV,6 S-a0 Ol. - 1888
Kunz, Erhard Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Sakramente - Eschatologie. Faszikel 7c (1. Teil): 1980 Freiburg im Breisgau Herder
IV,7c (1) S-a0 Ol. - 1889
den Boeft, J. Calcidius on Fate His Doctrine and Sources 1970 Leiden Brill Philosophia antiqua XVIII S-b1 Ol. - 1890
Scheffel, Wolfgang Aspekte der platonischen Kosmologie Untersuchungen zum Dialog "Timaios". 1976 Leiden Brill Philosophia antiqua XXIX S-a3 Ol. - 1891
Baltes, Matthias Die Weltentstehung des platonischen Timaios nach den antiken Interpreten Teil 2. Proklos 1978 Leiden Brill Philosophia antiqua XXXV S-b1 Ol. - 1892
Magee, John Boethius on Signification and Mind
1989 Leiden Brill Philosophia antiqua LII S-d4 Ol. - 1893
de Andia, Ysabel Henosis L'Union a Dieu chez Denys l'Aréopagite 1996 Leiden Brill Philosophia antiqua LXXI S-d4 Ol. - 1894
Iamblichus Henosis Text, Translation, and Commentary 2002 Leiden Brill Philosophia antiqua XCII S-b0 Ol. - 1895
Perkams, Matthias - Piccione, Rosa Maria (eds.) Proklos. Methode, Seelenlehre, Metaphysik Akten der Konferenz in Jena am 18.-20. September 2003 2006 Leiden Brill Philosophia antiqua XCVIII S-b0 Ol. - 1896
van den Berg, R. M. Proclus' Commentary on the Cratylus in Context R.M. van den Berg 2008 Leiden Brill Philosophia antiqua 112 S-b0 Ol. - 1897
Lang, Helen S. The Order of Nature in Aristotle's Physics Place and the Elements 1998 Cambridge Cambridge University Press

S-a4 Ol. - 1898
Johansen, Thomas Kjeller Plato's Natural Philosophy A Study of the Timaeus-Critias 2006 Cambridge Cambridge University Press

S-a3 Ol. - 1899
Proklos STOICHEIÓSIS THEOLOGOKÉ - Elements of Theology A Revised Text with Translation, Introduction, and Commentary 2004 Oxford Oxford University Press

S-b0 Ol. - 1900
Proclus In Platonis Parmenidem Commentaria Tomus I. Libros I-III continens 2007 Oxford Oxford University Press

S-b0 Ol. - 1901
Proclus In Platonis Parmenidem Commentaria Tomus II. Libros IV-V continens 2008 Oxford Oxford University Press

S-b0 Ol. - 1902
Proclus Commentary on Plato's Timaeus Volume 1, Book 1: Proclus on the Socratic State and Atlantis 2007 Cambridge Cambridge University Press

S-b0 Ol. - 1903
Proclus Commentary on Plato's Timaeus Volume 3, Book 3, Part 1, Proclus on the World's Body 2007 Cambridge Cambridge University Press

S-b0 Ol. - 1904
Turner, Martha Lee The Gospel According to Philip The Sources and Coherence of an Early Christian Collection 1996 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies XXXVIII S-b2 Ol. - 1905
Marjanen, Antti The Woman Jesus Loved Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library and Related Documents 1996 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies XL S-b2 Ol. - 1906
Reeves John C. Heralds of That Good Realm Syro-Mesopotamian Gnosis and Jewish Traditions 1996 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies XLI S-b2 Ol. - 1907
Mirecki, Paul - BeDhum, Jason (eds.) Emerging from Darkness Studies in the Recovery of Manichaean Sources 1997 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies XLIII S-b2 Ol. - 1908
Zöckler, Thomas Jesu Lehren im Thomasevangelium
1999 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies XLVII S-b2 Ol. - 1909
Petersen, Silke “Zerstört die Werke der Weiblichkeit” Maria Magdalena, Salome und andere Jüngerinnen Jesu in christlich-gnostischen Schriften 1999 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies XLVIII S-b2 Ol. - 1910
Pleše, Zlatko Poetics of the Gnostic Universe Narrative and Cosmology in the Apocryphon of John 2006 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies 52 S-b2 Ol. - 1911
Mirecki, Paul - BeDhum, Jason (eds.) Frontiers of Faith The Christian Encounter with Manichaeism in the Acts of Archelaus 2007 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies 61 S-b2 Ol. - 1912
Scopello, Madeleine (ed.) The Gospel of Judas in Context Proceedings of the First International Conference on the Gospel of Judas Paris, Sorbonne, October 27th-28th, 2006 2008 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies 62 S-b2 Ol. - 1913
Logan, Alistair H. B. Gnostic Truth and Christian Heresy A Study in the History of Gnosticism 2004 London T&T Clak

S-b2 Ol. - 1914
Logan, Alistair H. B. - Wedderburn, A. J. M. (eds.) The New Testament and Gnosis Essays in honour of Robert McL. Wilson 2004 London T&T Clak

S-b2 Ol. - 1915
Logan, Alistair H. B. The Gnostics Identifying an Early Christian Cult 2007 London T&T Clak

S-b2 Ol. - 1916
Prosper of Aquitanie De providentia Dei
1989 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 10 Vig-0 Ol. - 1917
Drobner, Hubertus R. - Klock, Christoph (eds.) Studien zu Gregor von Nyssa und der christlichen Spätantike
1990 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 12 Vig-0 Ol. - 1918
Lardet, Pierre (ed.) L'apologie de Jérôme contre Rufin Un commentaire 1993 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 15 Vig-0 Ol. - 1919
Wickham, Lionel R. - Bammel, Caroline P. (eds.) Christian Faith and Greek Philosophy in Late Antiquity Essays in Tribute to Christopher George Stead in Celebration of his Eightieth Birthday 9th April 1993 1993 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 19 Vig-0 Ol. - 1920
Hennings, Ralph Der Briefwechsel zwischen Augustinus und Hieronymus und ihr Streit um den Kanon des Alten Testaments und die Auslegung von Gal. 2, 11-14
1994 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 21 Vig-0 Ol. - 1921
Grünbeck, Elisabeth Christologische Schriftargumentation und Bildersprache Zum Konflikt zwischen Metapherninterpretation und dogmatischen Schriftbeweistraditionen in der patristischen Auslegung des 44. (45.) Psalms. 1994 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 26 Vig-0 Ol. - 1922
Haykin, Michael A. G. The Spirit of God The Exegesis of 1 and 2 Corinthians in the Pneumatomachian Controversy of the Fourth Century 1994 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 27 Vig-0 Ol. - 1923
Runia, David T. Philo and the Church Fathers A Collection of Papers 1995 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 32 Vig-0 Ol. - 1924
DeConick, April D. Seek to See Him Ascent and Vision Mysticism in the Gospel of Thomas 1996 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 33 Vig-0 Ol. - 1925
Lössl, Josef Intellectus Gratiae Die erkenntnistheoretische und hermeneutische Dimension der Gnadenlehre Augustins von Hippo 1997 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 38 Vig-0 Ol. - 1926
Proclus Commentary on Plato's Timaeus Volume 2, Book 2: Proclus on the Causes of the Cosmos and its Creation 2008 Cambridge Cambridge University Press

S-b0 Ol. - 1927
Hauke, Manfred Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Der Trinitarische Gott. Die Schöpfung. Die Sünde. Faszikel 3a (2.Teil): Urstand, Fall und Erbsünde. In der nachaugustinischen Ära bis zum Beginn der Scholastik. Die griechische Theologie 2007 Freiburg im Breisgau Herder
II,3a (2) S-a0 Ol. - 1928
Strange, Steven K. - Zupko, Jack (eds.) Stoicism Traditions and Transformations 2004 Cambridge Cambridge University Press

