Aktualizace 26. 5. 2017

 
Autor Nazev Podtitul Rok Misto Vydavatel Ediční řada Umístění
Bible Písmo svaté Starého a Nového zákona 1996 Praha Česká biblická společnost 2 S-a1
Augustinus Opera. Pars X,1 Enarrationes in Psalmos I - L 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Cassiodorus Variarum libri XII, De anima cura et studio A. J. Fridh, J. W. Halporn 1973 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Nechutová, Jana Latinská literatura českého středověku do roku 1400
2000 Praha Vyšehrad
K-5
Simcis, Greg Adobe PHOTOSHOP efekty s texty
2000 Brno UNIS
K-1
Ricken, Frido Antická filosofie
1999 Olomouc Nakladatelství Olomouc Dějiny filosofie
Kumprecht, Karel - Ostmeyer, Jurgen Česko - německý, německo - český obustranný slovník.
1997 Vimperk Pražské nakladatelství Jiřího Poláčka; Papyrus

Pražák, Josef M. - Novotný, František - Sedláček, Josef Latinsko - český slovník
1999 Praha Koniasch Latin Press

Fronek, Josef Anglicko - český, česko - anglický slovník
1999 Praha LEDA
K-0
Broža, Petr Programování WWW stránek pro úplné začátečníky
K-1
Quitt, Zdeněk - Kucharský, Pavel Česko - latinský slovník starověké a současné latiny Lexicon bohemio-latinum voces antiquae et recentioris Latinitatis continens 1992 Praha Státní pedagogické nakladatelství
K-0
Vlasák, Václav Francouzsko-český a česko - francouzský slovník. Část česko - francouzská 1997 Praha Státní pedagogické nakladatelství

Vlasák, Václav Francouzsko-český a česko - francouzský slovník. Část francouzsko - česká 1997 Praha Státní pedagogické nakladatelství
K-0
Petráčková, Věra - Kraus, Jiří Akademický slovník cizích slov
2000 Praha Academia
K-0
Prach, Václav Řecko - český slovník
1998 Praha Vyšehrad
K-1
Frater Colda ordinis praedicatorum Tractatus mystici Mystické traktáty 1997 Praha OIKOYMENH Fontes Latini Bohemorum S-g5
Isidor ze Sevilly Etymologiae IX Etymologie IX 1998 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice P-b1
Karfíková, Lenka Řehoř z Nyssy Boží a lidská nekonečnost 1999 Praha OIKOYMENH
S-c2
Cristianus de Prachaticz Algorismus prosaycus Základy aritmetiky 1999 Praha OIKOYMENH Fontes Latini Bohemorum S-g5
Cristianus de Prachaticz De sanguinis minucione O pouštění krve 1999 Praha OIKOYMENH Fontes Latini Bohemorum
Hugo ze Svatého Viktora De tribus diebus O třech dnech 1997 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice P-b4
Thierry ze Chartres Tractatus de sex dierum operibus O stvoření světa 2000 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice P-b3
Tertullianus Opera. Pars I. Opera Catholica. Adversus Marcionem 1954 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Tertullianus Opera. Pars II. Opera Montanistica 1954 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Dubský, Josef - Rejzek, Vladimír Španělsko-český slovník Diccionario Espaňol-Checo 1999 Praha LEDA
K-0
Heer, Friedrich Evropské duchovní dějiny
2000 Praha Vyšehrad
K-4
Le Goff, Jacques (ed.) Středověký člověk a jeho svět
1999 Praha Vyšehrad

Rabi Moše ben Majmon (Maimonides) Osm kapitol o lidské duši a mravním konání
2001 Praha Sefer Svazek S-c6
De Libera, Alain Středověká filosofie Byzantská, islámská, židovská a latinská filosofie 2001 Praha OIKOYMENH Dějiny filosofie S-d1
Graeser, Andreas Řecká filosofie klasického období Sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés 2000 Praha OIKOYMENH Dějiny filosofie S-a2
Lambert, Malcolm Středověká hereze
2000 Praha Argo Historické myšlení K-3
Le Goff, Jacques Středověká imaginace
1998 Praha Argo Historické myšlení K-3
Špidlík, Tomáš Živé slovo Denní evangelium 2000 Olomouc Velehrad Dílo Tomáše Špidlíka S-a1
Neumann, Uwe Augustin
1999 Praha Volvox globator Srdce a kříž S-c3
Chenu, Marie-Dominique Tomáš Akvinský
2000 Praha Volvox globator Srdce a kříž S-e3
Wehr, Gerhard Mistr Eckhart
1999 Olomouc Votobia
S-e4
AA.VV. Filosofický slovník
1998 Olomouc Nakladatelství Olomouc
Navrátil
Kléméns Alexandrijský Pobídka Řekům
2001 Praha Herrmann&synové

Polišenský, Josef Komenský, muž labyrintů a naděje
1996 Praha Academia
S-g5
Kybal, Vlastimil M. Matěj z Janova Jeho život, spisy a učení 2000 Brno L.Marek Pontes pragenses S-g5
Machiavelli, Niccolo Úvahy o vládnutí a o vojenství Vladař. Úvahy o umění válečném. Rozpravy o prvních deseti knihách Tita Livia 2001 Praha Argo
S-g2
Aristotelés Rétorika / Poetika
1999 Praha Nakladatelství Petr Rezek
S-a4
Vopěnka, Petr Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci Souborné vydání Rozprav s geometrií 2001 Praha Práh
K-4
Dodds, E.R. Řekové a iracionálno
2000 Praha OIKOYMENH
S-a2
Gilson, Étienne Henry Bytí a někteří filosofové
1997 Praha OIKOYMENH
K-6
Culdautová, Francine Nástin gnostické theologie
1999 Praha OIKOYMENH Dějiny myšlení a kultury S-b5
Hadot, Pierre Plotínos čili prostota pohledu
1993 Praha OIKOYMENH
S-a6
Gadamer, Hans-Georg Idea Dobra mezi Platónem a Aristotelem
1994 Praha OIKOYMENH
S-a3
Ebert, Theodor Sókrates jako pythagorejec a anamnése v Platónově dialogu Faidón
1999 Praha OIKOYMENH
S-a3
Rist, John,M. Stoická filosofie
1998 Praha OIKOYMENH
S-a5
Aristotelés Politika I řecko - česky 1999 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice S-a4
Mulgan,Richard G. Aristotelova politická teorie Úvod do studia politických teorií 1998 Praha OIKOYMENH
S-a4
Havlíček, Aleš (ed.) Platónův dialog Menón Sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 23.-24. Října 1998 2000 Praha OIKOYMENH
S-a3
Havlíček, Aleš (ed.) Platónova Ústava a Zákony Sborník příspěvků z platónského symposia konaného v Praze ve dnech 4. - 5. dubna 1997 1999 Praha OIKOYMENH
S-a3
S. Jan od Kříže Duchovní píseň
2000 Kostelní Vydří Karmelitánské nakladatelství Karmelitánská spiritualita S-g4
Rezková, Petra (ed.) Dialog, vědění, orientace K raným Platónovým dialogům 1992 Praha OIKOYMENH PomFil
Rezek, Petr (ed.) Kosmos a živly
1992 Praha OIKOYMENH PomFil S-a3
Rezek, Petr (ed.) Idea a třetí muž
1993 Praha OIKOYMENH PomFil S-a2
Rezek, Petr (ed.) Spravedlnost jako zdatnost
1996 Praha OIKOYMENH PomFil S-a4
Coreth, Emerich Základy metafyziky
2000 Svitavy Trinitas; Křesťanská akademie, Řím Studium K-6
Ohler, Norbert Umírání a smrt ve středověku
2001 Jinočany H&H
K-3
Huizinga, Johan Podzim středověku
1999 Jinočany H&H
K-3
Novotný, Jiří Basil Veliký a jeho doba Basil Veliký: Moralia 1999 Olomouc Velehrad Prameny spirituality S-c1
Sorabji, Richard Aristotelés - O paměti
1995 Praha Petr Rezek
S-a4
Tugendhat, Ernst - Wolf, Ursula Logicko-sémantická propedeutika
1997 Praha Nakladatelství Petr Rezek
K-6
Gottfried, Martin Úvod do všeobecné metafyziky
1996 Praha Nakladatelství Petr Rezek
K-6
Heinzmann, Richard Středověká filosofie 2. Díl ediční řady Dějiny filosofie 2000 Olomouc Nakladatelství Olomouc
S-d1
Savonarola, Girolamo Útěcha mého putování A poslední meditace nad žalmem Miserere 1998 Praha Krystal OP Thesaurus S-f6
Eco, Umberto Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře
2001 Praha Lidové noviny Utváření Evropy K-3
Órigenés O Písni písní
2000 Praha Herrmann&synové
S-b4
Kovář, František Filosofické myšlení hellenistického židovstva
1996 Praha Herrmann&synové
S-b1
Putna, Martin C. Órigenés z Alexandrie Kapitola z dějin vztahů mezi antikou a křesťanstvím nebo též pokus o pohled do tváře 2001 Praha Torst
S-b4
Wolters, Clifton Oblak nevědění Zásadní dílo středověké mystiky. Do moderní angličtiny přeložil a úvod napsal Clifton Wolters 2000 Praha Pragma
S-e6
Mráz, Milan Smyslové vnímání a čas v Aristotelově filosofii
2001 Praha FÚ AV ČR - FILOSOFIA
S-a4
Platón Prótagoras
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice S-a3
Platón Euthydémos, Menón
1994 Praha OIKOYMENH
S-a3
Platón Gorgias
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice S-a3
Platón Faidros
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice S-a3
Platón Filébos
1994 Praha OIKOYMENH
S-a3
Platón Faidón
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice S-a3
Platón Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice S-a3
Platón Theaitétos
1995 Praha OIKOYMENH
Tom
Platón Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos
1996 Praha OIKOYMENH
S-a3
Platón Listy
1996 Praha OIKOYMENH
S-a3
Platón Ústava
2001 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice S-a3
Platón Alkibiadés I. Alkibiadés II. Hipparchos. Milovníci
1996 Praha OIKOYMENH
S-a3
Platón Zákony
1997 Praha OIKOYMENH
S-a3
Platón Epinomis. Minós. Kleitofón. Pseudoplatonika. Epigramy
1997 Praha OIKOYMENH
S-a3
Filipec, Josef a kol. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost s Dodatkem Ministersva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 2001 Praha Academia
K-0
Courth, Franz Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Faszikel 1a: Ttinität. In der Schrift und Patristik 1988 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Seybold, Michael Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Faszikel 1a: Die Offenbarung. Von der Schrift bis zum Ausgang der Scholastik 1971 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Courth, Franz Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Faszikel 1b: Ttinität. In der Scholastik 1985 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Scheffczyk, Leo Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Der Trinitarische Gott Die Schöpfung Die Sünde. Faszikel 2a: Schöpfung und Vorsehung 1963 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Scheffczyk, Leo Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Faszikel 3a (1.Teil): Urstand, Fall und Erbsünde. Von der Schrift bis Augustinus 1981 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Finkenzeller, Josef Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Faszikel 1a: Die Lehre von der Sakramenten im allgemeinen. Von der Schrift bis zur Scholastik 1980 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Neunheuser, Burkhard Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Faszikel 2: Taufe und Firmung 1983 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Daley, Brian Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Faszikel 7a: Eschatologie. In der Schrift und Patristik 1986 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Ott, Ludwig Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Faszikel 7b: Eschatologie. In der Scholastik 1990 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Courth, Franz Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Faszikel 1c: Trinität. Von der Reformation bis zur Gegenwart 1996 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Courth, Franz Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Faszikel 1d: Christologie. Von der Reformation bis ins 19. Jahrhundert 2000 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Petri, Heinrich Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 2c - Glaube und Gotteserkenntnis. Von der Reformation bis zur Gegenwart 1985 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Ziegenaus, Anton Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Faszikel 3a (2.Teil): Kanon Von der Väterzeit bis zu Gegenwart 1990 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Schäfer, Philipp Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Faszikel 7c (2.Teil): Eschatologie.Trient und Gegenreformation 1984 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Söll, Georg Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 5: Dogma und Dogmenentwicklung 1971 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Escribano-Alberca, Ignacio Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Faszikel 7d: Eschatologie. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart 1987 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Köster, Heinrich Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Faszikel 3c: Urstand, Fall und Erbsünde. Von der Reformation bis zur Gegenwart 1982 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Beumer, Johannes Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 4: Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle 1962 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Palma, José-Martin Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Faszikel 5b: Gnadenlehre. Von der Reformation bis zur Gegenwart 1980 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Finkenzeller, Josef Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Faszikel 1b: Die Lehre von der Sakramenten im allgemeinen. Von der Reformation bis zur Gegenwart 1981 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Ott, Ludwig Handbuch der Dogmengeschichte Band IV:Sakramente. Eschatologie. Faszikel 5: Das Weihesakrament 1969 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Isidor ze Sevilly Etymologiae XVI. Etymologie XVI
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice P-b1
Isidor ze Sevilly Etymologiae I-III. Etymologie I-III
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice P-b1
Jakubka, Jaroslav - Michal, Pavel Zákoník práce 2000 - 2001. Srovnávací bez komentáře 2000 Olomouc ANAG
K-0
Hartmanová, Věra a kolektiv Pravidla českého pravopisu
1999 Olomouc Nakladatelství Olomouc
K-0
Abailard, Peter Sic et Non A Critical Edition 1976 Chicago The University of Chicago Press
P-b3
Jerome Select Letters
1991 Cambridge Harvard University Press The Loeb Classical Library P-b1
PANAGIÓTOPOULOS, IÓANNÉS ANT. SYNEISAKTOI TO ZÉTÉMA TÓN SYNEISAKTÓN STÉN ARCHAIA EKKLÉSIA 2000 Athéna EKDÓSEIS "DIÉGÉSÉ"
S-b5
Rashed, Roshdi Les mathématiques infinitésimales du IXe au Xie siécle Ibn al-Haytham. Volume II 1993 London Al-Furqán Islamic Heritage Foundation

GRÉGORIOS NYSSÉS BIOS; SYGGRAMMATA; DIDASKALIA
1997 Athéna EKDOTIKÉ PARAGÓGÉ: EPTALOFOS A.B.E.E.
P-a4
Pokorný, Martin (ed.) Liber de causis
1999 Praha Rezek
P-b3
Plotínos O klidu
1997 Praha Rezek
S-a6
Plotínos Sestry duše
1995 Praha Rezek
S-a6
Svoboda, Karel Estetika svatého Augustina a její zdroje Aurelius Augustinus: O pořádku - O učiteli 2000 Praha Karolinum
S-c3
Hlobil, Ivo - Petrů, Eduard Humanism and the Early Renaissance in Moravia
1999 Olomouc Votobia
S-g5
Richard ze Svatého Viktora Liber de Verbo incarnato Kniha o vtěleném Slově 2000 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice
Augustinus Opera Confessionum Libri XIII 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina Jiří Šbrt
Augustinus Opera. Pars II,2 Contra Academicos; De beata vita; De ordine; De magistro; De libero arbitrio 1970 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Opera. Pars IV,1 De doctrina christiana; De vera religione 1962 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Opera. Pars V. Questionum in Heptateuchum libri VII; Locutionum in Heptateuchum libri VII; De octo quaestionibus ex Veteri Testamento 1958 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Opera. Pars VII,2 De sermone Domini in Monte libros duos 1967 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Opera. Pars VIII In Iohannis Evangelium tractatus CXXIV 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Opera. Pars X,2 Enarrationes in Psalmos LI - C 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Opera. Pars X,3 Enarrationes in Psalmos CI - CL 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Opera. Pars XI,1 Sermones de Vetere Testamento 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Eusebius (Caesariensis) Werke IV. Band: Gegen Marcell; Uber die kirchliche Theologie; Die Fragmente Marcells 1991 Berlin Akademie Verlag Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte P-a4
Eusebius (Caesariensis) Werke VIII. Band. Die Praeparatio Evangelica. II. Teil: Die Bucher XI bis XV, Register 1983 Berlin Akademie Verlag Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte P-a4
Quasten, Johannes Patrology Volume I. The Beginning of Patristic Literature From the Apostles Creed to Irenaeus
Allen Christian Classics
S-b5
Quasten, Johannes Patrology Volume II. The Ante-Nicene Literature after Irenaeus
Allen Christian Classics
S-b5
Quasten, Johannes Patrology Volume III. The Golden Age of Greek Patristic Literature From the Council of Niceae to the Council of Chalcedon
Allen Christian Classics
S-b5
Quasten, Johannes Patrology Volume IV. The Golden Age of Latin Patristic Literature From the Council of Niceae to the Council of Chalcedon
Allen Christian Classics
S-b5
Liddell, Henry George - Scott, Robert A Greek-English Lexicon With a Revised Supplement 1996 Oxford Oxford University Press
K-1
Lampe, G.W.H.(ed.) A patristic greek lexicon
2000 Oxford Oxford University Press
K-1
Karfíková, Lenka "De esse ad pulchrum esse" Schönheit in der Theologie Hugos von St. Viktor 1998 Turnhout Brepols Bibliotheca Victorina S-e1
Stirnemann, Alfred - Wilflinger, Gerhard (ed.) Syriac dialogue First non-official consultation on dialogue within the Syriac tradition 1994 Vienna PRO ORIENTE
S-c6
Stirnemann, Alfred - Wilflinger, Gerhard (ed.) Syriac dialogue Second non-official consultation on dialogue within the Syriac tradition 1996 Vienna PRO ORIENTE
S-c6
Stirnemann, Alfred - Wilflinger, Gerhard (ed.) Syriac dialogue Third non-official consultation on dialogue within the Syriac tradition 1998 Vienna PRO ORIENTE
S-c6
Stirnemann, Alfred (ed.) La tradition syriaque Troisieme rencontre des Églises de tradition syriaque. Fondation PRO ORIENTE; Mundelein (Illinois), 8-11 juillet 1997 1998 Paris Istina
S-c6
Stirnemann, Alfred (ed.) KOINONIA Premier Colloque ecclésiologique entre théologiens orthodoxes et catholiques. Vienne 1-7 avril 1974 1975 Paris Istina
S-c6
Stirnemann, Alfred - Wilflinger, Gerhard (ed.) Five Vienna consultations between theologians of the Oriental Orthodox Churches and the Roman Catholik Church 1971, 1973, 1976, 1978 and 1988. Selected papers in one volume. 1993 Vienna PRO ORIENTE
S-c6
Averincev,S.S Sofija - Logos Slovar 2001 Kiev Duch i Litera
S-c5
Plotin Über Ewigkeit und Zeit Enneade III,7 1995 Frankfurt am Main Klostermann Klostermann-Texte: Philosophie S-a6
Sokol, Jan (ed.) Mistr Eckhart a středověká mystika
2000 Praha Vyšehrad
S-e4
Scheffczyk, Leo - Ziegenaus, Anton Katholische Dogmatik VI. Band. Die Heilsverwirklichung in der Gnade. Gnadenlehre 1998 Aachen MM
Karfíková
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XVII/4. Sermones II. Fasc. 4
Volumen XVII/4. Sermones II. Fasc. 4
Volumen XVII/4. Sermones II. Fasc. 4 (Sermones LVII-LXI)
2001 Hamburg Felix Meiner Verlag
NICOLAI DE CUSA Opera Omnia
P-d2
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen X/1 Opuscula II. Fasc. I De aequalitate - Vita erat lux hominum 2001 Hamburg Felix Meiner Verlag
P-d2
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XI/1 De beryllo 1988 Hamburg Felix Meiner Verlag
P-d2
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XVIII/2 Sermones III. Fasc. 2 (Sermones CXLI-CLX) 2001 Hamburg Felix Meiner Verlag
P-d2
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen IV Opuscula I De deo abscondito; De quaerendo deum; De filiatione dei; De dato patris luminum; Coniectura de ultimis diebus; De genesi 1959 Hamburg Felix Meiner Verlag
P.Floss
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen V Idiota de sapientia. - Idiota de mente 1983 Hamburg Felix Meiner Verlag
P.Floss
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XIX/2 Sermones IV. Fasc. 2 (Sermones CCXVII-CCXXXI) 2001 Hamburg Felix Meiner Verlag
P-d2
Ioannis Saresberiensis Policraticus I-IV 1993 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Feraboli Simonetta . Matton, Sylvain (ed.) Hermes latinus Tomus IV, pars I. Hermes Trismegistus: De triginta sex decanis; Translatio gallica capitum XXIV-XXV 1994 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Ioannis Saresberiensis Metalogicon
1991 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Klaes, Monica (ed.) Vita sanctae Hildegardis
1993 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Guillelmus de Conchis Opera omnia Tomus I: Dragmaticon Philosophiae; Summa de philosophia in vulgari 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XXII. 130 - 133 In Monte Pessulano et Pisis anno 1308 composita 1998 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Ioannes Scottus seu Eriugena Periphyseon Liber tertius 1999 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
D´Onofrio, Iulius (ed.) Logica antiquioris mediae aetatis I. Excerpta Isagogarum et Categoriarum 1995 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Guillelmus a sancto Theodorico Opera omnia Pars II. Expositio super Cantica Canticorum; Brevis commentatio; Excerpta de libris Beati Ambrosii super Cantica Canticorum; Excerpta ex libris Beati Gregorii super Cantica Canticorum 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XXIII. 106 - 113 Ianue et in Monte Pessulano anno 1308 composita 1998 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Brachtendorf, Johannes Die Struktur des menschlichen Geistes nach Augustinus Selbstreflexion und Erkenntnis Gottes in "De Trinitate" 2000 Hamburg Felix Meiner Verlag GmbH

Hildegarda Bingensis Liber divinorum operum
1996 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Ioannes Scottus seu Eriugena Periphyseon Liber secundus 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Hudry, Francoise (ed.) Hermes latinus Tomus III, pars I. Liber viginti quattuor philosophorum 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Ioannes Scottus seu Eriugena Periphyseon Liber primus 1996 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XX. 106 - 113 In Monte Pessulano et Ianuae annis MCCCIII-MCCCIV composita 1995 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Dove, Mary (ed.) Glossa ordinaria Pars 22: In Canticum Canticorum 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XVIII. 208-212; In civitate Maioricensi anno MCCCXIII composita 1991 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XIV. 128 Ars generalis ultima Lugduni anno MCCCV incepta Pisis anno MCCCVIII ad finem perducta 1986 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XV. 201 - 207 Summa sermonum in civitate Maioricensi annis MCCCXII-MCCCXIII composita 1987 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus IX. 120 - 122 In Monte Pessulano anno MCCCV composita 1981 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Ioannes Scottus Eriugena Expositiones in hierarchiam coelestem
1975 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Ioannes Scottus Eriugena De divina praedestinatione liber
1978 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XII. 123 - 127 Barcinone, in Monte Pessulano, Pisis annis MCCCV-MCCCVIII composita 1984 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Lancel,S. (ed.) Gesta conlationis Carthaginiensis anno 411 Accedit sancti Augustini Breviculus conlationis cum donatistis 1974 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus VI. 156 - 167; Parisiis anno MCCCX composita 1978 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XI. 135 - 141 In Monte Pessulano annis MCCCVIII-MCCCIX composita 1983 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Hildegarda Bingensis Scivias
1978 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Hildegarda Bingensis Scivias Pars III 1978 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XIII. 134 Ars compendiosa Dei in Monte Pessulano anno MCCCVIII composita 1985 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Petrus Abaelardus Opera theologica III. Theologia "Summi boni", Theologia "Scholarium" 1987 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis Karfíková
Raimundus Lullus Opera latina Tomus VII. 168 - 177; Parisiis anno MCCCXI composita 1975 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus X. 114 - 117, 119 In Monte Pessulano anno MCCCIV composita 1982 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Hildegarda Bingensis Epistolarium Pars prima. I-XC 1991 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XVI. 190-200 Opera Viennae Allobrogum, in Monte Pessulano et in civitate Maioricensi annis MCCCXI-MCCCXII composita 1988 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XVII. 76-81. Opera Parisiis anno MCCXCVII-MCCXCIX composita 1989 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Petrus Abaelardus Opera theologica II. Theologia christiana, Theologia scholarium (Recensiones breviores). Accedunt Capitula haeresum Petri Abaelardi 1969 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis Karfíková
Raimundus Lullus Opera latina Supplementum Lullianum Tomus I. Breviculum seu electorium parvum Thomae Migerii (Le Myésier) 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Gregorius Magnus In Canticum Canticorum In librum primum Regum
Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera XIII,1 De diversis quaestionibus ad Simplicianum 1970 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Boethius, A.M. Philosophiae consolatio
1984 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera XIII,2 De fide …; Enchiridion ad Laurentium…; De catechizandis…; Sermo ad catechumenos…; Sermo de disciplina…; Sermo de utilitate…; Sermo de excidio…; De hae 1969 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Gryson, R. (ed.) Scripta Arriana latina. Pars I Collectio veronensis; Scholia in concilium Aquileiense; Fragmenta in Lucam rescripta; Fragmenta theologica rescripta 1982 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Gregorius Magnus Homiliae in Hezechihelem prophetam
1971 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Hilarius Pictaviensis Opera, Pars II,1 De Trinitate Praefatio; Libri I - VII 1979 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Hilarius Pictaviensis Opera, Pars II,1 De Trinitate Libri VIII-XII; Indices + 12 microfiches 1980 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera. Pars XIII/2 De diversis quaestionibus octoginta tribus. De octo Dulcitii quaestionibus 1975 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera. Pars XIII/3 Quaestiones evangeliorum cum appendice Quaestionum XVI in Matthaeum 1980 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Prudentius, Aurelius Clemens Carmina
1966 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Isidorus Hispalensis Sententiae
1998 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Hieronymus S.Hieronymi presbyteri opera. Pars I,1 Pars I. Opera exegetica 1. Hebraice quaestiones in libro Geneseos; Liber interpretationis hebraicorum nominum. Commentarioli in Psalmos; Commentarius in Ecclesiasten 1959 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera. Pars XIV,1 De civitate Dei. Libri I-X 1955 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera. Pars XIV,2 De civitate Dei. Libri XI-XXII 1955 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera. Pars XV,3 Contra adversarium legis et prophetarum. Commonitorium Orosii et sancti Aurelii Augustini contra Priscillianistas et Origenistas 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Boethius, A.M. Anicii Manlii Severini Boethii opera. Pars II De arithmetica 1999 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Gregorius Magnus S.Gregorii Magni Opera. Moralia in Iob. Libri I-X 1979 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Gregorius Magnus S.Gregorii Magni Opera. Moralia in Iob. Libri XXIII-XXXV 1985 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus VIII. 178 - 189; Parisiis anno MCCCX composita 1980 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Brachtendorf, Johannes Gott und sein Bild Augustinus De Trinitate im Spiegel gegenwärtiger Forschung 2000 Paderborn Verlag Ferdinand Schoning

Hieronymus Opera, Pars I,2 Pars I - Opera exegetica 2 - Commentariorum in Esaiam Libri I-XI 1963 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Hieronymus Opera, Pars I,2 A Pars I - Opera exegetica 2 A - Commentariorum in Esaiam Libri XII - XVIII; In Esaia paruula adbreviatio 1963 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Hieronymus Opera, Pars I,3 Pars I - Opera exegetica 3 - In Hieremiam Libri VI 1960 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Hieronymus Opera, Pars I,6 Pars I - Opera exegetica 6; Commentarii in prophetas minores - Osee, Ioelem, Amos, Abdiam, Ionam, Michaeam 1969 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Hieronymus Opera, Pars I,6 A Pars I - Opera exegetica 6; Commentarii in prophetas minores - Naum, Abacuc, Sophoniam, Aggaeum, Zachariam, Malachiam 1970 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Hieronymus Opera, Pars I,7 Pars I - Opera exegetica 7 - Commentariorum in Matheum Libri IV 1969 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Hieronymus Opera, Pars II Pars II - Opera homiletica - Tractatus sive homiliae in Psalmos, In Marci Evangelium aliaque varia argumenta 1958 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Hieronymus Opera, Pars III,I Pars III - Opera polemica 3 - Contra Rufinum 1982 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Hieronymus Opera, Pars III,3 Pars III - Opera polemica 3 - Contra Iohannem 1999 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Aachen bis Beetelordenskirchen 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
K-1
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Bettlerwesen bis Codex von Valencia 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
K-1
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Codex Wintoniensis bis Erziehungs- und Bildungswesen 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
K-1
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Erzkanzler bis Hiddensee 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
K-1
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Hiera-Mittel bis Lukanien 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
K-1
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Lukasbilder bis Plantagenet 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
K-1
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Planudes bis Stadt (Rus´) 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
K-1
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Stadt (Byzantinisches Reich) bis Werl 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
K-1
Avella-Widhalm, G. - Lutz, L. - Mattejiet, R. - Mattejiet, U (ed.) Lexikon des Mittelalters Werla bis Zypresse Register 1999 Stuttgart Verlag J.B. Metzler
K-1
Suchla, Beate Regina (ed.) Corpus Dionysiacum De Divinis nominibus 1990 Berlin Walter de Gruyter Corpus Dionysiacum
Heil, Günter (ed.) Corpus Dionysiacum II
1991 Berlin Walter de Gruyter Corpus Dionysiacum
Engels, Lodewijk J. Neues Handbuch der Literaturwissenschaft Spătantike mit einem Panorama der byzantinischen Literatur 1997 Wiesbaden AULA - Verlag GmbH Neues Handbuch der Literaturwissenschaft Šubrt
John of St. Thomas Outlines of Formal Logic
1975 Milwaukee, Wisconsin Marquette University Press Medieval Philosophical Texts in Translation Dvořák
Hildegarda Bingensis Liber vite meritorum
1995 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Georges, Karl Ernst Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch
1998 Hannover Hahnsche Buchhandlung
K-0
Georges, Karl Ernst Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch
1998 Hannover Hahnsche Buchhandlung
K-0
Rahlfs, Alfred (ed.) Septuaginta Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes 1979 Stuttgart Deutsche Bibelgesellschaft
P-a1
Hieronymus Opera, Pars III,2 Pars III - Opera polemica 2 - Dialogus adversus pelagianos 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen I Contra Eunomium, pars prior - Liber I et II (Vulgo I et XII B) 1960 Leiden E.J.Brill
P-a4
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen II Contra Eunomium, pars altera - Liber III (Vulgo III - XII); Refutatio confessionis Eunomii (Vulgo lib.II) 1960 Leiden E.J.Brill
P-a4
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen III, Pars II Opera dogmatica minora, pars II 1987 Leiden E.J.Brill
P-a4
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen III, Pars IV Opera dogmatica minora, pars IV - Oratio catechetica 1996 Leiden E.J.Brill
P-a4
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen V In Inscriptiones Psalmorum, In Sextum Psalmum, In Ecclesiasten Homiliae 1986 Leiden E.J.Brill
P-a4
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen VI In Canticum Canticorum 1986 Leiden E.J.Brill
P-a4
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen VII, Pars I De vita Moysis 1991 Leiden E.J.Brill
P-a4
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen VII, Pars II De oratione dominica; De beatitudinibus 1992 Leiden E.J.Brill
P-a4
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen VIII, Pars I Opera ascetica 1986 Leiden E.J.Brill
P-a4
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen VIII, Pars II Epistulae 1998 Leiden E.J.Brill
P-a4
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen IX Sermones, Pars I 1992 Leiden E.J.Brill
P-a4
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen X, Tomus 1 Sermones, Pars II 1990 Leiden E.J.Brill
P-a4
Gregorius Nyssenus Opera, Volumen X, Tomus 2 Sermones, Pars III 1996 Leiden E.J.Brill
P-a4
Vasoli, Cesare Quasi sit deus Studi su Marsilio Ficino 1999 Lecce Contre Attraverso la storia Karfíková
Marsilio Ficino El libro dell´amore
1987 Firenze Leo S. Olschki Instituto nazionale di studi sul rinascimento - Studi e testi
Mann, Fredhelm Lexicon Gregorianum Worterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band I: ABARÉS - AÓROS 1999 Leiden Brill
P-a1
Mann, Fredhelm Lexicon Gregorianum Worterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band II: BABAI - DÓROFORIA 2000 Leiden Brill
P-a1
Matthaeus ab Aquasparta Quaestiones De fide et De cognitione
1957 Florentia Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Matthaeus ab Aquasparta Quaestiones disputatae De Incarnatione et de lapsu; Aliaeque selectae De Christo et de Eucharistia
1957 Florentia Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Petrus Iohanis Olivi Quaestiones in secundum librum Sententiarum Volumen I. - Quaestiones 1-48 1922 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Petrus Iohanis Olivi Quaestiones in secundum librum Sententiarum Volumen II. - Quaestiones 49-71. 1924 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Petrus Iohanis Olivi Quaestiones in secundum librum Sententiarum Volumen III. - Quaestiones 72-118. 1926 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Matthaeus ab Aquasparta Quaestiones disputatae De gratia
1935 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Alexander de Halles Glossa in quator libros Sententiarum Petri Lombardi I. - In librum primum 1951 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Alexander de Halles Glossa in quator libros Sententiarum Petri Lombardi II. - In librum secundum 1952 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Alexander de Halles Glossa in quator libros Sententiarum Petri Lombardi III. - In librum tertium 1954 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Alexander de Halles Glossa in quator libros Sententiarum Petri Lombardi IV. - In librum quartum 1957 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Matthaeus ab Aquasparta Quaestiones disputatae De productione rerum et De providentia
1956 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Matthaeus ab Aquasparta Quaestiones disputatae De anima separata, De anima beata, De ieiunio et De legibus
1959 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Alexander de Halles Quaestiones disputatae "Antequam esset frater" I. - Quaestiones 1-33 1960 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Alexander de Halles Quaestiones disputatae "Antequam esset frater" II. - Quaestiones 34-59 1960 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Alexander de Halles Quaestiones disputatae "Antequam esset frater" III. - Quaestiones 60-68 1960 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
S. Bonaventura Sermones dominicales
1977 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Petrus Lombardus Sententiae in IV libris distinctae Tom. I, Pars I Prolegomena 1971 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Spicilegium Bonaventuarianum P-b5
Petrus Lombardus Sententiae in IV libris distinctae Tom. I, Pars II Liber I et II 1971 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Spicilegium Bonaventuarianum P-c1
Petrus Lombardus Sententiae in IV libris distinctae Tomus II. Liber III et IV 1981 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Spicilegium Bonaventuarianum P-c1
S. Bonaventura Opera omnia Commentaria in quator libros Sententiarum magistri Petri Lombardi. Tomus I. In primum librum Sententiarum 1882 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia P-c4
S. Bonaventura Opera omnia Commentaria in quator libros Sententiarum magistri Petri Lombardi. Tomus II. In secundum librum Sententiarum 1885 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia P-c4
S. Bonaventura Opera omnia Commentaria in quator libros Sententiarum magistri Petri Lombardi. Tomus III. In tertium librum Sententiarum 1887 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia P-c4
S. Bonaventura Opera omnia Commentaria in quator libros Sententiarum magistri Petri Lombardi. Tomus IV. In quartum librum Sententiarum 1889 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia P-c4
S. Bonaventura Opera omnia Indices in tomos I.-IV. Operum omnium 1891 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia P-c4
S. Bonaventura Opera omnia Commentarii in sacram Scripturam 1893 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia P-c4
S. Bonaventura Opera omnia Commentarius in Evangelium s. Lucae 1895 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia P-c4
S. Bonaventura Opera omnia Opuscula varia ad theologiam mysticam et Res ordinis fratrum minorum spectatia 1898 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia P-c4
S. Bonaventura Opera omnia Sermones de Tempor, de Sanctis, de B. Virgine Maria et de Diversis 1901 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia P-c4
S. Bonaventura Opera omnia Operum omnium complementum 1902 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia P-c4
Malingrey, Anne-Marie La littérature grecque chrétienne
1996 Paris Cerf Initiations aux peres de l´église S-b6
Moreschini, Claudio - Norelli, Enrico Histoire de la littérature chrétienne grecque et latine 1. De Paul a l´ere de Constantin 2000 Geneve Labor et Fides
S-b6
Van Riet S. (ed.) Avicenna latinus Liber quartus naturalium. De actionibus et passionibus qualitatum primarum 1989 Louvain-la-Neuve E. Peeters
P-b4
Hissete, Roland Averrois opera. Series B. Averroes latinus XII Commentum medium super libro Peri Hermeneias Aristotelis. Translatio Wilhelmo de Luna atributa 1996 Louvain E. Peeters Corpus philosophorum medii aevi P-b4
Kilwardby, Robert De ortu scientiarum
1976 London The British Academy Auctores Britannici Medii aevi P-c1
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XVII,1 Part One 1993 Leuven Peeters
S-c0
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXXI Papers presented at the Twelfth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1995. Pereaching, Second Cetury, Tertullian to Arnobius, Egypt before Nicaea 1997 Leuven Peeters
S-c0
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXXII Papers presented at the Twelfth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1995. Athanasius and his opponents, Cappadocian Fathers, other Greek writers after Nicaea 1997 Leuven Peeters
S-c0
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXXIII Papers presented at the Twelfth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1995. Augustine and his Opponents, Jerome, other Latin Fathers after Nicaea, Orientalia. With Index Patrum and Table of Contents of Vols. XXIX-XXXIII 1997 Leuven Peeters
S-c0
Wiles,M.F. - Yarnold,E.J. (ed.) + Parvis,P.M. Studia Patristica Vol. XXXIV Papers presented at the Thirteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1999. Historica, Biblica, Theologica et Philosophica 2001 Leuven Peeters
S-c0
Wiles,M.F. - Yarnold,E.J. (ed.) + Parvis,P.M. Studia Patristica Vol. XXXV Papers presented at the Thirteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1999. Ascetica, Gnostica, Liturgica, Orientalia 2001 Leuven Peeters
S-c0
Wiles,M.F. - Yarnold,E.J. (ed.) + Parvis,P.M. Studia Patristica Vol. XXXVI Papers presented at the Thirteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1999. Critica et Philologica, Nachleben, First Two Centuries, Tertullian to Arnobius, Egypt before Nicaea, Athanasius and his Opponents 2001 Leuven Peeters
S-c0
Wiles,M.F. - Yarnold,E.J. (ed.) + Parvis,P.M. Studia Patristica Vol. XXXVII Papers presented at the Thirteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1999. Cappadocian Writers, Other Greek Writers 2001 Leuven Peeters
S-c0
Wiles,M.F. - Yarnold,E.J. (ed.) + Parvis,P.M. Studia Patristica Vol. XXXVIII Papers presented at the Thirteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1999. St Augustine and his Opponents, Other Latin Writers. With Index Auctorum and Table of Contents of Vols. XXXIV-XXXVIII 2001 Leuven Peeters
S-c0
Ordine, Nuccio (ed.) Giordano Bruno - Opere complete
1999 Roma - Torino Lexis Progetti - Nino Aragno Classici del pensiero europeo
Pospíšil, Ctirad Václav (ed.) Františkánské prameny
1999 Olomouc Matice cyrilometodějská