S-a5 Ol. - 1929
Boeft, J. den - Runia, David T. (eds.) Arche A Collection of Patristic Studies by J.C.M. van Winden 1997 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 41 Vig-0 Ol. - 1930
Boeft, J. den - van Poll-van de Lisdonk, M.L. (eds.) The Impact of Scripture in Early Christianity
1999 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 44 Vig-0 Ol. - 1931
Lechner, Thomas Ignatius adversus Valentinianos? Chronologische und theologiegeschichtliche Studien zu den Briefen des Ignatius von Antiochien 1999 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 47 Vig-0 Ol. - 1932
Hübner, Reinhard M. Der paradox Eine Antignostischer Monarchianismus im zweiten Jahrhundert 1999 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 50 Vig-0 Ol. - 1933
Gerber, Simon Theodor von Mopsuestia und das Nicänum Studien zu den katechetischen Homilien 2000 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 51 Vig-0 Ol. - 1934
Marcovich, M. (ed.) Athenagorae qui fertur: De resurrectione mortuorum
2000 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 53 Vig-0 Ol. - 1935
Origenes Contra Celsum Libri VIII
2001 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 54 Vig-0 Ol. - 1936
Beatrice, Pier Franco Anonymi Monophysitae Theosophia An Attempt at Reconstruction 2001 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 56 Vig-0 Ol. - 1937
Kotzé, Annemaré Augustine's Confessions Communicative Purpose and Audience 2004 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 71 Vig-0 Ol. - 1938
Drijvers, Jan Willem Cyril of Jerusalem: Bishop and City
2004 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 72 Vig-0 Ol. - 1940
Mueller-Jourdan, Pascal Typologie spatio-temporelle de l'Ecclesia byzantine La Mystagogie de Maxime le Confesseur dans la culture philosophique de l'Antiquité tardive 2005 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 74 Vig-0 Ol. - 1941
Ferguson, Thomas C. The Past is Prologue The Revolution of Nicene Historiography 2005 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 75 Vig-0 Ol. - 1942
Tzamalikos, P. Origen: Cosmology and Ontology of Time
2006 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 77 Vig-0 Ol. - 1944
Volp, Ulrich Die Würde des Menschen Ein Beitrag zur Anthropologie in der Alten Kirche 2006 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 81 Vig-0 Ol. - 1945
Silvas, Anna M. Gregory of Nyssa : The Letters Introduction, Translation and Commentary 2007 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 83 Vig-0 Ol. - 1946
Tzamalikos, P. Origen : Philosophy of History & Eschatology
2007 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 85 Vig-1 Ol. - 1947
Maspero, Giulio Trinity and Man Gregory of Nyssa's Ad Ablabium 2007 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 86 Vig-1 Ol. - 1948
Weedman, Mark The Trinitarian Theology of Hilary of Poitiers
2007 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 89 Vig-1 Ol. - 1949
Steenberg, Matthew C. Irenaeus on Creation The Cosmic Christ and the Saga of Redemption 2008 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 91 Vig-1 Ol. - 1950
Flasch, Kurt Kampfplätze der Philosophie Grosse Kontroversen von Augustin bis Voltaire 2008 Frankfurt am Main Vittorio Klostermann

S-d1 Ol. - 1951
Hall, Douglas C. The Trinity An Analysis of St. Thomas Aquinas' Expositio of the De Trinitate of Boethius 1992 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 33 S-e3 Ol. - 1952
Kaufmann, Matthias Begriffe, Sätze, Dinge Referenz und Wahrheit bei Wilhelm von Ockham 1994 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 40 S-e5 Ol. - 1953
Sylwanowicz, Michael Contingent Causality and the Foundations of Duns Scotus' Metaphysics
1996 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 51 S-e5 Ol. - 1954
Goris, Wouter Einheit als Prinzip und Ziel Versuch über die Einheitsmetaphysik des Opus tripartitum Meister Eckharts 1997 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 59 S-e4 Ol. - 1955
Hentschel, Frank (ed.) Einheit als Prinzip und Ziel Musik - und die Geschichte der Philosophie und Naturwissenschaften im Mittelalter 1998 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 62 S-d2 Ol. - 1956
Park, Seung-Chan Die Rezeption der mittelalterlichen Sprachphilosophie in der Theologie des Thomas von Aquin Mit besonderer Berücksichtigung der Analogie 1999 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 65 S-e3 Ol. - 1957
Kaldellis, Anthony The Argument of Psellos' Chronographia
1999 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 68 S-c5 Ol. - 1958
Koyama, Chumaru Nature in Medieval Thought Some Approaches East and West 2000 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 73 S-d2 Ol. - 1959
Germann, Nadja De temporum ratione Quadrivium und Gotteserkenntnis am Beispiel Abbos von Fleury und Hermanns von Reichenau 2006 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 89 S-d5 Ol. - 1960
Boschung, Peter From a Topical Point of View Dialectic in Anselm of Canterbury's De Grammatico 2006 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 90 S-d5 Ol. - 1961
Bonner, Anthony The Art and Logic of Ramon Llull A User's Guide 2007 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 95 S-e4 Ol. - 1962
Cortenay, William J. Ockham and Ockhamism Studies in the Dissemination and Impact of His Thought 2008 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters 99 S-e5 Ol. - 1963
Wannenmacher, Julia Eva Hermeneutik der Heilsgeschichte De septem sigillis und die sieben Siegel im Werk Joachims von Fiore 2005 Leiden Brill Studies in the History of Christian Traditions 118 S-e2 Ol. - 1964
Suchla, Beate Regina Dionysius Areopagita Leben - Werk - Wirkung 2008 Freiburg Herder

S-d4 Ol. - 1965
Colish, Marcia L. Peter Lombard Volume 1 1994 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history 41/1 S-e1 Ol. - 1966
Colish, Marcia L. Peter Lombard Volume 2 1994 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history 41/2 S-e1 Ol. - 1967
Mack, Peter Renaissance Argument Valla and Agricola in the Traditions of Rhetoric and Dialectic 1993 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history 43 S-f6 Ol. - 1968
Spruit, Leen Species intelligibilis: From Perception to Knowledge 1. Classical Roots and Medieval Discussions 1994 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history 48 S-d3 Ol. - 1969
Spruit, Leen Species intelligibilis: From Perception to Knowledge 2. Renaissance Controversies, Later Scholasticism, and the Elimination of the Intelligible Species in Modern Philosophy 1995 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history 49 S-f4 Ol. - 1970
Dales, Richard C. The Problem of the Rational Soul in the Thirteenth Century
1995 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history 65 S-e2 Ol. - 1971
Gross-Diaz, Theresa The Psalms Commentary of Gilbert of Poitiers From Lectio Divina to the Lecture Room 1995 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history 68 S-e1 Ol. - 1972
Nauta, Lodi - Vanderjagt, Arjo (eds.) Between Demonstration and Imagination Essays in the History of Science and Philosophy Presented to John D. North 1999 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history 96 S-d3 Ol. - 1973
Otten, Willemien From Paradise to Paradigm A Study of Twelfth-Century Humanism 2004 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history 127 S-e1 Ol. - 1974
Bejczy, István P. - Newhauser, Richard G. (eds.) Virtue and Ethics in the Twelfth Century
2005 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history 130 S-d5 Ol. - 1975
Bejczy, István (ed.) Virtue Ethics in the Middle Ages Commentaries on Aristotle's Nicomachean Ethics, 1200-1500 2008 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history 160 S-d1 Ol. - 1976
Fisher, Saul Pierre Gassendi's Philosophy and Science Atomism for Empiricists 2005 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history 131 S-g3 Ol. - 1977
Newmark, Catherine Passion - Affekt - Gefühl Philosophische Theorien der Emotionen zwischen Aristoteles und Kant 2008 Hamburg Felix Meiner Paradeigmata 29 S-a5 Ol. - 1978
Metz, Wilhelm Die Architektonik der »Summa Theologiae« des Thomas von Aquin Zur Gesamtsicht des thomasischen Gedankens 1998 Hamburg Felix Meiner Paradeigmata 18 S-e3 Ol. - 1979
Schmidt-Biggemann, Wilhelm Topica universalis Eine Modellgeschichte humanistischer und barocker Wissenschaft 1983 Hamburg Felix Meiner Paradeigmata 1 S-f4 Ol. - 1980
Zekl, Hans-Günter Topos Die aristotelische Lehre vom Raum 1990 Hamburg Felix Meiner Paradeigmata 10 S-a5 Ol. - 1981
Bergengruen, Maxmilian Nachfolge Christi - Nachahmung der Natur Himmlische und natürliche Magie bei Paracelsus, im Paracelsismus und in der Barockliteratur (Scheffler, Zesen, Grimmelshausen) 2007 Hamburg Felix Meiner Paradeigmata 26 S-g3 Ol. - 1982
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 4, Tractatus 2, 15-24 2008 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi I,4(3) P-c2 Ol. - 1983
Plotin Traité 21 IV,1 2008 Paris Cerf Les écrits de Plotin 21 S-a6 Ol. - 1984
Olejniczak Lobsien, Verena - Olk, Claudia (eds.) Neuplatonismus und Ästhetik Zur Transformationsgeschichte des Schönen 2007 Berlin Walter de Gruyter Transformationen der Antike 2 S-a5 Ol. - 1985
Stock, Wiebke-Marie Theurgisches Denken Zur "Kirchlichen Hierarchie" des Dionysius Areopagita 2008 Berlin Walter de Gruyter Transformationen der Antike 4 S-d4 Ol. - 1986
Hankinson, R. J. (ed.) The Cambridge Companion to Galen
2008 Cambridge Cambridge University Press

S-a5 Ol. - 1987
Claget, Marshall Greek Science in Antiquity
2001 Mineola Dover

S-a5 Ol. - 1988
Mastrocinque, Attilio From Jewish Magic to Gnosticism
2005 Tübingen Mohr Siebeck Studien und Texte zu Antike und Christentum 24 S-b2 Ol. - 1989
De Lubac, Henri History and Spirit The Understanding of Scripture According to Origen 2007 San Francisco Ignatius

S-b4 Ol. - 1990
Drecoll, Volker Henning (ed.) Augustin Handbuch
2007 Tübingen Mohr Siebeck

S-c3 Ol. - 1991
Rist, John M. Augustine Ancient Thought Baptized 2003 Cambridge Cambridge University Press

S-c3 Ol. - 1992
Riou, Alain Le monde et l'église selon Maxime le confesseur
1973 Paris Beauchesne Théologie historique 22 S-c5 Ol. - 1993
Piret, Pierre Le Christ et la Trinité selon Maxime le confesseur
1983 Paris Beauchesne Théologie historique 69 S-c5 Ol. - 1994
Miquel, Pierre Le vocabulaire latin de l'expérience spirituelle. Dans la tradition monastique et canoniale de 1050 a 1250 1989 Paris Beauchesne Théologie historique 79 S-d2 Ol. - 1995
Miquel, Pierre Le vocabulaire de l'expérience spirituelle. Dans la tradition patristique grecque du IVe au XIVe siecles 1989 Paris Beauchesne Théologie historique 86 S-b6 Ol. - 1996
Heim, Francois La théologie de la victoire. De Constantin a Théodose 1992 Paris Beauchesne Théologie historique 89 S-b6 Ol. - 1997
Karayiannis, Vasilios Maxime le confesseur Essence et énergies de Dieu 1993 Paris Beauchesne Théologie historique 93 S-c5 Ol. - 1998
Meunier, Bernard Le Christ de Cyrille d'Alexandrie L'humanité, le Salut et la question monophysite 1997 Paris Beauchesne Théologie historique 104 S-c4 Ol. - 1999
S. Bonaventura Opera omnia Opuscula varia. Theologica. 1891 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia Tomus V. P-c4 Ol. - 200
Barber, Charles - Jenkins, David (eds.) Reading Michael Psellos
2006 Leiden Brill The Medieval Mediterranean 61 S-c5 Ol. - 2000
Demoen, Kristoffel - Vereecken, Jeannine (eds.) La spiritualité de l'univers byzantin dans le verbe et l'image Hommages offerts a Edmond Voordeckers 1997 Turnhout Brepols Instrumenta patristica 30 S-c5 Ol. - 2001
Cadden, Joan The Meanings of Sex Difference in the Middle Ages Medicine, Science, and Culture 1995 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Studies in the History of Medicine
S-d1 Ol. - 2002
Potts, Timothy C. Conscience in Medieval Philosophy
2002 Cambridge Cambridge University Press

S-d3 Ol. - 2003
Flint, Valerie I. J. The Rise of Magic in Early Medieval Europe
1994 Princenton Princenton University Press

S-d1 Ol. - 2004
Martello, Concetto - Militello, Chiara - Vella, Andrea (eds.) Cosmogonie e cosmologie nel medioevo Atti del convegno della Societŕ Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (s.i.s.p.m.), Catania, 22-24 settembre 2006 2008 Louvain F.I.D.E.M. Textes et Etudes du Moyen Âge 46 S-d2 Ol. - 2005
Lucentini, Paolo Platonismo, ermetismo, eresia nel medioevo
2007 Louvain F.I.D.E.M. Textes et Etudes du Moyen Âge 41 S-d2 Ol. - 2006
Federici Vescovini, Graziella - Sorge, Valeria - Vinti, Carlo (eds.) Corpo e anima, sensi interni e intelletto dai secoli XIII-XIV ai post-cartesiani e spinoziani Atti del Convegno Internazionale, Firenze, Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, 18-20 settembre 2003 2005 Turnhout Brepols Textes et Etudes du Moyen Âge 30 S-g4 Ol. - 2007
Beccarisi, Alessandra - Imbach, Ruedi - Porro, Pasquale (eds.) Per perscrutationem philosophicam Neue Perspektiven der mittelalterlichen Forschung. Loris Sturlese zum 60. Geburtstag gewidmet 2008 Hamburg Felix Meiner Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi. Beihefte 4 S-d1 Ol. - 2008
Clagett, Marshall The Science of Mechanics in the Middle Ages
1959 Madison University of Wisconsin Press

S-d1 Ol. - 2009
Combes, André Jean Gerson commentateur dionysien Pour l’histoire des courants doctrinaux a l’Université de Paris a la fin du XIVe siecle 1973 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 30 S-e5 Ol. - 2010
Festugiere, Jean La philosophie de l’amour de Marsile Ficin et son influence sur la littérature française du XIVe siecle
1941 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 31 S-f6 Ol. - 2011
Chatillon, Jean Théologie, spiritualité et métaphysique dans l’ouvre oratoire d’Achard de Saint-Victor Études d’histoire doctrinale précédées d’un essai sur la vie et l’ouvre d’Achard 1969 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 58 S-e1 Ol. - 2012
Badawi, Abdurrahman Averroes (Ibn Rushd)
1998 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 60 bis S-c6 Ol. - 2013
Alcoloumbre, Thierry Maimonide et le probleme de la personne
1999 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 77 S-c5 Ol. - 2014
Falque, Emmanuel Saint Bonaventure et l’entrée de Dieu en théologie
2000 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 79 S-e2 Ol. - 2015
Chenu, M.-D. La théologie au XIIe siecle
2006 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 45 S-d5 Ol. - 2016
Biard, Joël Logique et théorie du signe au XIVe siecle
2006 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 64 S-e5 Ol. - 2017
Caiazzo, Irene Lectures médiévales de Macrobe Les Glosae Colonienses super Macrobium 2002 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 83 P-b2 Ol. - 2018
König-Pralong, Catherine Avenement de l’aristotélisme en terre chrétienne L´essence et la matiere: entre Thomas d´Aquin et Guillaume d´Ockham 2005 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 87 S-e5 Ol. - 2020
Grellard, Christophe Croire et savoir Les principes de la connaissance selon Nicolas d’Autrécourt 2005 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 88 S-e5 Ol. - 2021
Jolivet, Jean Perspectives médiévales et arabes
2006 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 89 S-c6 Ol. - 2022
Casteigt, Julie Connaissance et vérité chez Maître Eckhart Seul le juste connait la justice 2006 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 91 S-e4 Ol. - 2023
Di Martino, Carla Ratio particularis Doctrines des sens internes d’Avicenne a Thomas d’Aquin 2008 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 94 S-e3 Ol. - 2024
Demange, D. Jean Duns Scot. La théorie du savoir
2007 Paris Vrin Sic et Non
S-e5 Ol. - 2025
Biard, Joël Langage, sciences, philosophie au XIIe siecle
1999 Paris Vrin Sic et Non
S-d6 Ol. - 2026
Michon, Cyrille Nominalisme La théorie de la signification de Guillaume d’Occam 1994 Paris Vrin Sic et Non
S-e6 Ol. - 2027
Nicolas d´Autrécourt Correspondance Articles condamnés 2001 Paris Vrin Sic et Non
P-d1 Ol. - 2028
Perini-Santos, E. La théorie ockhamienne de la connaissance évidente
2006 Paris Vrin Sic et Non
S-e6 Ol. - 2029
Tisserand, A. Pars theologica Logique et théologie chez Boece 2008 Paris Vrin Sic et Non
S-d4 Ol. - 2030
Valente, L. Logique et théologie Les écoles parisiennes entre 1150 et 1220 2007 Paris Vrin Sic et Non
S-e1 Ol. - 2031
Allain de Lille Textes inédits 1965 Paris Vrin Études de philosophie médiévale 52 P-b3 Ol. - 2032
Pinzani, Roberto The Logical Grammar of Abelard
2003 Dordrecht Kluwer The New Synthese Historical Library 51 S-d5 Ol. - 2033
Pasnau, Robert Thomas Aquinas on Human Nature A Philosophical Study of Summa Theologiae, 1a 75-89 2004 Cambridge Cambridge University Press