Nestle, Erwin - Aland, Kurt (ed.) Novum Testamentum Graece
1993 Stuttgart Deutsche Bibelgesellschaft
P-a1
Isidor ze Sevilly Etymologiae XIII-XV. Etymologie XIII-XV
2001 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice P-b1
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XIX. 86-91; Parisiis, Barcinonae et in civitate Maioricensi annis MCCXCIX-MCCC composita 1993 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Gregorius Magnus S.Gregorii Magni Opera. Moralia in Iob. Libri XI-XXII 1979 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series latina P-0
Novotný, Josef (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 3. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXVII 1972 Praha Academia
C-2
Novotný, Josef (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 4/1. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXVIII/1 1979 Praha Academia
C-2
Novotný, Josef (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 4/2. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXVIII/2 1979 Praha Academia
C-2
Kopecký, Milan (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 5. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 5 (XXIX) 1983 Praha Academia
C-2
Kopecký, Milan (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 6. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského 6 (XXX) 1985 Praha Academia
C-2
Kopecký, Milan (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 7. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXI 1987 Praha Academia
C-2
Kopecký, Milan (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 8. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXII 1989 Praha Academia

Kopecký, Milan (ed.) Acta Comeniana Revue Internationale des Etudes Comeniologiques 9. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXIII 1991 Praha Academia
C-2
Bečková, Marta (ed.) Acta Comeniana Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius; International Review of Comenius Studies 10. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXIV 1993 Praha Filosofický ústav Akademie věd ČR
C-2
Bečková, Marta (ed.) Acta Comeniana Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit; International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History 11. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXV 1995 Praha FILOSOFIA
C-2
Bečková, Marta (ed.) Acta Comeniana Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit; International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History 12. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXVI 1997 Praha FILOSOFIA
C-2
Bečková, Marta (ed.) Acta Comeniana Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit; International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History 13. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXVII 1999 Praha FILOSOFIA

Bečková, Marta (ed.) Acta Comeniana Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit; International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History 14. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXVIII 2000 Praha FILOSOFIA
C-2
Grosseteste, Robert De cessatione legalium
1986 London The British Academy Auctores Britannici Medii aevi P-c1
Kilwardby, Robert On Time and Imagination De Tempore. De Spiritu Fantastico 1987 Oxford The British Academy Auctores Britannici Medii aevi Matula
Kilwardby, Robert On Time and Imagination Part 2. Introduction and Translation 1993 Oxford The British Academy Auctores Britannici Medii aevi Matula
Guilelmus Guarra, Ioannes Duns Scotus, Petrus Aureoli Quaestiones disputatae de Immaculatata Conceptione Beatae Mariae Virginis
1904 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Gonsalvus Hispanus Quaestiones disputatae et de Quodlibet
1935 Florentia Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Guillelmus Alnwick Quaestiones disputatae et de esse inteligibili et de Quodlibet
1937 Florentia Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Thomas de Rossy, Andreas de Novo Castro, Petrus de Candia et Franciscus de Armin Tractatus quattor de Immaculatata Conceptione B. Mariae Virginis
1954 Florentia Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Guillelmus de Militona Quaestiones de sacramentis I. Tractatus I-III 1961 Florentia Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Guillelmus de Militona Quaestiones de sacramentis II. Tractatus IV-VI 1961 Florentia Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-c1
Petrus Ioannes Olivi Quaestiones de Incarnatione et Redemptione, Quaestiones de virtutibus
1981 Grottaferrata (Romae) Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Ioannes Pecham Quodlibeta quatuor
1989 Grottaferrata (Romae) Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-c1
Roger Marston Quodlibeta quatuor
1994 Grottaferrata (Romae) Quaracchi Bibliotheca franciscana scholastica medii aevi P-b5
Ciceri, Antonio Petri Iohannis Olivi Opera Censimento dei manoscritti 1999 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Collectio Oliviana P-c1
Petrus Iohannes Olivi Expositio in Canticum Canticorum
1999 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Collectio Oliviana P-c1
Petrus Iohannes Olivi Quaestiones circa matrimonium Editio prima et Commentarius Theologicus 2001 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Collectio Oliviana P-c1
Russo, Renato La metodologia del sapere nel sermone di s. Bonaventura "Unus est magister vester Christus"
1982 Grottaferrata (Romae) Quaracchi (Ad claras aquas) Spicilegium Bonaventurianum P-b5
Floss, Pavel Mikuláš Kusánský Život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika 2001 Praha Vyšehrad Reflexe P.Floss
Hissete, Roland Enquete sur les 219 articles condamnés a Paris le mars 1277
19977 Louvain Publications universitaires Philosophes médiévaux P-c1
Grosseteste, Robert De decem mandatis
1987 London The British Academy Auctores Britannici Medii aevi P-c1
Alexander Nequam Speculum Speculationum
1988 London The British Academy Auctores Britannici Medii aevi P-c2
. Velký slovník anglicko - český, česko - anglický Lingea Lexicon 2002 1997-2001 Praha Lingea
K-2
. Velký slovník německo - český, česko - německý Lingea Lexicon 2002 1997-2001 Praha Lingea
K-2
. Slovník francouzsko český - česko francouzský
2002 Praha Landi Multimedia ČR
K-2
. Slovník italsko český - česko italský
2002 Praha Landi Multimedia ČR

Maximus Confessor Maximi Confessoris Opera Quaestiones ad Thalassium. I. Questiones I-LV una cum latina interpretatione Ioannis Scotti Eriugenae iuxta posita 1980 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Graeca P-0
Maximus Confessor Maximi Confessoris Opera Quaestiones et dubia 1982 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Graeca P-0
Maximus Confessor Maximi Confessoris Opera Ambigua ad Iohannem iuxta Ioahannis Scotti Eriugenae latinam interpretationem 1988 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Graeca P-0
Maximus Confessor Maximi Confessoris Opera Quaestiones ad Thalassium. II. Questiones LVI-LXV una cum latina interpretatione Ioannis Scotti Eriugenae iuxta posita 1990 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Graeca P-0
Maximus Confessor Maximi Confessoris Opera Opuscula exegetica. Expositio In Psalmum LIX. Expositio Orationis Dominicae 1991 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Graeca P-0
Maximus Confessor Maximi Confessoris Opera Liber asceticus 2000 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Graeca P-0
Cassiodorus Magni Aurelii Cassiodori senatoris opera. Pars II,1. Expositio Psalmorum I-LXX 1958 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Latina P-0
Cassiodorus Magni Aurelii Cassiodori senatoris opera. Pars II,2. Expositio Psalmorum LXXI-CL 1958 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Latina P-0
Gregorius Magnus S.Gregorii Magni Opera. Registrum Rpistularum, Libri VIII-XIV 1982 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Latina P-0
Guillelmus a Santcto Theodorico Guillelmi a Santcto Theodorico Opera Omnia Pars I. Expositio super Epistolam ad Romanos 1989 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Hildegarda Bingensis Epistolarium Pars tertia. CCLI-CCCXC 2001 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XXI. 92-96 In civitate Maioricensi anno MCCC composita 2000 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Robert Grosseteste Opera Roberti Grosseteste Lincolniensis Volumen primum. Expositio in Epistolam Sancti Pauli ad Galatas; Glossarum in Sancti Pauli Epistolas fragmenta; Tabula 1995 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Bos,G. - Burnett,Ch. - Charmasson,T. - Kunitzsch,P. -Lelli,F. -Lucentini,P.(ed.) Hermes latinus Tomus IV, pars IV. Hermetis Trismegisti Astrologica et Divinatoria 2001 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Ioannes Scottus seu Eriugena Periphyseon Liber quartus 2000 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis Karfíková
Hrabanus Maurus Expositio in Matthaeum (I-IV) 2000 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Hrabanus Maurus Expositio in Matthaeum (V-VIII) 2000 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Hugo de Sancto Victore Opera Tomus I. De Archa Noe. Libellus de formatione arche 2001 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Hugo de Sancto Victore Opera De Archa Noe. Libellus de formatione arche. Figurae 2001 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Petrus Abaelard Opera theologica IV. Scito te ipsum 2001 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis Karfíková
Berthold von Moosburg Expositio super Elementationem theologicam Procli Prologus. Propostiones 1-13 1984 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Berthold von Moosburg Expositio super Elementationem theologicam Procli Propostiones 14-34 1986 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Berthold von Moosburg Expositio super Elementationem theologicam Procli Propostiones 35-65 2001 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Dietrich von Freiberg Opera omnia Tomus III. Schriften zur Naturphilosophie und Metaphysik 1983 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Dietrich von Freiberg Opera omnia Tomus IV. Schriften zur Naturwissenschaft. Briefe 1985 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 1 1989 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 2, Tractatus 1-4 1987 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 4, Tractatus 1-2,7 1987 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Robert Kilwardby Quaestiones in librum tertium Sententiarum Teil 1: Christologie 1982 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt P-c1
Iohannes Buridanus Quaestiones in Praedicamenta
1983 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt P-c3
Robert Kilwardby Quaestiones in librum tertium Sententiarum Teil 2: Tugendlehre 1985 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt P-c1
Robert Kilwardby Quaestiones in librum primum Sententiarum
1986 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt P-c1
Robert Kilwardby Quaestiones in librum secundum Sententiarum
1992 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt P-c1
Robert Kilwardby Quaestiones in librum quartum Sententiarum
1993 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt P-c1
Robert Kilwardby Quaestiones in quattuor libros Sententiarum Appendix. Tabula ordine alphabeti contexta (cod. Worcester F 43) 1995 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt P-c1
Nicole Oresme Quaestiones super De generatione et corruptione
1996 München Bayerische Akademie der Wissenschaften Veröffentlichungen der Komission für die Herausgabe ungedruckter Texte aus der mittelalterichen Geistwelt P-c2
Siger de Brabant Les Quaestiones super librum De causis
1972 Louvain Publications universitaires Philosophes médiévaux P-c1
Siger de Brabant Quaestiones in tertium De anima. De anima intellectiva. De aeternitate mundi
1972 Louvain Publications universitaires Philosophes médiévaux P-c1
Iohannes Buridanus Tractatus de consequentis
1976 Louvain Publications universitaires Philosophes médiévaux P-d1
Siger de Brabant Quaestiones in Metaphysicam
1981 Louvain Publications universitaires Philosophes médiévaux P-c1
Siger de Brabant Quaestiones in Metaphysicam
1983 Louvain Publications universitaires Philosophes médiévaux P-c1
Jean Buridan Le Traité de l´ame De prima lectura 1991 Louvain Peeters Philosophes médiévaux P-c3
Nicolai Oresme Expositio et Quaestiones in Aristotelis De anima
1995 Louvain Peeters Philosophes médiévaux P-c3
Ioannes Buridanus Expositio et Quaestiones in Aristotelis De caelo
1996 Louvain Peeters Philosophes médiévaux P-c3
Patar, Benoit (ed.) Expositio et Quaestiones in Aristotelis Physicam ad Albertum de Saxonia attributae Tome I. Introduction 1999 Louvain Peeters Philosophes médiévaux P-c1
Patar, Benoit (ed.) Expositio et Quaestiones in Aristotelis Physicam ad Albertum de Saxonia attributae Tome II. Quaestiones (Liber I - Liber III) 1999 Louvain Peeters Philosophes médiévaux P-c1
Patar, Benoit (ed.) Expositio et Quaestiones in Aristotelis Physicam ad Albertum de Saxonia attributae Tome III. (Liber IV - Liber VIII) 1999 Louvain Peeters Philosophes médiévaux P-c1
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die lateinischen Werke. Erster Band: Prologi. Expositio libri Genesis. Liber parabolarum Genesis 1988 Stuttgart W.Kohlhammer
P-d3
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die lateinischen Werke. Zweiter Band: Expositio libri Exodi. Sermones et lectiones super Ecclesiastici cap. 24. Expositio libri Sapientiae. Expositio Cantici Canticorum cap. 1,6 1992 Stuttgart W.Kohlhammer
P-d3
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die lateinischen Werke. Dritter Band: Expositio Sancti Evangelii secundum Iohannem 1994 Stuttgart W.Kohlhammer
P-d3
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die lateinischen Werke. Vierter Band: Sermones 1987 Stuttgart W.Kohlhammer
P-d3
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die lateinischen Werke. Fünfter Band: Acta echardiana. Mag. Echardi Responsio ad articulos sibi impositos de scriptis et dictis suis. 5.-8. Lieferung (s.241-520) 2000 Stuttgart W.Kohlhammer
P-d3
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die deutschen Werke. Erster Band: Predigten 1986 Stuttgart W.Kohlhammer
P-d3
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die deutschen Werke. Zweiter Band: Predigten Zweiter Band 1988 Stuttgart W.Kohlhammer
P-d3
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die deutschen Werke. Dritten Band: Predigten Dritten Band 2000 Stuttgart W.Kohlhammer
P-d3
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die deutschen Werke. Fünfter Band: Traktate 1987 Stuttgart W.Kohlhammer
P-d3
Steer, Georg - Sturlese, Loris (ed.) Lectura Eckhardi Predigten Meister Eckharts von Fachgelehrten gelesen und gedeutet 1998 Stuttgart W.Kohlhammer
P-d3
Richard de Saint-Victor Épitre a Séverin sur la charité. Les quatre degrés de la violente charité
1955 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age P-b4
Jean de Ripa Determinationes
1957 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age P-b5
Richard de Saint-Victor Liber exceptionum
1958 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age P-b4
Jean de Ripa Lectura super primum sententiarum Prologi. Quaestiones I & II 1961 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age P-b5
Jean de la Rochelle Tractatus de divisione multiplici potentiarum animae
1964 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age P-c1
Jean de Ripa Quastio de gradu supremo
1964 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age P-b5
Thomas Gallus Commentaires du Cantique des Cantiques
1967 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age P-b4
Richard de Saint-Victor Opuscules théologiques
1967 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age P-b4
Jean de Ripa Lectura super primum sententiarum Prologi. Quaestiones ultimae 1970 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age P-b5
Achard de Saint-Victor Sermons inédits
1970 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age P-b4
Guillaume de Conches Glosae in iuvenalem
1980 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age P-b5
Jean de la Rochelle Summa de anima
1995 Paris J.Vrin Textes philosophiques du moyen age P-b5
Guillaume de Saint-Thierry Deux traités de l´amour de dieu De la contemplation de dieu. De la nature et de la dignité de l´amour 1953 Paris J.Vrin Bibliotheque des textes philosophiques P-b4
Guillaume de Saint-Thierry Deux traités sur la foi Le miror de la foi. L´énigme de la foi 1959 Paris J.Vrin Bibliotheque des textes philosophiques P-b4
Guillaume de Saint-Thierry Meditativae orationes
1934 rep. Paris J.Vrin Bibliotheque des textes philosophiques P-b3
Guillaume de Saint-Thierry Un traité de la vie solitaire. Lettre aux freres du Mont-Dieu 1946 Paris J.Vrin Études de philosophie médiévale P-b5
Jean de Ripa Conclusiones
1957 Paris J.Vrin Études de philosophie médiévale P-b5
Alexandre d´Aphrodise De fato ad imperatores Version de Guillaume de Moerbeke 1963 Paris J.Vrin Études de philosophie médiévale P-c1
Georges Gémiste Pléthon Oracles chaldaiques Recension de Georges Gémiste Pléthon 1995 Paris J.Vrin Corpus philosophorum medii aevi - philosophi byzantini P-d5
Jean Buridan Sophismes
1993 Paris J.Vrin Sic et non S-e5
S. Eusebius Hieronymus Opera (Sect. I Pars I) Epistularum pars I: Epistulae I-LXX 1996 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum P-b1
S. Eusebius Hieronymus Opera (Sect. I Pars II) Epistularum pars II: Epistulae LXXI-CXX 1996 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum P-b1
S. Eusebius Hieronymus Opera (Sect. I Pars III) Epistularum pars III: Epistulae CXXI-CLIV 1996 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum P-b1
S. Eusebius Hieronymus Opera (Sect. I Pars IV) Epistularum. Indices et addenda 1996 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum P-b1
Marius Victorinus Opera Pars I. Opera theologica 1971 Wienna Hoelder-Pichler-Tempsky Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum P-b2
Marius Victorinus Liber de definitionibus Eine spätantike Theorie der Definition und des Definierens 1997 Frankfurt am Main Peter Lang Studien zur klassischen Philologie P-b1
Alexander von Aphrodisias Über das Schicksal
1995 Berlin Akademie Verlag Collegia P-a4
Boethius A.M.S. Die Theologischen Traktate Lateinisch-deutsch 1988 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-b1
Van Riet S. (ed.) Avicenna latinus Liber de philosophia prima sive scientia divina V-X (traduction latine médiévale) 1980 Louvain E. Peeters
P-b4
Van Riet S. (ed.) Avicenna latinus Liber de philosophia prima sive scientia divina I-X. Lexiques 1983 Louvain E. Peeters
P-b4
Caramuel y Lobkowitz, Juan Praecursor logicus complectens grammaticam audacem
1989 Stuttgart Frommann-Holzboog
Dvořák
Fracastoro, Girolamo L´anima Noc testo a fronte 1999 Firenze Casa editrice le lettere Il nuovo melograno P-d4
Meuthen,E. - Hallauer,H. (ed.) Acta Cusana Quellen zur Lebengeschichte des Nikolaus von Kues. Band I Lieferung 4: Literatur und Register zu Band I 2000 Hamburg Felix Meiner
P-d2
Mann, Fredhelm Lexicon Gregorianum Wörterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band III: EAR - HEÓSFOROS 2001 Leiden Brill
P-a1
Dorival, Gilles - Le Boulluec, Alain Origeniana sexta Origene et la Bible / Origen and the Bible. Actes du Colloquium Origenianum Sextum. Chantilly, 30 aout - 3 septembre 1993 1995 Leuven University press Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium Navrátil
Alviar, José Klesis The theology of the christian vocation according to Origen 1993 Kill lane, Blackrock Four courts press

Pottier, Bernard Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse Etude systématique du "Contre Eunome" avec traduction inédite des extraits d´Eunome 1994 Bruxelles Culture et vérité
S-c2
Kelly, J.N.D. Jerome His Life, Writings, and Controversies 2000


Šubrt
Williams, Daniel H. Ambrose of Milan and the End of the Nicene-Arian Conflicts
1995 Oxford Clarendon press The Oxford early christian studies S-c2
Brisson, Luc Introduction a la philosophie du mythe I. Sauver les mythes 1996 Paris Vrin Essais d´art de philosophie K-5
Jamme, Christoph Introduction a la philosophie du mythe II. Époque moderne et contemporaine 1996 Paris Vrin Essais d´art de philosophie K-5
Pospíšil, Ctirad Václav Soteriologie a teologie kříže Bonaventury z Bagnoregia
2002 Brno L.Marek Pontes pragenses S-e2
Isidor ze Sevilly Etymologiae XVIII. Etymologie XVIII
2002 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice P-b1
Jung, C.G. Výbor z díla. Svazek VI. Představy spásy v alchymii (psychologie a alchymie II) 2000 Brno Nakladatelství Tomáše Janečka
K-6
Haage, Bernard Dietrich Středověká alchymie Od Zósima k Paracelsovi 2001 Praha Vyšehrad
K-5
Hayoun, Maurice-Ruben Židovské osvícenství mezi Córdobou a Berlínem (I)
1998 Praha Volvox globator Katarze S-c6
Jáchim, František Tycho Brahe Hvězdářova odysea z Dánska do Čech 2000 Praha Eminent
S-g2
Soušek, Zdeněk (ed.) Knihy tajemství a moudrosti I. Mimobiblické židovské spisy: Pseudoepigrafy 1998 Praha Vyšehrad
S-a1
Soušek, Zdeněk (ed.) Knihy tajemství a moudrosti II. Mimobiblické židovské spisy: Pseudoepigrafy 1998 Praha Vyšehrad
S-a1
Soušek, Zdeněk (ed.) Knihy tajemství a moudrosti III. Mimobiblické židovské spisy: Pseudoepigrafy 1999 Praha Vyšehrad
S-a1
Davyová, Marie-Madeleine (ed.) Encyklopedie mystiky I
2000 Praha Argo
K-5
Davyová, Marie-Madeleine (ed.) Encyklopedie mystiky II
2001 Praha Argo
K-5
Brown, Peter Tělo a společnost Muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství 2000 Brno CDK
K-3
Lawrence, Hugh Dějiny středověkého mnišství
2001 Brno Vyšehrad
K-3
Zástěrová, Bohumila a kol. Dějiny Byzance
1992 Praha Academia
S-c5
Curtius, Ernst Robert Evropská literatura a latinský středověk
1998 Praha Triáda Paprsek K-4
Macek, Josef Víra a zbožnost jagellonského věku
2001 Praha Argo
K-3
Kranz, Gisbert Augustin Život a působení 1998 Kostelní Vydří Karmelitánské nakladatelství
S-c3
Aurelius Augustinus O lži a jiné úvahy
2000 Třebíč Akcent
S-c3
Karlsson, Blanka (ed.) Finspongský rukopis Jana Amose Komenského Dosud neznámý anonymní rukopis Komenského předmluvy Europae lumina a Dedikace třem královstvím nalezený ve švédském Norrköpingu 2000 Brno L.Marek Pontes pragenses S-g5
Vítek, Tomáš Empedoklés I./ Studie 2001 Praha Hermann & synové
S-a2
Dinzelbacher, Peter Bernard von Clairvaux Leben und Werk des beruhmten Zisterziensers 1998 Darmstadt Wissenschftliche Buchgesellschaft
S-d6
Filón Alexandrijský O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží.
2001 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice P-a2
Le Goff, Jacques (ed.) Středověký člověk a jeho svět
1999 Praha Vyšehrad
K-5
Toman, Rolf (ed.) Gotika Architektura - Plastika - Malířství 2000 Praha Slovart
K-5
Duby, Georges Věk katedrál. Umění a společnost 980 - 1420
2000 Argo Praha Historické myšlení K-3
Tretera, Ivo Nástin dějin evropského myšlení Od Thaléta k Rousseauovi 1999 Praha - Litomyšl Paseka
K-6
Sousedík, Stanislav Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím
1997 Praha Vyšehrad
S-g5
Jung, Carl Gustav Paracelsica Dvě studie o renesančním mysliteli a lékaři 2002 Praha Vyšehrad
S-g3
Heidegger, Martin Aristotelova Metafyzika IX,1 - 3 O bytí a skutečnosti síly. Přednáškový cyklus z letního semestru 1931 na univerzitě ve Freiburgu 2001 Praha OIKOYMENH Knihovna novověké tradice a současnosti
Dumézil, Georges Mýtus a epos I. Trojfunkční ideologie v eposech indoevropských národů 2001 Praha OIKOYMENH
K-5
Dus, Jan A. - Pokorný, Petr (ed.) Neznámá evangelia Novozákonní apokryfy I. 2001 Praha Vyšehrad

Descartes, René Regulae ad directionem ingenii. Pravidla pro vedení rozumu
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna novověké tradice a současnosti S-g4
Sobotková, Alena (ed.) Filosofické dílo René Descartesa Soubor úvah z mezinárodní konference k 400. Výročí narození René Descartesa 1998 Praha FILOSOFIA
S-g4
Štefanko, Milan (ed.) Antológia z diel filozofov I. Predsokratovci a Platón 1998 Bratislava IRIS
S-a2
Patočka, Jan Komeniologické studie Soubor textů o J. A. Komenském. Druhý díl. Texty publikované v letech 1959 - 1977 1998 Praha OIKOYMENH Sebrané spisy Jana Patočky S-g5
Fiorenza, Francis S. - Galvin, John P. (ed.) Systematická theologiie I. Římskokatolická perspektiva 1998 Brno CDK
S-a0
Fiorenza, Francis S. - Galvin, John P. (ed.) Systematická theologiie II. Římskokatolická perspektiva 1998 Brno CDK
S-a0
Fiorenza, Francis S. - Galvin, John P. (ed.) Systematická theologiie III. Římskokatolická perspektiva 1998 Brno CDK
S-a0
Augustin O milosti a svobodném rozhodování. Odpověď Simplicianovi
2000 Praha Krystal OP Thesaurus
Šmahel, František Husitská revoluce 1 Doba vymknutá z kloubů 1995 Praha Karolinum
K-3
Šmahel, František Husitská revoluce 2 Kořeny české reformace 1996 Praha Karolinum
K-3
Šmahel, František Husitská revoluce 3 Kronika válečných let 1996 Praha Karolinum
K-3
Šmahel, František Husitská revoluce 4 Epilog bouřlivého věku 1996 Praha Karolinum
K-3
Gombrich, Ernst Hans Příběh umění
2001 Praha Mladá fronta - Argo
K-5
Komenský, Jan Amos Jedno nezbytné - Unum necessarium
1999 Praha Kalich
S-g5
Chaunu, Pierre - Bedouell, Guy Dobrodružství reformace Svět Jana Kalvína 2001 Brno CDK
S-g4
Le Goff, Jacques - Schmitt, Jean Claude Encyklopedie středověku
2002 Praha Vyšehrad
K-0
Betz, Otto Tajemný svět čísel Mytologie a symbolika 2002 Praha Vyšehrad
K-5
Bellarmin, Robert O věčné blaženosti svatých
2001 Praha Krystal OP Thesaurus S-g4
Pascal, Blais Myšlenky Výbor 2000 Praha Mladá fronta Klasická knihovna S-g4
Storig, Hans Joachim Malé dějiny filosofie
2000 Kostelní Vydří Karmelitánské nakladatelství
K-6
Saxlová, Tereza - Sousedík, Stanislav (ed.) Rodrigo de Arriaga (+1667) Philosoph und Theologe Prag 25. - 28. Juni 1996 1998 Praha Karolinum
S-g4
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica I. Scriptum in librum Sententiarum ordinatio. Prologus et distinctio prima 1967 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica III. Scriptum in librum Sententiarum ordinatio. Distinctiones II-III 1970 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica I. Scriptum in librum Sententiarum ordinatio. Distinctiones IV-XVIII 1977 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica IV. Scriptum in librum Sententiarum ordinatio. Distinctiones XIX-XLVIII 2000 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica V. Quaestiones in librum secundum Sententiarum (Reportatio) 1981 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica VI. Quaestiones in librum tertium Sententiarum (Reportatio) 1982 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica VII. Quaestiones in librum quartum Sententiarum (Reportatio) 1984 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica VIII. Quaestiones variae 1984 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica IX. Quodlibeta septem 1980 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera theologica X. Tractatus de quantitate; Tractatus de corpore Christi 1986 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera philosophica I. Summa logicae 1997 (rep. vyd. 1974) St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera philosophica II. Exp. in libros Artis logicae proemium; Exp. in librum Porphyrii De praedicabilibus; Exp. in librum Praedicamentorum Aristotelis; Exp. librum Perihermeneias Aristotelis; Tractatus de praedestinatione et praescientia Dei respectu futurorum contingentium 1997 (rep. vyd. 1978) St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera philosophica III. Expositio super libros Elenchorum 2001 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera philosophica IV. Expositio in libros Physicorum Aristotelis. Prologus et libri I-III 1985 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera philosophica V. Expositio in libros Physicorum Aristotelis. Libri IV-VIII 1985 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera philosophica VI. Brevis summa libri Physicorum summula philosophiae naturalis; Quaestiones in libros Physicorum Aristotelis 1984 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Guillelmus de Ockham Opera philosophica et Theologica. Opera philosophica VII. Opera dubia et spuria. Tractatus minor; Elementarium logicae; Tractatus de praedicamentis; Quaestio de relatione; Centiloquium; Tractatus de principiis theologiae 1988 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c5
Ioannes Duns Scotus Opera philosophica I. Quaestiones in librum Porphyrii Isagoge; Quaestiones super Praedicamenta Aristotelis 1999 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c2
Ioannes Duns Scotus Opera philosophica III. Quaestiones super libros Metapúhysikcorum Aristotelis. Libri I-V 1997 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c2
Ioannes Duns Scotus Opera philosophica IV. Quaestiones super libros Metapúhysikcorum Aristotelis. Libri VI-IX 1997 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c2
Albertus Magnus Opera omnia Tomus IV Pars I. Physica. Libri 1-4 1987 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c3
Albertus Magnus Opera omnia Tomus IV Pars II. Physica. Libri 5-8 1993 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c3
Albertus Magnus Opera omnia Tomus V Pars I. De caelo et mundo 1971 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c3
Albertus Magnus Opera omnia Tomus V Pars II. De natura loci; De causis proprietatum elementorum; De generatione et corruptione 1980 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c3
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XII. Liber de natura et origine animae; Liber de principiis motus processivi; Queastiones super De animalibus 1955 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c3
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XIV Pars I. Super Ethica commentum et quaestiones. Libri quinque priores 1968.1972 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c3
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XIV Pars II. Super Ethica commentum et quaestiones. Libri VI-X 1987 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c3
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XVI Pars I. Metaphysica. Libri quinque priores 1960 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c3
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XVII Pars I. De unitate intrellectus; De XV problematibus; Problemata determinata; De fato 1975 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c3
John Pecham Tractatus de perspectiva
1972 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University Text series P-c1
Mulsow, Martin Frühneuzeitliche Selbsterhaltung Telesio und die Naturphilosophie der Renaissance 1998 Tübingen Max Niemeyer Frühe Neuzeit S-g3
Kühlmann, Wilhelm - Teile, Joachim (ed.) Corpus Paracelsisticum. Band I. Der Frühparacelsismus. Erster Teil 2001 Tübingen Max Niemeyer Frühe Neuzeit S-g3
Grafton, Anthony Cardano´s Cosmos The World and Works of a Renaissance Astrologer 1999 Cambridge Harvard University Press
S-g1
Nicholas of Autrecourt His Correspondence with Master Giles & Bernard of Arezzo
1994 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters P-d1
Giraldus Odonis Opera philosophica Volume one: Logica 1997 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters P-c1
Hankins, James Platon in the italian renaissance
1994 Leiden Brill Columbia studies in the classical tradition S-f5
Richter, Václav Umění a svět Studie z teorie a dějin umění 2001 Praha Academia
K-4
Komenský, Jan Amos Kancionál
1992 Praha Kalich
S-g5
Descartes, René Vášně duše
2002 Praha Mladá fronta Myšlenky S-g4
Šmahel, František Mezi středověkem a renesancí
2002 Praha Argo Historické myšlení K-3
Michelangelo Buonarroti Oheň, jímž hořím
1999 Praha Mladá fronta Klub přátel poezie K-5
Charpentier, Louis Mysterium katedrály v Chartres
1995 Praha Půdorys
K-5
Descartes, René Meditationes de prima philosophia - Meditace o první filosofii
2001 Praha OIKOYMENH Knihovna novověké tradice a současnosti S-g4
Nodl, Martin - Šmahel, František (edd.) Člověk českého středověku
2002 Praha Argo Každodenní život K-3
Armstrong, A. H. (vyd.) Filosofie pozdní antiky Od staré Akademie po Jana Eriugenu 2002 Praha OIKOYMENH Dějiny filosofie S-a2
Marius Victorinus Opera Pars II. Opera exegetica 1986 Wienna Hoelder-Pichler-Tempsky Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum P-b2
Siraisi, Nancy G. The clock and the mirror Girolamo Cardano and Renaissance medicine 1997 Princeton Princeton University Press
S-g1
Cunningham, Andrew The anatomical renaissance The resurrection of the anatomical projects of the Ancients 1997 Aldershot Scolar Press
Matula
Randles, W.G.L. The unmaking of the medieval Christian cosmos, 1500-1760 From solid heavens to boundless aether 1999 Aldershot Ashgate
S-f4
John of Salisbury Entheticus maior and minor Volume one: introduction, texts, translations 1987 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters P-b4
John of Salisbury Entheticus maior and minor Volume two: commentaries and notes 1987 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters P-b4
John of Salisbury Entheticus maior and minor Volume three: bibliography, Dutch translations, indexes 1987 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters P-b4
Abbo von Fleury De syllogismis hypotheticis
1997 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters P-b2
Honnefelder, Ludger - Wood, Rega - Dreyer, Mechthild (edd.) John Duns Scotus Metaphysics and ethics 1996 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e5
Hackett, Jeremiah (ed.) Roger Bacon and the sciences Commemorative essays 1997 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e4
Otten, Willemien The anthropology of Johannes Scottus Eriugena
1991 Leiden Brill Brill´s studies in intellectual history S-d5
Böhlig, Alexander - Markschies, Christoph Gnosis und Manichäismus Forschungen und Studien zu Texten von Valentin und Mani sowie zu den Bibliotheken von Nag Hammadi und Medinet Madi 1994 Berlin De Gruyter Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche S-b2
Beierwaltes, Werner Eriugena Grundzüge seines Denkens 1994 Frankfurt am Main Vittorio Klostermann
S-d5
Malmsheimer, Arne Platons "Parmenides" und Marsilio Ficinos "Parmenides"-Kommentar Ein kriticher Vergleich 2001 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-f6
Dempf, Alois Der Platonismus des Eusebius, Victorinus und Pseudo-Dionysius
1962 München Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
S-c3
Dempf, Alois Philosophiegeschichtliche Bemerkungen zu Religionsedikten Justinians
1969 München Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
S-c3
Dempf, Alois Die Naturphilosophie Ockhams als Vorbereitung des Kopernikanismus
1974 München Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
S-e6
Grosseteste, Robert. Thomas von Aquin Summa Linconiensis super octo libris physicorum Aristotelis. Expositio super octo libros physicorum Aristotelis cum ipsius textibus Nachdruck der Ausgabe Venedig 1500 2000 Hildsheim Georg Olms
P-c1
Plethon, Georgius Gemistus Contra scholarii pro Aristotele obiectiones
1988 Leipzig Teubner Bibliotheca scriptorup graecorum et romanorum teubneriana P-d5
Beierwaltes, Werner Marsilio Ficinos Theorie des Schönen im Kontext des Platonismus Vorgetragen am 28. Juni 1980 1980 Heidelberg Carl Winter, Universitätverlag
S-f6
Stausberg, Michael Faszination Zarathushtra 1. Teil. Zoroaster und die Europäische Religiongeschichte der Frühen Neuzeit 1998 Berlin Walter de Gruyter Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten S-f5
Stausberg, Michael Faszination Zarathushtra 2. Teil. Zoroaster und die Europäische Religiongeschichte der Frühen Neuzeit 1998 Berlin Walter de Gruyter Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten S-f5
Perkams, Matthias Liebe als Zentralbegriff der Ethik nach Peter Abaelard
2001 Münster Aschendorff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-d6
Tomáš Akvinský Theologická summa Doslovný překlad. První část 1937 Olomouc Krystal Spisy sv. Tomáše Akvinského P.Floss
Tomáš Akvinský Theologická summa Doslovný překlad. Druhé části první díl 1937 Olomouc Krystal Spisy sv. Tomáše Akvinského S-e3
Tomáš Akvinský Theologická summa Doslovný překlad. Druhé části druhý díl. Otázka I.-CV. 1937 Olomouc Krystal Spisy sv. Tomáše Akvinského S-e3
Tomáš Akvinský Theologická summa Doslovný překlad. Druhé části druhý díl. Otázka CVI.-CLXXXIX 1937 Olomouc Krystal Spisy sv. Tomáše Akvinského S-e3
Tomáš Akvinský Theologická summa Doslovný překlad. Třetí část 1937 Olomouc Krystal Spisy sv. Tomáše Akvinského S-e3
Tomáš Akvinský Theologická summa Doslovný překlad. Doplněk. + Abecední seznam věcí obsažených v Theologické summě a častěji potřebných pro život 1940 Olomouc Krystal Spisy sv. Tomáše Akvinského S-e3
Kotter, Bonifatius (ed.) Die Schriften des Johannes von Damaskos I. Institutio elementaris. Capita philosophica (Dialectica). Als Anhang die philosophischen Stücke aus cod. Oxon. Bodl. Auc. T.I.6 1969 Berlin Walter de Gruyter Patristiche Texte und Studien P-a5
Kotter, Bonifatius (ed.) Die Schriften des Johannes von Damaskos II. EKDOSIS AKRIBÉS TÉS ORTHODOXÚ PISTEÓS, Expositio fidei 1973 Berlin Walter de Gruyter Patristiche Texte und Studien P-a5
Kotter, Bonifatius (ed.) Die Schriften des Johannes von Damaskos III. Contra imaginum calumniatores orationes tres 1975 Berlin Walter de Gruyter Patristiche Texte und Studien P-a5
Kotter, Bonifatius (ed.) Die Schriften des Johannes von Damaskos IV. Liber de haeresibus. Opera polemica 1981 Berlin Walter de Gruyter Patristiche Texte und Studien P-a5
Kotter, Bonifatius (ed.) Die Schriften des Johannes von Damaskos V. Opera homiletica et hagiographica 1988 Berlin Walter de Gruyter Patristiche Texte und Studien P-a5
Kretzmann, Norman - Stump, Eleonore (ed.) The Cambridge Companion to Aquinas
1993 Cambridge Cambridge University Press
S-e3
Machamer, Peter (ed.) The Cambridge Companion to Galileo
1998 Cambridge Cambridge University Press
S-g2
Spade, Paul Vincent (ed.) The Cambridge Companion to Ockham
1999 Cambridge Cambridge University Press
S-e6
Kretzmann, Norman - Stump, Eleonore (ed.) The Cambridge Companion to Augustine
2001 Cambridge Cambridge University Press
Šubrt
Williams, Thomas (ed.) The Cambridge Companion to Duns Scotus
2003 Cambridge Cambridge University Press
S-e5
Schneider, Gerhard Gott - das Nichtandere Untersuchungen zum metaphysischen Grunde bei Nikolaus von Kues 1970 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft S-f5
Meier-Oeser, Stephan Die Präsenz des Vergessen Zur Rezeption der Philosophie des Nicolaus Cusanus vom 15. Bis zum 18. Jahrhundert 1989 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft P.Floss
Benz, Hubert Individualität und Subjektivität Interpretationstendenzen in der Cusanus-Forschung und das Selbstverständnis des Nikolaus von Kues 1999 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft S-f5
Kandler, Karl-Hermann - Mojsisch, Burkhard - Stammkötter, Franz-Bernhard Dietrich von Freiberg Neue Perspektiven seiner Philosophie, Theologie und Naturwissenschaft. Freberger Symposion: 10.-13. März 1997 1999 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-e4
Thunberg, Lars Microcosm and Mediator The Theological Anthropology of Maximus the Confessor 1995 Chicago Open Court
S-c4
Ficino, Marsilio Platonic Theology Volume I. Books I-IV 2001 Cambridge Harvard University Press The I Tatti Renaissance Library P-d4
Ficino, Marsilio Platonic Theology Volume II. Books V-VIII 2002 Cambridge Harvard University Press The I Tatti Renaissance Library P-d4
Ficino, Marsilio Platonic Theology Volume III. Books IX-XI 2003 Cambridge Harvard University Press The I Tatti Renaissance Library P-d4
Fidora, Alexander - Niederberg, Andreas (ed.) Vom Einen zum Vielen Der neue Aufbruch der Metaphysik im 12. Jahrhundert 2002 Frankfurt am Main Vittorio Klostermann
P-b3
Clemens Alexandrinus Stromata Buch I-VI
1985 Berlin Akademie Verlag Die Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte
Philoponus (olim Ammonius) In Aristotelis categorias commentarium. In Aristotelis analytica priora commentaria
1898, 1905 Berlin Walter de Gruyter Commentaria in Aristotelem Graeca P-a5
Philoponus (olim Ammonius) In Aristotelis analytica posteriora commentaria cum anonymo in librum II
1909 Berlin Walter de Gruyter Commentaria in Aristotelem Graeca P-a5
Philoponus (olim Ammonius) In Aristotelis meteorologicorum librum primum commentarium. In Aristotelis libros de generatione et corruptione commentaria. In libros de generatione animalium commentaria
1909, 1897, 1903 Berlin Walter de Gruyter Commentaria in Aristotelem Graeca P-a5
Philoponus (olim Ammonius) In Aristotelis de anima libros commentaria
1897 Berlin Walter de Gruyter Commentaria in Aristotelem Graeca P-a5
Philoponus (olim Ammonius) In Aristotelis physicorum libros tres priores commentaria
1887 Berlin Walter de Gruyter Commentaria in Aristotelem Graeca P-a5
Philoponus (olim Ammonius) In Aristotelis physicorum libros quinque posteriores commentaria
1888 Berlin Walter de Gruyter Commentaria in Aristotelem Graeca P-a5
Ambrosius Opera Pars V. Expositio psalmi CXVIII 1999 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum P-b2
Ambrosius Opera Pars VI. Explanatio psalmorum XII 1999 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum P-b2
Ambrosius Opera Pars VIII. De fide (Ad Gratianum Augustum) 1962 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum P-b2
Ambrosius Opera Pars IX. De spiritu sancto libri ill cum Epistulae Gratiani Augustini. De incarnationis dominicae sacramento liber l 1964 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum P-b2
Ambrosius Opera Pars X/1. Epistulae et Acta. Tom. I: Epistularum libri I-VI 1968 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum P-b2
Ambrosius Opera Pars X/2. Epistulae et Acta. Tom. II: Epistularum libri VII-VIII 1990 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum P-b2
Ambrosius Opera Pars X/4. Epistulae et Acta
Tome IV: Indices et Addenda
1996 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum P-b2
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XVII. Pars II. De causis et processu universitatis a prima causa 1993 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c3
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XIX. Postilla super Isaiam. Postillae super Jeremiam et postillae super Ezechielem fragmenta. 1952 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c3
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXI. Pars I. Super Matthaeum. Capitula I-XIV 1987 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c4
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXI. Pars II. Super Matthaeum. Capitula XV-XXVIII 1987 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c4
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXV. Pars I. De natura boni 1974 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c4
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXV. Pars II. Quaestiones 1993 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c4
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXVI. De sacramentis. De incarnatione. De resurrectione 1958 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c4
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXXVI. Pars I. Super Dionysium De caelesti hierarchia 1993 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c4
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXXVI. Pars II. Super Dionysium De ecclesiastica hierarchia 1999 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c4
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXXVII. Pars I. Super Dionysium De divinis nominibus 1972 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c4
Lindberg, David C. Roger Bacon and the origins of Perspectiva in the middle ages A critical edition and english translation of Bacon´s Perspectiva with introduction and notes 1996 Oxford Clarendon Press
P-c1
Rorem, Paul Pseudo-Dionysius A commentary on the texts and introduction to their influence 1993 Oxford Oxford University Press
S-d4
Lloyd, Anthony C. The anatomy of neoplatonism
1998 Oxford Clarendon Press
S-a6
Gregor von Nazianz Orationes theologicae / Theologische Reden
1996 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a4
Mann, Fredhelm Lexicon Gregorianum Wörterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band IV.: ZALÉ - IÓTA 2002 Leiden Brill
P-a1
Philon d´Alexandria De opificio mundi + Introduction generale par Roger Arnaldes 1961 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria Legum allegoriae I - III 1962 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De cherubim
1963 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De sacrificiis Abelis et Caini
1966 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria Qoud deterius potiori insidiari soleat
1965 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De gigantibus. Quod Deus sit immutabilis
1963 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De agricultura
1961 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De plantatione
1963 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De ebrietate. De sobrietate
1962 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De confusione linguarum
1963 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De migratione Abrahami
1965 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria Quis rerum divinarum heres sit
1966 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De congressu eruditionis gratia
1967 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De fuga et inventione
1970 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De mutatione nominum
1964 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De somniis I-II 1962 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De Abrahamo
1966 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De Iosepho
1964 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De vita Mosis I-II 1967 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De Decalogo
1965 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De specialibus legibus I-II 1975 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De specialibus legibus III-IV 1970 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De virtutibus De fortitudine. De humanitate. De paenitentia. De nobilitate 1962 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria Quod omnis probus liber sit
1974 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De vita contemplativa
1963 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria De aeternitate mundi
1969 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria Quaestiones in Genesim et in Exodum Fragmenta graeca 1978 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria Quaestiones et solutiones in Genesim I et II e versione armeniaca 1979 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria Quaestiones et solutiones in Genesim III-IV-V-VI e versione armeniaca. Complément de l´ancienne version latine 1984 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria Quaestiones et solutiones in Exodum I et II e versione armeniaca et fragmenta graeca 1992 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Philon d´Alexandria Alexander Vel de ratione quam habere etiam bruta animalia (De animalibus). E versione Armeniaca 1988 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Savon, Hervé Ambroise de Milan (340-397) 1997 Lonrai Desclée
S-c2
Bernard of Chartres Glosae super Platonem
1991 Toronto Pontifical Institute of Mediaeval Studies Studies and texts P-b3
Peruzzi, Enrico La nave di Ermete La cosmologia di Girolamo Fracastoro 1995 Firenze Leo S. Olschki
S-g2
Castelli, Patrizia (ed.) Francesco Patrizi filosofo platonico nel crepusolo del Rinascimento
2002 Firenze Leo S. Olschki Publicazioni dell´Universita di Ferrara S-g2
Savon, Hervé Saint Ambroise devant l´exégese de Philon le Juif Tome I: Texte 1977 Paris Brepols Études Augustiniennes S-c2
Savon, Hervé Saint Ambroise devant l´exégese de Philon le Juif Tome I: Notes 1977 Paris Brepols Études Augustiniennes S-c2
Madec, Goulven Saint Ambroise et la philosophie
1974 Paris Brepols Études Augustiniennes S-c2
Hilarius Pictaviensis Opera, Pars I,2 Tractatus super Psalmos. In Psalmum CXVIII 2002 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Ambrosius Mediolanensis Opera, Pars IV Expositio Evangelii secundum Lucam. Fragmenta In Esaiam 1962 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Jullien, Marie - Hélene - Perelman, Francoise Clavis scriptorum latinorum medii aevi Auctores Galliae 735-987. Tomus II. Alcuinus 1999 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis P-0
Jullien, Marie - Hélene - Perelman, Francoise Clavis scriptorum latinorum medii aevi Auctores Galliae 735-987. Tomus II. Indices 1999 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis P-0
Philoponus, Ioannes De aeternitate mundi contra Proclum
1984 Hildsheim Georg Olms
P-a5
Bacon, Roger Roger Bacon´s philosophy of nature A critical edition, with english translation, introduction, and notes of De multiplicatione specierum and De speculis comburentibus 1998 South Bend St. Augustine´s press
P-c1
Boethius De consolatione philosophiae. Opuscula theologica
2000 Leipzig K.G. Saur Bibliotheca scriptorum graecorum et romanorum teubneriana P-b1
Bernardus Silvestris Mathematicus
1993 St. Ottilien EOS Studien zur Theologie und Geschichte P-b3
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XXVII. Tabula generalis 2002 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Ambrosius Mediolanensis Opera, Pars V De officiis 2000 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Gregor von Nazian De humana natura (c.1, 2, 14) 1999 Frankfurt am Main Peter Lang Patrologia. Beiträge zum Studium der Kirchenväter P-a4
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera Retracationum libri II 1984 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina
Hildegarda Bingensis Epistolarium Pars secunda. XCI-CCL r 1993 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Karfíková, Lenka Studie z patristiky a scholastiky II.
2003 Praha OIKOYMENH