S-e3 Ol. - 2034
McEvoy, James (ed.) Robert Grosseteste: New Perspectives on his Thought and scholarship
1995 Turnhout Brepols Instrumenta Patristica et Mediaevalia 27 S-e2 Ol. - 2035
Mayer, Annemarie C. Drei Religionen - ein Gott? Ramon Lulls interreligiöse Diskussion der Eigenschaften Gottes 2008 Stuttgart Herder

S-e4 Ol. - 2036
Bidese, Ermenegildo - Fidora, Alexander - Renner, Paul (eds.) Ramon Llull und Nikolaus von Kues: Eine Begegnung im Zeichen der Toleranz - Raimondo Lullo e Niccolo Cusano: Un incontro nel segno della tolleranza Akten des Internationalen Kongresses zu Ramon Llull und Nikolaus von Kues (Brixen und Bozen, 25.-27. November 2004) 2005 Turnhout Brepols Instrumenta Patristica et Mediaevalia 46 S-e4 Ol. - 2036b
Meier-Oeser Die Spur des Zeichens Das Zeichen und seine Funktion in der Philosophie des Mittelalters und der frühen Neuzeit 2007 Berlin Walter de Gruyter Quellen und Studien zur Philosophie 44 S-d2 Ol. - 2037
Hovorun, Cyril Will, Action and Freedom Christological Controversies in the Seventh Century 2008 Leiden Brill The Medieval Mediterranean 77 S-c5 Ol. - 2038
Denery II, Dallas G. Seeing and Being Seen in the Later Medieval World Optics, Theology and Religious Life 2005 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: Fourth Series 63 S-d1 Ol. - 2039
Shogimen, Takashi Ockham and Political Discourse in the Late Middle Ages
2007 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: Fourth Series 69 S-e5 Ol. - 2040
Toman, Rolf (ed.) Románské umění Architektura - Sochařství - Malířství 2006 Praha Slovart

K-5 Ol. - 2041
Ebbesen, Sten Greek-Latin Pholosophical Interaction Collected Essays of Sten Ebbesen 2008 Aldershot Ashgate Ashgate studies in medieval philosophy
S-d1 Ol. - 2042
Panaccio, Claude Ockham on Concepts
2008 Aldershot Ashgate Ashgate studies in medieval philosophy
S-e5 Ol. - 2043
Wildberg, Christian John Philoponus' Criticism of Aristotle's Theory of Aether
1988 Berlin Walter de Gruyter Peripatoi 16 S-d4 Ol. - 2044
Golitsis, Pantelis Les Commentaires de Simplicius et de Jean Philopon a la "Physique" d'Aristote Tradition et Innovation 2008 Berlin Walter de Gruyter Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina 3 S-b1 Ol. - 2045
Bendrath, Christian Leibhaftigkeit Jakob Böhmes Inkarnationsmorphologie 1999 Berlin Walter de Gruyter Theologische Bibliothek Töpelmann 97 S-e6 Ol. - 2046
Lerner, Michel-Pierre Le monde des spheres I. Genese et triomphe d´une représentation cosmique 2008 Paris Les belles lettres L´ane d´or
S-f2 Ol. - 2047
Lerner, Michel-Pierre Le monde des spheres II. La fin du cosmos classique 2008 Paris Les belles lettres L´ane d´or
S-f2 Ol. - 2048
North, John Cosmos An Illustrated History of Astronomy and Cosmology 2008 Chicago University of Chicago press

S-f2 Ol. - 2049
Kraye, Jill Classical Traditions in Renaissance Philosophy
2002 Aldershot Ashgate Variorum collected studies 743 S-f2 Ol. - 2050
Cranz, Edward F. Reorientations of Western Thought from Antiquity to the Renaissance
2006 Aldershot Ashgate Variorum collected studies 840 S-f1 Ol. - 2051
Hankins, James Humanism and Platonism in the Italian Renaissance I. Humanism 2003 Roma Storia e letteratura Studi e testi 215 S-f1 Ol. - 2052
Hankins, James Humanism and Platonism in the Italian Renaissance I. Platonism 2004 Roma Storia e letteratura Studi e testi 220 S-f1 Ol. - 2053
Kraye, Jill - Saarinen, Risto (eds.) Moral Philosophy on the Threshold of Modernity
2005 Dordrecht Springer The New Synthese Historical Library 57 S-f2 Ol. - 2054
Albertini, Tamara (ed.) Verum et Factum Beiträge zur Geistesgeschichte und Philosophie der Renaissance. Festschriftzum 60. Geburtstag von Stephan Otto 1993 Frankfurt am Main Peter Lang

S-f1 Ol. - 2055
Boas Hall, Marie The Scientific Renaissance 1450-1630
1994 New York Dover

S-f2 Ol. - 2056
Cohen, Bernard I. The Birth of a New Physics Revised and Updated 1985 New York W.W. Norton

S-f2 Ol. - 2057
Field, J.V. - James, Frank A.J.L. (eds.) Renaissance and Revolution Humanists, Scholars, Craftsmen and Natural Philosophers in Early Modern Europe 1993 Cambridge Cambridge university press

S-f1 Ol. - 2058
Garin, Eugenio Astrology in the Renaissance The Zodiac of Life 1983 London Routledge

S-f2 Ol. - 2059
Godwin, Joscelyn The Pagan Dream of the Renaissance
2002 Boston Weiser

S-f2 Ol. - 2060
Lefevre, Wolfgang - Renn, Jürgen - Schoepflin, Urs (eds.) The Power of Images in Early Modern Science
2003 Basel Birkhäuser

S-f3 Ol. - 2061
Maclean, Ian The Renaissance Notion of Woman A study in the fortunes of scholasticism and medical science in European intellectual life 1980 Cambridge Cambridge university press Cambridge monographs on the history of medicine
S-f3 Ol. - 2062
Miller, Jon - Inwood, Brad (eds.) Hellenistic and Early Modern Philosophy
2003 Cambridge Cambridge university press

S-f3 Ol. - 2063
Popkin, Richard H. The History of Scepticism from Erasmus to Spinoza
1979 Berkeley University of California press

S-f3 Ol. - 2064
Seznec, Jean The Survival of the Pagan Gods The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art 1981 Princeton Princeton university press

S-f4 Ol. - 2065
Schmitt, Charles B. Cicero Scepticus A Study of the Influence of the Academica in the Renaissance 1972 The Hague Nijhoff International archives of the history of ideas 52 S-f4 Ol. - 2066
Schramm, Helmar - Schwarte, Ludger - Lazardzig, Jan (eds.) Instruments in Art and Science On the Architectonics of Cultural Boundaries in the 17th Century 2008 Berlin Walter de Gruyter Theatrum Scientiarum - English Edition 2 S-f4 Ol. - 2067
Vickers, Brian (ed.) Occult and Scientific Mentalities in the Renaissance
1986 Cambridge Cambridge university press

S-f4 Ol. - 2068
Walker, D. P. Magic in History Spiritual and demonic magic from Ficino to Campanella 2003 Pennsylvania The Pennsylvania state university press

S-g3 Ol. - 2069
Zambelli, Paola (ed.) Astrologi hallucinati Stars and the End of the World in Luther's Time 1986 Berlin Walter de Gruyter

S-g3 Ol. - 2070
Zambelli, Paola The Speculum Astronomie and its Enigma Hrsg. v. Zambelli, Paola 1992 Dordrecht Kluwer Boston studies in the philosophy of science 135 S-e2 Ol. - 2071
Tirinnanzi, Nicoletta Umbra naturae L’immaginazione da Ficino a Bruno 2000 Roma Storia e letteratura Studi e testi del rinascimento europeo 7 S-f4 Ol. - 2072
Fracastoro, Girolamo De sympathia et antipathia rerum Liber I 2008 Roma Storia e letteratura Studi e testi del rinascimento europeo 31 P-d4 Ol. - 2073
Meroi, Fabrizio Cabala parva La filosofia di Giordano Bruno fra tradizione cristiana e pensiero moderno 2006 Roma Storia e letteratura Studi e testi del rinascimento europeo 28 S-g1 Ol. - 2074
Cardano, Girolamo De sapientia libri quinque
2008 Firenze Olschki Hyperchen 2 P-d4 Ol. - 2075
Védrine, Helene La conception de la nature chez Giordano Bruno
1967 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes 14 S-g1 Ol. - 2076
Bruyére, Nelly Méthode et dialectique dans l’ouvre de La Ramée Renaissance et age classique 1984 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes 45 S-g2 Ol. - 2077
Letocha, Daniele (ed.) Aequitas, aequalitas, auctoritas Raison théoretique et légitimation de l´authorité dans le XVIe siecle européen 1992 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes 54 S-f3 Ol. - 2078
Margolin, Jean-Claude - Matton, Sylvain (eds.) Alchimie et philosophie a la renaissance Actes du colloque international de Tours (4-7 décembre 1991) 1993 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes 58 S-g3 Ol. - 2079
Murr, Sylvia (ed.) Gassendi et l´Europe Actes du colloque international de Paris "Gassendi et sa postérité (1592-1792)" (Sorbonne, 6-10 octobre 1992) 1997 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes 63 S-g3 Ol. - 2080
Dagron, Tristan Unité de l’Etre et dialectique L’idée de philosophie naturelle chez Giordano Bruno 1999 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes 66 S-g1 Ol. - 2081
AA.VV. Dictionnaire de spiritualité Ascétique et mystique. Doctrine et histoire 2001 Paris Beauchesne

K-2 Ol. - 208-11(CD)
Dagron, Tristan - Védrine, Helene (eds.) Mondes, formes et société selon Giordano Bruno
2003 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes 71 S-g1 Ol. - 2082
Couzinet, Marie-Dominique Sub specie Hominis Études sur le savoir humain au XVIe siecle 2007 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes 74 S-f1 Ol. - 2083
Biard, Joël - Mariani Zini, Fosca (eds.) Ut philosophia poesis Questions philosophiques dans l´oeuvre de Dante, Pétrarque et Boccace 2008 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes 77 S-f1 Ol. - 2084
Paganini, Gianni Skepsis Le débat des modernes sur le scepticisme. Montaigne - Le Vayer - Campanella - Hobbes - Descartes - Bayle 2008 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes 78 S-f2 Ol. - 2085
Wallace, William A. Galileo, the Jesuits ans the Medieval Aristotle
2002 Aldershot Ashgate Variorum collected studies 346 S-g2 Ol. - 2086
Cranz, Edward F. Nicholas of Cusa and the Renaissance
2003 Aldershot Ashgate Variorum collected studies 654 S-f5 Ol. - 2087
Giovannozzi, Delfina Spiritus mundus quidam Il concetto di spirito nell'opera di Giordano Bruno 2006 Roma Storia e letteratura Centuria 1 S-g1 Ol. - 2088
Secchi, Pietro «Del mar piu che del ciel amante» Bruno e Cusano 2006 Roma Storia e letteratura Centuria 2 S-g1 Ol. - 2089
Katinis, Teodoro Medicina e filosofia in Marsilio Ficino Il consilio contro la pestilentia 2007 Roma Storia e letteratura Centuria 4 S-f6 Ol. - 2090
Pennuto, Concetta Simpatia, fantasia e contagio Il pensiero medico e il pensiero filosofico di Girolamo Fracastoro 2008 Roma Storia e letteratura Centuria 5 S-g1 Ol. - 2091
Edelheit, Amos Ficino, Pico and Savonarola The Evolution of Humanist Theology 1461/2-1498 2008 Leiden Brill The Medieval Mediterranean 78 S-f6 Ol. - 2092
Dougherty, M. V. (ed.) Pico della Mirandola New Essays 2008 Cambridge Cambridge University press

S-g1 Ol. - 2093
Dougherty, M. V. (ed.) Pico della Mirandola New Essays 2008 Cambridge Cambridge University press

Matula Ol. - 2094
Eusterschulte, Anne Analogia entis seu mentis Analogie als erkenntnistheoretisches Prinzip in der Philosophie Giordano Brunos 1997 Würzburg Königshausen & Neumann Epistemata 194 S-g2 Ol. - 2095
Ramberti, Rita Il problema del libero arbitrio nel pensiero di Pietro Pomponazzi La dottrina etica del De fato: spunti di critica filosofica e teologica nel Cinquecento 2007 Firenze Olschki Pansophia 7 S-g1 Ol. - 2096
Ong, Walter J. Ramus Method, and the Decay of Dialogue. From the Art of Discourse to the Art of Reason 2004 Chicago University of Chicago Press

S-g3 Ol. - 2097
Clucas, Stephen (ed.) John Dee: Interdisciplinary Studies in English Renaissance Thought
2006 Dordrecht Springer International archives of the history of ideas 193 S-g3 Ol. - 2098
Cuttini, Elisa Unita e pluralita nella tradizione europea della filosofia pratica di Aristotele Girolamo Savonarola, Pietro Pomponazzi e Filippo Melantone 2005 Soveria Mannelli Rubbettino Saggi e testi. Nuova Serie 2 (28) S-g2 Ol. - 2100
Campanella, Tommaso Del senso delle cose e della magia
2007 Roma Laterza Biblioteca Filosofica Laterza
P-d3 Ol. - 2101
Quattromani, Sertorio La filosofia di Berardino Telesio
2003 Soveria Mannelli Rubbettino Classici della letteratura calabrese
S-g2 Ol. - 2102
Fiorentino, Francesco Berardino Telesio Studi storici su l'idea della natura nel Risorgimento italiano. Volume primo 2008 Napoli La scuola di Pitagora Gli hegeliani di Napoli 8 S-g2 Ol. - 2103
Fiorentino, Francesco Berardino Telesio Studi storici su l'idea della natura nel Risorgimento italiano. Volume secondo 2008 Napoli La scuola di Pitagora Gli hegeliani di Napoli 8b S-g2 Ol. - 2104
Peltonen, Markku (ed.) The Cambridge Companion to Bacon
1999 Cambridge Cambridge University Press

S-g4 Ol. - 2105
Gaukroger, Stephen Francis Bacon and the Transformation of Early-Modern Philosophy
2001 Cambridge Cambridge University Press

S-g4 Ol. - 2106
Vasoli, Cesare La dialectica e la retorica dell´umanesimo "Invenzione" e "metodo" nella cultura del XV e XVI secolo 2007 Napoli La citta del sole Studia humanitatis. Testi 6 S-g2 Ol. - 2107
Khoury, Raif Georges - Halfwassen, Jens (eds.) Platonismus in Orient und Okzident. Neuplatonische Denkstrukturen im Judentum, Christentum und Islam 2005 Heidelberg Winter

S-d2 Ol. - 2108
Zambelli, Paola Una reincarnazione di Pico ai tempi di Pomponazzi Con l´edizione critica di Tiberio Russiliano Sesto Calabrese Apologeticus adversus cucullatos (1519) 1994 Milano Il Polifilo

S-g1 Ol. - 2109
Augustinus Opera. Pars XI,7 Sermones in Epistolas Apostolicas I 2008 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina XLI Ba P-0 Ol. - 2110
Debus, Allen G. The Chemical Promise Experiment and mysticism in the chemical philosophy, 1550-1800: sellected essays 2006 Sagamora Beach Watson

S-f4 Ol. - 2111
Martello, Concetto - Militello, Chiara - Vella, Andrea (eds.) Cosmogonie e comologie nel medioevo Atti del convegno della Societa Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (S.I.S.P.M.), Catania, 22-24 settembre 2006 2008 Louvain F.I.D.E.M. Textes et Etudes du Moyen Âge 46
Ol. - 2112
Burnett, Charles - Meirinhos, José - Hamesse, Jacqueline (eds.) Continuities and disruptions between the Middle Ages and the Renaissance Proceedings of the colloquium held at the Warburg Institute, 15-16 June 2007, jointly organised by the Warburg Institute and the Gabinete de Filosofia Medieval 2008 Louvain F.I.D.E.M. Textes et Etudes du Moyen Âge 48 S-f1 Ol. - 2113
Bisogno, Armando Il metodo carolingio Identita culturale e dibattito teologico nel secolo nono 2008 Turnhout Brepols Nutrix 3 S-d5 Ol. - 2114
Field, J. V. The Invention of Infinity Mathematics and art in the Renaissance 2005 Oxford Oxford University Press

S-f2 Ol. - 2115
Philoponos, Johannes De aeternitate mundi Über die Ewigkeit der Welt. I. 2009 Turnhout Brepols Fontes Christiani 64/1 P-a5 Ol. - 2116
Philoponos, Johannes De aeternitate mundi Über die Ewigkeit der Welt. II. 2009 Turnhout Brepols Fontes Christiani 64/2 P-a5 Ol. - 2117
Steer, Georg - Sturlese, Loris (eds.) Lectura Eckhardi III Predigten Meister Eckharts von Fachgelehrten gelesen und gedeutet 2008 Stuttgart W.Kohlhammer

P-d3 Ol. - 2118
Floss, Pavel (ed.) Studia comeniana et historica
2007 Uherský Brod Muzeum J.A.Komenského
XXXVII/2007, 77-78 S-g5 Ol. - 2119
Giovanni Pico della Mirandola Opere complete
2000 Roma Lexis progetti editoriali Classici del pensiero europeo