Bonansea, Bernardino M. Tommaso Campanella Renaissance pioneer of modern thought 1969 Washington The catholic university of America press
Koudelka
Althusius, Johannes The Politics
1964 Boston Beacon press
S-g4
Luscombe, D.E. The school of Peter Abelard The influence of Abelard´s thought in the early scholastic period 1969 London Cambridge university press Cambridge studies in medieval life and thought. New series. S-d6
Fedwick, Paul Jonathan Bibliotheca basiliana universalis A study of the manuscript tradition of the works of Basil of Caesarea. I. The letters 1993 Turnhout Brepols Corpus Christianorum P-a0
Fedwick, Paul Jonathan Bibliotheca basiliana universalis A study of the manuscript tradition of the works of Basil of Caesarea. III. The ascetica, Contra Eunomium 1-3, Ad Amphilochium De Spirito sancto, Dubia et spuria, with supplements to volumes I-II 1997 Turnhout Brepols Corpus Christianorum P-a0
Moses Maimonides Dux dubitantium aut perplexorum Parisiis 1520 1964 Frankfurt a. M. Minerva
P-d1
Jeroným Legendy o poustevnících - Vitae eremitarum
2002 Praha OIKOYMENH Knihovna raně kkřesťanské tradice P-a3
ed.: Tonelli, Angelo Oracoli caldaici Con testo greco 1995 Milano Biblioteca Universale Rizzoli

Wilpert, Paul (ed.) Antike und Orient im Mittelalter Vorträge der Kölner Mediaevistentagungen 1956-1959 1971 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Wilpert, Paul (ed.) Die Metaphysik im Mittelalter Ihr Ursprung und ihre Bedeutung. Vorträge des II. Internationalen Kongresses für mittelalterliche Philosophie, Köln 31. August - 6. September 1961 1963 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Wilpert, Paul (ed.) Lex et Sacramentum im Mittelalter
1969 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Zimmermann, Albert (ed.) Antiqui und Moderni Traditionsbewußtsein und Fortschrittsbewußtsein im späten Mittelalter 1974 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Zimmermann, Albert (ed.) Die Mächte des Guten und Bösen Vorstellungen im XII. Und XIII. Jahrhundert über ihr Wirken in der Heilsgeschichte 1977 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Kluxen, Wolfgang (ed.) Sprache und Erkenntnis im Mittelalter Akten des VI. Internationalen Kongresses für Mittelalterliche Philosophie der Société Internationale pour l´Étude de la Philosophie Médiévale 29. August - 3. September 1977 in Bonn. 1. Halbband 1981 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Kluxen, Wolfgang (ed.) Sprache und Erkenntnis im Mittelalter Akten des VI. Internationalen Kongresses für Mittelalterliche Philosophie der Société Internationale pour l´Étude de la Philosophie Médiévale 29. August - 3. September 1977 in Bonn. 2. Halbband 1981 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Zimmermann, Albert (ed.) Albert der Große Seine Zeit, sein Werk, seine Wirkung 1981 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Zimmermann, Albert (ed.) Studien zur mittelalterlichen Geistesgeschichte und ihren Quellen
1982 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Zimmermann, Albert (ed.) Orientalische Kultur und europäisches Mittelalter
1985 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Zimmermann, Albert (ed.) Aristotelisches Erbe im arabisch-lateinischen Mittelalter Überstzungen, Kommentare, Interpretationen 1986 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Zimmermann, Albert (ed.) Thomas von Aquin Werk und Wirkung im Licht neuerer Forschungen 1988 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Zimmermann, Albert (ed.) Die Kölner Universität im Mittelalter Geistige Wurzeln und soziale Wirklichkeit 1989 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Craemer-Reugenberg, Ingrid - Speer, Andreas (ed.) Scientia und ars im Hoch- und Spätmittelalter 1. Halbband 1994 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Craemer-Reugenberg, Ingrid - Speer, Andreas (ed.) Scientia und ars im Hoch- und Spätmittelalter 2. Halbband 1994 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Speer, Andreas (ed.) Die Bibliotheca Amploniana Ihre Bedeutung im Spannungsfeld von Aristotelismus, Nomunalismus und Humanismus 1995 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Aertsen, Jan A. - Speer, Andreas (ed.) Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter
1998 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Aertsen, Jan A. - Speer, Andreas (ed.) Was ist Philosophie im Mittelalter? Qu'est-ce que la philosophie au moyen âge? What is Philosophy in the Middle Ages? Akten des X. Internationalen Kongresses für mittelalteriche Philosophie der Société Internationale pour l´Étude de la Philosophie Médiévale 25. Bis 30. August 1997 in Erfurt 1998 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Aertsen, Jan A. - Speer, Andreas (ed.) Geistesleben im 13. Jahrhundert
2000 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Aertsen, Jan A. - Emery, Kent - Speer, Andreas (ed.) Nach der Verurteilung von 1277 / After the Condemnation of 1277 Philosophie und Theologie an der Universität von Paris im letzten Viertel des 13. Jahrhunderts. Studien und Texte/ Philosophy and Theology at the University of Paris in the Last Quarter of the Thirteenth Century. Studies and Texts 2001 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Aertsen, Jan A. - Pickavé, Martin (ed.) Ende und Vollendung Eschatologische Perspektiven im Mittelalter 2002 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Pickavé, Martin (ed.) Die Logik des Transzendentalen Festschrift für Jan A. Aertsen zum 65. Geburtstag 2003 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Berthold von Moosburg Expositio super Elementationem theologicam Procli Propostiones 66-107 2003 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Raimundus Lullus Opera latina 49-52. Liber de sancta Maria in Monte Pessulano anno MCCXC conscriptus, cui liber De passagio Romae anno MCCXCII compositus necnon brevis notitia operum aliorum incerto tempore ac loco perfectorum adnectuntur 2003 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Ioannes Scottus seu Eriugena Periphyseon Liber quintus 2003 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis Karfíková
Conticello, Carmelo Giuseppe - Conticello, Vassa (ed.) La théologie byzantine et sa tradition II. (XIII. - XIX. s.) 2002 Turnhout Brepols Corpus Christianorum S-c6
Tatakis, Basil Byzantine philosophy
2001 Indianopolis Hacket publishing company
S-c5
De Angelis, Bernardo Natura, persona, libertá L´antropologia di Massimo il Confessore 2002 Roma Armando Quaderni dell´assunzione S-c4
Baldi, Marialuisa - Canziani, Guido Girolamo Cardano Le opere, le fonti, la vita 1999 Milano Franco Angeli Filosofia e scienzia nel cinquecento a nel seicento S-g1
Poppi, Antonino La dottrina della scienza in Giacomo Zabarella
1972 Padova Antenore Saggi e testi Matula
Dionysios Areopagita Dionysiaca Recueil donnant l'ensemble des traductions latines des ouvrages attribués au Denys de l'Aréopage. Band 1 1989 Stuttgart Frommann-Holzboog
P-b4
Dionysios Areopagita Dionysiaca Recueil donnant l'ensemble des traductions latines des ouvrages attribués au Denys de l'Aréopage. Band 2 1989 Stuttgart Frommann-Holzboog
P-b4
Dionysios Areopagita Dionysiaca Recueil donnant l'ensemble des traductions latines des ouvrages attribués au Denys de l'Aréopage. Band 3 1989 Stuttgart Frommann-Holzboog
P-b4
Dionysios Areopagita Dionysiaca Recueil donnant l'ensemble des traductions latines des ouvrages attribués au Denys de l'Aréopage. Band 4 1989 Stuttgart Frommann-Holzboog
P-b4
Zimmermann, Albert (ed.) Methoden in Wissenschaft und Kunst des Mittelalters
1970 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Aertsen, Jan A. - Speer, Andreas (ed.) Individum und Individualität im Mittelalter
1996 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Steer, Georg - Sturlese, Loris (ed.) Lectura Eckhardi II Predigten Meister Eckharts von Fachgelehrten gelesen und gedeutet 2003 Stuttgart W.Kohlhammer
P-d3
Meister Eckhart Die deutschen und lateinischen Werke Die deutschen Werke. Dritten Band: Predigten Vierten Band, Teilband IV,1. Predigten 2003 Stuttgart W.Kohlhammer
P-d3
Anselmus Cantuariensis Opera omnia Ratio editionis Vol. 1-2 1984 Stuttgart Frommann-Holzboog
P-b2
Anselmus Cantuariensis Opera omnia Ratio editionis Vol. 3-6 1984 Stuttgart Frommann-Holzboog
P-b2
Hugues de Saint-Victor L´oeuvre 1: De institutione novitiorum; De virtute orandi; De laude caritatis; De arrha animae 1997 Turnholt Brepols Sous la regle de Saint Augustin P-b4
Hugues de Saint-Victor L´oeuvre 2: Super Canticum Mariae; Pro Assumptione Virginis; De beatae Mariae virginitate; Egredietur virga - Maria porta 2000 Turnholt Brepols Sous la regle de Saint Augustin P-b4
Adam de Saint-Victor Quatorze proses du XIIe siecle a la louange de Marie
1994 Turnholt Brepols Sous la regle de Saint Augustin P-b4
Bacon, Roger Moralis philosophia Baconis operis maioris pars septima 1953 Zürich Thesaurus mundi
P-c1
Pomponazzi, Pietro Libri quinqe de fato, de libero arbitrio et de praedestatione
1957 Lugano Thesaurus mundi
P-d5
Pomponazzi, Pietro Corsi inediti dell´insegnamento padovano II. Quaestiones physicae et animasticae decem (1499-1500; 1503-1504) 1970 Padova Editrice Antenore Saggi e testi P-d5
Trinkaus, Charles Renaissance transformations of late medieval thought
1999 Aldershot Ashgate Variorum collected studies S-f4
Choufrine, Arkadi Gnosis, theophany, theosis Studies in Clement of Alexandria´s appropriation of his background 2002 New York Peter Lang Patristic studies S-b4
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XIX. Sermones IV (1455-1463). Fasciculus 3: Sermones CCXXXII-CCXLV 2002 Hamburg Felix Meiner Verlag
P-d2
Karfík, Filip Plótínova metafyzika svobody
2002 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ S-a6
Aubenque, Pierre Rozumnost podle Aristotela
2003 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ S-a4
Elders, Leo Filosofie přírody u sv. Tomáše Akvinského Přirozenost, vesmír, člověk 2003 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ S-e3
Aristotelés Metafyzika
2003 Praha Petr Rezek
S-a4
Royt, Jan Středověké malířství v Čechách
2002 Praha Karolinum
K-4
Dostálová, Růžena Byzantská vzdělanost
2003 Praha Vyšehrad Kulturní historie S-c5
Brower, Jeffrey E. - Guilfoy, Kevin (ed.) The Cambridge companion to Abelard
2004 Cambridge Cambridge University Press
Karfíková
Cottingham, John (ed.) The Cambridge companion to Descartes
1999 Cambridge Cambridge University Press
S-g4
Garret, Don (ed.) The Cambridge companion to Spinoza
1997 Cambridge Cambridge University Press
S-g4
Kraye, Jill (ed.) The Cambridge companion to Renaissance humanism
2003 Cambridge Cambridge University Press
S-f2
Frank, Daniel H. - Leaman, Oliver The Cambridge companion to medieval Jewish philosophy
2003 Cambridge Cambridge University Press
S-d1
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XV Papers presented to the seventh international conference on patristic studies held in Oxford 1975. Part I. 1984 Leuven Peeters
S-c0
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XVI Papers presented to the seventh international conference on patristic studies held in Oxford 1975. Part II. 1985 Leuven Peeters
S-c0
Le Goff, Jacques Zrození očistce
2003 Praha Vyšehrad
K-4
Garin, Eugenio (vyd.) Renesanční člověk a jeho svět
2003 Praha Vyšehrad
K-4
Abélard Abélard a Heloisa Dopisy utrpení a lásky 2003 Praha Vyšehrad Mozaika S-d6
Böhme, Jakub Cesta ke Kristu Mystické traktáty konce věků 2003 Praha Vyšehrad Reflexe S-e6
Mikuláš Kusánský O vrcholu zření Mystické traktáty konce věků 2003 Praha Vyšehrad Krystal P.Floss
Žemla, Martin (vyd.) Jednota a mnohost Sborník textů z česko-německého kolokvia 2002 Praha Vyšehrad
S-e4
Hippolyt Římský Apoštolská tradice
2000 Olomouc Velehrad Prameny spirituality S-b3
Karfíková, Lenka - Šír, Zbyněk (eds.) Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci Sborník z kolokvia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty 2003 Brno Centrum pro studium demokracie a kultury

Spinoza, Benedikt Metafyzické myšlenky Bilingva 2000 Praha Filosofia
S-g4
Macrobius Saturnálie
2002 Praha Herrmann&synové Poslední Římané S-b1
Floss, Pavel (ed.) Studia comeniana et historica
2003 Uherský Brod Muzeum J.A.Komenského
S-g5
Floss, Pavel (ed.) Studia comeniana et historica
2003 Uherský Brod Muzeum J.A.Komenského
S-g5
Hrostivita z Gandersheimu Duchovní dramata Gallicanus, Pafnutius, Sapientia 2004 Praha Vyšehrad

Isidor ze Sevilly Etymologiae IV Etymologie IV 2003 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice P-b1
Weil, Eric La philosophie de Pietro Pomponazzi. Pic de la Mirandole et la critique de l´astrologie
1985 Paris J. Vrin Problemes et controverses S-g1
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera XVI,1 De Trinitate libri XV (Libri I-XII) 1968 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera XVI,2 De Trinitate libri XV (Libri XIII-XV) 1968 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Mews, Constant J. Reason and belief in the age of Roscelin and Abelard
2002 Aldershot Ashgate Variorum collected studies Karfíková
McEvoy, James Robert Grosseteste, exegete and philosopher
1994 Aldershot Ashgate Variorum collected studies S-e2
Mahoney, Edward P. Two Aristotelians of the Italian Renaissance Nicoletto Vernia and Agostino Nifo 2000 Aldershot Ashgate Variorum collected studies S-f3
Monfasani, John Byzantine scholars in rennaisance Italy Cardinal Bessarion and other Émigrés 1995 Aldershot Ashgate Variorum collected studies S-f5
Thumfart, Alexander Die Perspektive und die Zeichen Hermetische Verschlüsselungen bei Giovanni Pico della Mirandola 1996 München Fink
S-g1
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera IV,1 Epistulae I-LV 2004 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Hieronymus S. Hieronymi presbyteri opera. Pars I,8 Pars I. Opera exegetica 8. Commentarii in Epistulas Pauli apostoli ad Titum et ad Philemonem 2003 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Guillelmus a sancto Theodorico Opera omnia Pars III. De sacramento altaris 2003 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Maximus Confessor Maximi Confessoris Opera Ambigua ad Thomam. Epistula secunda ad Eundem 2002 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Graeca P-0
Berndt, Rainer André de Saint-Victor (+1175) Exégete et théologien 1991 Turnhout Brepols Bibliotheca Victorina S-e1
Den Bok, Nico Communicating the most high A systematic study of person and trinity in the theology of Richard of St. Victor (+1173) 1996 Turnhout Brepols Bibliotheca Victorina S-e1
Poirel, Dominique Livre de la nature et débat trinitaire au XIIe siecle Le De tribus diebus de Hugues de Saint-Victor 2002 Turnhout Brepols Bibliotheca Victorina S-e1
Cacciapuoti, Pierluigi Deus existentia amoris Teologia della carita e teologia della trinita negli scritti di Riccardo di San Vittore (+1173) 1998 Turnhout Brepols Bibliotheca Victorina S-e1
Benakis, Linos G. Néoplatonisme et philosophie médiévale Actes du Colloque international de Corfou 6-8 octobre 1995 organisé par la Société Internationale pour l´Étude de la Philosophie Médiévale 1997 Turnhout Brepols Recontres de Philosophie Médiévale S-d2
Boiadjiev, Tzotcho - Kapriev, Georgi - Speer, Andreas Die Dionysius-Rezeption im Mittelalter Internationales Kolloquium in Sofia vom 8. Bis 11. April 1999 unter der Schirmherrschaft der Société Internationale pour l´Étude de la Philosophie Médiévale 2000 Turnhout Brepols Recontres de Philosophie Médiévale S-d4
Gatti, Hilary Giordano Bruno Philosopher of the Renaissance 2002 Aldershot Ashgate
S-g1
Mojsisch, Burkhard Die Theorie des Intellekts bei Dietrich von Freiberg
1977 Hamburg Felix Meiner Verlag Beihefte zu Dietrich von Freiberg Opera omnia S-e4
Berthold von Moosburg Expositio super Elementationem theologicam Procli Propostiones 160-183 2003 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Flasch, Kurt (ed.) Von Meister Dietrich zu Meister Eckhart
1984 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi. Beihefte S-e4
Origenes In Lucam Homiliae - Homilien zum Lukasevangelium I 1991 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Origenes In Lucam Homiliae - Homilien zum Lukasevangelium II 1992 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Basilius von Cäsarea De Spiritu sancto - Über den Heiligen Geist
1993 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Mann, Fredhelm Lexicon Gregorianum Wörterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band V.: KAGCHASMOS - KÓFOÓ 2003 Leiden Brill
P-a1
Baltes, Matthias Marius Victorinus Zur philosophie in seinen theologischen Schriften 2002 München K. G. Saur Beiträge zur Altertumskunde S-c2
Hoye, William J. Die mystische Theologie des Nicolaus Cusanus
2004 Freiburg Herder Forschungen zur europäischen Geistgeschichte S-f5
Cooper, Stephen Andrew Metaphysics and morals in Marius Victrinus´ commentary on the letter to the Ephesians A contribution to the history of neoplatonism and Christianity 1995 New York Peter Lang American university studies - philosophy S-c2
Uhl, Florian (ed.) Roger Bacon in der Diskussion
2001 Frankfurt am Main Peter Lang
S-e4
Uhl, Florian (ed.) Roger Bacon in der Diskussion II
2002 Frankfurt am Main Peter Lang
S-e4
Milem, Bruce The unspoken word Negative theology in Meister Eckhart´s German sermons 2002 Washington Catholic university of America
S-e4
Mojsisch, Burkhard Meister Eckhart Analogy, univocity, and unity 2001 Amsterdam John Benjamins
S-e4
Alfeyev, Hilarion St Symeon the new theologian, and Orthodox tradition
2000 Oxford Oxford university press Oxford early Christian studies S-c5
Laird, Martin Gregory of Nyssa and the grasp of faith Union, knowledge, and divine presence 2004 Oxford Oxford university press Oxford early Christian studies S-c2
Gavrilyuk, Paul The suffering of impassible God The dialectics of patristic thought 2004 Oxford Oxford university press Oxford early Christian studies S-b6
Evans, G. R. Bernard of Clairvaux
2000 Oxford Oxford university press Great medieval thinkers S-d6
Marebon, John Boethius
2003 Oxford Oxford university press Great medieval thinkers S-d4
Rosemann, Philipp W. Peter Lombard
2004 Oxford Oxford university press Great medieval thinkers S-e1
O´Meara, John J. Eriugena
2002 Oxford Oxford university press
S-d5
Cross, Richard The physics of Duns Scotus The scientific context of a theological vision 1998 New York Oxford university press
S-e5
Broadie, Alexander Introduction to medieval logic
2002 New York Oxford university press
S-d1
Davidson, Herbert A. Alfarabi, Avicenna and Averroes, on intellect Their cosmologies theories of the active intellect and theories of human intellect 1992 New York Oxford university press
S-c6
McCord Adams, Marilyn William Ockham Volume I 1987 Notre Dame University of Notre Dame Publications in medieval studies S-e6
McCord Adams, Marilyn William Ockham Volume II 1987 Notre Dame University of Notre Dame Publications in medieval studies S-e6
Bonin, Thérese Creation as emanation The origin of diversity in Albert Great´s On the causes and the procession of the universe 2001 Notre Dame University of Notre Dame Publications in medieval studies S-e3
Allen, Michael, J. B. Marsilio Ficino´s interpretation of Plato´s Sophist Five studies and critical edition with translation 1989 Berkeley University of California
S-f6
Allen, Michael, J. B. The platonism of Marsilio Ficino A study of his Phaedrus commentary, its sources and genesis 1984 Berkeley University of California
S-f6
Colish, Marcia L. The stoic tradition from antiquity to the early Middle Ages 1. Stoisicm in classical Latin literature 1990 Leiden Brill
S-a5
Colish, Marcia L. The stoic tradition from antiquity to the early Middle Ages 2. Stoisicm in Christian Latin thought through the sixth century 1990 Leiden Brill
S-a5
Karavites, Peter (Panayiotis) Evil, freedom and the road to perfection in Clement of Alexandria
1998 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Zupko, Jack John Buridan Portrait of a fourteen-century arts master 2003 Notre Dame University of Notre Dame
S-e5
Nieuwenhove, Rik van Jan van Ruusbroec, mystical theologian of the Trinity
2003 Notre Dame University of Notre Dame
S-e6
Meyendorff, John St Gregory Palamas and Orthodox spirituality
1974 New York St Vladimir´s seminary
S-c6
McGuckin, John Saint Cyril of Alexandria and the Christological controversy Its history, theology, and texts 2004 New York St Vladimir´s seminary
S-c4
Ierodiakonou, Katerina (ed.) Byzantine philosophy and its ancient sources
2004 Oxford Oxford university press
S-c5
Paulus, Jean Henri de Gand Essai sur les tendences de sa métaphysique 1938 Paris J. Vrin Études de philosophie médiévale S-e3
Gaith, Jérome La conception de la liberté chez Grégoire de Nysse
1953 Paris J. Vrin Études de philosophie médiévale S-c2
Badawi, Abdurrahmán La transmission de la philosophie grecque au monde arabe
1987 Paris J. Vrin Études de philosophie médiévale S-c5
D´Ancona Costa, Cristina Recherches sur le Liber de causis
1995 Paris J. Vrin Études de philosophie médiévale S-e2
Counet, Jean-Michel Mathématiques et dialectique chez Nicolas de Cuse
2000 Paris J. Vrin Études de philosophie médiévale S-f5
Coté, Antoine L´infinité divine dans la théologie médiévale (1220-1255)
2002 Paris J. Vrin Études de philosophie médiévale S-d1
Magnard, Pierre Marsile Ficin Les platonismes a la renaissance 2001 Paris J. Vrin Philologie et Mercure S-f6
Safa, Karine L´humanisme de Pic de la Mirandole L´esprit en glorie de métamorphoses 2001 Paris J. Vrin Philologie et Mercure S-g1
Libera, A. de Albert le Grand et la philosophie
1990 Paris J. Vrin A la recherche de la vérité S-e2
Érasme Enchiridion militis christiani
1971 Paris J. Vrin Bibliotheque des texres pilosophiques S-f6
Perler, Dominik Théories de l´intentionnalité au moyen age
2003 Paris J. Vrin
S-d3
Gallay, Paul Grégoire de Naziane
1993 Paris Les éditons ouvrieres Église d´hier et d´aujourd´hui S-c1
Sesboüé, Bernard Saint Basile et la Trinité Un acte théologique au Ive siecle. Le rôle de Basile de Césarée dans l´elaboration de la doctrine et du langage trinitaires 1998
Desclée
S-c1
Biard, Joël - Rosier-Catach, Irene La tradition médiévale des catégories (XIIe-XVe siecles) Actes du XIIIe Symposium européen de logique et de sémantique médiévales (Avignon, 6-10 juin 2000) 2003 Louvain Peeters Philosophes médiévaux S-d1
Galonnier, Alain Boece ou la chaine des savoirs Actes du colloque international de la fondation Singer-Polignac. Paris, 8 - 12 juin 1999 2003 Louvain Peeters Philosophes médiévaux S-d4
Zimmermann, Albert Ontologie oder Metaphysik? Die Diskussion über den Gegenstand der Metaphysik im 13. Und 14. Jahrhundert. Texte und Untersuchungen 1998 Louvain Peeters Bibliotheca S-e4
Bienert, W. A. - Kühnweg (eds.) Origeniana septima Origenes in den Auseinandersetzungen des 4. Jahrhunderts 1999 Leuven University press Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium S-b5
Scholten, Clemens Antike Naturphilosophie und christliche Kosmologie in der Schrift "de opificio mundi" des Johannes Philoponos
1996 Berlin de Gruyter Patristische Texte und Studien S-d4
AA.VV. Albertus Magnus Zum Gedenken nach 800 Jahren: Neue Zugänge, Aspekte und Perspektiven 2001 Berlin Akademie Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikanerordens. Neue Folge S-e3
Honnefelder, Ludger Ens inquantum ens Der Begriff des Seienden als solchen als Gegenstand der Metaphysik nach der Lehre des Johannes Duns Scotus 1989 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e5
Frank, Richard M. Creation and the Cosmic Systém: Al-Ghazâlî & Avicenna
1992 Heidelberg Carl Winter Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse S-c5
Markschies, Christoph Gibt es ein "Theologie der gotischen Kathedrale"? Nochmals: Suger von Saint-Denis und Sankt Dionys vom Areopag 1995 Heidelberg Carl Winter Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse S-d5
Khoury, Raif Georges (ed.) Averroes (1126-1198) oder der Triumph des Rationalismus Internationales Symposium anlässlich des 800. Todestages des islamischen Philosophen 2002 Heidelberg Carl Winter
S-c6
Drecoll, Volker Hennig Die Entwicklung der Trinitätslehre des Basilus von Cäsarea Sein Weg vom Homöusianer zum Neonizäner 1996 Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte S-c1
Kristeller, Paul Oskar Die Philosophie des Marsilio Ficino
1972 Frankfurt am Main Vittorio Klostermann Das Abendland. Neue Folge Matula
Blum, Wilhelm (ed.) Georgios Gemistos Plethon Politik, Philosophie und Rhetorik im spätbyzantinischen Reich (1355 - 1452) 1988 Stuttgart Anton Heisemann Bibliothek der griechischen Literatur S-f5
Senger, Hans Gerhard (ed.) Cusanus-Texte III. Marginalien 2. Proclus Latinus. Die Exzerpte und Randnoten des Nikolaus von Kues zu den lateinischen Übersetzungen der Proclus-Schriften. 2.1 Theologia Platonis. Elementatio theologica 1986 Heidelberg Carl Winter Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse Démon
Bormann, Karl (ed.) Cusanus-Texte III. Marginalien 2. Proclus Latinus. Die Exzerpte und Randnoten des Nikolaus von Kues zu den lateinischen Übersetzungen der Proclus-Schriften. 2.2 Expositio in Parmenidem Platonis 1986 Heidelberg Carl Winter Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse P-d3
Pindl-Büchel, Theodor Cusanus-Texte III. Marginalien 3. Raimundus Lullus. Die Exzerpte und Randnoten des Nikolaus von Kues zu den Schriften des Raimundus Lullus. Extractum ex libris Meditacionum Raymundi 1990 Heidelberg Carl Winter Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse
Roth, Ulli Cusanus-Texte III. Marginalien 4. Raimundus Lullus. Die Exzerptensammlung aus Schriften des Raimundus Lullus im Codex Cusanus 83 1999 Heidelberg Carl Winter Schriften der Philosophisch historischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften P-d3
Basilius von Caesarea Homiliae in hexameron - Homilien zum Hexameron
1997 Berlin Akademie Verlag Die Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte. Neue Folge P-a4
Heinrich Seuse Das Buch der Wahrheit Das buchli der warheit 1993 Hamburg Meiner Philosophische Bibliothek P-d1
Alanus ab Insulis Predigten zum Jahreslauf
1998 Stuttgart Freies Geistesleben Beiträge zur Bewusstseinsgeschichte P-b3
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 1: Dörrie, Heinrich: Die geschichtlichen Wurzeln des Platonismus. Bausteine 1-35: Text, Übersetzung, Kommentar 1987 Stuttgart Frommann-Holzboog
S-a4
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 2: Dörrie, Heinrich: Der hellenistische Rahmen des kaiserzeitlichen Platonismus. Bausteine 36-72: Text, Übersetzung, Kommentar 1990 Stuttgart Frommann-Holzboog
S-a4
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 3: Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias: Der Platonismus im 2. Und 3. Jahrhundert nach Christus. Bausteine 73-100: Text, Übersetzung, Kommentar 1993 Stuttgart Frommann-Holzboog
S-a4
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 4: Dörrie, Heinrich: Die philosophische Lehre des Platonismus. Einige grundlegende Axiome/ Platonisch Physik (im antiken Verständnis) I. Bausteine 101-124: Text, Übersetzung, Kommentar 1996 Stuttgart Frommann-Holzboog
S-a4
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Index zu dev Bänden 1 - 4 1997 Stuttgart Frommann-Holzboog
S-a4
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 5: Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias: Die philosophische Lehre des Platonismus. Platonisch Physik (im antiken Verständnis) II. Bausteine 125-150: Text, Übersetzung, Kommentar 1998 Stuttgart Frommann-Holzboog
S-a4
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 6.1: Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias: Die philosophische Lehre des Platonismus. Von der "Seele" als Ursache aller sinnvollen Abläufe. Bausteine 151-168: Text, Übersetzung, Kommentar 2002 Stuttgart Frommann-Holzboog
S-a4
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 6.2: Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias: Die philosophische Lehre des Platonismus. Von der "Seele" als Ursache aller sinnvollen Abläufe. Bausteine 169-181: Text, Übersetzung, Kommentar 2002 Stuttgart Frommann-Holzboog
S-a4
Hagengruber, Ruth Tommaso Campanella Eine Philosophie der Ähnlichkeit 1994 Sankt Augustin Academia
S-g2
Lies, Lothar Origenes´ "Peri Archon" Eine undogmatische Dogmatik 1992 Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft Werkinterpretationen S-b4
Markschies, Christoph Valentinus Gnosticus? Untersuchungen zur valentianischen Gnosis; mit einem Kommentar zu den Fragmenten Valentins 1992 Tübingen J. C. B. Mohr Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament S-b2
Klutstein, Ilana Marsilio Ficino et la theologie anciene Oracles Chaldaiques, Hymnes Orphiques, Hymnes de Proclus 1987 Firenze Leo S. Olschki Instituto nazionale di studi sul rinascimento - Quaderni di Rinascimento S-f6
Garfagnini, Gian Carlo (ed.) Marsilio Ficino e il ritorno di Platone Studi e documenti I 1986 Firenze Leo S. Olschki Instituto nazionale di studi sul rinascimento - Studi e testi S-f6
Garfagnini, Gian Carlo (ed.) Marsilio Ficino e il ritorno di Platone Studi e documenti II 1986 Firenze Leo S. Olschki Instituto nazionale di studi sul rinascimento - Studi e testi S-f6
Garfagnini, Gian Carlo (ed.) Giovanni Pico della Mirandola Convegno internazionale di studi nel cinquecentesimo anniversario della morte (1494-1994). I 1997 Firenze Leo S. Olschki Studi Pichiani S-f6
Garfagnini, Gian Carlo (ed.) Giovanni Pico della Mirandola Convegno internazionale di studi nel cinquecentesimo anniversario della morte (1494-1994). II 1997 Firenze Leo S. Olschki Studi Pichiani S-f6
Valla, Laurentius Repastinatio dialectice et philosophie I.
1982 Padova Antenore Thesaurus mundi Matula
Valla, Laurentius Repastinatio dialectice et philosophie II.
1982 Padova Antenore Thesaurus mundi Matula
Pine, Martin L. Pietro Pomponazzi Radical philosopher of the renaissance 1986 Padova Antenore Saggi e testi
Baldi, Marialuisa - Canziani, Guido (ed.) Cardano e la tradizione dei saperi Atti del Convengo internazionale di studi Milano (23-25 maggio 2002) 2003 Milano Franco Angeli Filosofia e scienzia nell´ eta moderna S-g1
Baldi, Marialuisa (ed.) Mind senior to the world Stoicismo e origenismo nella filosofia platonica del Seicento inglese 1996 Milano Franco Angeli Filosofia e scienzia nel Cinquecento a nel Seicento S-g3
Porfyrios Isagoge
1995 Milano Rusconi Testi a fronte S-b0
Porfyrios Sentenze sugli intellegibili
1996 Milano Rusconi Testi a fronte S-b0
Campanella, Tommaso Compendio di filosofia della natura Testo inedito 1999 Milano Rusconi Testi a fronte Koudelka
Campanella, Tommaso Metafisica Universalis philosophiae seu metaphysicarum rerum iuxta propria dogmata. Liber I 1994 Bari Levante Vestigia Koudelka
Campanella, Tommaso Metafisica Universalis philosophiae seu metaphysicarum rerum iuxta propria dogmata. Liber XIV 2000 Bari Levante Vestigia P-d4
Angiuli, Vito Ragione moderna e verita del cristianesimo L´Atheismus triumphatus di Tommaso Campanella 2000 Bari Levante Vestigia S-g2
Campanella, Tommaso De libris propriis et recta ratione studendi syntagma
1996 Messina Rubbettino
P-d3
Campanella, Tommaso Articuli prophetales
1976 Firenze La nuova Italia
P-d3
Ernst, Germana Tommaso Campanella
2002 Roma Laterza Biblioteca universale Koudelka
Campanella, Tommaso Apologia per Galileo
2001 Milano Bompiani Testi a fronte P-d3
Gregorio Palamas Atto e luce divina Scritti filosofici e teologici. Testo greco a fronte 2003 Milano Bompiani Il pensiero occidentale P-d1
Marziano Capella La nozze di filologia e mercuro Testo latino a fronte 2001 Milano Bompiani Il pensiero occidentale P-b2
Giuliano Imperatore Alla Madre degli dei E altri discorsi 1987 Milano Arnoldo Mondadori Scrittori greci e latini S-b1
Gnoli, Gherardo (ed.) Il Manicheismo Volume I. Mani e il Manicheismo 2003 Milano Arnoldo Mondadori Scrittori greci e latini S-b3
Ermete Trismegisto Corpus hermeticum Con testo greco e latino 2002 Milano Biblioteca Universale Rizzoli
S-b1
Michele Psello Varia dottrina De omnifaria doctrina 1990 Firenze Nardini Biblioteca medievale S-c5
Allain de Lille Anticlaudianus
1955 Paris Vrin Textes philosophiques du Moyen Age P-b3
Kraut, Richard (ed.) The Cambridge companion to Plato
1992 Cambridge Cambridge University Press
S-a3
Barnes, Jonathan The Cambridge companion to Aristotle
1999 Cambridge Cambridge University Press
K.Floss
Lossky, Vladimir The Mystical Ttheology of the Eastern Church
2002 New York St Vladimir´s Seminary Press
S-c6
Meyendorff, John Byzantine Theology Historical Trends & Doctrinal Themes 1979 New York Fordham University Press
S-c5
Dronke, Peter (ed.) A History of Twelfth-Century Western Philosophy
1992 Cambridge Cambridge University Press
S-d6
Kannengiesser, Charles Handbook of Patristic Exegesis The Bible in Ancient Christianity. Volume I. 2004 Leiden Brill
S-b5
Kannengiesser, Charles Handbook of Patristic Exegesis The Bible in Ancient Christianity. Volume I. 2004 Leiden Brill
S-b5
Kees, Reinhard Jakob Die Lehre von der Oikonomia Gottes in der Oratio catechetica Gregors von Nyssa
1995 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
McKinion, Steven A. Words, Imagery & the Mystery of Crist A Reconstruction of Cyril of Alexandria´s Christology 2000 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Merkt, Andreas Das Patristische Prinzip Eine Studie zur Theologischen Bedeutung der Kirchenväter 2001 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Stewart-Sykes, Alistair From Prophecy to Preaching A Search for the Origins of the Christian Homily 2001 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Clemens Alexandrinus Paedagogus Eine Studie zur Theologischen Bedeutung der Kirchenväter 2002 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae
Berding, Kenneth Polycarp and Paul An Analysis of their Literary and Theological Relationship in Light of Polycarp´s Use of Biblical and Extra-biblical Literature 2002 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Kattan, Assaad Elias Verleiblichung und Synergie Grundzüge der Bibelhermeneutik bei Maximus Confessor 2003 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Allert, Craig D. Relevation, Truth, Canon and Interpretation Studies in Justin Martyr´s Dialogue with Trypho 2002 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Volp, Ulrich Tod und Ritual in den christlichen Gemeinden der Antike
2002 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Mullen, Roderic L. The Expansion of Christianity A Gazetteer of its First Three Centuries 2004 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Hilhorst, A. (ed.) The Apostolic Age in Patristic Thought
2004 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Weinandy, Thomas G. - Keating, Daniel A. (eds.) The Theology of Cyril of Alexandria A Critical Appreciation 2003 London T&T Clark
S-c4
Isidor ze Sevilly Etymologiae XII Etymologie XII 2004 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice P-b1
Tertullianus O hrách - De spectaculis
2004 Praha OIKOYMENH Knihovna raně křesťanské tradice P-a3
Machula, Tomáš De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě
2003 Praha Krystal Aquinata S-e3
Bernard z Clairvaux O milosti a svobodném rozhodování
2004 Praha Karolinum
P-b2
Schlosser, Marianne Setkání s Bonaventurou
2002 Bratislava JUMR

Jansen, Bernhard Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. A 18. Století Studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi & teologovi 2004 Olomouc Refugium Studijní texty S-g4
Altenburger, Margarete - Mann, Friedhelm Bibliografie zu Gregor von Nyssa Editionen - Übersetzungen - Literatur 1988 Leiden Brill
P-a4
Carabine, Deidre John Scotus Eriugena
2000 Oxford Oxford university press Great medieval thinkers S-d5
Alcinous The Handbook of Platonism
2002 Oxford Oxford university press Later Ancient Philosophers S-a3
Proclus Commentary on Plato´s Pamenides
1992 Princeton Princeton university press
S-b0
Sturlese, Loris Die deutsche Philosophie im Mittelalter Von Bonifatius bis zu Albert dem Grossen 748-1280 1993 München C. H. Beck Philosophie und Theologie im Mittelalter S-d3
Marsilio Ficino The Philebus Commentary
2000 Tempe Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies Medieval and Renaissance Text and Studies. Reprint Series P-d4
Dillon, John - Gerson, Lloyd P. (eds.) Neoplatonic Philosophy Introductory Readings 2004 Indianapolis Hackett
S-a6
Meyendorff, John Christ in Eastern Christian Thought
1987 New York St Vladimir´s Seminary Press
S-c5
Psellus, Michael Epistola a Giovanni Xilifino
1973 Napoli Universita di Napoli Studi e testi P-d5
Augustinus Oeuvres 4/2. 1. série: Opuscules Dialogues philosophiques. De ordine - L´ordre 1997 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 11/1. 1. série: Opuscules La premiere catéchese. De catechizandis rudibus 1991 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 15. 2. série: Dieu et son oeuvre La Trinité I. Le mystere (Livres I-VII) 1997 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 16. 2. série: Dieu et son oeuvre La Trinité II. Les images (Livres VIII-XV) 1997 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 17. 2. série: Dieu et son oeuvre Six Traités Anti-manicheens. De duabus animabus. Contra Fortunatum. Contra Adimantum. Contra epistulam fundamenti. Contra Secundinum. Contra Felicem manichaeum 1961 Paris Descléé De Brouwer Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 21. 3. série: La Gráce La crise pelagienne I. Epistula ad Hilarium syracusanum. De perfectione iustitiae hominis. De natura et gratia 1994 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 24. 3. série: La Gráce Aux Moines d´Adrumete et de Provence. De gratia etlibero arbitrio. De correptione et de gratia. De praedestinatione sanctorum. De dono perseverantiae 1962 Paris Descléé De Brouwer Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 29. 4. série: Traités anti-donatistes II De baptismo libri VII 1964 Paris Descléé De Brouwer Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 30. 4. série: Traités anti-donatistes III Contra litteras Petiliani libri tres 1967 Paris Descléé De Brouwer Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 31. 4. série: Traités anti-donatistes IV Contra Cresconium libri IV. De unico baptismo 1968 Paris Descléé De Brouwer Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 32. 4. série: Traités anti-donatistes V Breviculus collationis cum donatistis. Ad donatistas post collationem. Sermo ad Caesariensis ecclesiae plebem. Gesta cum Emerito donatistarum episcopo. Contra Gaudentium donatistarum episcopum libri duo 1965 Paris Descléé De Brouwer Bibliotheque Augustinienne P-b1
Rudolph, Kurt Gnosis The Nature & History of Gnosticism 1987 New York HarperCollins
S-b3
Edwards, Mark Julian Origen Against Plato
2002 Aldershot Ashgate Studies in Philosophy & Theology in Late Antiquity S-b4
Thom, Paul Medieval Modal Systems Problems and Concepts 2003 Aldershot Ashgate Studies in Medieval Philosophy S-d3
Eriugena, Giovanni Scoto De paedestinatione liber Dialettica e teologia all´apogeo della rinascenza carolingia 2003 Firenze Edizioni del galluzo Testi mediolatini noc traduzione P-b2
Floss, Pavel Cesty evropského myšlení 1. Architekti křesťanského středověkého vědění 2004 Praha Vyšehrad

Bonaventura Breviloquium Kompendium scholastické teologie 2004 Praha Vyšehrad Reflexe P-c4
Boethius Teologické traktáty
2004 Praha Krystal OP
P-b1
Maxime le Confesseur Lettres
1998 Paris Cerf Sagesses chrétiennes S-c5
Maxime le Confesseur Opuscules théologiques et polémiques
1998 Paris Cerf Sagesses chrétiennes S-c5
Maxime le Confesseur Questions et difficultés
1999 Paris Cerf Sagesses chrétiennes S-c5
Larchet, Jean-Claude Saint Maxime le Confesseur (580-662)
2003 Paris Cerf Initiations aux Peres de l´Église S-c4
Hadot, Ilsetraut - Hadot, Pierre Aprendre a philosopher dans l´Antiquité L´enseignement du "Manuel d´Épictete" et son commentaire néoplatonicien 2004 Paris Le Livre de Poche
S-a5
Schlapkohl, Corinna Persona est naturae rationabilis individua substantia Boethius und die Debate über den Personbegriff 1999 Marburg N. G. Elwert Marburger theologische Studien S-d4
Gasper, Giles E. M. Anselm of Canterbury and his Theological Inheritance
2004 Aldershot Ashgate
S-d5
Kirk, G.S. - Raven, J.E. - Schofield, M. Předsókratovští filosofové Kritické dějiny s vybranými texty 2004 Praha OIKOYMENH Dějiny filosofie S-a2
Platón Euthyfrón, Obrana Sókrata, Kritón, Faidón, Kratylos, Theaitétos, Sofistés, Politikos
2003 Praha OIKOYMENH Platónovy spisy S-a3
Platón Parmenidés, Filébos, Symposion, Faidros, Alkibiadés I, Alkibiadés II, Hipparchos, Milovníci
2003 Praha OIKOYMENH Platónovy spisy S-a3
Platón Theagés, Charmidés, Lachés, Lysis, Euthydémos, Prótagoras, Gorgias, Menón, Hippias Větší, Hippias Menší, Ión, Menexenos
2003 Praha OIKOYMENH Platónovy spisy S-a3
Platón Kleitofón, Ústava, Timaios, Kritias
2003 Praha OIKOYMENH Platónovy spisy S-a3
Platón Minós, Zákony, Epinomis, Listy, Pseudoplatonika, Epigramy
2003 Praha OIKOYMENH Platónovy spisy S-a3
Patočka, Jan Komeniologické studie Soubor textů o J. A. Komenském. Třetí díl. Nepublikované texty 2003 Praha OIKOYMENH Sebrané spisy Jana Patočky S-g5
Isaac, J. Le Peri hermeneias en Occident de Boece a saint Thomas
1953 Paris Vrin Bibliotheque thomiste S-d4
Wohlman, Avital L´homme le monde sensible et la péché dans la philosophie de Jean Scot Erigene
1987 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-d5
Jolivet, Jean Godesacalc d´Orbais et la Trinité La méthode de la théologie a l´époque carolingienne 1958 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-d5
Schönberger, Rolf Anselm von Canterbury
2004 München C.H.Beck
S-d6
Gaál Gyulai, Emery de The art of equanimity A study on the theological hermeneutics of Saint Anselm of Canterbury 2002 Frankfurt am Main Peter Lang European University Studies: Theology S-d6
Jolivet, Jean Abélard Ou la philosophie dans le langage 1994 Fribourg Cerf Vestigia Karfíková
Jolivet, Jean La théologie d´Abélard
1997 Paris Cerf
S-d6
Jolivet, Jean - Habrias, Henri (eds.) Pierre Abélard Colloque international de Nantes 2003 Rennes PUR Histoire Karfíková
Otisk, Marek Na cestě ke scholastice Klášterní škola v Le Bec - Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury 2004 Praha Filosofia
S-d5
Häring, Nikolaus M. (ed.) Life and Works of Clarembald of Arras A Twelfth-century Master of the School of Chartres 1965 Toronto Pontifical Institute of Medieval Sudies Studies and Texts P-b3
Tomáš Akvinský O zákoně v Teologické sumě
2003 Praha Krystal OP Aquinata S-e3
Lemoine, Michel - Picard-Parra, Clotilde (eds.) L´École de Chartres. Bernard de Chartres, Guillaume de Conches, Thierry de Chartres, Clarembaud d´Arras Théologie & cosmologie au XIIe siecle 2004 Paris Les Belles Lettres Sagesses médiévales S-e1
Bougerol, Jacques Guy Introduction a Saint Bonaventure
1988 Paris Vrin A la recherche de la vérité S-e2
Biard, Joël Guillaume d´Ockham Logique et philosophie 1997 Paris PUF Philosophies S-e6
Biard, Joël Guillaume d´Ockham et la théologie
1999 Paris Cerf Initiations au moyen âge S-e6
Loiret, Francois Volonté et infini chez Duns Scotus
2003 Paris Kimé
S-e5
Ramón Lull Kniha o Příteli a Miláčku
2004 Praha Malvern
S-e4
Schultess, Peter - Imbach, Ruedi Die Philosophie im lateinischen Mittelalter Ein Handbuch mit einem bio-bibliographischen Repertorium 2002 Düsseldorf Patmos
S-c6
Roulier, Fernand Jean Pic de la Mirandole (1463-1494), humaniste, philosophe et théologien
1989 Géneve Slatkine Bibliothéque Franco Simone Matula
Hadot, Pierre Le voile d´Isis Essai sur l´histoire de l´idée de Nature 2004 Lagny Gallimard
K-6
Osborn, Eric The Emergence of Christian Theology
1999 New York Cambridge University Press
S-b6
Layton, Bentley (ed.) The Rediscovery of Gnosticism Proceedings of the International Conference on Gnosticism at Yale New Haven, Connecticut, March 28-31, 1978. Vol. 2: Sethian Gnosticism 1981 Leiden Brill Studies in the history of religions S-b2
Graumann, Thomas Christus interpres Die Einheit von Auslegung und Verkündigung in der Lukaserklärung des Ambrosius von Mailand 1994 Berlin Walter de Gruyter Patristische Texte und Studien S-c2
Louth, Andrew St John Damascene Tradition and Originality in Byzantine Theology 2004 New York Oxford University Press Oxford Early Christian Studies S-c6
Fantino, Jacques La théologie d´Irénée Lecture des Écritures en résponse a l´exégese gnostique. Une approche trinitaire 1994 Paris Cerf Cogitatio Fidei S-b4
Daniélou, Jean Études d´exégese judéo-chrétienne Les Testimonia 1966 Paris Beauchesne Théologie historique S-b6
Fontaine, J. - Perrin, M. (eds.) Lactance et son temps Recherches actuelles. Actes du Ive Colloque d´Études Historiques et Patristiques Chantilly 21-23 septembre 1976 1978 Paris Beauchesne Théologie historique S-c2
Places, Édouard des Eusebe de Césarée commentateur Platonisme et Écriture sainte 1982 Paris Beauchesne Théologie historique S-c1
Osborn, Éric La morale dans la pensée chrétienne primitive Description des archétypes de la morale patristique 1984 Paris Beauchesne Théologie historique S-b6
Dupleix, André Recherches et Tradition Mélanges patristiques offerts a Henri Crouzel, S.J. 1992 Paris Beauchesne Théologie historique S-b6
Cazier, Pierre Isidore de Séville et naissance de l´Espagne catholique
1994 Paris Beauchesne Théologie historique S-d4
Guinot, Jean-Noël L´exégese de Théodoret de Cyr
1995 Paris Beauchesne Théologie historique S-c4
Alexandre, JérômUne chair pour la glorie L´anthropologie réaliste et mystique de Tertullien
2001 Paris Beauchesne Théologie historique S-b4
Majid Fakhry Al-Farabi, Founder of Islamic Neoplatonism His Life, Works and Influence 2002 Oxford Oneworld Great Islamic Thinkers S-c6
Benjamins, H. S. Eingeordnete Freiheit Freiheit und Vorsehung bei Origenes 1994 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Origenes Contra Celsum libri VIII
2001 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae P-a2
Clemens Alexandrinus Protrepticus
1995 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae
Mayer, Günter Index Philoneus
1974 Berlin Walter de Gruyter
P-a2
Irenäus von Lyon Adversus haereses Gegen die Häresien II 1993 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Irenäus von Lyon Adversus haereses Gegen die Häresien III 1995 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Irenäus von Lyon Adversus haereses Gegen die Häresien IV 1995 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Irenäus von Lyon Adversus haereses Gegen die Häresien V 2001 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Davies, Brian - Leftow, Brian The Cambridge Companion to Anselm
2004 Cambridge Cambridge University Press
S-d5
Dionýsios Areopagita O mystické teologii. O božských jménech S komentáři Sv. Maxima Vyznavače 2003 Praha Dybbuk
S-d4
Klement Alexandrijský Stromata I
2004 Praha OIKOYMENH Knihovna raně kkřesťanské tradice P-a3
Tomáš Akvinský O pravdě. O mysli
2003 Praha Krystal Aquinata P-c2
Leibniz, Gottfried Wilhelm Theodicea Pojednání o dobrotě Boha, svobodě člověka a původu zla 2004 Praha OIKOYMENH Knihovna novověké tradice a současnosti S-g4
Ivánka, Endre von Plato christianus
2003 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ S-b3
Sulpicius Severus Život svatého Martina
2003 Praha Herrmann&synové Poslední Římané S-c4
Drápal, Dan (vyd.) Spisy apoštolských otců
2004 Praha Kalich Studijní texty S-b3
Šourek, Petr (vyd.) Skutky opata Sugera. Bernard z Clairvaux opatu Sugerovi: Nač je v chrámu zlato? Vilémův životopis opata Sugera. Erwin Panofsky: Suger, opat ze Saint-Denis
2003 Praha Triáda
S-d6
Le Goff, Jacques Svatý František z Assisi
2004 Praha Vyšehrad Kulturní historie K-3
Sadek, Vladimír Židovská mystika
2003 Praha Fra
S-c6
Vernant, Jean-Pierre Hestia a Hermés Studie k duchovnímu světu Řeků 2004 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ K-5
Havlíček, Aleš - Karfík, Filip Plato´s Protagoras Proceeding of the Third Symposium Platonicum Pragense 2003 Praha OIKOYMENH
S-a3
AA.VV. Mají jezuité vlastní morálku? Studie o Franciscu Suárezovi (1548-1617), právníkovi, filosofovi & teologovi 2004 Olomouc Refugium Studijní texty S-g4
Rezek, Petr (vyd.) Epagógé a epistémé
2004 Praha Petr Rezek Studiosus S-a3
Hošek, Radislav Náboženství antického Řecka
2004 Praha Vyšehrad Historica S-a2
Flusser, David Ježíš
2002 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ S-a1
Svatá Kateřina Sienská Dialog s Boží Prozřetelností
2004 Praha Krystal OP Thesaurus S-e6
Herold, Vilém - Pánek, Jaroslav (vyd.) Baroko v Itálii - baroko v Čechách Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Sborník příspěvků z italsko-českého sympozia, Praha 19.-21. Dubna 1999 2003 Praha FILOSOFIA
K-5
Johnson, Paul Dějiny renesance
2004 Brno Barrister-Principal
K-4
Rippe, Olaf aj. Paracelsovo lékařství Filosofie - astrologie - alchymie - léčebné postupy 2004 Praha Volvox globator Belladona K-4
Augustinus Oeuvres 22. 3. série: La Gráce La crise pelagienne II. De gratia Christi et de peccato originali libri II. De natura et origine animae libri IV. 1995 Paris Descléé De Brouwer Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 46b. 6. Série: Lettres 1*-29* 1987 Paris Études augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Podskalsky, Gerhard Theologie und Philosophie in Byzanz Der Streit um die theologische Methodik in der spätbyzantinischen Geistesgeschichte (14./15. Jh.), seine systematischen Grundlagen und seine historische Entwicklung 1977 München C. H. Beck Byzantinisches Archiv S-c5
Markschies, Christoph Ambrosius von Mailand und die Trinitätstheologie Kirchen- und theologiegeschichtliche Studien zu Antiarianismus und Neunizänismus bei Ambrosius und im lateinischen Westen (364-381 n. Chr.) 1995 Tübingen Mohr Beiträge zur historischen Theologie S-c2
Basil z Caesareje Devět kázání o stvoření světa
2004 Praha OIKOYMENH raně křesťanské tradice P-a3
Nechutová, Jana (ed.) Druhý život antického mýtu Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty 2004 Brno Centrum pro studium demokracie a kultury
K-6
Karfíková, Lenka - Mrázek, Jiří (ed.) Milost podle Písma a starokřesťanských autorů Sborník z vědeckého symposia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty 2004 Jihlava Mlýn
S-b6
Petrarca, Francesco Mé tajemství. O tajném střetu mých myšlenek - Secretum meum. De secreto conflictu curarum mearum
2004 Praha OIKOYMENH Knihovna renesančního myšlení P-d4
Isidor ze Sevilly Etymologiae VI-VII Etymologie VI-VII 2004 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice P-b1
Dante Alghieri De vulgari eloquentia - O rodném jazyce
2004 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice P-d1
Basilius von Caesarea Briefe I.
1990 Stuttgart Anton Hiersemann Bibliothek der griechischen Literatur S-c1
Basilius von Caesarea Briefe II.
1973 Stuttgart Anton Hiersemann Bibliothek der griechischen Literatur S-c1
Basilius von Caesarea Briefe III.
1993 Stuttgart Anton Hiersemann Bibliothek der griechischen Literatur S-c1
Suarez, Francisco Über die Individualität und das Individuationsprinzip (Fünfte metaphysische Disputation) - De unitate individuali eiusque principio (Disputatio metaphysica V) a) Text und Übersetzung 1976 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-d5
Giovanni Pico della Mirandola Kommentar zu einem Lied der Liebe
2001 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-d5
Mannetus, Iannotius (Giannozzo Manetti) Über die Würde und Erhabenheit des Menschen - De dignitate et excellentia hominis
1990 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-d4
Koncsik, Imre Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Faszikel 1e: Christologie Im 19. Und 20. Jahrhundert 2005 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Stählin, Otto Clemens Alexandrinus - Register Erster Teil, Zitateregister, Testimonienregister, Initienregister für die Fragmente, Eigennamenregister 1980 Berlin Akademie Verlag Die Griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte
Jedin, Hubert Handbuch der Kirchengeschichte
2004 Berlin Directmedia Digitale Bibliothek
Pape, Wilhelm Griechisch - Deutsch Handwörterbuch der griechischen Sprache. Volltext und Faksimile 2005 Berlin Directmedia Digitale Bibliothek
Georges, Karl Ernst Lateinisch - Deutsch, Deutsch - Lateinisch Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch 2004 Berlin Directmedia Digitale Bibliothek
Risse, Wilhelm Die Logik der Neuzeit 1. Band. 1500-1640 1964 Stuttgart Fromman-Holboog Geschichte der Logik S-f4
Risse, Wilhelm Die Logik der Neuzeit 2. Band: 1640-1780 1970 Stuttgart - Bad Cannstatt Frommann - Holzboog Geschichte der Logik S-f4
Klučina, Petr Lodě veslové a plachetní
2005 Praha Paseka
K-4
Lilla, Salvatore R. C. Neuplatonisches Gedankengut in den Homilien über die Seligpreisungen Gregors von Nyssa
2004 Leiden Brill Supplement to Vigiliae Christianae Vig-0
Böhm, Thomas Theoria - Unendlichkeit - Aufstieg Philosophische Implikationen zu 'De Vita Moysis' von Gregor von Nyssa 1996 Leiden Brill Supplement to Vigiliae Christianae Vig-0
Mueller-Jourdan, Pascal Typologie spatio-temporelle de l'Ecclesia byzantine La Mystagogie de Maxime le Confesseur dans la culture philosophique de l'Antiquité tardive 2005 Leiden Brill Supplement to Vigiliae Christianae
Ficino, Marsilio Platonic Theology Volume IV. Books XII-XIV 2004 Cambridge Harvard University Press The I Tatti Renaissance Library P-d4
Ficino, Marsilio Platonic Theology Volume V. Books XV-XVI 2005 Cambridge Harvard University Press The I Tatti Renaissance Library P-d4
Augustinus Oeuvres 50. 7. série: Exégese Sur la Genese contre les Manichéens - De Genesi contra Manichaeos. Sur la Genese au sens littéral, livre inachevé - De Genesi ad litteram imperfectus liber 2004 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Opera. Pars III,2 Epistulae LVI-C 2005 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XXX. 97-100 In Cypro, alleas in Cilicia deque transmarinis veniente annis MCCCI-MCCCII compilata 2005 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Hirai, Hiro Le concept de semence dans les théories de la matiere a la Renaissance de Marsile Ficin a Pierre Gassendi
2005 Turnhout Brepols De diversis artibus S-f1
Hegemonius Acta Archelai - The Acts of Archelaus
2001 Louvain Brepols Manichaean Studies S-b3
Adamson, Peter - Taylor, Richard, C. (eds.) The Cambridge Companion to Arabic Philosophy
2004 Cambridge Cambridge University Press
S-c6
Langer, Ulrich (ed.) The Cambridge Companion to Montaigne
2005 Cambridge Cambridge University Press
S-g2
Burns, J. H. (ed.) The Cambridge History of Medieval Political Thought c. 350 - c. 1450
2003 Cambridge Cambridge University Press
S-d1
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 3, Tractatus 1-3 2004 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XVIII Sermones III. (1452-1455) Fasciculus 3: Sermones CLXI-CLXXV 2003 Hamburg Felix Meiner Verlag
P-d2
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XVIII Sermones III. (1452-1455) Fasciculus 4: Sermones CLXXVI-CXCII 2004 Hamburg Felix Meiner Verlag
P-d2
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XVIII Sermones III. (1452-1455) Fasciculus 5: Sermones CXCIII-CCIII 2005 Hamburg Felix Meiner Verlag
P-d2
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XIX Sermones IV. (1455-1463) Fasciculus 4: Sermones CCXLVI-CCLVII 2004 Hamburg Felix Meiner Verlag
P-d2
Plutarch Drei religions-philosophische Schriften Über den Aberglauben. Über die späte Strafe der Gottheit. Über Isis und Osiris 2003 Düsseldorf Artemis - Winkler
S-a2
Ioannes Duns Scotus Opera philosophica II. Quaestiones in libros Perihermenias Aristotelis; Quaestiones super librum Elenchorum Aristotelis; Theoremata 2004 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c2
Lehrich, Christopher I. The Language of Demons and Angels Cornelius Agrippa´s Occult Philosophy 2003 Leiden Brill Brill´s studies in intellectual history S-g3
Siorvanes, Lucas Proclus Neo-Platonic Philosophy and Science 1996 New Haven Yale University Press
S-b0
Coleman, Janet A History of Political Thought From the Middle Ages to the Renaissance 2000 Oxford Blackwell
S-d1
Crombie, A. C. Science, Art and Nature in Medieval and Modern Thought
1996 London The Hambledon Press
K.Floss
Aertsen, Jan A. Medieval Philosophy and the Transcendentals The Case of Thomas Aquinas 1996 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e3
Engelen, Eva-Maria Zeit, Zahl und Bild Studien zur Verbindung von Philosophie und Wissenschaft bei Abbo von Fleury 1993 Berlin Walter de Gruyter Philosophie und Wissenschaft S-d5
Abbo of Fleury - Ramsey Commentary on The Calculus of Victorius of Aquitaine
2003 London The British Academy Auctores Britannici Medii aevi P-b2
Aertsen, Jan A. - Pickavé, Martin (ed.) Herbst des Mittelalters? Fragen zur Bewertung des 14. Und 15. Jahrhunderts 2004 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Tertullian De Pallio
2005 Amsterodam Gieben

Lefévre d´Etaples, Jacques The Prefatory Epistles and Related Texts
1972 New York Columbia University Press
P-d3
Rorem, Paul Eriugena´s Commentary on the Dionysian Celestial Hierarchy
2005 Toronto Pontifical Institute of Medieval Studies Studies and Texts S-d4
Marrou, Henri-Irénée Augustinus und das Ende der antiken Bildung
1995 Paderborn Schöningh

Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus I 6-7 Categoriarum supplementa. Porphyrii Isagoge . Anonymi fragmentum vulgo vocatum Liber sex principiorum 1995 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus II 1-2 De interpretatione vel PERIERMENIAS 1995 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus III 1-4 Analytica priora 1998 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus IV 1-4 Analytica posteriora 1995 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Verbeke, G. (ed.) Aristoteles latinus VII 1.1, VII 2 Physica 1990 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Verbeke, G. (ed.) Aristoteles latinus VII 1.2 Physica 1990 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Verbeke, G. (ed.) Aristoteles latinus IX 1 De generatione et corruptione 1986 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Verbeke, G. (ed.) Aristoteles latinus XXV 1-1a Metaphysica Lib. I-IV.4 1970 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Verbeke, G. (ed.) Aristoteles latinus XXV 2 Metaphysica Lib. I-X, XII-XIV 1976 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Verbeke, G. (ed.) Aristoteles latinus XXV 3.1 Metaphysica Lib. I-XIV. Prefatio 1995 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Verbeke, G. (ed.) Aristoteles latinus XXV 3.2 Metaphysica Lib. I-XIV. Textus 1995 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus XXVI 1-3.3 Ethica Nicomachea 1972 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Bacon, Roger Opera quaedam hactentus inedita. I. Opus tertium. Opus minus. Compendium philosophiae 1859 London Longman, Green, Longman and Roberts Rerum Brittanicarum Medii Aevi Scriptores P-c2
Fischer, Norbert - Mayer, Cornelius (ed.) Die Confessiones des Augustinus von Hippo Einführung und Interpretationen zu den 13 Büchern 2004 Freiburg Herder
Šubrt
Abt Suger von Saint-Denis Ausgewählte Schriften Ordinatio, De consecratione, De administratione 2005 Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesellschaft
P-b2
Liebeschütz, Hans Medieval Humanism in the Life and Writings of John of Salisbury
1980 Nendeln Kraus Reprint Studies of the Warburg Institute S-e1
Blumenthal, Uta-Renate (ed.) Carolingian Essays
1983 Washington The Catolic University of America Press
S-d5
Dales, Douglas (ed.) A Mind Intent on God The prayers and spiritual writings of Alcuin: an anthology 2004 Norwich Canterbury Press
S-d5
Gersh, Stephen Reading Plato, Tracing Plato From Ancient Commentary to Medieval Reception 2005 Aldershot Ashgate Variorum collected studies S-d2
Contreni, John J. Carolingian Learning, Masters and Manuscripts
1999 Aldershot Ashgate Variorum collected studies S-d5
Rufinus, Tyrannius Opera
1961 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Bernhard von Clairvaux Sämtliche Werke II Lateinisch/deutsch 1992 Innsbruck Tyrolia
S-d6
Klibansky, Raymundus - Waszink,J.H. (ed.) Plato latinus. Volumen I Meno. Interprete Henrico Aristippo 1940 Leiden E.J.Brill Corpus platonicum medii aevi P-b3
Masai, Francois Pléthon et le platonisme de Mithra
1956 Paris Les belles lettres Les classiques de l´humanisme S-f5
Nielsen, Lauge Olaf Theology and Philosophy in the Twelfth Century A Study of Gilbert Porreta´s Thinking and the Theological Expositions of the Doctrine of the Incarnation during the Period 1130-1180 1982 Leiden E.J.Brill Acta Theologica Danica S-e1
Grandjean, Michel Laics dans l'Eglise Regards de Pierre Damien, Anselme de Cantorbéry, Yves de Chartres 1994 Paris Beauchesne Théologie historique S-d6
Benson, Robert L. - Constable, Giles - Lanham, Carol D. Renaissance and Renewal in the Twelfth Century
1999 Toronto University of Toronto Press Medieval Academy Reprints for Teaching S-d6
Kristeller, Paul Oskar Studies in Renaissance Thought and Letters II.
1985 Roma Storia e letteratura Studi e testi S-f3
Kristeller, Paul Oskar Studies in Renaissance Thought and Letters IV.
1996 Roma Storia e letteratura Studi e testi S-f3
Lanfranc, Archbishop of Canterbury The Letters
2002 Oxford Clarendon Press Oxford Medieval Texts P-b2
Plinio Storia naturale V Mineralogia e storia dell arte, libri 33-37 1988 Torino


Vitruvio De architectura I-II
1997 Torino


Thierry of Chartres The Latin Rhetorical Commentaries
1988 Toronto Pontifical Institute of Mediaeval Studies Studies and texts P-b3
Petrus Abaelardus Opera theologica V. Expositio in Hexameron. Abbreviatio Petri Abaelardi Expositionis in Hexameron 2004 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis Karfíková
Peter Abelard Collationes
2003 Oxford Clarendon Press Oxford Medieval Texts Karfíková
Peter Abelard Ethics
2002 Oxford Clarendon Press Oxford Medieval Texts
Seeskin, Kenneth (ed.) The Cambridge Companion to Maimonides
2005 Cambridge Cambridge University Press
S-c5
Jeauneau, Édouard Études Érigéniennes
1987 Paris Études Augustiniennes
S-d5
Iogna-Prat, Dominique - Jeudy, Colette - Lobrichon, Guy L'École carolingienne d'Auxerre de Murethach a Remi, 830-908 de Murethach aŕ Remi, 830-908 1991 Paris Beauchesne L'histoire dans l'actualite S-d5
Valcke, Louis Pic de la Mirandole Un itinéraire philosophique 2005 Paris Les Belles Lettres Le Miroir des Humanistes Matula
Ilkhani, Mohammad La philosophie de la création chez Achard de Saint-Victor
1999 Bruxelles OUSIA
S-e1
Robinson, James M. The Coptic Gnostic Library. A Complete Edition of the Nag Hammadi Codices Volume I.: The Prayer of the Apostle Paul, The Apocryphon of James, The Gospel of Truth, The Treatise on the Resurrection, The Tripartite Tractate 2000 Leiden E.J.Brill Nag Hammadi Studies S-b3
Robinson, James M. The Coptic Gnostic Library. A Complete Edition of the Nag Hammadi Codices Volume II.: The Apocryphon of John, The Gospel of Thomas, The Gospel of Philip, The Hypostasis of the Archons, On the Origin of the World, The Expository Treatise on the Soul, The Book of Thomas the Contender, The Gospel of the Egyptians 2000 Leiden E.J.Brill Nag Hammadi Studies S-b3
Robinson, James M. The Coptic Gnostic Library. A Complete Edition of the Nag Hammadi Codices Volume III.: Eugnostos the Blessed and The Sophia of Jesus Christ, The Dialogue of the Savoir, The Apocalypse of Paul, The Apocalypse of James, The Apocalypse of Adam, The Acts of Peter and the Twelve Apostles, The Thunder: Perfect Mind, … 2000 Leiden E.J.Brill Nag Hammadi Studies S-b3
Robinson, James M. The Coptic Gnostic Library. A Complete Edition of the Nag Hammadi Codices Volume IV.: The Paraphrase of Shem, The Second Treatise of the Great Seth, Apocalypse of Peter, The Teachings of Silvanus, The Three Steles of Seth, Zostrianos, The Letter of Peter to Philip, Greek and Coptic Papyri from the Cartonage of the Covers 2000 Leiden E.J.Brill Nag Hammadi Studies S-b3
Robinson, James M. The Coptic Gnostic Library. A Complete Edition of the Nag Hammadi Codices Volume V.: Melchizedek, The Tought of Norea, The Testimony of Truth, Marsanes, The Interpretation of Knowledge, A Valentian Exposition, Allogenes, Hypsiphrone, The Sentences of Sextus, The Gospel of Truth, Trimorphic Protennoia, On the Origin of the World 2000 Leiden E.J.Brill Nag Hammadi Studies S-b3
Floistad,Guttorm (ed.) Contemporary philosophy. A new survey Volume 6: Philosophy and Science in the Middle Ages. Part 1. 1990 Dordrecht Kluwer
K-2
Floistad,Guttorm (ed.) Contemporary philosophy. A new survey Volume 6: Philosophy and Science in the Middle Ages. Part 2. 1990 Dordrecht Kluwer
K-2
Roger Bacon Opera hactenus inedita Fasc. I.: Metaphysica 2005 New York Books on Demand
P-c1
Roger Bacon Opera hactenus inedita Fasc. II.: Liber primus Communium naturalium. Partes prima et secunda 2005 New York Books on Demand
P-c1
Roger Bacon Opera hactenus inedita Fasc. III.: Liber primus Communium naturalium. Partes tertia et quatra 2005 New York Books on Demand
P-c1
Roger Bacon Opera hactenus inedita Fasc. IV.: Liber secundus Communium naturalium. De celestibus 2005 New York Books on Demand
P-c1
Roger Bacon Opera hactenus inedita Fasc. V.: Secretum secretorum 2005 New York Books on Demand
P-c1
Roger Bacon Opera hactenus inedita Fasc. XII.: Quaestiones supra Librum de causis 2005 New York Books on Demand
P-c1
Clemens Alexandrinus Gli Stromati Note di vera filosofia 1985 Milano Paoline Letture cristiane delle origini
Pernot, Jean-Francois (ed.) Jacques Lefevre d´Etaples (1450?-1536) Actes du colloque d´Etaples les 7 et 8 novembre 1992 1995 Paris Honoré Champion Colloques, congres et conférences sur la Renaissance P.Floss
Gioacchino da Fiore Commento a una profezia ignota
1999 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti P-b4
Gioacchino da Fiore Trattati sui quattro Vangeli
1999 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti P-b4
Gioacchino da Fiore Dialoghi sulla prescienza divina e la predestinazione degli eletti
2001 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti P-b4
Gioacchino da Fiore Il salterio a dieci corde
2004 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti P-b4
Cardano, Girolamo De libris propriis The editions of 1544, 1550, 1557, 1562, with supplementary material 2004 Milano Franco Angeli Filosofia e scienza nell´eta moderna P-d4
Cardano, Girolamo De subtilitate Tomo I. Libri I-VII 2004 Milano Franco Angeli Filosofia e scienza nell´eta moderna P-d4
Pomponazzi, Pietro Expositio super primo et secundo De partibus animalium
2004 Firenze Leo Olschki Studi e testi P-d5
Telesio, Bernardino De rerum natura Libri VII-VIII-IX 1976 Firenze La nuova Italia Testi P-d5
Telesio, Bernardino Varii de naturalibus rebus libelli
1981 Firenze La nuova Italia Testi P-d5
Martinovic, Ivica (ed.) 14. Dani Frane Petrica - 14th Days of Frane Petric Teorija relativnosti i filozofia. Petric i renesansne filozofske tradicje - Theory of Relativity and Philosophy. Petric and Renaissance Philosophical Traditions 2005 Zagreb Hrvatsko filozofsko drušstvo