Ol. - 212 (CD)
Allen, Michael J. B. - Rees, Valery - Davies Martin (eds.) Marsilio Ficino: his theology, his philosophy, his legacy
2001 Leiden Brill Brill´s studies in intellectual history 108 S-f6 Ol. - 2120
Petrarca, Francesco De vita solitaria. Buch I Kritische Textausgabe und ideengeschtlicher Kommentar 1990 Leiden Brill Leidse romanistische reeks 24 P-d4 Ol. - 2121
Bonaventure Works of St. Bonaventure Writings on the Spiritual Life 2006 Saint Bonaventure Franciscan Institute Bonaventure Texts in Translation 10
Ol. - 2122
Disse


K.Floss Ol. - 2123
Thomas von Aquin


K.Floss Ol. - 2124
Thomas von Aquin


K.Floss Ol. - 2125
Grotz, Stephan Negationen des Absoluten Meister Eckhart - Cusanus - Hegel 2009 Hamburg Felix Meiner Paradeigmata 30 S-f5 Ol. - 2126
Nicolai de Cusa Trialogus de possest - Dreiergespräch über das Können-Ist Lateinisch-deutsch 1973 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek 285 P.Floss Ol. - 2127
Fine, Gail (ed.) Plato 1 Metaphysics and Epistemology 2003 Oxford Oxford University Press

S-a3 Ol. - 2128
Fine, Gail (ed.) Plato 2 Ethics, Politics, Religion, and the Soul 2008 Oxford Oxford University Press

S-a3 Ol. - 2129
Floss, Pavel (ed.) Studia comeniana et historica
2000 Uherský Brod Muzeum J.A.Komenského
XXX/2000, 63-64 S-g5 Ol. - 213
Frede, Michael - Striker, Gisela (eds.) Rationality in Greek Thought
2007 Oxford Oxford University Press

S-a3 Ol. - 2130
Bobzien, Susanne Determinism and Freedom in Stoic Philosophy
2005 Oxford Oxford University Press

S-a5 Ol. - 2131
Brennan, Tad The Stoic Life Emotions, Duties, and Fate 2007 Oxford Oxford University Press

S-a5 Ol. - 2132
Long, A. A. Epictetus A Stoic and Socratic Guide to Life 2004 Oxford Oxford University Press

S-a5 Ol. - 2133
Knuuttila, Simo Emotions in Ancient and Medieval Philosophy
2006 Oxford Oxford University Press

S-d2 Ol. - 2134
Glasner, Ruth Averroes´ Physics A Turning Point in Medieval Natural Philosophy 2009 Oxford Oxford University Press

S-c6 Ol. - 2135
Cain, Andrew The Letters of Jerome Asceticism, Biblical Exegesis, and the Construction of Christian Authority in Late Antiquity 2009 Oxford Oxford University Press Oxfod Early Christian Studies
S-c2 Ol. - 2136
Fox, Roy Time and Eternity in Mid-Thirteenth Century Thought
2006 Oxford Oxford University Press Oxford Theological Monographs
S-d1 Ol. - 2137
Rorem, Paul - Lamoreaux, John C. John of Scythopolis and Dionysian Corpus Annotating the Areopagite 2006 Oxford Oxford University Press Oxfod Early Christian Studies
S-d4 Ol. - 2138
Visser, Sandra - Williams, Thomas Anselm
2009 Oxford Oxford University Press Great Medieval Thinkers
S-d6 Ol. - 2139
Floss, Pavel (ed.) Studia comeniana et historica
2000 Uherský Brod Muzeum J.A.Komenského
XXX/2000, 63-64 S-g5 Ol. - 214
Rorem, Paul Hugh of Saint Victor
2009 Oxford Oxford University Press Great Medieval Thinkers
S-e1 Ol. - 2140
Klima, Gyula John Buridan
2009 Oxford Oxford University Press Great Medieval Thinkers
S-e5 Ol. - 2141
Hrbáčová, Jana (ed.) Jindřich Zdík (1126-1150) Olomoucký biskup uprostřed Evropy 2009 Olomouc Muzeum umění Olomouc


Ol. - 2142
John Duns Scotus The Examined Report of The Paris Lecture Reportatio I-A 2004 St. Bonaventure St. Bonaventure University

P-c3 Ol. - 2143
John Duns Scotus The Examined Report of The Paris Lecture Reportatio I-A. Volume Two 2008 St. Bonaventure St. Bonaventure University

P-c3 Ol. - 2144
Itter, Andrew C. Esoteric Teaching in the Stromateis of Clement of Alexandria
2009 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 97
Ol. - 2145
van Loon, Hans The Dyophysite Christology of Cyril of Alexandria
2009 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 96 Vig-1 Ol. - 2146
Bucur, Bogdan Gabriel Angelomorphic Pneumatology Clement of Alexandria and Other Early Christian Witnesses 2009 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae 95 Vig-1 Ol. - 2147
Geanakoplos, Deno John Byzantium and Renaissance Greek Scholars in Venice. Studies in the Dissemination of Greek Learning from Byzantium to Western Europe 1973 Hamden Archon Books

S-f5 Ol. - 2148
Ioannes Duns Scotus Opera philosophica V. Quaestiones super secundum et tertium De anima 2006 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
5 P-c2 Ol. - 2149
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus I 1-5 Categoriae vel predicamenta. Translatio Boethii - Editio composita; translatio Guillelmi de Moerbeka; Lemmata e Simplicii commentario decerpta; Pseudo-Augustini Paraphrasis Themistiana 1995 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi I,1-5 P-b3 Ol. - 215
Kristeller, Paul Oscar Osm filosofů italské renesance
2007 Praha Vyšehrad Dějiny idejí 3 Koudelka Ol. - 2150
Copenhaver, Brian P. - Schmitt, Charles B. Renaissance Philosophy
2002 Oxford Oxford University Press Opus
Koudelka Ol. - 2151
Berschin, Walter Greek Letters and the Latin Middle Ages From Jerome to Nicholas of Cusa 1988 Washington Catholic University of America

S-d2 Ol. - 2152
Bacon, Roger The Art and Science of Logic
2009 Toronto Pontifical Institute of Mediaeval Studies Medieval Sources in Translation 47 S-e4 Ol. - 2153
Catalani, Luigi I Porretani Una scuola di pensiero tra alto e baso Medioevo 2008 Turnhout Brepols Nutrix 2 S-e1 Ol. - 2154
Piccari, Paolo Giovan Battista Della Porta Il filosofo, il retore, lo scienziato 2007 Milano Franco Angeli Filosofia
S-g3 Ol. - 2155
Tamborini, Massimo De cubo et rebus aequalibus numero La genesi del metodo analitico nella teoria delle equazioni cubiche di G. Cardano 2007 Milano Franco Angeli Colana di filosofia
S-g1 Ol. - 2156
Zanier, Giancarlo Medicina e filosofia tra Cinquecento e Seicento
1983 Milano Franco Angeli Filosofia e scienzia nel Cinquecento a nel Seicento
S-g3 Ol. - 2157
De Pace, Anna Le matematiche e il mondo Ricerche su un dibattito in Italia nella seconda meta del Cinquecento 1993 Milano Franco Angeli Filosofia e scienzia nel Cinquecento a nel Seicento
S-g2 Ol. - 2158
Simonutti, Luisa (ed.) Forme del neoplatonismo Dall´ eredita ficiniana ai platonici di Cambridge. Atti del Convegno (Firenze, 25-27 ottobre 2001) 2007 Firenze Leo Olschki Atti di Convegni 25 S-g3 Ol. - 2159
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus V 1-3 Topica. Translatio Boethii, Fragmentum Recensionis Alterius et Translatio Anonyma 1969 Bruxelles Desclée De Brouwer Corpus philosophorum medii aevi V 1-3 P-b3 Ol. - 216
Cardano, Girolamo De uno - Sobre lo uno
2009 Firenze Olschki Hyperchen 3 P-d4 Ol. - 2160
de Bovelles, Charles L´art des opposés Soleil noir 1984 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes 47 P-d3 Ol. - 2161
Binka, Svatopluk - Floss, Pavel (eds.) Jan Blahoslav - předchůdce J. A. Komenského Sborník studií k čtyřstému výročí úmrtí Jana Blahoslava 1971 Uherský Brod Muzeum J.A.Komenského

S-g5 Ol. - 2162
Jabůrek, Martin (ed.) Jednota a mnohost Sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse 2008 Bno Centrum pro studium demokracie a kultury

K-6 Ol. - 2163
Chvátal, Ladislav - Hušek, Vít (eds.) "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti Sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse 2008 Bno Centrum pro studium demokracie a kultury