Speer, Andreas (ed.) Meister Eckhart in Erfurt
2005 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia S-d0
Bellarmin, Robert O vystupování mysli k Bohu po žebřících věcí stvořených
2001 Třebíč Akcent
S-g4
Bellarmin, Robert O věčné blaženosti svatých
2001 Praha Krystal OP Thesaurus S-g4
Machula, Tomáš De aeternitate mundi sv. Tomáše Akvinského v historické perspektivě
2003 Praha Krystal Aquinata S-e3
Bonaventura Breviloquium Kompendium scholastické teologie 2004 Praha Vyšehrad Reflexe S-e2
Klement Alexandrijský Stromata I
2004 Praha OIKOYMENH Knihovna raně kkřesťanské tradice P-a3
Kléméns Alexandrijský Pobídka Řekům
2001 Praha Herrmann&synové

Filón Alexandrijský O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti boží.
2001 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice P-a2
Aristotelés Rétorika / Poetika
1999 Praha Nakladatelství Petr Rezek

Aristotelés Metafyzika
2003 Praha Petr Rezek

Rusconi, Roberto (ed.) Gioacchino da Fiore tra Bernardo di Clairvaux e Innocenzo III Atti del 5 Congresso internazionale di studi gioachimiti San Giovanni in Fiore - 16-21 settembre 1999 2001 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti S-e2
Reeves, Marjorie - Gould, Warwick Gioacchino da Fiore e il mito dell´Evangelo eterno nella cultura europea
2000 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti S-e2
Hieronymus Opera Pars I. Opera exegetica 4. Commentariorum in Hezechielem libri XIV 1964 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Seidl, Horst Bytí a vědomí Gnoseologie a metafyzika v klasické a moderní tradici 2005 Praha Vyšehrad
K-6
Grant, Edward The foundation of modern science in the middle ages Their religious, institutional and intellectual context 2005 Cambridge Cambridge university press Cambridge history of science S-d2
Grant, Edward Physical science in the middle ages Their religious, institutional and intellectual context 2001 Cambridge Cambridge university press Cambridge history of science S-d2
Schmitt, Charles B. - Skinner, Quentin (ed.) The cambridge history of renaissance philosophy Their religious, institutional and intellectual context 2000 Cambridge Cambridge university press
S-f1
Schäfer, Christian Unde malum Die Frage nach dem Woher des Bösen bei Plotin, Augustinus und Dionysius 2002 Würzburg Königshausen & Neumann
S-d4
Engels, Lodewijk J. - Hofmann, Heinz (ed.) Neues Handbuch der Literaturwissenschaft 4. Spätantike: mit einem Panorama der byzantinischen Literatur 1997 Wiesbaden AULA
K-4
Wallace, William A. Causality and scientific explanation 1. Medieval and early classic science 1972 Michigan The University of Michigan Press
S-f4
Burrige, Richard A. What are the Gospels? A comparison with Graeco-Roman biography 2004 Michigan Eerdmans The biblical resource S-a1
Backus, Irena (ed.) The reception of the church fathers in the West From the Carolingians to the Maurists. Volume 1. 1997 Leiden Brill
S-c6
Backus, Irena (ed.) The reception of the church fathers in the West From the Carolingians to the Maurists 1997 Leiden Brill

Backus, Irena (ed.) The reception of the church fathers in the West From the Carolingians to the Maurists. Volume 2. 1997 Leiden Brill
S-c6
Whitman, Jon (ed.) Interpretation & allegory Antiquity to the modern period 2000 Leiden Brill Brill´s studies in intellectual history S-d3
Kofsky, Aryeh Eusebius of Caesarea against paganism
2002 Leiden Brill
S-c1
Guillelmus a sancto Theodorico Opera omnia Pars IV. Meditationes devotissimae; Epistola Matthaei Albanensis episcopi; Responsio abbatum auctore Willelmo abbate sancti Theodorici; Vita antiqua 2005 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Boethius, A. M. S. De divisione liber
1998 Leiden Brill Philosophia antiqua P-b1
Broek, van den, Roelof Studies in Gnosticism and Alexandrian Christianity
1996 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies S-b2
Coulter, James A. The Literary Microcosm Theories of Interpretation of the Later Neoplatonists 1976 Leiden Brill Columbia Studies in the Classical Tradition S-a5
Marjanen, Antti - Luomanen, Petri A Companion to Second-Century Christian 'Heretics'
2005 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Drobner, Hubertus R. - Viciano, Albert Gregory of Nyssa: Homilies on the Beatitudes An English Version with Commentary and Supporting Studies. Proceedings of the Eighth International Colloquium on Gregory of Nyssa (Paderborn, 14-18 September 1998) 2000 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Zachhuber, Johannes Human Nature in Gregory of Nyssa Philosophical Background and Theological Significance 2000 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Holopainen, Toivo J. Dialectic and Theology in the Eleventh Century
1996 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-d5
Evans, G. R. Getting it Wrong The Medieval Epistemology of Error 1998 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-d1
Davenport, Anne Ashley Measure of a Different Greatness The Intensive Infinite, 1250-1650 1999 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e5
Lagerlund, Henrik Modal Syllogistics in the Middle Ages
2000 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-d2
Porro, Pasquale The Medieval Concept of Time Studies on the Scholastic Debate and its Reception in Early Modern Philosophy 2001 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-d3
Perler, Dominik Ancient and Medieval Theories of Intentionality
2001 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-d3
Lüthy, Christoph - Murdoch, John E. - Newman, William R. (ed.) Late Medieval and Early Modern Corpuscular Matter Theories
2001 Leiden Brill Medieval and early modern science S-f3
Speer, Andreas Die entdeckte Natur Untersuchungen zu Begründungsversuchen einer “scientia naturalis” im 12. Jahrhundert 1995 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e1
Bezner, Frank Vela Veritatis Hermeneutik, Wissen und Sprache in der Intellectual History des 12. Jahrhunderts 2005 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e1
Dronke, Peter Fabula Explorations into the Uses of Myth in Medieval Platonism 1985 Leiden Brill Mittellateinische Studien und Texte S-e1
Köhler, Theodor W. Grundlagen des philosophisch-anthropologischen Diskurses im dreizehnten Jahrhundert Die Erkenntnisbemühung um den Menschen im zeitgenössischen Verständnis 2000 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e3
Senger, Hans Gerhard Ludus Sapientiae Studien zum Werk und zur Wirkungsgeschichte des Nikolaus von Kues 2002 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters P.Floss
Bocken, Inigo (ed.) Conflict and Reconciliation: Perspectives on Nicolas of Cusa
2004 Leiden Brill Brill´s studies in intellectual history P.Floss
Ambrosiaster Commentarius in Epistulas Paulas 1: In Epistulam ad Romanos 1966 Wienna Hoelder-Pichler-Tempsky Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum
Ambrosiaster Commentarius in Epistulas Paulas 2: In Epistulas ad Corinthos 1968 Wienna Hoelder-Pichler-Tempsky Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum
Ambrosiaster Commentarius in Epistulas Paulas 3: In Epistulas ad Galatas, ad Efesios, ad Filippenses, ad Colosenses, ad Thesalonicenses, ad Timotheum, ad Titum, ad Filemonem 1968 Wienna Hoelder-Pichler-Tempsky Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum
Bruyn, Theodore de Pelagius´ Commentary on St Paul´s Epistle to the Romans
2002 Oxford Oxford university press Oxford early Christian studies S-c4
Souter, Alexander The Earliest Latin Commentaries on the Epistles of St Paul
1999 Oxford Oxford university press
S-c2
Debus, Allen G. Man and Nature in the Renaissance
2004 Cambridge Cambridge University Press Cambridge History of Science
Bonheim, Günther Zeichendeutung und Natursprache Ein Versuch über Jacob Böhme 1992 Würzburg Königshausen & Neumann Epistemata S-e6
Bianchi, Luca Studi sull´aristotelismo del rinascimento
2003 Padova Il Poligrafo Subsidia Mediaevelia Patavina S-f3
Proclo Commento alla Republica di Platone (Dissertazioni I, III-V, VII-XII, XIV-XV, XVII) 2004 Milano Bompiani Il pensiero occidentale S-b0
Proclo Teologia platonica
2005 Milano Bompiani Il pensiero occidentale S-b0
Aristotelés Fyzika
1996 Praha Petr Rezek

Irenäus von Lyon Epideixis. Adversus haereses Darlegung der apostolischen Verkündigung. Gegen die Häresien I 1993 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Souter, Alexander A Study of Ambrosiaster
2004 Eugene Wipf & Stock Text and Studies. Contributions to Biblical and Patristic Literature S-c2
Souter, Alexander Pelagius´s Expositions of Thirteen Epistles of St. Paul: Text
2004 Eugene Wipf & Stock Text and Studies. Contributions to Biblical and Patristic Literature S-c4
Wiles, Maurice F. The Divine Apostle The Interpretation of St Paul´s Epistles in the Early Church 1967 Cambridge Cambridge University Press
S-b6
Dassmann, Ernst Ambrosius von Mailand Leben und Werk 2004 Stuttgart Kohlhammer
Šubrt
Kretzmann, Norman - Stump, Eleonore (ed.) The Cambridge Companion to The Stoics
2003 Cambridge Cambridge University Press
S-a5
Marenbon, John From the Circle of Alcuin to the School of Auxerre Logic, Theology and Philosophy in the Early Middle Ages 2006 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Studies in Medieval Life and Thought S-d5
Adelard of Bath Conversations with his Nephew On the Same and the Different, Questions on Natural Science, and On Birds 1998 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Medieval Classics P-b3
Osborn, Eric Clement of Alexandria On the Same and the Different, Questions on Natural Science, and On Birds 2005 Cambridge Cambridge University Press
S-b4
Osler, Margaret J. (ed.) Atoms, Pneuma and Tranquillity Epicurean and Stoic Themes in European Thought 2005 Cambridge Cambridge University Press
S-f2
Grant, Edward Much ado about nothing Theories of space and vacuum from the Middle Ages to the Scientific Revolution 2004 Cambridge Cambridge university press
S-d2
Bolzoni, Lina L´universo dei poemi possibili Studi su Francesco Patrizi da Cherso 1980 Roma Bulzoni
S-g2
Georges Gémiste Pléthon Traité des vertus
1987 Leiden Brill Corpus philosophorum medii aevi - philosophi byzantini P-d5
Goebel, Bernd Rectitudo. Wahrheit und Freiheit bei Anselm von Canterbury Eine philosophische Untersuchung seines Denksatzes 2001 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-d5
Kapriev, Georgi Philosophie in Byzanz
2005 Würzburg Königshausen & Neumann
S-c6
Huber, Renate Natur-Erkenntnis Band I: Naturphilosophie von der Antike bis Descartes 2002 Paderborn Mentis
S-f2
Quentin, Albrecht Naturkentnisse und Naturanschauungen bei Wilhelm von Auvergne Teil I: Text 1972 Stuttgart Universität Stuttgart
S-e2
Quentin, Albrecht Naturkentnisse und Naturanschauungen bei Wilhelm von Auvergne Teil II: Anmerkungen 1972 Stuttgart Universität Stuttgart
S-e2
Tertullian De praescriptione haereticorum Vom prinzipiellen Einspruch gegen die Häretiker 2002 Turnhout Brepols Fontes Christiani P-a3
Laktanz De mortibus persecutorum Die Todesarten der Verfolger 2003 Turnhout Brepols Fontes Christiani P-a3
Ambrosius von Mailand De Isaac vel Anima Über Isaak oder die Seele 2003 Turnhout Brepols Fontes Christiani P-b2
Didymus der Blinde De spiritu sancto Über den heiligen Geist 2004 Turnhout Brepols Fontes Christiani P-a3
Pamphilus von Caesarea Apologia pro Origene Apologie für Origenes 2005 Turnhout Brepols Fontes Christiani P-a3
Cullen, Christopher M. Bonaventure
2006 Oxford Oxford University Press Great Medieval Thinkers
Trinkaus, Charles In Our Image and Likeness Humanity and Divivnity in Italian Humanist Thought. Volume 1 1995 Notre Dame University of Notre Dame Press
S-f4
Sorabji, Richard (ed.) Aristotle Transformed The Ancient Commentators and Their Influence 1990 Ithaca Cornell University Press

Beatrice, Pier Franco La lavanda dei piedi Contributo alla storia delle antiche liturgie cristiane 1983 Roma C.L.V. Edizioni liturgiche Bibliotheca "Ephemerides liturgicae" "Subsidia" S-b5
Cochrane, Louise Adelard of Bath The First English Scientist 1994 London British Museum Press
S-d5
Hieronymus Opera, Pars III,5 Pars III - Opera polemica 5 - Adversus Vigilantium 2005 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Guillelmus a sancto Theodorico Opera omnia Pars IV. Meditationes devotissimae. Appedix: Epistola Matthaei Albanensis episcopi. Responsio abbatum auctore Willelmo abbate Sancti Theodorici. Vita antiqua 2005 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-a0
Guillemus a Sancto Theodorico Meditationes devotissimae cura et studio Pauli Verdeyen SJ. Appendix: Epistola Matthaei Albanensis episcopi, Responsio abbatum auctore Willelmo abbate sancti Theodorici cura et studio St. Ceglar SDB. Vita Antiqua cura et studio A. Poncelet SJ 2005 Turnhout Brepols Corpus Christianorum P-a0
Ficin, Marsile Commentaire sur Le banquet de Platon, De l´amour - Commentarium in Convivium Platonis, De amore
2002 Paris Les belles lettres Les classiques de l´humanisme P-d4
Jones, Howard The Epicurean Tradition
1992 London Routledge
P.Floss
Bernardus Silvestris Cosmographia
1990 New York Columbia University Press Records of Western Civilization S-e1
Stock, Brian Myth and Science in the Twelfth Century A Study of Bernard Silvester 1972 Princeton Princeton University Press
S-e1
Recktenwald, Engelbert Die etische Struktur des Denkens von Anselm von Canterbury
1998 Heidelberg Universitätsverlag C. Winter Philosophie und realistische Phänomenologie S-d6
William of Sherwood Introductiones in Logicam Einführung in die Logik 1995 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-c1
Johannes Chrysostomus Catecheses baptismales Taufkatechesen I 1992 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Johannes Chrysostomus Catecheses baptismales Taufkatechesen II 1992 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Anselm von Canterbury De libertate arbitrii et alii tractatus - Freiheitsschriften De liberate arbitrii - Über die Freiheit des Willens. De casu diaboli - Vom Fall des Teufels. De concordia praescientiae et predestinationis et gratiae dei cum libero arbitrio - Über die Vereibarkeit des Vorherwissens, der Vorherbestimmung und … 1994 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-b2
Gregor von Nyssa In Canticum canticorum homiliae I Homilien zum Hohenlied I 1994 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Gregor von Nyssa In Canticum canticorum homiliae II Homilien zum Hohenlied II 1994 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Gregor von Nyssa In Canticum canticorum homiliae III Homilien zum Hohenlied III 1994 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Theodor von Mopsuestia Katechetische Homilien I
1994 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Theodor von Mopsuestia Katechetische Homilien II
1994 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-a3
Cassiodor Institutiones divinarum et saecularium litterarum Einführung in die geistlichen und weltlichen Wissenschaften I 2003 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-b2
Cassiodor Institutiones divinarum et saecularium litterarum Einführung in die geistlichen und weltlichen Wissenschaften II 2003 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-b2
Beda Venerabilis In Epistulam Iacobi expositio Kommentar zum Jakobusbrief 2000 Freiburg im Breisgau Herder Fontes Christiani P-b2
McGrade, A. S. (ed.) The Cambridge Companion to Medieval Philosophy
2003 Cambridge Cambridge University Press
S-d1
Niewöhner, Friedrich - Pluta, Olaf Atheismus in Mittelalter und die Renaissance
1999 Wiesbaden Harrassowitz Wolfenbütteler Mittelalter-Studien S-f3
Olewin´ski, Darius Józef Um die Ehre des Bildes Theologische Motive der Bilderverteidigung bei Johannes von Damaskus 2004 St. Ottilien EOS Münchener theologische Studien II. Systematische Abteilung S-c6
Ziegenaus, Anton Die trinitarische Ausprägung der göttlichen Seinsfülle nach Marius Victorinus
1972 Bamberg Max Hueber Münchener theologische Studien II. Systematische Abteilung S-c2
Raspanti, Giacomo Mario Vittorino esegeta di S. Paolo
1996 Palermo L´epos Bibliotheca philologica Saggi S-c2
Nauroy, Gérard Ambroise de Milan. Écriture et esthétique d´une exégese pastorale
2003 Bern Peter Lang Recherches en littérature et spiritualité S-c2
Floss, Pavel Poselství J. A. Komenského současné Evropě
2005 Brno Soliton
S-g5
Bonaventura Jak přivést umění zpět k theologii. Váš učitel je jeden, Kristus De reductione artium ad theologiam 2003 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice P-c4
Pico della Mirandola O důstojnosti člověka De dignitate hominis 2005 Praha OIKOYMENH Knihovna renesančního myšlení P-d5
Bečková, Marta (ed.) Acta Comeniana Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit; International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History 14. Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského XXXVIII 2003 Praha FILOSOFIA
C-2
AA.VV. Studia Neoaristotelica Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii 2004 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2
AA.VV. Studia Neoaristotelica Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii 2005 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2
Honorius Augustodunensis Clavis physicae
1974 Roma Edizioni di storia e letteratura Temi e testi P-b4
al-Ghazzálí, Abú Hámid Zachránce bloudícího
2005 Praha Vyšehrad Krystal S-c6
Jan Scotus Eriugena Homilie a Komentář k Janovu evangeliu
2005 Praha Vyšehrad Krystal
De Crescenzo, Luciano Příběhy středověké filozofie
2006 Praha Dokořán
S-d1
Augustin Katechetické spisy
2005 Praha Krystal OP Thesaurus S-c3
Reale, Giovanni Platón Pokus o novou interpretaci velkých Platónových dialogů ve světle nepsaných nauk 2005 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ S-a3
Long, Anthony A. Hellénistická filosofie Stoikové, epikurejci, skeptikové 2003 Praha OIKOYMENH Dějiny filosofie S-a2
Röd, Wolfgang Novověká filosofie I. Od Francise Bacona po Spinozu 2001 Praha OIKOYMENH Dějiny filosofie S-g4
Hieronymus Opera Pars I. Opera exegetica 5. Commentariorum in Danielem libri III (IV) 1964 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Scott, Alan Origen and the Life of the Star A History of an Idea 2001 Oxford Oxford University Press Oxford Early Christian Studies S-b4
Bouton-Toubolic, Anne-Isabelle L'ordre caché La notion d'ordre chez saint Augustin 2004 Paris Brepols Études Augustiniennes. Série Antiquité S-b4
Bochet, Isabelle "Le firmament de l'Écriture" L'herméneutique augustinienne 2004 Paris Brepols Études Augustiniennes. Série Antiquité
Delaroche, Bruno Saint Augustin lecteur et interprete de saint Paul dans le De peccatorum meritis et remissione 1996 Paris Brepols Études Augustiniennes. Série Antiquité S-c3
O´Donnell, James J. Augustine A New Biography 2005 New York HarperCollins

Augustinus von Hippo Logik des Schreckens - De diversis queastionibus ad Simplicianum I 2 Die Gnadenlehre von 397. Lat. / Dt. 1995 Mainz Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung Excerpta classica P-b1
Augustine Confessions Vol. I: Introduction and Text 1992 Oxford Oxford University Press

Augustine Confessions Vol.II: Commentary Books 1-7 1992 Oxford Oxford University Press

Augustine Confessions Vol.III: Commentary Books 8-13 1992 Oxford Oxford University Press

Herman, David – Jahn, Manfred – Ryan, Marie-Laure (eds.) Routledge Encyclopedia of Narrative Theory
2005 London Routledge
Šubrt
Oort, Johannes van - Wermelinger, Otto - Wurst, Gregor (eds.) Augustine and Manichaeism in the Latin West Proceedings of the Fribourg-Utrecht Symposium of the International Symposium Association of Manichaean Studies (IAMS) 2001 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichean Studies S-b2
Lössl, Josef Julian von Aeclanum Studien zu seinem Leben, seinem Werk, seiner Lehre und ihrer Überlieferung 2001 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Oort, Johannes van Jerusalem and Babylon A Study into Augustine's City of God and the Sources of his Doctrine of the Two Cities 1991 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Martin, Thomas F. Rhetoric and Exegesis in Augustine's Interpretation of Romans 7:24-25A
2001 Lampeter Edwin Mellen Press Studies in the Bible and Early Christianity Šubrt
Hägg, Henny Fiska Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism
2006 Oxford Oxford University Press Oxford Early Christian Studies S-b4
Theodorus Mopsuestenus Expositio in Psalmos Iuliano Aeclanensi interprete
1977 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Iulianus Aeclanensis Expositio libri Iob. Tractatus prophetarum Osee, Ioel et Amos. Operum deperditorum fragmenta
1977 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Augustinus Opera (Sect. I Pars I) Contra Iulianum (opus imperfectum). Tom. II: Libri IV-VI 2004 Wienna Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum P-b1
Tyconius Le livre des regles
2004 Paris CERF Sources chrétiennes P-b1
Fiedrowitz, Michael Psalmus vox totius Christi Studien zu Augustins "Enarrationes in Psalmos" 1997 Freiburg im Breisgau Herder
S-c3
William of Auvergne De Trinitate
1976 Toronto PIMS Studies and Texts P-c1
Principe, Walter H. The Theology of the Hypostatic Union in the Early Thirteenth Century Vol. 1: William of Auxerre´s Theology of the Hypostatic Union 1975 Toronto PIMS Studies and Texts S-e2
Principe, Walter H. The Theology of the Hypostatic Union in the Early Thirteenth Century Vol. 2: Alexander of Hales´ Theology of the Hypostatic Union 1975 Toronto PIMS Studies and Texts S-e2
Principe, Walter H. The Theology of the Hypostatic Union in the Early Thirteenth Century Vol. 3: Hugh of Saint-Cher´s Theology of the Hypostatic Union 1975 Toronto PIMS Studies and Texts S-e2
Principe, Walter H. The Theology of the Hypostatic Union in the Early Thirteenth Century Vol. 4: Philip the Chancellor´s Theology of the Hypostatic Union 1975 Toronto PIMS Studies and Texts S-e2
Nicole Oresme The De causis mirabilium Nicole Oresme and the Marvels of Nature 1985 Toronto PIMS Studies and Texts P-c2
Vasoli, Cesare Francesco Patrizi da Cherso
1989 Roma Bulzoni Humanistica S-g2
Crombie, A. C. Science, Optics and Music in Medieval and Early Modern Thought
1990 London The Hambledon Press
S-d1
Nicole Oresme Kinematics of Circular Motion Tractatus de commensurabilitate vel incommensurabilitate motuum celi 1971 London The University of Wisconsin Medieval Science P-c3
Grant, Edward God & Reason in the Middle Ages
2001 Cambridge Cambridge University Press
S-d2
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 4, Tractatus 3 2005 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Pasnau, Robert Theories of Cognition in the Later Middle Ages
2003 Cambridge Cambridge University Press
S-d3
McGrath, Alister E. Iustitia Dei A History of the Christian Doctrine of Justification 2005 Cambridge Cambridge University Press
S-a1
Chenu, Marie-Dominique Nature, Man, and Society in the Twelfth Century Esseys on New Theological Perspectives in the Latin West 1997 Toronto University of Toronto Medieval Academy Reprints for Teaching S-d6
Williams, Francis E. Mental Perception A Commentary on NHC, VI, 4, The Concept of Our Great Power 2001 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichean Studies S-b2
Luttikhuizen, Gerard P. Gnostic Revisions of Genesis Stories and Early Jesus Traditions
2006 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichean Studies S-b2
de Haas, Frans A. J. John Philoponus' New Definition of Prime Matter Aspects of its Background in Neoplatonism and the Ancient Commentary Tradition 1996 Leiden Brill Philosophia antiqua S-d4
van den Berg, R.M. Proclus' Hymns Essays, Translations, Commentary 2001 Leiden Brill Philosophia antiqua S-b0
Gersh, S. E. Kinésis akinétos A Study of Spiritual Motion in the Philosophy of Proclus 1973 Leiden Brill Philosophia antiqua S-b1
Teeuwen, Mariken Harmony and the Music of the Spheres The Ars Musica in Ninth-Century Commentaries on Martianus Capella 2002 Leiden Brill Mittellateinische Studien und Texte S-d5
Zinguer, Ilana - Schott, Heinz (eds.) Paracelsus und seine internationale Rezeption in der frühen Neuzeit Beiträge zur Geschichte des Paracelsismus 1998 Leiden Brill Brill´s studies in intellectual history
van der Poel, Marc Cornelius Agrippa The Humanist Theologian and His Declamations 1997 Leiden Brill Brill´s studies in intellectual history S-g3
Speer, von Andreas - Wegener, Lydia Wissen über Grenzen Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter 2006 Berlin Walter de Gruyter Miscellanea mediaevalia
Cross, Richard Duns Scotus on God
2005 Aldershot Ashgate Ashgate Studies in the History of Philosophical Theology S-e5
Morewedge, Parviz Philosophies of Existence Ancient and Medieval 1982 New York Fordham University
S-d3
Federici Vescovini, Graziella Le quaestiones de anima di Biagio Pelacani da Parma
1974 Firenze Leo S. Olschki Accademia La Colombaria. Serie studi P-d5
Shackelford, Jole A Philosophical Path for Paracelsian Medicine The Ideas, Intellectual Context, and Influence of Petrus Severinus, 1540-1602 2004 Copenhagen Museum Tusculanum Acta Historica Scientiarum Naturalum Et Medicinalium S-g3
Nicole Oresme De Proportionibus Proportiuonum and Ad Pauca Respicientes
1966 London The University of Wisconsin Medieval Science P-c2
Nicole Oresme A Treatise on the Uniformity and Difformity of Intensities Known as Tractatus De Configuarationibus Qualitatum Et Motuum Nicole Oresme and the Medieval Geometry of Qualities and Motions 1968 London The University of Wisconsin Medieval Science P-c3
Nicole Oresme Le Livre Du Ciel Et Du Monde
1968 London The University of Wisconsin Medieval Science P-c2
Daly, Robert J. (ed.) Origeniana quinta Papers of the 5th International Origen Congress, Boston College, 14-18 August 1989 1992 Leuven University press Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium S-b5
Perrone, L. (ed.) Origeniana octava Origen and the Alexandrian Tradition. Papers of the 8th International Origen Congress, Pisa 27-31August 2001. Vol. 1 2003 Leuven University press Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium S-b5
Perrone, L. (ed.) Origeniana octava Origen and the Alexandrian Tradition. Papers of the 8th International Origen Congress, Pisa 27-31August 2001. Vol. 2 2003 Leuven University press Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium S-b5
Wenin, Christian (ed.) L’homme et son univers au moyen âge Actes du 7e Congres international de philosophie médiévale (Louvain-la-Neuve et Leuven, 1982). Vol. 1. 1986 Louvain Peeters Philosophes médiévaux S-d3
Wenin, Christian (ed.) L’homme et son univers au moyen âge Actes du 7e Congres international de philosophie médiévale (Louvain-la-Neuve et Leuven, 1982). Vol. 2. 1986 Louvain Peeters Philosophes médiévaux S-d3
Hrabanus Maurus De institutione clericorum Über die Unterweisung der Geistlichen I 2006 Turnhout Brepols Fontes Christiani P-b2
Hrabanus Maurus De institutione clericorum Über die Unterweisung der Geistlichen II 2006 Turnhout Brepols Fontes Christiani P-b2
Tertullian De baptismo / De oratione Über die Taufe / Vom Gebet 2006 Turnhout Brepols Fontes Christiani P-a3
Bos,G. - Burnett,Ch. - Charmasson,T. - Kunitzsch,P. -Lelli,F. -Lucentini,P.(ed.) Hermes latinus Tomus II. Hermetis Trismegisti De sex rerum principiis 2006 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Hieronymus Opera Pars I. Opera exegetica 6. Commentarii in epistulam Pauli apostoli ad Galatas 2006 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Marenbon, John (ed.) Aristotle in Britain during the Middle Ages Proceeding of the international conference at Cambridge 8-11 April 1994 1996 Turnhout Brepols Recontres de Philosophie Médiévale S-d3
Solere, J.-L. - Vasiliu, A. - Galonnier, A. (eds.) Alain de Lille, le docteur universel Philosophie, théologie et littérature au XIIe siecle. 2005 Turnhout Brepols Recontres de Philosophie Médiévale S-e1
Porter, Stanley E. (ed.) A Handbook to the Exegesis of the New Testament
1997 Leiden Brill New Testament Tools and Studies S-a1
Frakes, Jerold D. The Fate of Fortune in the Middle Ages The Boethian Tradition 1988 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-d4
Aertsen, Jan Nature and Creature Thomas Aquinas's Way of Thought 1988 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e3
Reynolds, Philip Lyndon Food and the Body Some Peculiar Questions in High Medieval Theology 1999 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e2
Trifogli, Cecilia Oxford Physics in the Thirteenth Century (ca. 1250-1270) Motion, Infinity, Place and Time 2000 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e4
Pini, Giorgio Categories and Logic in Duns Scotus An Interpretation of Aristotle’s Categories in the Late Thirteenth Century 2002 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e5
Fitzgerald, Michael J. Albert of Saxony's Twenty-five Disputed Questions on Logic A critical edition of his quaestiones circa logicam 2002 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters P-c1
Guerizoli, Rodrigo Die Verinnerlichung des Göttlichen Eine Studie über den Gottesgeburtszyklus und die Armutspredigt Meister Eckharts 2006 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e4
Klement Alexandrijský Stromata II-III
2006 Praha OIKOYMENH Knihovna raně kkřesťanské tradice P-a3
Dvořák, Petr Jan Caramuel z Lobkovic Vybrané aspekty formální a aplikované logiky 2006 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ S-g4
Jeroným Výbor z dopisů
2006 Praha OIKOYMENH Knihovna raně kkřesťanské tradice P-a3
Karfíková, Lenka Milost a vůle podle Augustina Vybrané aspekty formální a aplikované logiky 2006 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ S-c3
Ritter, Adolf Martin Charisma und Caritas Aufsätze zur Geschichte der Alten Kirche 1993 Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht
S-b5
Asztalos, Monika - Murdoch, John E. - Niiniluoto, Ilkka (eds.) Knowledge and the sciences in medieval philosophy Proceedings of the eight international congress of medieval philosophy, Volume 1 1990 Helsinky
Acta Philosophica Fennica S-d2
Knuuttila, Simo - Työrinoja, Reijo - Ebbesen, Sten (eds.) Knowledge and the sciences in medieval philosophy Proceedings of the eight international congress of medieval philosophy, Volume 2 1990 Helsinky
Publications of Luther Agricola Society S-d2
Työrinoja, Reijo - Lehtinen, Anja Inkeri - Follesdal, Dagfinn Knowledge and the sciences in medieval philosophy Proceedings of the eight international congress of medieval philosophy, Volume 3 1990 Helsinky
Annals of the Finnish Society for Missiology and Ecumenics S-d2
Pastore Alessandro - Peruzzi Enrico Girolamo Fracastoro fra medicina, filosofia e scienze della natura Atti del Convegno internazionale di studi in occasione del 450. Anniversario della morte. Verona-Padova, 9-11 ottobre 2003 2006 Firenze Olschki Bibliotheca di Nuncius. Studi e testi S-g2
Grafton, Anthony - Siraisi, Nancy (eds.) Natural Particulars Nature and the Disciplines in Renaissance Europe 2000 Cambridge MIT
S-f2
Thomassen, Einar The Spiritual Seed The Church of the 'Valentinians' 2006 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichean Studies S-b2
Wollgast, Siegfried Zur Geschichte des Promotionswesens in Deutschland
2001 Bergisch Gladbach Grätz
K-4
Des Chene, Dennis Life's Form Late Aristotelian Conceptions of the Soul 2000 Ithaca Cornell University Press
S-g4
Des Chene, Dennis Physiologia Natural Philosophy in Late Aristotelian and Cartesian Thought 2000 Ithaca Cornell University Press
S-g4
Gracia, Jorge J. E. (ed.) Individuation in Scholasticism The Later Middle Ages and the Counter-Reformation 1150-1650 1994 New York State University of New York Press SUNY Series in Philosophy S-d2
Aristotelés Magna moralia
2005 Praha Petr Rezek
S-a4
Vernannt, Jean-Pierre (ed.) Řecký člověk a jeho svět
2005 Praha Vyšehrad
K-4
Villari, Rosario Barokní člověk a jeho svět
2004 Praha Vyšehrad
K-4
Schmitt, Jean-Claude Svět středověkých gest
2003 Praha Vyšehrad Kulturní historie K-4
Priesner, Claus - Figala, Karin (eds.) Lexikon alchymie a hermetických věd
2006 Praha Vyšehrad Kulturní historie K-4
Koyré, Alexandre Rozhovory nad Descartesem
2006 Praha Vyšehrad Krystal S-g4
Brooke, Christopher Evropa středověku v letech 962-1154
2006 Praha Vyšehrad Dějiny Evropy K-3
Le Goff, Jacques - Truong, Nicolas Tělo ve středověké kultuře
2006 Praha Vyšehrad Kulturní historie K-3
Kaiser, Otto Odkaz alexandrijských Židů Úvod do deuterokanonických knih Starého Zákona 2006 Praha Vyšehrad Teologie S-a1
Idel, Moše Kabala Nové pohledy 2004 Praha Vyšehrad Světová náboženství S-a1
Kaplan, Aryeh Sefer Jecira Kniha stvoření v teorii a praxi 1998 Praha Volvox Globator ALEF S-a1
Evans, G. R. Stručné dějiny kacířství
2006 Praha Volvox Globator Diagramma K-3
Sulpicius Severus Život svatého Martina
2003 Praha Herrmann&synové Poslední Římané S-c4
Weinreb, Friedrich Symbolika biblického jazyka Úvod do dtrukrury hebrejštiny 1995 Praha Herrmann&synové
S-a1
Muchová, Ludmila Vyslovit nevyslovitelné Didaktika uvádění do světa symbolů 2005 Brno Centrum pro studium demokracie a kultury
K-6
Koyré, Alexandre Mystikové, spiritualisté, alchymisté 16. století v Německu
2006 Praha Malvern
S-g3
Kepartová, Jana Římané a Evropa
2005 Praha Karolinum Antické dědictví v evrpské kultuře K-5
Palaifatos O neuvěřitelných příbězích
2005 Praha KLP Koniaschova knihovna klasiků S-b1
Dospěl, Marek (ed.) Jidášovo evangelium
2006 Praha KLP Koniaschova knihovna klasiků S-b3
Marcus Aurelius Hovory k sobě - Ta eis heauton
2006 Praha Gasset Modrý Mauricius S-a5
Chlup, Radek Bůh a bohové Pojetí božství v náboženských tradicích světa 2004 Praha DharmaGaia
S-a2
Vopatrný, Gorazd Hesychasmus jako tradiční křesťanská spiritualita Pohled na člověka a duchovní život z pravoslavné perspektivy 2003 Brno L. Marek
S-c6
Allen, Diogenes Filosofie jako brána k teologii
1999 Třebenice Mlýn

Schererem, Georgem Tomáš Akvinský
2005 Kostelní Vydří Karmelitánské nakladatelství Autor. Téma S-e3
Aurelius Augustinus Vyznání
2006 Praha Kalich
S-c3
Dohnálková, Hana Montesquieu a nejkrásnější monarchie Klášterní škola v Le Bec - Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury 2006 Praha Filosofia
S-g4
Aristotelés Politika II řecko - česky 2004 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice S-a4
Havlíček, Aleš - Karfík, Filip (eds.) Plato´s Parmenides Proceeding of the Fourth Symposium Platonicum Pragense 2005 Praha OIKOYMENH
S-a3
Havlíček, Aleš - Karfík, Filip (eds.) Platónův dialog Hippias Menší Sborník příspěvků z platónského symposia (25.10.-26.10.2002) 2006 Praha OIKOYMENH Sborníky, slovníky, učební texty S-a3
Pavlík, Jiří Dión Chrýsostomos o výtvarném umění, náboženství a filozofii. Řeč Olympijská
2004 Praha Karolinum
S-b1
Dostálová, R. - Hošek, R. - Messeri, G. - Oerter, W. B. - Pintaudi, R. Papyrologie (řecká, latinská, koptská)
2006 Praha Karolinum
K-2
Pultrová, L. - Urbanová, D. - Malá, M. - Šubrt, J. Archaická latina
2006 Praha Karolinum
K-2
Livio, Mario Zlatý řez Příběh fí, nejpodivuhodnějšího čísla na světě 2006 Praha Argo / Dokořán zip K-4
Molnar, Michael R. Betlémská hvězda Odkaz mudrců 2006 Praha Academia
K-3
Pecha, Lukáš Babylónie
2006 Praha Libri Stručná historie států K-3
Burenhult, Göran Velké civilizace Kultura a společnost starověku 2006 Praha Argo Ilustrovaná historie lidstva K-4
Tuchmanová, Barbara Zrcadlo vzdálených časů 14. století - století pohrom 2005 Praha BB/art
K-4
Friedell, Egon Kulturní dějiny novověku I Krize evropské duše od černé smrti po první světovou válku 2006 Praha Triton
K-2
Friedell, Egon Kulturní dějiny novověku II Krize evropské duše od černé smrti po první světovou válku 2006 Praha Triton
K-2
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science I. During the First Thirteen Centuries of Our Era 1923 New York Columbia University Press
S-f0
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science II. During the First Thirteen Centuries of Our Era 1923 New York Columbia University Press
S-f0
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science III. Fourteenth and Fifteenth Centuries 1934 New York Columbia University Press
S-f0
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science IV. Fourteenth and Fifteenth Centuries 1934 New York Columbia University Press
S-f0
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science V. Sixteenth and Century 1941 New York Columbia University Press
S-f0
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science VI. Sixteenth and Century 1941 New York Columbia University Press
S-f0
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science VII. Seventeenth and Century 1958 New York Columbia University Press
S-f0
Thorndike, Lynn History of Magic & Experimental Science VIII. Seventeenth and Century 1958 New York Columbia University Press
S-f0
Khouri-Sarkis, G. (ed.) L´Orient syrien Revue trimestrielle d´Etudes et de Recherches sur le Eglises de langue syriaque 1959 Paris

S-c6
Osmanski, Marek Logos i stworzenie Filozoficzna interpretacja traktatu De opificio mundi Filona z Aleksandrii 2001 Lublin Katolicky uniwersitet lubelsky Wydzial filozofii S-b1
Kožiak, Rastislav - Múcska, Vincent (eds.) Rehole a kláštory v stredoveku
2002 Banská Bystrica Chronos
K-4
Démétrakopúlos, Giannés Filosofia kai Pisté É logiké apodeiximotéta tón christianikón dogmatón kata ton Grégorio Nyssés é fides deprecans intellectum 1996 Athéna Parúsia
S-c2
Di Berardino, Angelo - Studera, Basila (eds.) Historia teologii I. Epoka patrystyczna 2003 Kraków M
S-b5
Turek, Waldemar Grzech przeciw Duchowi Swietemu w tradycji patrystycznej
2000 Kraków WAM
S-b6
Kožiak, Rastislav - Nemeš, Jaroslav (eds.) Pohanstvo a kresťanstvo
2004 Banská Bystrica Chronos
K-4
Havas, Ladislaus (ed.) Acta classica Universitatis scientiarum debreceniensis
2000 Debrecini

S-c6
Gregorio Palamas Dal sovraessenziale all´essenza Confutazioni, discussioni, scritti confessionali, documenti dalla prigonia fra i Turchi. Testo greco a fronte 2005 Milano Bompiani Il pensiero occidentale P-d1
Gregorio Palamas Che cos´e l´ortodossia Capitoli, scritti ascetici, lettere, omelie. Testo greco a fronte 2006 Milano Bompiani Il pensiero occidentale P-d1
Proclo Tria opuscula Providenza, liberta male. Dieci questioni sulla providenza. Lettera all´inventore Teodoro sulla providenza, il fato e cio che e sotto il potere dell´uomo. Sull´esistenza del male. Testo greco a fronte 2004 Milano Bompiani Il pensiero occidentale S-b0
Giamblico Summa pitagorica Vita di Pitagora. Esortazione alla filosofia. Scienza matematica comune. Introduzione all´aritmetica di Nicomaco. Teologia dell´aritmetica. Testo greco a fronte 2006 Milano Bompiani Il pensiero occidentale S-b0
Calcidio Commentario al Timeo di Platone Testo latino a fronte 2003 Milano Bompiani Il pensiero occidentale S-b1
Damascius Traité des premiers principes Tome I. De l´ineffable et de l´un 2002 Paris Les belles lettres Collection des universités de France S-b1
Damascius Traité des premiers principes Tome II. De la triade et de l´unifié 2002 Paris Les belles lettres Collection des universités de France S-b1
Damascius Traité des premiers principes Tome III. De la procession de l´unifié 2002 Paris Les belles lettres Collection des universités de France S-b1
Beierwaltes, Werner Proklos Grundzüge seiner Metaphysik 1979 Frankfurt am Main Vittorio Klostermann Philosophische abhandlungen S-b1
Mews, Constant J. Abelard and his Legacy
2001 Aldershot Ashgate Variorum collected studies S-d6
Duclow, Donald F. Masters of Learned Ignorance Eriugena, Eckhart, Cusanus 2006 Aldershot Ashgate Variorum collected studies S-d6
Allen, Michael, J. B. Nuptial Arithmetic Marsilio Ficino's Commentary on the Fatal Number in Book VIII of Plato's Republic 1994 Berkeley University of California
S-f6
Debus, Allen G. The Chemical Philosophy Paracelsian Science and Medicine in the Sixteenth and Seventeenth Centuries 2002 New York Dover

Biard, J. - Celeyrette, J. (eds.) De la théologie aux mathématiques L´infini au XIVe siecle 2005 Paris Les Belles Lettres Sagesses médiévales S-e6
Couliano, Ioan Peter Éros et magie a la renaissance 1484
1984 Paris Flammarion Idées et recherches S-g3
Nifo, Agostino De pulchro et amore - Du beau et de l´amour I. De pulchro liber - I. Le livre du beau 2003 Paris Les belles lettres Les classiques de l´humanisme P-d4
Lilla, Salvatore Dionigi l´Areopagita e il platonismo cristiano
2005 Brescia Morcelliana Letteratura cristiana antica S-d4
Ordine, Nuccio La soglia dell´ombra Letteratura, filosofia e pittura in Giordano Bruno 2003 Venezia Marsilio
S-g1
Vasoli, Cesare La filosofie del Rinascimento
2002 Milano Bruno Monadori
Koudelka
Kraye, Jill (ed.) Cambridge Translations of Renaissance Philosophical Texts Volume 2: Political Philosophy 1997 Cambridge Cambridge University Press
S-f2
Binding, Günther - Linscheid-Burdich, Susanne Planen und Bauen im frühen und hohen Mittelalter Nach den Schriftquellen bis 1250 2002 Darmstadt Wissenschaftliche Buchgesselschaft
K-4
Gracia, Jorge J. E. Introduction to the Problem of Individuation in the Early Middle Ages
1988 München Philosophia Analytica S-d2
Maier, Anneliese Die Vorläufer Gallileis im 14. Jahrhundert Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik 1949 Roma Storia e letteratura Studi e testi S-d2
Maier, Anneliese Zwei Grundprobleme der scholastischen Naturphilosophie Das problem der intensiven Grösse die Impetustheorie 1968 Roma Storia e letteratura Studi e testi S-d2
Maier, Anneliese An der Grenze von Scholastik und Naturwissenschaft Die Struktur der materiellen Substanz. Das Problem der Gravitation. Die Mathematik der Formlatituden 1952 Roma Storia e letteratura Studi e testi S-d2
Maier, Anneliese Zwischen Philosophie und Mechanik Studien zur Naturphilosophie der Spätscholastik 1958 Roma Storia e letteratura Studi e testi S-d2
Moritz, Arne Explizite Komplikationen Der radikale Holismus des Nikolaus von Kues 2006 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft P.Floss
Leinkauf, Thomas Nicolaus Cusanus Eine Einführung in sein Denken 2006 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft P.Floss
Schneider, Stefan Die 'kosmische' Grösse Christi als Ermöglichung seiner universalen Heilswirksamkeit Anhand des kosmogenetischen Entwurfes Teilhard de Chardins und der Christologie des Nikolaus von Kues 1979 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft S-f5
Kaiser, Alfred Möglichkeiten und Grenzen einer Christologie "von unten"
1992 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft S-f5
Thomas, Michael Der Teilhabegedanken in den Schriften und Predigten des Nikolaus von Kues (1430-1450)
1996 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft S-f5
Hamann, Florian Das Siegel der Ewigkeit Universalwissenschaft und Konziliarismus bei Heymericus de Campo 2006 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft S-f5
Kremer, Klaus Praegustatio naturalis sapientiae Gott suchen mit Nikolaus von Kues 2004 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft S-f5
Bredow, Gerda von Im Gespräch mit Nikolaus von Kues Gesammelte Aufsätze 1952-1993 1995 Münster Aschendorff Buchreihe der Cusanus-Gesselchaft S-f5
Breidert, Wolfgang Das aristotelische Kontinuum in der Scholastik
1979 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-d1
Fellmann, Ferdinand Scholastik und kosmologische Reform Studien zu Oresme und Kopernikus 1988 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e5
Wieland, Georg Untersuchungen zum Seinsbegriff im Metaphysikkommentar Alberts des Grossen
1992 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e2
Rauh, Horst Dieter Das Bild des Antichrist im Mittelalter Von Tyconius zum Deutschen Symbolismus 1973 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-d3
Reinhardt, Heinrich J. F. Die Ehelehre der Schule des Anselm von Laon Eine theologie- und kirchenrechtsgeschichtliche Untersuchung zu den Ehetexten der frühen Pariser Schule des 12. Jahrhunderts 1974 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-d6
Knoch, Wendelin Die Einsetzung der Sakramente durch Christus Eine Untersuchung zur Sakramententheologie der Frühscholastik von Anselm von Laon bis zu Wilhelm von Auxerre 1983 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-d6
Heinz, Hanspeter Trinitarische Begegnungen bei Bonaventura Fruchtbarkeit einer appropriativen Trinitätstheologie 1985 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e2
Thomassen, Beroald Metaphysik als Lebensform Untersuchungen zur Grundlegung der Metaphysik im Metaphysikkommentar Alberts des Grossen 1985 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e2
Dreyer, Mechthild Nikolaus von Amiens - Ars fidei catholicae Ein Beispielwerk axiomatischer Methode 1993 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e2
Plasger, Georg Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit Eine Interpretation zu "Cur Deus homo" von Anselm von Canterbury 1993 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-d6
Burger, Maria Personalität im Horizont absoluter Prädestination Untersuchungen zur Christologie des Johannes Duns Scotus und ihrer Rezeption in modernen theologischen Ansätzen 1994 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e5
Arnold, Johannes Perfecta communicatio Die Trinitätstheologie Wilhelms von Auxerre 1994 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e2
Möhle, Hannes Ethik als scientia practica nach Johannes Duns Scotus Eine philosophische Grundlegung 1995 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e5
Dreyer, Mechthild More mathematicorum Rezeption und Transformation der antiken Gestalten wissenschaftlichen Wissens im 12. Jahrhundert 1996 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-d1
Dahm, Albert Die Soteriologie des Nikolaus von Kues Ihre Entwicklung von seinen frühen Predigten bis zum Jahr 1445 1997 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-f5
Söder, Joachim Roland Kontingenz und Wissen Die Lehre von den futura contingentia bei Johannes Duns Scotus 1998 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e5
Laarmann, Matthias Deus, Primum Cognitum Die Lehre von Gott als Ersterkanntem des menschlichen Intellekts bei Heinrich von Gent 1999 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e3
Anzulewicz, Henryk De forma resultante in speculo Die theologische Relevanz des Bildbe- Bildbegriffs und des Spiegelbildmodells in den Frühwerken des Albertus Magnus. 1999 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e2
Anzulewicz, Henryk De forma resultante in speculo Die theologische Relevanz des Bildbe- Bildbegriffs und des Spiegelbildmodells in den Frühwerken des Albertus Magnus. Teil II. 1999 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e2
Roth, Ulli Suchende Vernunft Der Glaubensbegriff des Nicolaus Cusanus 2000 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-f5
Hipp, Stephen A. "Person" in Christian Tradition and in the Conception of Saint Albert the Great A Systematic Study of its Concept as Illuminated by Mysteries of the Trinity and the Incarnation 2001 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e2
Müller, Jörn Natürliche Moral und philosophische Ethik bei Albertus Magnus A Systematic Study of its Concept as Illuminated by Mysteries of the Trinity and the Incarnation 2001 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e2
Fuchs, Michael Zeichen und Wissen Das Verhältnis der Zeichentheorie zur Theorie des Wissens und der Wissenschaften im dreizehnten Jahrhundert 1999 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-d1
Krieger, Gerhard Subjekt und Metaphysik Die Metaphysik des Johannes Buridan 2003 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e5
Schirpenbach, Meik Peter Wirklichkeit als Beziehung Das strukturontologische Schema der Termini generales im Opus Tripartitum Meister Eckarts 2004 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e4
Krieger, Gerhard Der Begriff der praktischen Vernunft nach Johannes Buridanus
1986 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e5
Ernst, Stephan Gewissheit des Glaubens Der Glaubenstraktat Hugos von St. Viktor als Zugang zu seiner theologischen Systematik 1987 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-e1
Offermann, Ulrich Christus - Wahrheit des Denkens Eine Untersuchung zur Schrift "De docta ignorantia" des Nikolaus von Kues 1991 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-f5
Wolter, Johannes Apparitio Dei Der Theophanische Charakter der Schöpfung nach Nikolaus von Kues 2004 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-f5
Frost, Stefanie Nikolaus von Kues und Meister Eckhart Rezeption im Spiegel der Marginalien zum Opus tripartitum Meister Eckharts 2006 Münster Aschendoff Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Neue Folge S-f5
Honnefelder, Ludger - Dreyer, Mechthild (eds.) Albertus Magnus und die Editio Coloniensis
1999 Münster Aschendoff Lectio Albertina S-e2
Wieland, Georg Zwischen Natur und Vernunft. Alberts des Grossen Begriff vom Menschen
1999 Münster Aschendoff Lectio Albertina S-e2
Schieffer, Rudolf Albertus Magnus Mendikantentum und Theologie im Widerstreit mit dem Bischofsamt 1999 Münster Aschendoff Lectio Albertina S-e2
Steel, Carlos Der Adler und die Nachteule Thomas und Albert über die Möglichkeit der Metaphysik 2001 Münster Aschendoff Lectio Albertina S-e2
Jorissen, Hans Der Beitrag Alberts des Grossen zur theologischen Rezeption des Aristoteles am Beispiel der Transsubstantiationslehre
2002 Münster Aschendoff Lectio Albertina S-e2
Endress, Gerhard Der arabische Aristoteles und sein Leser Physik und Theologie im Weltbild Alberts des Grossen 2004 Münster Aschendoff Lectio Albertina S-e2
Sturlese, Loris Vernunft und Glück Die Lehre vom "intellectus adeptus" und die mentale Glückseligkeitbei Albert dem Grossen 2005 Münster Aschendoff Lectio Albertina S-e2
Honnefelder, Ludger - - Wood, Rega - Dreyer, Mechthild - Aris, Marc-Aeilko(eds.) Albertus Magnus und die Anfänge der Aristoteles-Rezeption im lateinischen Mittelalter Von Richardus Rufus bis zu Franciscua de Mayronis 2005 Münster Aschendoff Subsidia Albertina S-e3
Driscoll, Michael S. Alcuin et la pénitence a l'époque carolingienne
1999 Münster Aschendoff Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen S-d5
Luislampe, Pia Spiritus vivificans Grundzüge einer Theologie des Heiligen Geistes nach Basilius von Caesarea 1981 Münster Aschendoff Münsterische Beiträge zur Theologie S-c1
Hoffmann, Andreas Augustins Schrift "De utilitate credendi" Eine Analyse 1997 Münster Aschendoff Münsterische Beiträge zur Theologie S-c3
Scholten, Clemens Martyrium und Sophiamythos im Gnostizismus nach den Texten von Nag Hammadi
1987 Münster Aschendoff Jahrbuch für Antike und Christentum S-b2
Fattal, Michel Plotin chez augustin Plotin face aux gnostiques 2006 Paris L´Harmattan Ouverture philosophique Jiří Šubrt
Grant, Edward A History of Natural Philosophy From the Ancient World to the Nineteenth Century 2007 Cambridge Cambridge University Press
S-d2
Kazhdan, Alexander P. The Oxford Dictionary of Byzantium Volume I. (Aaro - Esk) 1991 Oxford Oxford University Press
S-c5
Kazhdan, Alexander P. The Oxford Dictionary of Byzantium Volume II. (Esot - Nika) 1991 Oxford Oxford University Press
S-c5
Kazhdan, Alexander P. The Oxford Dictionary of Byzantium Volume III. (Nike - Zygo) 1991 Oxford Oxford University Press
S-c5
Albertus Magnus Opera omnia Tomus I. Pars IA. Super Porphyrium De V universalibus 2004 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c3
Albertus Magnus Opera omnia Tomus XXXVII. Pars II. Super Dionysii Mysticam theologiam et Epistulas 1978 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c4
Stewart, Columba Cassian the Monk
1998 Oxford Oxford University Press Oxford Studies in Historical Theology S-c4
Harden Weaver, Rebecca Divine Grace and Human Agency A Study of the Semi-Pelagian Controversy 1998 Macon Mercer University Press Patristic Monograph S-c3
Schneider, Michael Krisis Zur theologischen Deutung von Glaubens- und Lebenskrisen. Ein Beitrag der theologischen Anthropologie 1995 Frankfurt am Main Knecht Frankfurter theologische Studien S-d3
Klingshirn, William E. Cesarius of Arles The Making of a Christian Community in Late Antique Gaul 2004 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. 4. Series S-c4
Bertrand, D. - Delage, M.-J. - Févier, P.-A. - Guyon, J. - de Vogué, A. Césaire d´Arles et la christianisation de la Provence Iniciations aux Peres de l´église. Actes des journées "Césaire" (Aix-en-Provence - Arles - Lérins 3-5 novembre 1988, 22 avril 1989) 1994 Paris CERF
S-c4
Fulgence de Ruspe Lettres ascétiques et morales
2004 Paris CERF Sources chrétiennes P-b1
Prosper of Aquitaine De providentia Dei
1989 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae P-b2
Smith, Thomas A. De gratia Faustus of Riez´s Treatise on Grace and Its Place in the History of Theology 1990 Notre Dame University of Notre Dame Press Christianity and Judaism in Antiquity S-c4
Ogliari, Donato Gratia et certamen The relationship between grace and free will in the discussion of Augustine with the so-called semipelagians 2003 Leuven University press Bibliotheca ephemeridum theologicarum lovaniensium S-c3
Frede, Hermann Josef Ein neure PaulusText und Kommentar Band I. Untersuchungen 1973 Freiburg Herder Vetus latina S-a1
Frede, Hermann Josef Ein neure PaulusText und Kommentar Band II. Die Texte 1974 Freiburg Herder Vetus latina S-a1
Petrus Abaelardus Opera theologica VI. Sententie. Liber sententiarum 2006 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Arnobius Iunior Opera omnia pars III Praedestinatus qui dicitur 2000 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Latina P-0
Foebadius, Victricius, Leporius, Vincentius Lerinensis, Evagrius, Ruricius Liber contra Arrianos De laude sanctorum; Libellus emendationis; Epistulae; Commonitorium. Excerpta ex operibus s. Augustini; Altercatio legis inter Simonem Iudaeum et Theophilum christianum 1985 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Latina P-0
Fulgentius Ruspensis Opera
1968 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Latina P-0
Marius Victorinus Explanationes in Ciceronis Rhetoricam
2006 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Series Latina P-0
Guillelmus a sancto Theodorico Opera omnia Pars V: Opuscula adversus Petrum Abelardum et de fide 2007 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina Tomus XXXI. 12-15 Quattuor Libri Principiorum 2006 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Guillelmus de Conchis Opera omnia Tomus III: Glosae super Platonem 2006 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Zabarella, Jacopo Über die Methoden (De methodis) / Über den Rückgang (De regressu)
1995 München Fink Die Geistgeschichte und ihre Methoden P-d5
Albertini, Tamara Marsilio Ficino Das Problem der Vermittlung von Denken und Welt in einer Metaphysik der Einfachheit 1997 München Fink Die Geistgeschichte und ihre Methoden S-f6
Dietrich, Bettina Darstellung von Einfachheit Die Idee des Schönen in Marsilla Ficinos Grundlegung einer Metaphysik des Geistes 2000 München Fink Die Geistgeschichte und ihre Methoden S-f6
Euler, Walter Andreas Pia philosophia" et "docta religio" Theologie und Religion bei Marsilio Ficino und Giovanni Pico della Mirandola 1998 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe I - Abhandlungen S-f6
Schütze, Ingo Die Naturphilosophie in Girolamo Cardanos De subtilitate
2000 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe I - Abhandlungen S-g1
Spang, Michael Omnia homini similia sunt Eine Interpretation von Giordano Brunos Artificium perorandi 2002 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe I - Abhandlungen S-g1
Boenke, Michaela Körper, Spriritus, Geist Psychologie vor Descartes 2005 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe I - Abhandlungen S-g4
Schmeisser, Martin "Wie ein sterblicher Gott..." Giannozzo Manettis Konzeption der Würde des Menschen und ihre Rezeption im Zeitalter der Renaissance 2006 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe I - Abhandlungen S-f6
Petrarca, Francesco Heilmittel gegen Glück und Unglück / De remediis utriusque fortunae
1988 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe II - Texte P-d4
Alberti, Leon Battista Momus oder Vom Fürsten / Momus seu de principe
1993 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe II - Texte P-d3
Valla, Lorenzo Von der Lust oder Vom wahren Gute / De voluptate sive De vero bono
2004 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe II - Texte P-d5
Fracastoro, Girolamo Turrius oder über das Erkennen / Turrius sive de intellectione
2006 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe II - Texte P-d4
Mosley, Adam Bearing the Heavens Tycho Brahe and the Astronomical Community of the Late Sixteenth Century 2007 Cambridge Cambridge University Press
S-g2
Gowland, Angus The Worlds of Renaissance Melancholy Robert Burton in Context 2006 Cambridge Cambridge University Press Ideas in Context S-f2
Joy, Lynn Sumida Gassendi the Atomist Advocate of History in an Age of Science 2002 Cambridge Cambridge University Press Ideas in Context S-g3
Rutherford, Donald (ed.) The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy
2006 Cambridge Cambridge University Press
S-g4
Park, Katharine - Daston, Lorraine (eds.) The Cambridge History of Science Volume 3, Early Modern Science 2006 Cambridge Cambridge University Press
S-f3
LoLordo, Antonia Pierre Gassendi and the Birth of Early Modern Philosophy
2007 Cambridge Cambridge University Press
S-g2
Sorell, Tom (ed.) The Cambridge Companion to Hobbes
1999 Cambridge Cambridge University Press
S-g4
Brisson, Luc How Philosophers Saved Myths Allegorical Interpretation and Classical Mythology 2004 Chicago The University of Chicago Press
S-f1
Maggi, Armando In the Company of Demons Unnatural Beings, Love, and Identity in the Italian Renaissance 2006 Chicago The University of Chicago Press
S-f3
Moss, Jean Dietz Novelties in the Heavens Rhetoric and Science in the Copernican Controversy 1993 Chicago The University of Chicago Press
S-g2
Lattis, James M. Between Copernicus and Galileo Christoph Clavius and the Collapse of Ptolemaic Cosmology 1994 Chicago The University of Chicago Press
S-g2
Douglas, Andrew Halliday The Philosophy and Psychology of Pietro Pomponazzi
2005
Elibron Classics
S-g1
Kristeller, Paul Oskar Renaissance Thought and its Sources
1979 New York Columbia University Press

Campbell, Gordon The Oxford Dictionary of the Renaissance
2003 Oxford Oxford University Press
K-5
Shumaker, Wayne Renaissance Curiosa Dee's Conversation with Angels, Cardano's Horoscope of Christ, Trithemius and Cryptography, Dalgarno's Universal Language 2003 Tempe Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies Medieval and Renaissance Texts and Studies S-f4
Zambelli, Paola White Magic, Black Magic in the European Renaissance From Ficino and Della Porta to Trithemius, Agrippa, Bruno 2007 Leiden Brill Studies in Medieval and Reformation Traditions S-f4
Nicolaus Copernicus Das neue Weltbild Drei Texte. Commentariolus, Brief gegen Werner, De revolutionibus 2006 Hamburg Felix Meiner
P-d3
Brooke, John - Ian Maclean, Ian (eds.) Heterodoxy in Early Modern Science and Religion
2005 Oxford Oxford University Press
S-f2
Vanderjagt, A. - van Berkel, K. (eds.) The Book of Nature in Antiquity and the Middle Ages
2005 Leuven Peeters Groningen studies in cultural change S-d3
Vanderjagt, A. - van Berkel, K. (eds.) The Book of Nature in Early Modern and Modern History
2006 Leuven Peeters Groningen studies in cultural change P.Floss
Black, Robert (ed.) Renaissance Thought A Reader 2001 London Routledge

Fiorentino, Francesco Bernardino Telesio ossía Studi storici su l'idea della natura nel Risorgimento italiano. Tomo 1 2006
Elibron Classics
S-g2
Mikkeli, Heikki An Aristotelian response to Renaissance humanism Jacopo Zabarella on the nature of arts and sciences 1992 Helsinki Societas Historica Finlandiae Studia historica S-g2
Leinsle, Ulrich G. Dilinganae Disputationes Der Lehrinhalt der gedruckten Disputationen an der Philosophischen Fakultät der Universiät Dillingen 1555-1648 2006 Regensburg Schnell und Steiner Jesuitica S-f3
Grant, Edward (ed.) A Sourcebook in Medieval Science
1974 Cambridge Harvard University Press
S-d1
de Libera, Alain La querelle des universaux De Platon a la fin du Moyen Age 1996 Paris Seuil
S-d2
Murphy, James J. Rhetoric in the Middle Ages A History of Rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance 2001 Tempe Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies Medieval and Renaissance Texts and Studies S-d3
Nederman, Cary J. John of Salisbury
2005 Tempe Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies Medieval and Renaissance Texts and Studies S-e1
Westra, Haijo (ed.) From Athens to Chartres Neoplatonism and Medieval Thought. Studies in Honour of Edouard Jeauneau 1992 Leiden Brill Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-d3
Miernowski, Jan Le Dieu Néant Théologies négatives a l'aube des temps modernes 19981 Leiden Brill Brill Studies in the History of Christian Traditions S-f3
O'Brien, Denis Théodicée plotinienne, théodicée gnostique
1993 Leiden Brill Brill Philosophia Antiqua S-a5
Algra, Keimpe A. Concepts of Space in Greek Thought
1994 Leiden Brill Brill Philosophia Antiqua S-a2
Marenbon, Peter The Philosophy of Peter Abelard
1999 Cambridge Cambridge University Press
S-d6
Southern, Richard W. St. Anselm A Portrait in a Landscape 2004 Cambridge Cambridge University Press
S-d6
Williams, Rowan (ed.) The Making of Orthodoxy Essays in Honour of Henry Chadwick 2002 Cambridge Cambridge University Press
S-b6
Markus, Robert The End of Ancient Christianity
1997 Cambridge Cambridge University Press
S-b6
Sorabji, Richard Time, Creation and the Continuum Theories in Antiquity and the Early Middle Ages 2006 Chicago The University of Chicago Press
S-a2
Beonio-Brocchieri Fumagalli, Maria Teresa The Logic of Abélard
1969 Dordrecht D. Reidel Synthese Historical Library Karfíková
O'Rourke, Fran Pseudo-Dionysius and the Metaphysics of Aquinas
2005 Notre Dame University of Notre Dame Press
K.Floss
George, David B. - Fortin, John R. (eds.) The Boethian Commentaries of Clarembald of Arras
2002 Notre Dame University of Notre Dame Press Notre Dame Texts in Medieval Culture S-e1
Chase, Steven Angelic Wisdom The Cherubim and the Grace of Contemplation in Richard of St. Victor 1995 Notre Dame University of Notre Dame Press Studies in Spirituality and Theology S-e1
McGinn, Bernard - Otten, Willemien (eds.) Eriugena East and West 1994 Notre Dame University of Notre Dame Press Notre Dame Conferences in Medieval Studies S-d5
Gregory, Tullio Platonismo medievale Studi e ricerche 1958 Roma Instituto storico italiano per il medio evo Studi storici S-d2
Hieromonk Alexander (Golitzin) Et Introibo ad Altare Dei The Mystagogy of Dionysius Areopagita, with Special Reference to its Predecessors in the Eastern Christian Tradition 1994 Thessaloniki
Analecta Vlatadon S-d4
Damascius Commentaire du Parménide de Platon Tome I. 2002 Paris Les belles lettres Collection des universités de France S-b1
Damascius Commentaire du Parménide de Platon Tome II. 2002 Paris Les belles lettres Collection des universités de France S-b1
Damascius Commentaire du Parménide de Platon Tome III. 2002 Paris Les belles lettres Collection des universités de France S-b1
Damascius Commentaire du Parménide de Platon Tome IV. 2003 Paris Les belles lettres Collection des universités de France S-b1
Platon Oeuvres completes Tome XIV. Lexique de la langue philosophique et religieuse de Platon 2003 Paris Les belles lettres Collection des universités de France S-a3
. Prolégomenes a la philosophie de Platon
2003 Paris Les belles lettres Collection des universités de France S-a3
Ordine, Nuccio Le Seuil de l'ombre Littérature, philosophie et peinture chez Giordano Bruno 2003 Paris Les belles lettres
S-g1
Kraatz, Anne Mode et philosophie ou le néoplatonisme en silhouette, 1470-1500 2005 Paris Les belles lettres
S-f2
Maier, Anneliese Metaphysische Hintergründe der spätscholastischen Naturphilosophie
1955 Roma Storia e letteratura Studi e testi S-d2
Schuler, Stefan Vitruv im Mittelalter Die Rezeption von De architectura von der Antike bis in die fruehe Neuzeit 1999 Köln Böhlau Pictura et poesis Adámková
Gersh, Stephen - Hoenen, Marten J.F.M. (eds.) The Platonic Tradition in the Middle Ages A Doxographic Approach 2002 Berlin Walter de Gruyter
S-d2
Kristeller, Paul Oskar Renaissance Thought and the Arts
1990 Princenton : Princeton University Press
S-e6
Hanby, Michael Augustine and Modernity
2003 London Routledge Radical Orthodoxy S-c3
Patrizi, Francesco De spacio physico et mathematico
1996 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes P-d4
AA.VV. Charles de Bovelles en son cinquieme centenaire 1479-1979 Actes du Colloque international tenu a Noyon les 14-15-16 septembre 1979 1990 Paris Guy Trédaniel
P.Floss
Suger Spisy o Sain Denis
2006 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice P-b2
Dvořák, Petr (ed.) Analogie ve filosofii a teologii
2007 Brno Centrum pro studium demokracie a kultury Questiones quodlibetales K-6
Erasmus Rotterdamský O svobodné vůli - De libero arbitrio
2006 Praha OIKOYMENH Knihovna renesančního myšlení P-d4
Karfíková, Lenka Čas a řeč Studie o Augustinovi, Řehořovi z Nyssy a Bernardovi Silvestris 2007 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ S-b6
Marius Victorinus O soupodstatnosti Trojice Proti Ariovi Ib 2006 Praha OIKOYMENH Knihovna raně kkřesťanské tradice
Dykast, Roman Hudba věku melancholie
2005 Praha TOGGA
K-4
Sousedík, Prokop Logika pro studenty humanitních oborů
2001 Praha Vyšehrad
K-6
Jindřich z Bitterfeldu Eucharistické texty
2006 Brno L. Marek Pontes pragenses S-g5
Ventura, Václav Spiritualita křesťanského mnišství 1 Od prapočátků po svatého Jana Zlatoústého 2006 Praha Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty Pietas benedictina S-b6
Šedinová, Hana Drahokamy Svatováclavské kaple
2005 Praha Petr Rezek
K-4
AA.VV. Jesus Christ in St. Gregory of Nyssa´s Theology Minutes of the Ninth International Conference on St. Gregory of Nyssa (Athens, 7-12 September 2000) 2005 Athens Heptalofos
S-c3
Karfíková, Lenka - Douglass, Scot - Zachhuber, Johannes (eds.) Gregory of Nyssa: Contra Eunomium II An English Version with Supporting Studies Proceedings of the 10th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Olomouc, September 15-18, 2004) 2007 Leiden Brill Vigiliae Christianae, Supplements Vig-0
Mann, Fredhelm Lexicon Gregorianum Wörterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band VI.: LABÉ - HOPSOFOROS 2007 Leiden Brill
P-a1
Ambrosius De Sacramentis. De Mysteriis Über die Sakramente. Über die Mysterien 1990 Freiburg Herder Fontes Christiani P-b2
Abélard Des intellections
1994 Paris Vrin Sic et Non P-b3
Kasper, Clemens M. Theologie und Askese Die Spiritualität des Inselmönchtums von Lérins im 5. Jahrhundert 1991 Münster Aschendorff Beiträge zur Geschichte des altens Mönchsums ud des Benediktinertums S-b6
Patrizi, Francesco The Philosophy of Love
2003
Xlibris
P-d4
Frosini, Fabio (ed.) Leonardo e Pico. Analogie, contatti confronti Atti del Convegno di Mirandola (10 maggio 2003) 2005 Firenze Leo S. Olschki Studi Pichiani S-g1
Bolzoni, Lina, Erlindo, Vittorio, Morelli, Marcello (eds.) Memoria e memorie Convegno internazionale di studi (Roma, 18-19 maggio 1995, Accademia Nazionale dei Lincei) 1998 Firenze Leo S. Olschki Studi Pichiani S-f6
Dougherty, M. V. (ed.) Pico della Mirandola New Essays 2008 Cambridge Cambridge University Press
S-g1
Burtt, Edwin Arthur The Metaphysical Foundations of Modern Science
2003 Mineola Dover
S-f2
Albertus Magnus Buch über die Ursachen und den Hervorgang von allem aus der ersten Ursache - Liber de causis et processu universitatis a prima causa
2006 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-c3
Albertus Magnus Über den Menschen - De homine
2004 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-c3
Giovanni Pico della Mirandola Über das Seiende und das Eine - De ente et uno
2006 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-d5
Wilberding, James Plotinus' Cosmology A Study of Ennead II.1 (40): Text, Translation, and Commentary 2006 Oxford Oxford University Press
S-a6
Athanassiadi, Polymnia - Frede, Michael (eds.) Pagan Monotheism in Late Antiquity
2001 Oxford Oxford University Press