K-6 Ol. - 2164
Hušek, Vít - Chvátal, Ladislav - Plátová, Jana (eds.) Miscellanea patristica Sborník ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi 2007 Bno Centrum pro studium demokracie a kultury

S-b6 Ol. - 2165
Nejeschleba, Tomáš (ed.) Philosophy of Giordano Bruno - Die Philosophie von Giordano Bruno Collection of papers from the international conference Olomouc, 6-8 November, 2000 2003 Olomouc Univerzita Palackého

S-g1 Ol. - 2166
Zatloukal, Ondřej - Zatloukal Pavel (eds.) Luk a lyra Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž 2008 Olomouc Muzeum umění Olomouc

K-5 Ol. - 2167
Hazlett, Ian (ed.) Rané křesťanství Počátky a vývoj církve do roku 6000 2009 Brno CDK

S-b3 Ol. - 2168
Beda Ctihodný Církevní dějiny národa Anglů
2008 Praha Argo Memoria medii aevi 3 K-5 Ol. - 2169
Dod, Bernardus G. (ed.) Aristoteles latinus VI 1-3 De sophisticis elenchis. Translatio Boethii, Fragmenta Translationis Iacobi, Recensio Guillelmi de Moerbeke 1975 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi VI 1-3 P-b3 Ol. - 217
Ježek, Václav Filón Alexandrijský Jeho teologie, exegeze a vliv na pozdější autory 2004 Prešov Prešovská univerzita

S-b1 Ol. - 2170
Messa, Pietro František z Assisy a patristická literatura
2008 Bratislava Serafín

K-5 Ol. - 2171
Yatesová, Frances Giordano bruno a hermetická tradice
2009 Praha Vyšehrad Dějiny idejí 4 S-g2 Ol. - 2172
Markschies, Christoph Mezi dvěma světy Dějiny antického křesťanství 2005 Praha Vyšehrad Světová náboženství
S-b3 Ol. - 2173
Šafin, Ján Napísanie o pravej viere Konštantína Filozofa Príspevok k cyrilometodským dejinám 2004 Prešov Prešovská univerzita

S-a1 Ol. - 2174
Aurelis Augustinus O Boží obci I. Knih XXII. 2007 Praha Karolinum

S-c3 Ol. - 2175
Aurelis Augustinus O Boží obci II. Knih XXII. 2007 Praha Karolinum

S-c3 Ol. - 2175b
Milko, Pavel Órigenés učitel
2008 Červený Kostelec Pavel Mervart Pro Oriente 6 S-b4 Ol. - 2176
Gredt, Joseph Základy aristotelsko-tomistické filosofie
2009 Praha Krystal OP

S-e3 Ol. - 2177
Rowland, Ingrid D. Giordano Bruno Philosopher. Heretic 2008 Chicago University of Chicago Press

S-g1 Ol. - 2178
Hopkins, Richard R. How Greek Philosophy Corrupted the Christian Concept of God
2009 Springville Horizon

S-b6 Ol. - 2179
Lorimer, Willelmus L. - Minio-Paluello, Laurentius - Muscarella, Freed G. (ed.) Aristoteles latinus XI 1-2 Editio altera De mundo. Translationes Bartholomaei et Nicholai 1965 Bruges Desclée De Brouwer Corpus philosophorum medii aevi XI 1-2 P-b3 Ol. - 218
Kraye, Jill - Stone, M.W.F. (eds) Humanism and Early Modern Philosophy
2000 London Routledhe London Studies in History of Philosophy 1 S-f2 Ol. - 2180
Kühn, Wilfried Das Prinzipienproblem in der Philosophie des Thomas von Aquin
1982 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 1 S-e3 Ol. - 2181
Pluta, Olaf Die philosophische Psychologie des Peter von Ailly Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie des späten Mittelalters 1987 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 6 S-e6 Ol. - 2182
Pluta, Olaf Kritiker der Unsterblichkeitsdoktrin in Mittelalter und Renaissance
1986 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 7 S-f3 Ol. - 2183
Kaczmarek, Ludger (ed.) Destructiones modorum significandi und ihre Destruktionen
1994 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 9 P-c1 Ol. - 2184
Pluta, Olaf (ed.) Die Philosophie im 14. und 15. Jahrhundert In memoriam Konstanty Michalski (1879–1947) 1988 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 10 S-e4 Ol. - 2185
Perler, Dominik Prädestination, Zeit und Kontingenz Philosophisch-historische Untersuchungen zu Wilhelm von Ockhams ‘Tractatus de praedestinatione et de praescientia Dei respectu futurorum contingentium’ 1988 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 12 S-e6 Ol. - 2186
Suarez-Nani, Tiziana Tempo ed essere nell’autunno del medioevo Il ‘De tempore’ di Nicola di Strasburgo e il dibattito sulla natura ed il senso del tempo agli inizi del XIV secolo 1989 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 13 S-d3 Ol. - 2187
Imbach, Ruedi Laien in der Philosophie des Mittelalters Hinweise und Anregungen zu einem vernachlässigten Thema 1989 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 14 S-d1 Ol. - 2188
Oosthout, Henri Modes of Knowledge and the Transcendental An introduction to Plotinus Ennead 5.3 [49] 1991 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 17 S-a6 Ol. - 2189
Beullens, Pieter - Bossier, Fernand (ed.) Aristoteles latinus XVII 2.I.1 De historia animalium. Translatio Guillelmi de Morbeka. Pars prima: Lib. I-V 2000 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi XVII 2.I.1 P-b3 Ol. - 219
Chappuis, Marguerite Le traité de Pierre d’Ailly sur la Consolation de Boece, Qu. 1
1993 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 20 P-c1 Ol. - 2190
Jeck, Udo Reinhold Aristoteles contra Augustinum Zur Frage nach dem Verhältnis von Zeit und Seele bei den antiken Aristoteleskommentatoren, im arabischen Aristotelismus und im 13. Jahrhundert 1994 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 21 S-e4 Ol. - 2191
Kahnert, Klaus Entmachtung der Zeichen? Augustin über Sprache 2000 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 29 S-c3 Ol. - 2192
Iremadze, Tentig Konzeptionen des Denkens im Neuplatonismus Zur Rezeption der Proklischen Philosophie im deutschen und georgischen Mittelalter
Dietrich von Freiberg – Berthold von Moosburg – Joane Petrizi
2004 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 40 S-e4 Ol. - 2193
Pektas, Virginie Mystique et Philosophie Grunt, abgrunt et Ungrund chez Maître Eckhart et Jacob Böhme 2006 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 45 S-e4 Ol. - 2194
André, Joao Maria - Krieger, Gerhard - Schwaetzer, Harald (eds.) Intellectus und Imaginatio Aspekte geistiger und sinnlicher Erkenntnis bei Nicolaus Cusanus 2006 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 44 S-f5 Ol. - 2195
Weiner, Sebastian Florian Eriugenas negative Ontologie
2007 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 46 S-d5 Ol. - 2196
Alexidze, Leda - Bergemann, Lutz (eds.) Ioane Petrizi. Kommentar zur Elementatio theologica des Proklos Übersetzung aus dem Altgeorgischen, Anmerkungen, Indices und Einleitung 2009 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 47 S-e1 Ol. - 2197
Biard, Joel - Gontier, Thierry (eds.) Pietro Pomponazzi entre traditions et innovations
2009 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie 48 S-g1 Ol. - 2198
García-Ballester, Luis Galen and Galenism Theory and Medical Practice from Antiquity to the European Renaissance 2002 Aldershot Ashgate Variorum collected studies 710 S-a5 Ol. - 2199
Lulofs, Drossaart H.J. (ed.) Aristoteles latinus XVII 2.V De generatione animalium. Translatio Guillelmi de Morbeka 1966 Bruges Desclée De Brouwer Corpus philosophorum medii aevi XVII 2.5 P-b3 Ol. - 220
Martin, John M. Themes in Neoplatonic and Aristotelian Logic Order, Negation and Abstraction 2004 Aldershot Ashgate

S-a5 Ol. - 2200
Warren, James (ed.) The Cambridge Companion to Epicureanism
2009 Cambridge Cambridge University Press

S-a5 Ol. - 2201
Blumenthal, H. J. Aristotle and Neoplatonism in Late Antiquity Interpretations of the De anima 1996 Ithaca Cornell University Press

Stehura Ol. - 2202
Baltussen, Han Philosophy and Exegesis in Simplicius The Methodology of a Commentator 2008 London Duckworth