Alkinoos, Didaskalikos Lehrbuch der Grundsätze Platons
2007 Berlin Walter de Gruyter
S-a3
Casiday, A. M. C. Tradition and Theology in St John Cassian
2007 Oxford Oxford University Press The Oxford Early Christian Studies S-c4
Goodrich, Richard J. Contextualizing Cassian Aristocrats, Asceticism, and Reformation in Fifth-Century Gaul 2007 Oxford Oxford University Press The Oxford Early Christian Studies S-c4
Fairbairn, Donald Grace and Christology in the Early Church
2003 Oxford Oxford University Press The Oxford Early Christian Studies S-b6
Plumer, Eric Augustine's Commentary on Galatians
2006 Oxford Oxford University Press The Oxford Early Christian Studies P-b1
Burton, Philip Language in the Confessions of Augustine
2007 Oxford Oxford University Press
S-c3
Harrison, Carol Rethinking Augustine's Early Theology An Argument for Continuity 2006 Oxford Oxford University Press
Šubrt
Koch, Bernhard Philosophie als Medizin für die Seele Untersuchungen zu Ciceros Tusculanae Disputationes 2006 Stuttgart Franz Sreiner Palingenesia S-a5
Eastwood, Bruce S. Ordering the Heavens Roman Astronomy and Cosmology in the Carolingian Renaissance 2007 Leiden Brill Medieval and Early Modern Science S-d5
Poppi, Antonio Saggi sul pensiero inedito di Pietro Pomponazzi
1970 Padova Antenore Saggi e testi S-g1
Kristeller, Oskar P. Aristotelismo e sincretismo nel pensiero di Pietro Pomponazzi. Lezione conclusiva del 25°Anno Accademico del Centro
1983 Padova Antenore Saggi e testi S-g1
Kristeller, Oskar P. La tradizione aristotelica nel Rinascimento
1962 Padova Antenore Saggi e testi S-g2
Poppi, Antonio Causalita e infinita nella scuola padovana dal 1480 al 1513
1966 Padova Antenore Saggi e testi S-g2
Del Torre, Maria Assunta Studi su Cesare Cremonini Cosmologia e logica nel tardo aristotelismo padovano 1968 Padova Antenore Saggi e testi S-g2
Soppelsa, Marialaura Genesi del metodo galileiano e tramonto dell'aristotelismo nella Scuola di Padova
1974 Padova Antenore Saggi e testi S-g3
Marangon, Paolo Alle origini dell'aristotelismo padovano (sec. XII-XIII)
1977 Padova Antenore Saggi e testi S-e3
Riondato, Ezio Aristotelismo neolatino
1997 Padova Antenore Saggi e testi S-g2
Olivieri, Luigi Pietro d'Abano e il pensiero neolatino Filosofia, scienza e ricerca dell'Aristotele greco tra i secoli XIII e XIV 1988 Padova Antenore Saggi e testi S-e4
Young, F. - Edwards, M. - Parvis, P. (eds.) Studia Patristica Vol. XXXIX Papers presented at the Fourteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2003. Historica, Biblica, Ascetica et Hagiographica 2006 Leuven Peeters
S-c0
Young, F. - Edwards, M. - Parvis, P. (eds.) Studia Patristica Vol. XL Papers presented at the Fourteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2003. Liturgia et Cultus, Theologica et Philosophica, Critica et Philologica, Nachleben, First Two Centuries 2006 Leuven Peeters
S-c0
Young, F. - Edwards, M. - Parvis, P. (eds.) Studia Patristica Vol. XLI Papers presented at the Fourteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2003. Orientalia, Clement, Origen, Athanasius, The Cappadocians, Chrysostom 2006 Leuven Peeters
S-c0
Young, F. - Edwards, M. - Parvis, P. (eds.) Studia Patristica Vol. XLII Papers presented at the Fourteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2003. Studia Patristica. Other Greek Writers, John of Damascus and Beyond, The West to Hilary 2006 Leuven Peeters
S-c0
Young, F. - Edwards, M. - Parvis, P. (eds.) Studia Patristica Vol. XLIII Papers presented at the Fourteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2003. Augustine, Other Latin Writers 2006 Leuven Peeters
S-c0
van den Broek, Roelof - van Heertum, Cis (eds.) From Poimandres to Jacob Böhme Gnosis, Hermetism and the Christian Tradition 2000 Amsterdam In de Pelikaan Bibliotheca Philosophica Hermetica S-b2
Morand, Anne-France Études sur les Hymnes Orphiques
2001 Leiden Brill Religions in the Graeco-Roman World S-b1
Hankins, James The Cambridge companion to Renaissance Philosophy
2007 Cambridge Cambridge University Press
S-f4
Calabi, Francesca (ed.) Italian Studies on Philo of Alexandria
2003 Leiden Brill Studies in Philo of Alexandria S-b1
Gianotti, Timothy J. Al-Ghazali's Unspeakable Doctrine of the Soul Unveiling the Esoteric Psychology and Eschatology of the Ihya' 2001 Leiden Brill Brill's Studies in Intellectual History S-c5
Hoenen, Maarten J.F.M. - Nauta, Lodi Boethius in the Middle Ages Latin and Vernacular Traditions of the Consolatio Philosophiae Latin and Vernacular Traditions of the Consolatio Philosophiae 1997 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-d4
Hames, Harvey, J. The Art of Conversion Christianity and Kabbalah in the Thirteenth Century 2000 Leiden Brill The Medieval Mediterranean S-e4
Grunsky, Hans Jacob Böhme
1984 Stuttgart Frommann - Holzboog Frommanns Klassiker der Philosophie S-e6
Pring-Mill, Robert Der Mikrokosmos Ramon Llulls Eine Einführung in das mittelalterliche Weltbild 2001 Stuttgart Frommann - Holzboog Clavis Pansophiae S-e4
Webster. Charles From Paracelsus to Newton: Magic and the Making of Modern Science 2005 Mineola Dover Publications Dover Science Books S-g3
White, Ralph (ed.) The Rosicrucian Enlightenment Revisited
1999 Hudson Lindisfarne Books
S-f2
Harkness, Deborah E. John Dee´s Conversation with Angels Cabala, Alchemy, and the End of Nature 2006 Cambridge Cambridge University Press
S-g3
Szönyi, György E. John Dee´s Occultism Magical Exaltation Through Powerful Signs 2004 New York State University of New York Press SUNY Series in Western Esoteric Traditions S-g3
Brann, Noel L. Trithemius and Magical Theology A Chapter in the Controversy over Occult Studies in Early Modern Europe 1999 New York State University of New York Press SUNY Series in Western Esoteric Traditions S-g3
Szulakowska, Urszula The Alchemy of Light Geometry and Optics in Late Renaissance Alchemical Illustration 2000 Leiden Brill Symbola et emblemata S-f4
Godwin, Joscelyn Robert Fludd Hermetic Philosopher and Surveyor of Two Worlds 2005 Boston Phanes
S-g3
Piccari, Paolo La sapienza dei maghi Giovan Battista della Porta e la filosofia occulta 1999
Atanor Propilei S-g3
Porfirio Vangelo di un pagano Lettera a Marcella. Contro Boeto, Sull´ anima. Sul conosci te stesso. Eunapio: Vita di Porfirio 2006 Milano Bompiani Il pensiero occidentale S-b0
Porfirio Astinenza dagli animali
2005 Milano Bompiani Il pensiero occidentale S-b0
Scoto Eriugena, Remigio di Auxerre, Bernardo Silvestre e anonimi Tutti i commenti a Marziano Capella
2006 Milano Bompiani Il pensiero occidentale P-b2
Avicenna Metafisica
2002 Milano Bompiani Il pensiero occidentale P-b4
Elliott, Mark W. The Song of Songs and Christology in the Early Church 381-451
2000 Tübingen Mohr Siebeck Studies and Texts in Antiquity and Christianity S-b6
Kuhn, Thomas S. The Copernican Revolution Planetary Astronomy in the Development of Western Thought 2003 Cambridge Harvard University Press
S-f3
Koyré, Alexandre The Astronomical Revolution Copernicus-Kepler-Borelli 1992 Mineola Dover Publications
S-f2
Westfall, Richard S. The Construction of Modern Science Mechanisms and Mechanics 2007 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Studies in the History of Science S-f4
Lines, David A. Aristotle's Ethics in the Italian Renaissance (ca. 1300-1650) The Universities and the Problem of Moral Education 2002 Leiden Brill Education and Society in the Middle Ages and Renaissance S-f3
Augustijn, Cornelius Erasmus Der Humanist als Theologe und Kirchenreformer 1996 Leiden Brill Studies in Medieval and Reformation Traditions S-f6
Izbicki, Thomas M. - Bellitto, Christopher M. (eds.) Nicholas of Cusa and His Age Intellect and Spirituality Essays Dedicated to the Memory of F. Edward Cranz, Thomas P. McTighe and Charles Trinkaus 2002 Leiden Brill Studies in the History of Christian Traditions S-f5
Black, Crofton Pico's Heptaplus and Biblical Hermeneutics
2006 Leiden Brill Studies in Medieval and Reformation Traditions S-g1
Brann, Noel L. The Debate over the Origin of Genius during the Italian Renaissance The Theories of Supernatural Frenzy and Natural Melancholy in Accord and in Conflict on the Threshold of the Scientific Revolution 2002 Leiden Brill Brill's Studies in Intellectual History S-f1
Bejczy, István Erasmus and the Middle Ages The Historical Consciousness of a Christian Humanist 2001 Leiden Brill Brill's Studies in Intellectual History S-f6
Gersh, Stephen - Roest, Bert (eds.) Medieval and Renaissance Humanism Rhetoric, Representation and Reform 2003 Leiden Brill Brill's Studies in Intellectual History S-f1
Ponzio, Paolo Tommaso Campanella Filosofia della natura e teoria della scienza 2001 Bari Levante Vestigia Koudelka
Leijenhorst, Cees The Mechanization of Aristotelianism The Late Aristotelian Setting of Thomas Hobbes’ Natural Philosophy 2002 Leiden Brill Medieval and Early Modern Science S-g4
Broecke, Steven vanden The Limits of Influence Pico, Louvain, and the Crisis of Renaissance Astrology 2003 Leiden Brill Medieval and Early Modern Science S-g1
Leijenhorst, Cees - Lüthy, Christoph - Thijssen, Johannes M.M.H. (eds.) The Dynamics of Aristotelian Natural Philosophy from Antiquity to the Seventeenth Century
2002 Leiden Brill Medieval and Early Modern Science S-d2
Forrester, John M. - Henry, John (eds.) Jean Fernel's On the Hidden Causes of Things Forms, Souls, and Occult Diseases in Renaissance Medicine 2005 Leiden Brill Medieval and Early Modern Science P-d4
Burton, Dan (ed.) Nicole Oresme's De visione stellarum (On Seeing the Stars) A Critical Edition of Oresme's Treatise on Optics and Atmospheric Refraction, with an Introduction, Commentary, and English Translation 2007 Leiden Brill Medieval and Early Modern Science P-c2
Agrippa von Nettesheim, Heinrich Cornelius De nobilitate et praecellentia foemini sexus Von Adel und Vorrang des weiblichen Geschlechtes 1997 Würzburg Königshausen u. Neumann
P-d3
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 3, Tractatus 4-5 2007 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 2, Tractatus 5-6 2007 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Berthold von Moosburg Expositio super Elementationem theologicam Procli Propostiones 136-159 2007 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Reuchlin, Johannes Sämtliche Werke Band I,1. De verbo mirifico. Das wundertätige Wort (1494) 1996 Stuttgart Fromman-Holzboog Berliner Ausgaben P-d5
Dee, John The Hieroglyphic Monad
2000 Boston Weiser Books
P-d4
Dee, John Monas Hieroglyphica
2003
Kessinger Publishing
P-d4
Thijssen, J. M. M. H. - Zupko, Jack (eds.) The Metaphysics and Natural Philosophy of John Buridan
2001 Leiden Brill Medieval and early modern science S-e5
Russel, Norman The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition
2006 Oxford Oxford University Press The Oxford Early Christian Studies S-b6
Wear, Sarah Klitenic - Dillon, John Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist Tradition Despoiling the Hellenes 2007 Aldershot Ashgate Ashgate Studies in Philosophy & Theology in Late Antiquity S-d4
Jessenius, Ján O krvi
2007 Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
S-g5
Neval, Daniel A. Comenius´ Pansophie Die dreifache Offenbarung Gottes on Schrift, Natur und Vernunft 2007 Zürich Theologischer Verlag
S-g5
Blaufuss, Dietrich Korrespondierender Pietismus Ausgewählte Beiträge 2003 Leipzig Evangelische Verlaganstalt
S-g5
Korthaase, Werner - Hauff, Sigurd - Fritsch, Andreas (eds.) Comenius und der Weltfriede Comenius and World Peace 2005 Berlin Deutsche Comenius-Gesellschaft
S-g5
AA.VV. Výklady ke Starému zákonu I. Zákon. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium 1991 Praha Česká biblická společnost
S-a1
Evagrius of Pontus The Greek Ascetic Corpus
2006 Oxford Oxford University Press The Oxford Early Christian Studies S-c1
Balbiani, Laura La Magia Naturalis di Giovan Battista Della Porta Lingua, cultura e scienza in Europa all'inizio dell'eta moderna 2001 Bern Peter Lang Iris S-g3
Richard, Anne Cosmologie et théologie chez Grégoire de Nazianze
2003 Paris Brepols Études Augustiniennes. Série Antiquité S-c1
Isidore de Séville Traité de la nature, suivi de L'épître en vers du roi Sisebut a Isidore
2002 Paris Brepols Études Augustiniennes. Série Moyen Age et Temps Modernes S-b3
Chatillon, Jean Trois opuscules spirituels de Richard de Saint-Victor Textes inédits accompagnés d'études critiques et de notes 1986 Paris Brepols Études Augustiniennes P-b4
Coulter, Dále M. Per visibilia ad invisibilia Theological Method in Richard of St. Victor (d. 1173) 2006 Turnhout Brepols Bibliotheca Victorina e-1
Napolitani, Pier Daniele - Souffrin, Pierre (eds.) Medieval and Classical Traditions and the Renaissance of Physico-Mathematical Sciences in the 16th Century Proceedings of the XXth International Congress of History of Science (Liege, 20-26 July 1997) Volume VIII 2005 Turnhout Brepols De diversis artibus S-g2
Martens, John W. One God, One Law Philo of Alexandria on the Mosaic and Greco-Roman Law 2003 Leiden Brill Studies in Philo of Alexandria and Mediterranean Antiquity S-b1
Brachtendorf, Joéhannes (ed.) Prudentia und Contemplatio Ethik und Metaphysik im Mittelalter. Festschrift für Georg Wieland zum 65. Geburstag 2002 Paderborn Schöningh
S-d1
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome I. La cosmologie Hellénique 1988 Paris Hermann
S-f0
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome II. La cosmologie Hellénique 1965 Paris Hermann
S-f0
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome III. L´astronomie latine au moyen-age 1958 Paris Hermann
S-f0
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome IV. L´astronomie latine au moyen-age 1973 Paris Hermann
S-f0
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome V. La crue de l´aristotélisme 2007 Paris Hermann
S-f0
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome VI. La reflux de l´aristotélisme 1973 Paris Hermann
S-f0
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome VII. La physique parisienne au XIVe siecle 1956 Paris Hermann
S-f0
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome VIII. La physique parisienne au XIVe siecle 1958 Paris Hermann
S-f0
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome IX. La physique parisienne au XIVe siecle 1958 Paris Hermann
S-f0
Duhem, Pierre Le Systeme du Monde Histoire des doctrines de Platon a Copernic. Tome X. Écoles et iniversités au Xve siecle 1959 Paris Hermann
S-f0
Dante Alighieri Philosophische Werke Band 1. Das Schreiben an Cangrande della Scala 1993 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-d1
Dante Alighieri Philosophische Werke Band 2. Abhandlung über das Wasser und die Erde 1994 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-d1
Dante Alighieri Philosophische Werke Band 3. De vulgari eloquentia I. Über die Beredsamkeit in der Volkssprache 2007 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-d1
Dante Alighieri Philosophische Werke Band 4/I. Das Gastmahl Erstes Buch. Convivio I 1996 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-d1
Dante Alighieri Philosophische Werke Band 4/II. Das Gastmahl Zweites Buch. Convivio II 1996 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-d1
Dante Alighieri Philosophische Werke Band 4/III. Das Gastmahl Drittes Buch. Convivio III 1998 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-d1
Dante Alighieri Philosophische Werke Band 4/IV. Das Gastmahl Viertes Buch. Convivio IV 2004 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P-d1
Ebbersmeyer, Sabrina - Keßler, Eckhard - Schmeisser, Martin (eds.) Ethik des Nützlichen Texte zur Moralphilosophie im italienischen Humanismus 2007 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe II - Texte P-d5
Bovillus, Carolus Commentarium in Primordiale Evangelium Joannis
1984 Frankfurt am Main Minerva
P-d3
Bovillus, Carolus De Laude Jerusalem, De Laude Gentium, De Concertatione et Area Peccati, De Septem Vitiis
1984 Frankfurt am Main Minerva
P-d3
Bovillus, Carolus Aetatum Mundi Septem Supputatio
1984 Frankfurt am Main Minerva
P-d3
Bovillus, Carolus Theologicae Conclusiones
1984 Frankfurt am Main Minerva
P-d3
Sambursky, Samuel The Physical World of the Greeks
1987 Princenton Princenton University Press
S-a2
Dillon, John The Golden Chain Studies in the Development of Platonism and Christianity 2004 Aldershot Ashgate Variorum Collected Studies Series S-a6
Romano, F. - Taotmina, D.P. (eds.) Hyparxis e Hypostasis nel neoplatonismo Atti del I Colloquio internazionale del Centro di ricerca sul neoplatonismo (Catania, 1-3 ottobre 1992) 1994 Firenze Olschki Lessico intellettuale europeo S-a5
O'Meara, Dominic J. Plotinus An Introduction to the Enneads 2005 Oxford Oxford University Press
S-a6
Perler, Dominik Zweifel und Gewissheit Skeptische Debatten im Mittelalter 2006 Frankfurt am Main Vittorio Klostermann Philosophische Abhandlungen S-d3
Koyré, Alexandre La Philosophie de Jacob Boehme
1979 Paris Vrin Bibliotheque d´histoire de la philosophie S-e6
Schmitt, Charles B. Reappraisals in Renaissance Thought
1989 Aldershot Ashgate Variorum Collected Studies Series S-f4
Robb, Nesca A. Neo-Platonism of the Italian Renaissance
1956 London Allen and Unwin
S-f4
AA.VV. Platon et Aristote a la Renaissance XVIe Colloque International de Tours 1976 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes S-f3
Pade, Marianne (ed.) Renaissance Readings of the Corpus Aristotelicum Proceedings of the conference held in Copenhagen 23-25 April 1998 2001 Copenhagen Museum Tusculanum Press Renaessacestudier S-f2
Sbacchi, Diego La presenza di Dionigi l'Aeropagita nel Paradiso di Dante
2006 Firenze Olschki Biblioteca di Lettere italiane S-d4
Ebbersmeyer, Sabrina Sinnlichkeit und Vernunft Studien zur Rezeption und Transformation der Liebestheorie Platons in der Renaissance 2002 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe I - Abhandlungen S-f1
Kuhn, Barbara Mythos und Metapher Metamorphosen des Kirke-Mythos in der Literatur der italienischen Renaissance 2003 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe I - Abhandlungen S-f3
Ordine, Nuccio Giordano Bruno and the Philosophy of the Ass
1996 New Haven Yale University Press
S-g1
Blumenberg, Hans Die Genesis der kopernikanischen Welt Bd. 1. Die Zwedeutigkeit des Himmels. Eröffnung der Möglichkeit eines Kopernikus 2007 Frankfurt am Main Suhrkamp Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft S-g1
Blumenberg, Hans Die Genesis der kopernikanischen Welt Bd. 2. Typologie der frühen Wirkungen. Der Stillstand des Himmels und der Fortang der Zeit 2007 Frankfurt am Main Suhrkamp Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft S-g1
Blumenberg, Hans Die Genesis der kopernikanischen Welt Bd. 3. Der kopernikanische Komparativ. Die kopernikanische Optik 2007 Frankfurt am Main Suhrkamp Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft S-g1
Gareffi, Andrea La filosofia del manierismo La scena mitologica della scrittura in Della Porta, Bruno e Campanella 1984 Napoli Liguori
S-g2
Pagel, Walter Paracelsus An Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance 1982 Basel Karger
S-g3
Sambursky, Samuel The Physical World of Late Antiquity
1987 Princeton Princeton University Press
S-a5
Sambursky, Samuel Physics of the Stoics
1987 Princeton Princeton University Press
S-a5
Harris, R. Baine (ed.) The Significance of Neoplatonism
1976 Norfolk Old Dominion University Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern S-a6
Harris, R. Baine (ed.) Neoplatonism and Indian Thought
1982 Norfolk Old Dominion University Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern S-a5
O´Meara, Dominic (ed.) Neoplatonism and Christian Thought
1982 Albany State University of New York Press Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern S-a5
Morewedge, Parviz (ed.) Neoplatonism and Islamic Thought
1992 Albany State University of New York Press Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern S-a6
Wallis, Richard T. (ed.) Neoplatonism and Gnosticism
1992 Albany State University of New York Press Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern S-a6
Wagner, Michael F. (ed.) Neoplatonism and Nature Studies in Plotinus´ Enneads 2002 Albany State University of New York Press Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern S-a6
Alexandrakis, Aphrodite (ed.) Neoplatonism and Western Aesthetics
2002 Albany State University of New York Press Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern S-a5
Cheney, Liana Girolami - Hendrix, John (eds.) Neoplatonic Aesthetics Music, Literature, & the Visual Arts 2004 New York Peter Lang
S-a6
Emilsson, Eyjólfur Kjalar Plotinus on Intellect
2007 Oxford Oxford University Press
S-a5
Plotinus Opera Tom. I.: Porphyrii Vita Plotini; Enneades I-III 2005 Oxford Oxford University Press Oxford Classical Texts S-a6
Plotinus Opera Tom. II.: Enneades IV-V 2004 Oxford Oxford University Press Oxford Classical Texts S-a6
Plotinus Opera Tom. III.: Enneas VI 1983 Oxford Oxford University Press Oxford Classical Texts S-a6
Plotin Traité 1 I,6 2007 Paris Cerf Les écrits de Plotin S-a6
Plotin Traité 3 III,1 2006 Paris Cerf Les écrits de Plotin S-a6
Plotin Traité 4 IV,2 2006 Paris Cerf Les écrits de Plotin S-a6
Plotin Traité 5 V,9 2007 Paris Cerf Les écrits de Plotin S-a6
Plotin Traité 9 VI,9 1994 Paris Cerf Les écrits de Plotin S-a6
Plotin Traité 25 II,5 1998 Paris Cerf Les écrits de Plotin S-a6
Plotin Traité 36 I,5 2007 Paris Cerf Les écrits de Plotin S-a6
Plotin Traité 38 VI,7 1987 Paris Cerf Les écrits de Plotin S-a6
Plotin Traité 49 V,3 2000 Paris Cerf Les écrits de Plotin S-a6
Plotin Traité 50 III,5 1990 Paris Cerf Les écrits de Plotin S-a6
Plotin Traité 51 I,8 1999 Paris Cerf Les écrits de Plotin S-a6
Plotin Traité 53 I,1 2004 Paris Cerf Les écrits de Plotin S-a6
Plotin Traité 54 I,7 2004 Paris Cerf Les écrits de Plotin S-a6
Filoramo, Giovanni History of Gnosticism
1990 Oxford Blackwell
S-b2
Turner, John D. Sethian Gnosticism and the Platonic Tradition
2006 Louvain Peeters Bibliotheque Copte de Nag Hammadi. Études S-b2
Louth, Andrew The Origins of the Christian Mystical Tradition From Plato to Denys 2007 Oxford Oxford University Press
S-d4
Törönen, Melchisedec Union and Distinction in the Thought of St Maximus the Confessor
2007 Oxford Oxford University Press Oxford Early Christian Studies S-c4
Harrington, Michael L. Sacred Place in Early Medieval Neoplatonism
2004 New York Palgrave New Middle Ages S-d4
Mondolfo, Rodolfo Figure e idee della filosofia del Rinascimento
1963 Firenze Nuova Italia
S-f3
Field, Artur The Origins of the Platonic Academy of Florence
1988 Princenton Princenton University Press
S-f6
Owen, John Skeptics of the Italian Renaissance
1908 London Kessinger
S-f3
French, Peter A. - Wettstein, Howard K. (eds.) Renaissance and Early Modern Philosophy
2002 Malden Blackwell Midwest Studies in Philosophy S-f1
Schmitt, Charles B. Studies in Renaissance Philosophy and Science
1981 London Variorum Reprints
S-f4
Monfasani, John Greeks and Latins in Renaissance Italy Studies on Humanism and Philosophy in the 15th Century 2004 Aldershot Ashgate Variorum Collected Studies S-f2
Di Liscia, Daniel A. - Kessler, Eckhard - Methuen, Charlotte (eds.) Method and Order in Renaissance Philosophy of Nature The Aristotle Commentary Tradition 1997 Aldershot Ashgate
S-f1
Blackwell, Constance - Kusukawa, Sachiko Philosophy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries Conversations with Aristotle 1999 Aldershot Ashgate
S-f1
Perler, Dominik - Rudolph, Ulrich Occasionalismus Theorien der Kausalität im arabisch-islamischen und im europäischen Denken 2000 Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen S-d3
Canone, Eugenio (ed.) Brunus redivivus Momenti della fortuna di Giordano Bruno nel XIX secolo 1998 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Studi S-g2
Germana, Ernst Il carcere, il politico, il profeta Saggi su Tommaso Campanella 2002 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Studi S-g2
Canone, Eugenio Il dorso e il grembo dell'eterno Percorsi della filosofia di Giordano Bruno 2003 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Studi S-g1
Guerrini, Luigi Ricerche su Galileo e il primo Seicento
2004 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Studi S-g2
Leinkauf, Thomas (ed.) Giordano Bruno in Wittenberg. 1586-1588 Aristoteles, Raimundus Lullus, Astronomie 2004 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Studi S-g1
Canone, Eugenio - Rowland, Ingrid D. (eds.) The Alchemy of Extremes The Laboratory of the Eroici furori of Giordano Bruno 2007 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Studi S-g1
Persio, Antonio Trattato dell'ingegno dell'Huomo In Appendice Del bever caldo 1999 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Testi P-d5
La Nave, Francesco Logica e metodo scientifico nelle Contradictiones logicae di Girolamo Cardano Con l’aggiunta del testo dell’edizione lionese del 1663 2006 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Materiali S-g1
Cao, Gian Mario Scepticism and Orthodoxy. Gianfrancesco Pico as a reader of Sextus Empiricus With a facing text of Pico’s Quotations from Sextus 2007 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Materiali S-f6
Campanella, Tommaso Sintagma dei miei libri e sul corretto metodo di apprendere De libris propriis et recta ratione studendi syntagma 2007 Pisa Istituti editoriali e poligrafici internazionali Supplementi di Bruniana & Campanelliana. Materiali P-d3
Lerner, Robert E. La festa di sant’Abramo Millenarismo gioachimita ed Ebrei nel medioevo 2002 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti S-e2
Potesta, Gian Luca (ed.) Gioacchino da Fiore
nella cultura contemporanea
Atti del 6° congresso internazionale di studi gioachimiti,
San Giovanni in Fiore, 23-25 settembre 2004
2005 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti S-e2
Rainini, Marco Disegni dei tempi Il Liber Figurarum e la teologia figurativa di Gioacchino da Fiore 2006 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti S-e2
De Fraja, Valeria Oltre Cîteaux Gioacchino da Fiore e l’Ordine florense 2006 Roma Viella Opere di Gioacchino da Fiore: testi e strumenti S-e2
Ruocco, Ilario Il Platone latino Il Parmenide: Giorgio di Trebisonda e il cardinale Cusano 2003 Firenze Olschki Studi S-f5
Plastina, Sandra Gli alunni di Crono Mito, linguaggio e storia in Francesco Patrizi da Cherso (1529-1597) 1992 Messina Rubbettino Storia delle idee S-g2
Cardano, Girolamo De immortalitate animorum
2006 Milano Franco Angeli Filosofia e scienza nell´eta moderna P-d4
Cardano, Girolamo Liber de ludo aleae
2006 Milano Franco Angeli Filosofia e scienza nell´eta moderna P-d4
Canziani, Guido - Granada, Miguel A. - Zarka Yves Charles (eds.) Potentia Dei L'onnipotenza divina nel pensiero dei secoli XVI e XVII 2000 Milano Franco Angeli Filosofia e scienza - Studi S-f1
Petroni, Angelo Maria I modelli, l'invenzione e la conferma Saggio su Keplero, la rivoluzione copernicana e la «New philosophy of science» 1990 Milano Franco Angeli Filosofia e scienza - Studi S-g2
Ingegno, Alfonso Saggio sulla filosofia di Cardano
1980 Firenze Nuova Italia Filosofia e scienza - Studi S-g1
Pastine, Dino La nascita dell'idolatria L'oriente religioso di Athanasius Kircher 1978 Firenze Nuova Italia Filosofia e scienza - Studi S-g4
Lewis, Christopher The Merton tradition and kinematics in late sixteenth and early seventeenth century in Italy
1980 Padova Antenore Saggi e testi S-g3
Vanhamel, W. (ed.) Henry of Ghent Proceedings of the International Colloquium on the Occasion of the 700th Anniversary of his Death (1293) 1996 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy S-e4
Van Riel, Gerd - Steel, Carlos - McEvoy, James (eds.) Iohannes Scottus Eriugena The Bible and Hermeneutics. Proceedings of the Ninth International Colloquium of the Society for the Promotion of Eriugenian Studies Held at Leuven and Louvain-la-Neuve June 7-10, 1995 1996 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy S-d5
Cleary, John J. (ed.) The Perennial Tradition of Neoplatonism
1997 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy S-a5
Segonds, A. Ph. - Steel, C. (eds.) Proclus et la théologie platonicienne Actes du Colloque International de Louvain (13-16 mai 1998). En l´honneur de H. D. Saffrey et L. G. Westerink + 2000 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy S-b1
Perfetti, Stefano Aristotle’s Zoology and its Renaissance Commentators (1521-1601)
2000 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy S-f2
Janssens, Jules - De Smet, Daniel (eds.) Avicenna and his Heritage Acts of the International Colloquium, Leuven - Louvain-la-Neuve September 8 - September 11, 1999 2002 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy S-c6
Dunne, Michael - McEvoy, James (eds.) History and Eschatology in John Scottus Eriugena and his Time The Bible and Hermeneutics. Proceedings of the Ninth International Colloquium of the Society for the Promotion of Eriugenian Studies Held at Leuven and Louvain-la-Neuve June 7-10, 1995 2002 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy S-d5
Van Riel, Gerd - Macé, Caroline (eds.) Platonic Ideas and Concept Formation in Ancient and Medieval Thought
2004 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy S-a3
Leinkauf, Thomas - Steel, Carlos (eds.) Plato´s Timaeus and the Foundations of Cosmology in Late Antiquity, the Middle Ages and Renaissance
2005 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy S-a3
Perczel, I. - Forrai, R. - Geréby, G. (eds.) The Eucharist in Theology and Philosophy Issues of Doctrinal History in East and West from the Patristic Age to the Reformation 2005 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy S-b5
Janssens, Jules - De Smet, Daniel (eds.) Avicenna and his Heritage Acts of the international colloquium, Leuven - Louvain-la-Neuve september 8 - september 11, 1999 2002 Leuven Leuven University Press Ancient and medieval philosophy
Roskam, Geert On the Path to Virtue The Stoic Doctrine of Moral Progress and its Reception in (Middle-)Platonism 2005 Leuven Leuven University Press Ancient and medieval philosophy S-a5
Guldentops, Guy - Steel, Carlos (eds.) Henry of Ghent and the Transformation of Scholastic Thought Studies in Memory of Jos Decorte 2003 Leuven Leuven University Press Ancient and medieval philosophy S-e4
Merlan, Philip From Platonism to Neoplatonism
1960 The Hague Nijhoff
S-a5
Goodman, Lenn E. (ed.) Neoplatonism and Jewish Thought
1992 Albany State University of New York Press Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern S-a6
Dörrie, Heinrich - Baltes, Matthias (ed.) Der Platonismus in der Antike: Grundlagen - System - Entwicklung Bd. 7.1: Die philosophische Lehre des Platonismus. Theologia platonica. Bausteine 182-205: Text, Übersetzung, Kommentar 2008 Stuttgart Frommann-Holzboog
S-a4
Eco, Umberto (ed.) Dějiny krásy
2005 Praha Argo
K-5
Eco, Umberto (ed.) Dějiny ošklivosti
2007 Praha Argo
K-5
Špelda, Daniel Astronomie ve středověku
2008 Ostrava Montanex
S-d3
Culianu, Ioan P. Dualistické gnóze západu
2008 Praha Argo Logos S-b3
Pokorný, Martin (ed.) Herakleitos z Efesu Zkušenost a řeč 2008 Praha OIKÚMENÉ Filosofické interpretace S-a2
Richard ze Svatého Viktora Liber de Verbo incarnato - Kniha o vtěleném Slově
2000 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice P-b4
Otisk, Marek Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi Avicenna: Kniha o první filosofii I, 1-2. Averroes: Epitomé k Aristotelově Metafyzice I 2006 Praha Filosofia
S-c6
Finkelstein, Israel - Silberman, Neil Asher Objevování Bible Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie 2007 Praha Vyšehrad Teologie S-a1
Dus, Jan A. (ed.) Proroctví a apokalypsy Novozákonní apokryfy III. 2007 Praha Vyšehrad Knihovna rané křesťanské literatury S-a1
Oerter Wolf B. - Pokorný Petr (eds.) Rukopisy z Nag Hammádí I. Kodex II/2-7. Tomášovo evangelium. Filipovo evangelium. Podstata archontů. O původu světa. Výklad o duši. Tomášova kniha 2008 Praha Vyšehrad Knihovna rané křesťanské literatury S-b3
Filip, Štěpán M. (ed.) Společnost Tomáše Akvinského. Akta 2006 (3)
2006 Praha Společnost Tomáše Akvinského
S-e3
Karpenko, Vladimír Alchymie Nauka mezi snem a skutečností 2007 Praha Academia Galileo K-6
Otisk, Marek Aristoteles christianus Peripatetická tradice v latinském myšlení 10. a 11. století 2008 Ostrava Montanex
S-d5
Chlup, Radek (ed.) Corpus hermeticum
2007 Praha Herrmann&synové
S-b1
Bruno, Giordano Magie, pouta a dialog renesančního filozofa
2007 Praha Argo
P-d3
Daneš, Jaroslav O věčnosti světa Jan Filoponos proti Aristotelovi 2006 Praha Filosofia
Koudelka
Plútarchos Proč už Pythie nevěští ve verších
2006 Praha OIKÚMENÉ Malá řada S-a2
Kalaš, Andrej Raný pyrrhonismus neboli blažený život bez hodnot?
2007 Praha OIKÚMENÉ OIKÚMENÉ S-a5
Segert, Stanislav - Řehák, Robert - Bažantová, Šárka (eds.) Rukopisy od Mrtvého moře Hebrejsko - česky 2007 Praha OIKÚMENÉ Knihovna antické tradice S-a1
Megarikové Zlomky
2007 Praha OIKÚMENÉ Knihovna antické tradice S-a2
Vernet, Juan Arabské Španělsko a evropská vzdělanost
2007 Brno L. Marek
K-3
Viviano, Benedict T. Království Boží v dějinách
2008 Praha Vyšehrad
K-5
Wright, Craig Labyrint a bojovník Symboly v architektuře, náboženství a hudbě 2008 Praha Vyšehrad
K-2
Koyré, Alexandre Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru
2004 Praha Vyšehrad
S-f2
Le Goff, Jacques Paměť a dějiny
2007 Praha Argo Historické myšlení K-3
Kerssenbrock, Franziskus Paracelsus Jeho život a doba 2008 Praha Ikar
S-g3
Dus, Jan A. (ed.) Příběhy apoštolů Novozákonní apokryfy II. 2003 Praha Vyšehrad Knihovna rané křesťanské literatury S-a1
Fuhrmann, Horst Středověk je kolem nás
2006 Jinočany H&H
K-3
Novák, Antonín Vědomí středověku Z kulturních dějin prvního tisíciletí 2007 Praha Mladá fronta
K-2
Goetz, Hans-Werner Život ve středověku
2005 Jinočany H&H
K-3
AA.VV. Byzantské legendy Výběr textů ze IV.-XII. Století 2007 Červený Kostelec Pavel Mervart Pro Oriente S-c5
Alleau, René Hermés a dějiny věd Studie k archeologii a etnologii vědění se zřetelem k historii alchymie a hermetické tradici 2005 Praha Malvern
K-5
Reale, Giovanni Kulturní a duchovní kořeny Evropy Za obrození evropského člověka 2005 Brno CDK Dějiny a kultura K-5
Kalvín, Jan Malé pojednání o večeři Páně
2008 Praha Kalich Výzva reformace S-e6
Dus, Jan A. - Pokorný, Petr (eds.) Neznámá evangelia Novozákonní apokryfy I. 2006 Praha Vyšehrad Knihovna rané křesťanské literatury S-a1
Svozilová, Naďa - Prouzová, Hana - Jirsová, Anna Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení
2005 Praha Academia
K-0
Pala, Karel - Všianský, Jan Slovník českých synonym
2008 Praha Lidové noviny
K-0
AA.VV. Slovník českých synonym a antonym
2007 Brno Lingea
K-0
Rejzek, Jiří Český etymologický slovník
2001 Voznice Leda
K-0
Bruno, Giordano Dialogy
2008 Praha Academia Europa P-d3
Kraus, Ivo Fyzika v kulturních dějinách Evropy Starověk a středověk 2006 Praha ČVUT
K-4
Kraus, Ivo Fyzika v kulturních dějinách Evropy Od Leonarda ke Goethovi 2007 Praha ČVUT
K-4
Kraus, Ivo Fyzika v kulturních dějinách Evropy Století elektřiny 2008 Praha ČVUT
K-4
Bossy, John Křesťanství na Západě 1400-1700 2008 Praha Karolinum Limes K-5
Čapek, J. B. Několik pohledů na Komenského
2004 Praha Karolinum
S-g5
Ohler, Norbert Válka a mír ve středověku
2004 Jinočany H&H
K-3
Jan Cassianus Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (a) Předmluva a knihy 1-4 2007 Praha Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty Pietas benedictina S-c4
Burke, Peter Žebráci, šarlatáni, papežové Historická antropologie raně novověké Itálie. Eseje o vnímání a komunikaci 2007 Jinočany H&H
K-3
Ohler, Norbert Cestování ve středověku
2003 Jinočany H&H
K-3
Ohler, Norbert Katedrála Náboženství, politika, architektura, dějiny 2006 Jinočany H&H
K-3
Atalay, Bülent Matematika a Mona Lisa Umění a věda Leonarda da Vinci 2007 Praha Slovart
K-4
Ghyka, Matila Costiescu Zlaté číslo Jak pythagorovské rytmy a obřady ovlivnily vývoj západní civilizace 2008 Praha Argo / Dokořán zip K-4
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XIX. Sermones IV. (1455-1463) Fasciculus 0: Indices 2008 Hamburg Felix Meiner Verlag
P-d2
Cusa de, Nicolai Opera omnia Volumen XVII. Sermones II. (1443-1452) Fasciculus 6: Sermones LXXVI-CXXI 2007 Hamburg Felix Meiner Verlag
P-d2
Hildegarda Bingensis Opera minora
2007 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Raimundus Lullus Opera latina 27. Ars demonstrativqa 2007 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Augustinus Oeuvres 6. 1. série: Opuscules Dialogues philosophiques III. De magistro. De libero arbitrio 1997 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 11/2. 1. Série: Opuscules La Doctrine chrétienne - De doctrina christiana 1997 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 13. 2. Série: Dieu et son oeuvrre Les Confessions. Livres I-VII 1998 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 14. 2. Série: Dieu et son oeuvrre Les Confessions. Livres VIII-XIII 1996 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 34. 5. Série: La Cité de Dieu La Cité de Dieu. Livres VI-X. Impuissance spirituelle du paganisme - De civitate dei. Contra paganos libri viginti duo 1996 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 36. 5. Série: La Cité de Dieu La Cité de Dieu. Livres XV-XVIII. Luttes des deux cités - De civitate dei. Contra paganos libri viginti duo 1996 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 48. 7. Série: Exégese La Genese au sens littéral en douze livres (I-VIII) - De genesi ad litteram libri duodecim 2000 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 49. 7. Série: Exégese La Genese au sens littéral en douze livres (VIII-XII) - De genesi ad litteram libri duodecim 2001 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 71. 9. Série: Traités sur saint Jean Homélies sur l´Évangile de saint Jean I-XVI 1993 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 72. 9. Série: Traités sur saint Jean Homélies sur l´Évangile de saint Jean XVII-XXXIII 1988 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 73B. 9. Série: Traités sur saint Jean Homélies sur l´Évangile de saint Jean XLIV-LIV 1989 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 74A. 9. Série: Traités sur saint Jean Homélies sur l´Évangile de saint Jean LV-LXXIX 1993 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 74B. 9. Série: Traités sur saint Jean Homélies sur l´Évangile de saint Jean LXXX-CIII 1998 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 75. 9. Série: Traités sur saint Jean Homélies sur l´Évangile de saint Jean CIV-CXXIV 2003 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Augustinus Oeuvres 76. 9. Série: Traités sur saint Jean Homélies sur la Premiere épitre de saint Jean - In Ioannis Epistulam ad Parthos tractatus decem 2008 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Waldenfels, Hans - Scheffczyk, Leo Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 1b: Die Offenbarung. Von der Reformation bis zur Gegenwart 1977 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Escribano-Alberca, Ignacio Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 2a: Glaube und Gotteserkenntnis. In der Schrift bis zum Ausgang der Väterzeit 1974 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Sand, Alexander Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 3a (1. Teil): Die Anfänge bis zum Fragmentum Muratorianum 1974 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Beumer, Johannes Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 3b: Die Inspiration der Heiligen Schrift 1968 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Beumer, Johannes Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 4: Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle 1962 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Beumer, Johannes - Visschers, Lodewijk Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Das Dasein im Glauben. Faszikel 6: Die theologische Methode 1972 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Scheffczyk, Leo Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Der Trinitarische Gott. Die Schöpfung. Die Sünde. Faszikel 2a: Schöpfung und Vorsehung 1963 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Tavard, George Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Der Trinitarische Gott. Die Schöpfung. Die Sünde. Faszikel 2b: Die Engel 1968 Freiburg im Breisgau Herder