S-b1 Ol. - 2203
Perkams, Matthias Selbstbewusstsein in der Spätantike Die neuplatonischen Kommentare zu Aristoteles’ "De anima" 2008 Berlin Walter de Gruyter Quellen und Studien zur Philosophie 85 S-d3 Ol. - 2204
Kavvadas, Nestor Chr. Die Natur des Schlechten bei Proklos Eine Platoninterpretation und ihre Rezeption durch Dionysios Areopagites 2009 Berlin Walter de Gruyter Quellen und Studien zur Philosophie 93 S-b1 Ol. - 2205
Seele, Peter Philosophie der Epochenschwelle Augustin zwischen Antike und Mittelalter 2008 Berlin Walter de Gruyter Quellen und Studien zur Philosophie 80 Šubrt Ol. - 2206
Dante Alghieri Monarchia Studienausgabe 2007 Stuttgart Reclam Universal-Bibliothek 8531 P.Floss Ol. - 2207
Nauta, Lodi In Defense of Common Sense Lorenzo Valla´s Humanistic Critique of Scholastic Philosophy 2009 London Harvard University Press I Tatti studies in Italian renaissance history
S-f6 Ol. - 2208
Reynolds, Barbara Dante The Poet, the Political Thinker, the Man 2007 Berkeley Shoemaker and Hoard

S-f5 Ol. - 2209
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus XXVI 1-3 Fasciculus primus Ethica Nicomachea. Praefatio 1974 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi XXVI 1-3 (1) P-b3 Ol. - 221
Salutati, Coluccio De fato et fortuna
1985 Firenze Olschki Studi e testi 10 P-d5 Ol. - 2210
Mojsisch, Burkhard - Pluta, Olaf (eds.) Historia philosophiae medii aevi Studien zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Festschrift für Kurt Flasch zu seinem 60. Geburtstag. Band I. 1991 Amsterdam B. R, Grüner

S-c6 Ol. - 2211
Mojsisch, Burkhard - Pluta, Olaf (eds.) Historia philosophiae medii aevi Studien zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Festschrift für Kurt Flasch zu seinem 60. Geburtstag. Band II. 1991 Amsterdam B. R, Grüner

S-c6 Ol. - 2212
Koterski, Joseph W. An Introduction to Medieval Philosophy Basic Concepts 2009 Chichester Wiley-Blackwell

S-d2 Ol. - 2213
Grant, Edward Planets, Stars and Orbs The Medieval Cosmos 1200-1687. Part One 2009 Cambridge Cambridge university press

S-d2 Ol. - 2214
Grant, Edward Planets, Stars and Orbs The Medieval Cosmos 1200-1687. Part Two 2009 Cambridge Cambridge university press

S-d2 Ol. - 2215
Müller, Jörn Willensschwäche in Antike und Mittelalter Eine Problemgeschichte von Sokrates bis Johannes Duns Scotus 2009 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy 40 S-d3 Ol. - 2216
Edson, E. - Savage-Smith, E. Medieval Views of the Cosmos Picturing the Universe in the Christian and Islamic Middle Age 2004 Oxford University of Oxford

S-d1 Ol. - 2217
Eco, Umberto - Marmo, Costantino (eds.) On the Medieval Theory of Signs
1989 Amsterdam John Benjamins Foundation of Semiotics 21 S-d1 Ol. - 2218
Marenbon, John (ed.) The Cambridge Companion to Boethius
2009 Cambridge Cambridge University Press


Ol. - 2219
Gauthier, Antonius Renatus (ed.) Aristoteles latinus XXVI 1-3 Fasciculus quartus Ethica Nicomachea. Translatio Roberti Grosseteste Lincolniensis sive "Liber Ethicorum" B. Recensio Recognita 1973 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi XXVI 1-3 (4) P-b3 Ol. - 222
Flores, Juan Carlo Henry of Ghent: Metaphysics and the Trinity With a critical edition of question six of article fifty-five of the Summa Quaestionum Ordinariarum 2006 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy 36 S-e4 Ol. - 2220
Arthur, Rosemary A. Pseudo-Dionysius as Polemicist The Development and Purpose of the Angelic Hierarchy in Sixth Century Syria 2008 Aldershot Ashgate New Critical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies
S-d4 Ol. - 2221
Deme, Dániel The Christology of Anselm of Canterbury
2003 Aldershot Ashgate

S-d5 Ol. - 2222
Ginther, James R. Master of the Sacred Page A Study of the Theology of Robert Grosseteste, ca. 1229/30 – 1235 2004 Aldershot Ashgate

S-e2 Ol. - 2223
Colish, Marcia L. The Fathers and Beyond Church Fathers between Ancient and Medieval Thought 2008 Aldershot Ashgate

S-b6 Ol. - 2224
Zabarella, Jacobus Opera logica
1966 Hildesheim Georg Olms

P-d5 Ol. - 2225
Molland, George Mathematics and the Medieval Ancestry of Physics
1995 Aldershot Ashgate Collected Studies 481 S-d3 Ol. - 2226
d´Alverny, Marie-Thérese Pensée médiévale en Occident Théologie, magie et autres textes des XIIe-XIIIe siecles 1995 Aldershot Ashgate Collected Studies 511 S-d6 Ol. - 2227
Ebbesen, Sten Topics in Latin Philosophy from 12th-14th centuries Collected Essays of Sten Ebbesen. Volume 2 2009 Aldershot Ashgate Ashgate studies in medieval philosophy
S-d1 Ol. - 2228
Catana, Leo The Concept of Contraction in Giordano Bruno´s Philosophy
2005 Aldershot Ashgate

S-g1 Ol. - 2229
Gauthier, Antonius Renatus (ed.) Aristoteles latinus XXVI 1-3 Fasciculus quintus Ethica Nicomachea. Indices Verborum 1973 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi XXVI 1-3 (5) P-b3 Ol. - 223
Daston, Lorraine - Stolleis, Michael (eds) Natural Law and Laws of Nature in Early Modern Europe Jurisprudence, Theology, Moral and Natural Philosophy 2008 Aldershot Ashgate

S-f1 Ol. - 2230
Hwang, Alexander Y. Interpid Lover of Perfect Grace The Life and Thought of Prosper of Aquitaine 2009 Washington The Catholic University of America Press

S-e5 Ol. - 2231
Teske, Roland J. Studies in the Philosophy of William of Auvergne
2006 Marquette Marquette University Press Marquette Studies in Philosophy 51 S-e2 Ol. - 2232
Curley, Michael J. (ed.) Phisiologus A medieval Book of Nature Lore 1979 Chicago University of Chicago Press

S-d1 Ol. - 2233
Cassin, Barbara - Labarriere, Jean-Louis (eds.) L´animal dans l´antiquité
1997 Paris Vrin Bibliotheque d´histoire de la philosophie
S-a5 Ol. - 2234
Gabbay, Dov M. - Woods, John (eds.) Handbook of the History of Logic Volume 2: Medieval and Renaissance Logic 2008 Amsterdam North-Holland

S-f1 Ol. - 2235
Kraye, Jill (ed.) Cambridge Translations of Renaissance Philosophical Texts Volume 1: Moral Philosophy 1997 Cambridge Cambridge University Press

S-f2 Ol. - 2236
Nauert, Charles G. Humanism and the Culture of Renaissance Europe
2006 Cambridge Cambridge University Press New Approaches to European History
S-f2 Ol. - 2237
Porter, Roy - Teich, Mikuláš (eds.) The Renaissance in National Context
1994 Cambridge Cambridge University Press

S-f4 Ol. - 2238
Harrison, Peter The Fall of Man and the Foundations of Science
2007 Cambridge Cambridge University Press

S-f2 Ol. - 2239
Schneider, Bernhardus (ed.) Aristoteles latinus XXXI 1-2 Rhetorica. Translatio Anonyma sive Vetus et Translatio Guillelmi de Moerbeka 1978 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi XXXI 1-2 P-b3 Ol. - 224
Gill, Meredith Augustine in the Italian Renaissance Art and Philosophy from Petrarch to Michelangelo 2005 Cambridge Cambridge University Press

S-f1 Ol. - 2240
Marenbon, John Aristotelian Logic, Platonism and the Context of Early Medieval Philosophy in the West
2000 Aldershot Ashgate Collected Studies 696 S-d3 Ol. - 2241
Monfasani, John George of Trebizond A Biography and a Study of His Rhetoric and Logic 1976 Leiden Brill Columbia Studies in the Classical Tradition 1 S-f6 Ol. - 2242
Goodman, Anthony - MacKay, Angus (eds.) The Impact of Humanism on Western Europe
1990 New York Longman

S-f2 Ol. - 2243
Shapin, Steven The Scientific Revolution
1996 Chicago University of Chicago Press