Stickelbroeck, Michael Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Der Trinitarische Gott. Die Schöpfung. Die Sünde. Faszikel 3a (3.Teil): Urstand, Fall und Erbsünde. In der nachaugustinischen Ära bis zum Beginn der Scholastik. Die lateinische Theologie 2007 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Köster, Heinrich Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Der Trinitarische Gott. Die Schöpfung. Die Sünde. Faszikel 3b: Urstand, Fall und Erbsünde. In der Scholastik 1979 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Liébaert, Jacques Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Mariologie. Faszikel 1a: Christologie. Von der apostolischen Zeit bis zum Konzil von Chalcedon (451) 1965 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Studer, Basil - Daley, Brian Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Mariologie. Faszikel 2a: Soterologie. In der Schrift und Patristik 1978 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Willems, Bonifac A. - Weier, R. Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Ekklesiologie - Mariologie - Gnadenlehre. Faszikel 2c: Soterologie. Von der Reformation bis zur Gegenwart 1972 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Dias, Patrick, V. Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Ekklesiologie - Mariologie - Gnadenlehre. Faszikel 3a: Kirche. In deř Schrift und im 2. Jahrhundert 1974 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Camelot, Pierre Th. Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Ekklesiologie - Mariologie - Gnadenlehre. Faszikel 3b: Die Lehre von der Kirche. Väterzeit bis ausschliesslich Augustinus 1970 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Congar, Yves M. Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Ekklesiologie - Mariologie - Gnadenlehre. Faszikel 3c: Die Lehre von der Kirche. Von Augustinus bis zum Abendländischen Schisma 1971 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Congar, Yves M. Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Ekklesiologie - Mariologie - Gnadenlehre. Faszikel 3d: Die Lehre von der Kirche. Vom Abendländischen Schisma bis zur Gegenwart 1971 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Söll, Georg Handbuch der Dogmengeschichte Band III. Christologie - Soterologie - Ekklesiologie - Mariologie - Gnadenlehre. Faszikel 4: Mariologie 1978 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Vorgrimler, Herbert Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Sakramente - Eschatologie. Faszikel 3: Busse und Krankensalbung 1978 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Betz, Johannes Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Sakramente - Eschatologie. Faszikel 4a: Eucharistie. In der Schrift und Patristik 1979 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Neunheuser, Burkhard Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Sakramente - Eschatologie. Faszikel 4b: Eucharistie in Mittelalter und Neuzeit 1963 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Piegsa, Joachim Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Sakramente - Eschatologie. Faszikel 6: Das Ehesakrament 2002 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Kunz, Erhard Handbuch der Dogmengeschichte Band IV. Sakramente - Eschatologie. Faszikel 7c (1. Teil): 1980 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
den Boeft, J. Calcidius on Fate His Doctrine and Sources 1970 Leiden Brill Philosophia antiqua S-b1
Scheffel, Wolfgang Aspekte der platonischen Kosmologie Untersuchungen zum Dialog "Timaios". 1976 Leiden Brill Philosophia antiqua S-a3
Baltes, Matthias Die Weltentstehung des platonischen Timaios nach den antiken Interpreten Teil 2. Proklos 1978 Leiden Brill Philosophia antiqua S-b1
Magee, John Boethius on Signification and Mind
1989 Leiden Brill Philosophia antiqua S-d4
de Andia, Ysabel Henosis L'Union a Dieu chez Denys l'Aréopagite 1996 Leiden Brill Philosophia antiqua S-d4
Iamblichus Henosis Text, Translation, and Commentary 2002 Leiden Brill Philosophia antiqua S-b0
Perkams, Matthias - Piccione, Rosa Maria (eds.) Proklos. Methode, Seelenlehre, Metaphysik Akten der Konferenz in Jena am 18.-20. September 2003 2006 Leiden Brill Philosophia antiqua S-b0
van den Berg, R. M. Proclus' Commentary on the Cratylus in Context R.M. van den Berg 2008 Leiden Brill Philosophia antiqua S-b0
Lang, Helen S. The Order of Nature in Aristotle's Physics Place and the Elements 1998 Cambridge Cambridge University Press
S-a4
Johansen, Thomas Kjeller Plato's Natural Philosophy A Study of the Timaeus-Critias 2006 Cambridge Cambridge University Press
S-a3
Proklos STOICHEIÓSIS THEOLOGOKÉ - Elements of Theology A Revised Text with Translation, Introduction, and Commentary 2004 Oxford Oxford University Press
S-b0
Proclus In Platonis Parmenidem Commentaria Tomus I. Libros I-III continens 2007 Oxford Oxford University Press
S-b0
Proclus In Platonis Parmenidem Commentaria Tomus II. Libros IV-V continens 2008 Oxford Oxford University Press
S-b0
Proclus Commentary on Plato's Timaeus Volume 1, Book 1: Proclus on the Socratic State and Atlantis 2007 Cambridge Cambridge University Press
S-b0
Proclus Commentary on Plato's Timaeus Volume 3, Book 3, Part 1, Proclus on the World's Body 2007 Cambridge Cambridge University Press
S-b0
Turner, Martha Lee The Gospel According to Philip The Sources and Coherence of an Early Christian Collection 1996 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies S-b2
Marjanen, Antti The Woman Jesus Loved Mary Magdalene in the Nag Hammadi Library and Related Documents 1996 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies S-b2
Reeves John C. Heralds of That Good Realm Syro-Mesopotamian Gnosis and Jewish Traditions 1996 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies S-b2
Mirecki, Paul - BeDhum, Jason (eds.) Emerging from Darkness Studies in the Recovery of Manichaean Sources 1997 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies S-b2
Zöckler, Thomas Jesu Lehren im Thomasevangelium
1999 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies S-b2
Petersen, Silke “Zerstört die Werke der Weiblichkeit” Maria Magdalena, Salome und andere Jüngerinnen Jesu in christlich-gnostischen Schriften 1999 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies S-b2
Pleše, Zlatko Poetics of the Gnostic Universe Narrative and Cosmology in the Apocryphon of John 2006 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies S-b2
Mirecki, Paul - BeDhum, Jason (eds.) Frontiers of Faith The Christian Encounter with Manichaeism in the Acts of Archelaus 2007 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies S-b2
Scopello, Madeleine (ed.) The Gospel of Judas in Context Proceedings of the First International Conference on the Gospel of Judas Paris, Sorbonne, October 27th-28th, 2006 2008 Leiden Brill Nag Hammadi and Manichaean studies S-b2
Logan, Alistair H. B. Gnostic Truth and Christian Heresy A Study in the History of Gnosticism 2004 London T&T Clak
S-b2
Logan, Alistair H. B. - Wedderburn, A. J. M. (eds.) The New Testament and Gnosis Essays in honour of Robert McL. Wilson 2004 London T&T Clak
S-b2
Logan, Alistair H. B. The Gnostics Identifying an Early Christian Cult 2007 London T&T Clak
S-b2
Prosper of Aquitanie De providentia Dei
1989 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Drobner, Hubertus R. - Klock, Christoph (eds.) Studien zu Gregor von Nyssa und der christlichen Spätantike
1990 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Lardet, Pierre (ed.) L'apologie de Jérôme contre Rufin Un commentaire 1993 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Wickham, Lionel R. - Bammel, Caroline P. (eds.) Christian Faith and Greek Philosophy in Late Antiquity Essays in Tribute to Christopher George Stead in Celebration of his Eightieth Birthday 9th April 1993 1993 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Hennings, Ralph Der Briefwechsel zwischen Augustinus und Hieronymus und ihr Streit um den Kanon des Alten Testaments und die Auslegung von Gal. 2, 11-14
1994 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Grünbeck, Elisabeth Christologische Schriftargumentation und Bildersprache Zum Konflikt zwischen Metapherninterpretation und dogmatischen Schriftbeweistraditionen in der patristischen Auslegung des 44. (45.) Psalms. 1994 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Haykin, Michael A. G. The Spirit of God The Exegesis of 1 and 2 Corinthians in the Pneumatomachian Controversy of the Fourth Century 1994 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Runia, David T. Philo and the Church Fathers A Collection of Papers 1995 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
DeConick, April D. Seek to See Him Ascent and Vision Mysticism in the Gospel of Thomas 1996 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Lössl, Josef Intellectus Gratiae Die erkenntnistheoretische und hermeneutische Dimension der Gnadenlehre Augustins von Hippo 1997 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Proclus Commentary on Plato's Timaeus Volume 2, Book 2: Proclus on the Causes of the Cosmos and its Creation 2008 Cambridge Cambridge University Press
S-b0
Hauke, Manfred Handbuch der Dogmengeschichte Band II. Der Trinitarische Gott. Die Schöpfung. Die Sünde. Faszikel 3a (2.Teil): Urstand, Fall und Erbsünde. In der nachaugustinischen Ära bis zum Beginn der Scholastik. Die griechische Theologie 2007 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0
Strange, Steven K. - Zupko, Jack (eds.) Stoicism Traditions and Transformations 2004 Cambridge Cambridge University Press
S-a5
Boeft, J. den - Runia, David T. (eds.) Arche A Collection of Patristic Studies by J.C.M. van Winden 1997 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Boeft, J. den - van Poll-van de Lisdonk, M.L. (eds.) The Impact of Scripture in Early Christianity
1999 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Lechner, Thomas Ignatius adversus Valentinianos? Chronologische und theologiegeschichtliche Studien zu den Briefen des Ignatius von Antiochien 1999 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Hübner, Reinhard M. Der paradox Eine Antignostischer Monarchianismus im zweiten Jahrhundert 1999 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Gerber, Simon Theodor von Mopsuestia und das Nicänum Studien zu den katechetischen Homilien 2000 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Marcovich, M. (ed.) Athenagorae qui fertur: De resurrectione mortuorum
2000 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Origenes Contra Celsum Libri VIII
2001 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Beatrice, Pier Franco Anonymi Monophysitae Theosophia An Attempt at Reconstruction 2001 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Kotzé, Annemaré Augustine's Confessions Communicative Purpose and Audience 2004 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Drijvers, Jan Willem Cyril of Jerusalem: Bishop and City
2004 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Mueller-Jourdan, Pascal Typologie spatio-temporelle de l'Ecclesia byzantine La Mystagogie de Maxime le Confesseur dans la culture philosophique de l'Antiquité tardive 2005 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Ferguson, Thomas C. The Past is Prologue The Revolution of Nicene Historiography 2005 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Tzamalikos, P. Origen: Cosmology and Ontology of Time
2006 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Volp, Ulrich Die Würde des Menschen Ein Beitrag zur Anthropologie in der Alten Kirche 2006 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Silvas, Anna M. Gregory of Nyssa : The Letters Introduction, Translation and Commentary 2007 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Tzamalikos, P. Origen : Philosophy of History & Eschatology
2007 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Maspero, Giulio Trinity and Man Gregory of Nyssa's Ad Ablabium 2007 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Weedman, Mark The Trinitarian Theology of Hilary of Poitiers
2007 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Steenberg, Matthew C. Irenaeus on Creation The Cosmic Christ and the Saga of Redemption 2008 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Flasch, Kurt Kampfplätze der Philosophie Grosse Kontroversen von Augustin bis Voltaire 2008 Frankfurt am Main Vittorio Klostermann
S-d1
Hall, Douglas C. The Trinity An Analysis of St. Thomas Aquinas' Expositio of the De Trinitate of Boethius 1992 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e3
Kaufmann, Matthias Begriffe, Sätze, Dinge Referenz und Wahrheit bei Wilhelm von Ockham 1994 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e5
Sylwanowicz, Michael Contingent Causality and the Foundations of Duns Scotus' Metaphysics
1996 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e5
Goris, Wouter Einheit als Prinzip und Ziel Versuch über die Einheitsmetaphysik des Opus tripartitum Meister Eckharts 1997 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e4
Hentschel, Frank (ed.) Einheit als Prinzip und Ziel Musik - und die Geschichte der Philosophie und Naturwissenschaften im Mittelalter 1998 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-d2
Park, Seung-Chan Die Rezeption der mittelalterlichen Sprachphilosophie in der Theologie des Thomas von Aquin Mit besonderer Berücksichtigung der Analogie 1999 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e3
Kaldellis, Anthony The Argument of Psellos' Chronographia
1999 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-c5
Koyama, Chumaru Nature in Medieval Thought Some Approaches East and West 2000 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-d2
Germann, Nadja De temporum ratione Quadrivium und Gotteserkenntnis am Beispiel Abbos von Fleury und Hermanns von Reichenau 2006 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-d5
Boschung, Peter From a Topical Point of View Dialectic in Anselm of Canterbury's De Grammatico 2006 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-d5
Bonner, Anthony The Art and Logic of Ramon Llull A User's Guide 2007 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e4
Cortenay, William J. Ockham and Ockhamism Studies in the Dissemination and Impact of His Thought 2008 Leiden Brill Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters S-e5
Wannenmacher, Julia Eva Hermeneutik der Heilsgeschichte De septem sigillis und die sieben Siegel im Werk Joachims von Fiore 2005 Leiden Brill Studies in the History of Christian Traditions S-e2
Suchla, Beate Regina Dionysius Areopagita Leben - Werk - Wirkung 2008 Freiburg Herder
S-d4
Colish, Marcia L. Peter Lombard Volume 1 1994 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history S-e1
Colish, Marcia L. Peter Lombard Volume 2 1994 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history S-e1
Mack, Peter Renaissance Argument Valla and Agricola in the Traditions of Rhetoric and Dialectic 1993 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history S-f6
Spruit, Leen Species intelligibilis: From Perception to Knowledge 1. Classical Roots and Medieval Discussions 1994 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history S-d3
Spruit, Leen Species intelligibilis: From Perception to Knowledge 2. Renaissance Controversies, Later Scholasticism, and the Elimination of the Intelligible Species in Modern Philosophy 1995 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history S-f4
Dales, Richard C. The Problem of the Rational Soul in the Thirteenth Century
1995 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history S-e2
Gross-Diaz, Theresa The Psalms Commentary of Gilbert of Poitiers From Lectio Divina to the Lecture Room 1995 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history S-e1
Nauta, Lodi - Vanderjagt, Arjo (eds.) Between Demonstration and Imagination Essays in the History of Science and Philosophy Presented to John D. North 1999 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history S-d3
Otten, Willemien From Paradise to Paradigm A Study of Twelfth-Century Humanism 2004 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history S-e1
Bejczy, István P. - Newhauser, Richard G. (eds.) Virtue and Ethics in the Twelfth Century
2005 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history S-d5
Bejczy, István (ed.) Virtue Ethics in the Middle Ages Commentaries on Aristotle's Nicomachean Ethics, 1200-1500 2008 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history S-d1
Fisher, Saul Pierre Gassendi's Philosophy and Science Atomism for Empiricists 2005 Leiden Brill Brill´s studies on intellectual history S-g3
Newmark, Catherine Passion - Affekt - Gefühl Philosophische Theorien der Emotionen zwischen Aristoteles und Kant 2008 Hamburg Felix Meiner Paradeigmata S-a5
Metz, Wilhelm Die Architektonik der »Summa Theologiae« des Thomas von Aquin Zur Gesamtsicht des thomasischen Gedankens 1998 Hamburg Felix Meiner Paradeigmata S-e3
Schmidt-Biggemann, Wilhelm Topica universalis Eine Modellgeschichte humanistischer und barocker Wissenschaft 1983 Hamburg Felix Meiner Paradeigmata S-f4
Zekl, Hans-Günter Topos Die aristotelische Lehre vom Raum 1990 Hamburg Felix Meiner Paradeigmata S-a5
Bergengruen, Maxmilian Nachfolge Christi - Nachahmung der Natur Himmlische und natürliche Magie bei Paracelsus, im Paracelsismus und in der Barockliteratur (Scheffler, Zesen, Grimmelshausen) 2007 Hamburg Felix Meiner Paradeigmata S-g3
Ulrich von Strassburg De sumo bono Liber 4, Tractatus 2, 15-24 2008 Hamburg Felix Meiner Verlag Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi P-c2
Plotin Traité 21 IV,1 2008 Paris Cerf Les écrits de Plotin S-a6
Olejniczak Lobsien, Verena - Olk, Claudia (eds.) Neuplatonismus und Ästhetik Zur Transformationsgeschichte des Schönen 2007 Berlin Walter de Gruyter Transformationen der Antike S-a5
Stock, Wiebke-Marie Theurgisches Denken Zur "Kirchlichen Hierarchie" des Dionysius Areopagita 2008 Berlin Walter de Gruyter Transformationen der Antike S-d4
Hankinson, R. J. (ed.) The Cambridge Companion to Galen
2008 Cambridge Cambridge University Press
S-a5
Claget, Marshall Greek Science in Antiquity
2001 Mineola Dover
S-a5
Mastrocinque, Attilio From Jewish Magic to Gnosticism
2005 Tübingen Mohr Siebeck Studien und Texte zu Antike und Christentum S-b2
De Lubac, Henri History and Spirit The Understanding of Scripture According to Origen 2007 San Francisco Ignatius
S-b4
Drecoll, Volker Henning (ed.) Augustin Handbuch
2007 Tübingen Mohr Siebeck
S-c3
Rist, John M. Augustine Ancient Thought Baptized 2003 Cambridge Cambridge University Press
S-c3
Riou, Alain Le monde et l'église selon Maxime le confesseur
1973 Paris Beauchesne Théologie historique S-c5
Piret, Pierre Le Christ et la Trinité selon Maxime le confesseur
1983 Paris Beauchesne Théologie historique S-c5
Miquel, Pierre Le vocabulaire latin de l'expérience spirituelle. Dans la tradition monastique et canoniale de 1050 a 1250 1989 Paris Beauchesne Théologie historique S-d2
Miquel, Pierre Le vocabulaire de l'expérience spirituelle. Dans la tradition patristique grecque du IVe au XIVe siecles 1989 Paris Beauchesne Théologie historique S-b6
Heim, Francois La théologie de la victoire. De Constantin a Théodose 1992 Paris Beauchesne Théologie historique S-b6
Karayiannis, Vasilios Maxime le confesseur Essence et énergies de Dieu 1993 Paris Beauchesne Théologie historique S-c5
Meunier, Bernard Le Christ de Cyrille d'Alexandrie L'humanité, le Salut et la question monophysite 1997 Paris Beauchesne Théologie historique S-c4
S. Bonaventura Opera omnia Opuscula varia. Theologica. 1891 Florentia Quaracchi (Ad claras aquas) Doctoris seraphici s. Bonaventurae Opera omnia P-c4
Barber, Charles - Jenkins, David (eds.) Reading Michael Psellos
2006 Leiden Brill The Medieval Mediterranean S-c5
Demoen, Kristoffel - Vereecken, Jeannine (eds.) La spiritualité de l'univers byzantin dans le verbe et l'image Hommages offerts a Edmond Voordeckers 1997 Turnhout Brepols Instrumenta patristica S-c5
Cadden, Joan The Meanings of Sex Difference in the Middle Ages Medicine, Science, and Culture 1995 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Studies in the History of Medicine S-d1
Potts, Timothy C. Conscience in Medieval Philosophy
2002 Cambridge Cambridge University Press
S-d3
Flint, Valerie I. J. The Rise of Magic in Early Medieval Europe
1994 Princenton Princenton University Press
S-d1
Martello, Concetto - Militello, Chiara - Vella, Andrea (eds.) Cosmogonie e cosmologie nel medioevo Atti del convegno della Societŕ Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (s.i.s.p.m.), Catania, 22-24 settembre 2006 2008 Louvain F.I.D.E.M. Textes et Etudes du Moyen Âge S-d2
Lucentini, Paolo Platonismo, ermetismo, eresia nel medioevo
2007 Louvain F.I.D.E.M. Textes et Etudes du Moyen Âge S-d2
Federici Vescovini, Graziella - Sorge, Valeria - Vinti, Carlo (eds.) Corpo e anima, sensi interni e intelletto dai secoli XIII-XIV ai post-cartesiani e spinoziani Atti del Convegno Internazionale, Firenze, Dipartimento di Scienze dell'Educazione e dei Processi Culturali e Formativi, 18-20 settembre 2003 2005 Turnhout Brepols Textes et Etudes du Moyen Âge S-g4
Beccarisi, Alessandra - Imbach, Ruedi - Porro, Pasquale (eds.) Per perscrutationem philosophicam Neue Perspektiven der mittelalterlichen Forschung. Loris Sturlese zum 60. Geburtstag gewidmet 2008 Hamburg Felix Meiner Corpus philosophorum teutonicorum medii aevi. Beihefte S-d1
Clagett, Marshall The Science of Mechanics in the Middle Ages
1959 Madison University of Wisconsin Press
S-d1
Combes, André Jean Gerson commentateur dionysien Pour l’histoire des courants doctrinaux a l’Université de Paris a la fin du XIVe siecle 1973 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-e5
Festugiere, Jean La philosophie de l’amour de Marsile Ficin et son influence sur la littérature française du XIVe siecle
1941 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-f6
Chatillon, Jean Théologie, spiritualité et métaphysique dans l’ouvre oratoire d’Achard de Saint-Victor Études d’histoire doctrinale précédées d’un essai sur la vie et l’ouvre d’Achard 1969 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-e1
Badawi, Abdurrahman Averroes (Ibn Rushd)
1998 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-c6
Alcoloumbre, Thierry Maimonide et le probleme de la personne
1999 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-c5
Falque, Emmanuel Saint Bonaventure et l’entrée de Dieu en théologie
2000 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-e2
Chenu, M.-D. La théologie au XIIe siecle
2006 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-d5
Biard, Joël Logique et théorie du signe au XIVe siecle
2006 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-e5
Caiazzo, Irene Lectures médiévales de Macrobe Les Glosae Colonienses super Macrobium 2002 Paris Vrin Études de philosophie médiévale P-b2
König-Pralong, Catherine Avenement de l’aristotélisme en terre chrétienne L´essence et la matiere: entre Thomas d´Aquin et Guillaume d´Ockham 2005 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-e5
Grellard, Christophe Croire et savoir Les principes de la connaissance selon Nicolas d’Autrécourt 2005 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-e5
Jolivet, Jean Perspectives médiévales et arabes
2006 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-c6
Casteigt, Julie Connaissance et vérité chez Maître Eckhart Seul le juste connait la justice 2006 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-e4
Di Martino, Carla Ratio particularis Doctrines des sens internes d’Avicenne a Thomas d’Aquin 2008 Paris Vrin Études de philosophie médiévale S-e3
Demange, D. Jean Duns Scot. La théorie du savoir
2007 Paris Vrin Sic et Non S-e5
Biard, Joël Langage, sciences, philosophie au XIIe siecle
1999 Paris Vrin Sic et Non S-d6
Michon, Cyrille Nominalisme La théorie de la signification de Guillaume d’Occam 1994 Paris Vrin Sic et Non S-e6
Nicolas d´Autrécourt Correspondance Articles condamnés 2001 Paris Vrin Sic et Non P-d1
Perini-Santos, E. La théorie ockhamienne de la connaissance évidente
2006 Paris Vrin Sic et Non S-e6
Tisserand, A. Pars theologica Logique et théologie chez Boece 2008 Paris Vrin Sic et Non S-d4
Valente, L. Logique et théologie Les écoles parisiennes entre 1150 et 1220 2007 Paris Vrin Sic et Non S-e1
Allain de Lille Textes inédits 1965 Paris Vrin Études de philosophie médiévale P-b3
Pinzani, Roberto The Logical Grammar of Abelard
2003 Dordrecht Kluwer The New Synthese Historical Library S-d5
Pasnau, Robert Thomas Aquinas on Human Nature A Philosophical Study of Summa Theologiae, 1a 75-89 2004 Cambridge Cambridge University Press
S-e3
McEvoy, James (ed.) Robert Grosseteste: New Perspectives on his Thought and scholarship
1995 Turnhout Brepols Instrumenta Patristica et Mediaevalia S-e2
Mayer, Annemarie C. Drei Religionen - ein Gott? Ramon Lulls interreligiöse Diskussion der Eigenschaften Gottes 2008 Stuttgart Herder
S-e4
Bidese, Ermenegildo - Fidora, Alexander - Renner, Paul (eds.) Ramon Llull und Nikolaus von Kues: Eine Begegnung im Zeichen der Toleranz - Raimondo Lullo e Niccolo Cusano: Un incontro nel segno della tolleranza Akten des Internationalen Kongresses zu Ramon Llull und Nikolaus von Kues (Brixen und Bozen, 25.-27. November 2004) 2005 Turnhout Brepols Instrumenta Patristica et Mediaevalia S-e4
Meier-Oeser Die Spur des Zeichens Das Zeichen und seine Funktion in der Philosophie des Mittelalters und der frühen Neuzeit 2007 Berlin Walter de Gruyter Quellen und Studien zur Philosophie S-d2
Hovorun, Cyril Will, Action and Freedom Christological Controversies in the Seventh Century 2008 Leiden Brill The Medieval Mediterranean S-c5
Denery II, Dallas G. Seeing and Being Seen in the Later Medieval World Optics, Theology and Religious Life 2005 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: Fourth Series S-d1
Shogimen, Takashi Ockham and Political Discourse in the Late Middle Ages
2007 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Studies in Medieval Life and Thought: Fourth Series S-e5
Toman, Rolf (ed.) Románské umění Architektura - Sochařství - Malířství 2006 Praha Slovart
K-5
Ebbesen, Sten Greek-Latin Pholosophical Interaction Collected Essays of Sten Ebbesen 2008 Aldershot Ashgate Ashgate studies in medieval philosophy S-d1
Panaccio, Claude Ockham on Concepts
2008 Aldershot Ashgate Ashgate studies in medieval philosophy S-e5
Wildberg, Christian John Philoponus' Criticism of Aristotle's Theory of Aether
1988 Berlin Walter de Gruyter Peripatoi S-d4
Golitsis, Pantelis Les Commentaires de Simplicius et de Jean Philopon a la "Physique" d'Aristote Tradition et Innovation 2008 Berlin Walter de Gruyter Commentaria in Aristotelem Graeca et Byzantina S-b1
Bendrath, Christian Leibhaftigkeit Jakob Böhmes Inkarnationsmorphologie 1999 Berlin Walter de Gruyter Theologische Bibliothek Töpelmann S-e6
Lerner, Michel-Pierre Le monde des spheres I. Genese et triomphe d´une représentation cosmique 2008 Paris Les belles lettres L´ane d´or S-f2
Lerner, Michel-Pierre Le monde des spheres II. La fin du cosmos classique 2008 Paris Les belles lettres L´ane d´or S-f2
North, John Cosmos An Illustrated History of Astronomy and Cosmology 2008 Chicago University of Chicago press
S-f2
Kraye, Jill Classical Traditions in Renaissance Philosophy
2002 Aldershot Ashgate Variorum collected studies S-f2
Cranz, Edward F. Reorientations of Western Thought from Antiquity to the Renaissance
2006 Aldershot Ashgate Variorum collected studies S-f1
Hankins, James Humanism and Platonism in the Italian Renaissance I. Humanism 2003 Roma Storia e letteratura Studi e testi S-f1
Hankins, James Humanism and Platonism in the Italian Renaissance I. Platonism 2004 Roma Storia e letteratura Studi e testi S-f1
Kraye, Jill - Saarinen, Risto (eds.) Moral Philosophy on the Threshold of Modernity
2005 Dordrecht Springer The New Synthese Historical Library S-f2
Albertini, Tamara (ed.) Verum et Factum Beiträge zur Geistesgeschichte und Philosophie der Renaissance. Festschriftzum 60. Geburtstag von Stephan Otto 1993 Frankfurt am Main Peter Lang
S-f1
Boas Hall, Marie The Scientific Renaissance 1450-1630
1994 New York Dover
S-f2
Cohen, Bernard I. The Birth of a New Physics Revised and Updated 1985 New York W.W. Norton
S-f2
Field, J.V. - James, Frank A.J.L. (eds.) Renaissance and Revolution Humanists, Scholars, Craftsmen and Natural Philosophers in Early Modern Europe 1993 Cambridge Cambridge university press
S-f1
Garin, Eugenio Astrology in the Renaissance The Zodiac of Life 1983 London Routledge
S-f2
Godwin, Joscelyn The Pagan Dream of the Renaissance
2002 Boston Weiser
S-f2
Lefevre, Wolfgang - Renn, Jürgen - Schoepflin, Urs (eds.) The Power of Images in Early Modern Science
2003 Basel Birkhäuser
S-f3
Maclean, Ian The Renaissance Notion of Woman A study in the fortunes of scholasticism and medical science in European intellectual life 1980 Cambridge Cambridge university press Cambridge monographs on the history of medicine S-f3
Miller, Jon - Inwood, Brad (eds.) Hellenistic and Early Modern Philosophy
2003 Cambridge Cambridge university press
S-f3
Popkin, Richard H. The History of Scepticism from Erasmus to Spinoza
1979 Berkeley University of California press
S-f3
Seznec, Jean The Survival of the Pagan Gods The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art 1981 Princeton Princeton university press
S-f4
Schmitt, Charles B. Cicero Scepticus A Study of the Influence of the Academica in the Renaissance 1972 The Hague Nijhoff International archives of the history of ideas S-f4
Schramm, Helmar - Schwarte, Ludger - Lazardzig, Jan (eds.) Instruments in Art and Science On the Architectonics of Cultural Boundaries in the 17th Century 2008 Berlin Walter de Gruyter Theatrum Scientiarum - English Edition S-f4
Vickers, Brian (ed.) Occult and Scientific Mentalities in the Renaissance
1986 Cambridge Cambridge university press
S-f4
Walker, D. P. Magic in History Spiritual and demonic magic from Ficino to Campanella 2003 Pennsylvania The Pennsylvania state university press
S-g3
Zambelli, Paola (ed.) Astrologi hallucinati Stars and the End of the World in Luther's Time 1986 Berlin Walter de Gruyter
S-g3
Zambelli, Paola The Speculum Astronomie and its Enigma Hrsg. v. Zambelli, Paola 1992 Dordrecht Kluwer Boston studies in the philosophy of science S-e2
Tirinnanzi, Nicoletta Umbra naturae L’immaginazione da Ficino a Bruno 2000 Roma Storia e letteratura Studi e testi del rinascimento europeo S-f4
Fracastoro, Girolamo De sympathia et antipathia rerum Liber I 2008 Roma Storia e letteratura Studi e testi del rinascimento europeo P-d4
Meroi, Fabrizio Cabala parva La filosofia di Giordano Bruno fra tradizione cristiana e pensiero moderno 2006 Roma Storia e letteratura Studi e testi del rinascimento europeo S-g1
Cardano, Girolamo De sapientia libri quinque
2008 Firenze Olschki Hyperchen P-d4
Védrine, Helene La conception de la nature chez Giordano Bruno
1967 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes S-g1
Bruyére, Nelly Méthode et dialectique dans l’ouvre de La Ramée Renaissance et age classique 1984 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes S-g2
Letocha, Daniele (ed.) Aequitas, aequalitas, auctoritas Raison théoretique et légitimation de l´authorité dans le XVIe siecle européen 1992 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes S-f3
Margolin, Jean-Claude - Matton, Sylvain (eds.) Alchimie et philosophie a la renaissance Actes du colloque international de Tours (4-7 décembre 1991) 1993 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes S-g3
Murr, Sylvia (ed.) Gassendi et l´Europe Actes du colloque international de Paris "Gassendi et sa postérité (1592-1792)" (Sorbonne, 6-10 octobre 1992) 1997 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes S-g3
Dagron, Tristan Unité de l’Etre et dialectique L’idée de philosophie naturelle chez Giordano Bruno 1999 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes S-g1
AA.VV. Dictionnaire de spiritualité Ascétique et mystique. Doctrine et histoire 2001 Paris Beauchesne
K-2
Dagron, Tristan - Védrine, Helene (eds.) Mondes, formes et société selon Giordano Bruno
2003 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes S-g1
Couzinet, Marie-Dominique Sub specie Hominis Études sur le savoir humain au XVIe siecle 2007 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes S-f1
Biard, Joël - Mariani Zini, Fosca (eds.) Ut philosophia poesis Questions philosophiques dans l´oeuvre de Dante, Pétrarque et Boccace 2008 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes S-f1
Paganini, Gianni Skepsis Le débat des modernes sur le scepticisme. Montaigne - Le Vayer - Campanella - Hobbes - Descartes - Bayle 2008 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes S-f2
Wallace, William A. Galileo, the Jesuits ans the Medieval Aristotle
2002 Aldershot Ashgate Variorum collected studies S-g2
Cranz, Edward F. Nicholas of Cusa and the Renaissance
2003 Aldershot Ashgate Variorum collected studies S-f5
Giovannozzi, Delfina Spiritus mundus quidam Il concetto di spirito nell'opera di Giordano Bruno 2006 Roma Storia e letteratura Centuria S-g1
Secchi, Pietro «Del mar piu che del ciel amante» Bruno e Cusano 2006 Roma Storia e letteratura Centuria S-g1
Katinis, Teodoro Medicina e filosofia in Marsilio Ficino Il consilio contro la pestilentia 2007 Roma Storia e letteratura Centuria S-f6
Pennuto, Concetta Simpatia, fantasia e contagio Il pensiero medico e il pensiero filosofico di Girolamo Fracastoro 2008 Roma Storia e letteratura Centuria S-g1
Edelheit, Amos Ficino, Pico and Savonarola The Evolution of Humanist Theology 1461/2-1498 2008 Leiden Brill The Medieval Mediterranean S-f6
Dougherty, M. V. (ed.) Pico della Mirandola New Essays 2008 Cambridge Cambridge University press
S-g1
Dougherty, M. V. (ed.) Pico della Mirandola New Essays 2008 Cambridge Cambridge University press
Matula
Eusterschulte, Anne Analogia entis seu mentis Analogie als erkenntnistheoretisches Prinzip in der Philosophie Giordano Brunos 1997 Würzburg Königshausen & Neumann Epistemata S-g2
Ramberti, Rita Il problema del libero arbitrio nel pensiero di Pietro Pomponazzi La dottrina etica del De fato: spunti di critica filosofica e teologica nel Cinquecento 2007 Firenze Olschki Pansophia S-g1
Ong, Walter J. Ramus Method, and the Decay of Dialogue. From the Art of Discourse to the Art of Reason 2004 Chicago University of Chicago Press
S-g3
Clucas, Stephen (ed.) John Dee: Interdisciplinary Studies in English Renaissance Thought
2006 Dordrecht Springer International archives of the history of ideas S-g3
Cuttini, Elisa Unita e pluralita nella tradizione europea della filosofia pratica di Aristotele Girolamo Savonarola, Pietro Pomponazzi e Filippo Melantone 2005 Soveria Mannelli Rubbettino Saggi e testi. Nuova Serie S-g2
Campanella, Tommaso Del senso delle cose e della magia
2007 Roma Laterza Biblioteca Filosofica Laterza P-d3
Quattromani, Sertorio La filosofia di Berardino Telesio
2003 Soveria Mannelli Rubbettino Classici della letteratura calabrese S-g2
Fiorentino, Francesco Berardino Telesio Studi storici su l'idea della natura nel Risorgimento italiano. Volume primo 2008 Napoli La scuola di Pitagora Gli hegeliani di Napoli S-g2
Fiorentino, Francesco Berardino Telesio Studi storici su l'idea della natura nel Risorgimento italiano. Volume secondo 2008 Napoli La scuola di Pitagora Gli hegeliani di Napoli S-g2
Peltonen, Markku (ed.) The Cambridge Companion to Bacon
1999 Cambridge Cambridge University Press
S-g4
Gaukroger, Stephen Francis Bacon and the Transformation of Early-Modern Philosophy
2001 Cambridge Cambridge University Press
S-g4
Vasoli, Cesare La dialectica e la retorica dell´umanesimo "Invenzione" e "metodo" nella cultura del XV e XVI secolo 2007 Napoli La citta del sole Studia humanitatis. Testi S-g2
Khoury, Raif Georges - Halfwassen, Jens (eds.) Platonismus in Orient und Okzident. Neuplatonische Denkstrukturen im Judentum, Christentum und Islam 2005 Heidelberg Winter
S-d2
Zambelli, Paola Una reincarnazione di Pico ai tempi di Pomponazzi Con l´edizione critica di Tiberio Russiliano Sesto Calabrese Apologeticus adversus cucullatos (1519) 1994 Milano Il Polifilo
S-g1
Augustinus Opera. Pars XI,7 Sermones in Epistolas Apostolicas I 2008 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Debus, Allen G. The Chemical Promise Experiment and mysticism in the chemical philosophy, 1550-1800: sellected essays 2006 Sagamora Beach Watson
S-f4
Martello, Concetto - Militello, Chiara - Vella, Andrea (eds.) Cosmogonie e comologie nel medioevo Atti del convegno della Societa Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (S.I.S.P.M.), Catania, 22-24 settembre 2006 2008 Louvain F.I.D.E.M. Textes et Etudes du Moyen Âge
Burnett, Charles - Meirinhos, José - Hamesse, Jacqueline (eds.) Continuities and disruptions between the Middle Ages and the Renaissance Proceedings of the colloquium held at the Warburg Institute, 15-16 June 2007, jointly organised by the Warburg Institute and the Gabinete de Filosofia Medieval 2008 Louvain F.I.D.E.M. Textes et Etudes du Moyen Âge S-f1
Bisogno, Armando Il metodo carolingio Identita culturale e dibattito teologico nel secolo nono 2008 Turnhout Brepols Nutrix S-d5
Field, J. V. The Invention of Infinity Mathematics and art in the Renaissance 2005 Oxford Oxford University Press
S-f2
Philoponos, Johannes De aeternitate mundi Über die Ewigkeit der Welt. I. 2009 Turnhout Brepols Fontes Christiani P-a5
Philoponos, Johannes De aeternitate mundi Über die Ewigkeit der Welt. II. 2009 Turnhout Brepols Fontes Christiani P-a5
Steer, Georg - Sturlese, Loris (eds.) Lectura Eckhardi III Predigten Meister Eckharts von Fachgelehrten gelesen und gedeutet 2008 Stuttgart W.Kohlhammer
P-d3
Floss, Pavel (ed.) Studia comeniana et historica
2007 Uherský Brod Muzeum J.A.Komenského
S-g5
Giovanni Pico della Mirandola Opere complete
2000 Roma Lexis progetti editoriali Classici del pensiero europeo
Allen, Michael J. B. - Rees, Valery - Davies Martin (eds.) Marsilio Ficino: his theology, his philosophy, his legacy
2001 Leiden Brill Brill´s studies in intellectual history S-f6
Petrarca, Francesco De vita solitaria. Buch I Kritische Textausgabe und ideengeschtlicher Kommentar 1990 Leiden Brill Leidse romanistische reeks P-d4
Bonaventure Works of St. Bonaventure Writings on the Spiritual Life 2006 Saint Bonaventure Franciscan Institute Bonaventure Texts in Translation
Disse

K.Floss
Thomas von Aquin

K.Floss
Thomas von Aquin

K.Floss
Grotz, Stephan Negationen des Absoluten Meister Eckhart - Cusanus - Hegel 2009 Hamburg Felix Meiner Paradeigmata S-f5
Nicolai de Cusa Trialogus de possest - Dreiergespräch über das Können-Ist Lateinisch-deutsch 1973 Hamburg Felix Meiner Philosophische Bibliothek P.Floss
Fine, Gail (ed.) Plato 1 Metaphysics and Epistemology 2003 Oxford Oxford University Press
S-a3
Fine, Gail (ed.) Plato 2 Ethics, Politics, Religion, and the Soul 2008 Oxford Oxford University Press
S-a3
Floss, Pavel (ed.) Studia comeniana et historica
2000 Uherský Brod Muzeum J.A.Komenského
S-g5
Frede, Michael - Striker, Gisela (eds.) Rationality in Greek Thought
2007 Oxford Oxford University Press
S-a3
Bobzien, Susanne Determinism and Freedom in Stoic Philosophy
2005 Oxford Oxford University Press
S-a5
Brennan, Tad The Stoic Life Emotions, Duties, and Fate 2007 Oxford Oxford University Press
S-a5
Long, A. A. Epictetus A Stoic and Socratic Guide to Life 2004 Oxford Oxford University Press
S-a5
Knuuttila, Simo Emotions in Ancient and Medieval Philosophy
2006 Oxford Oxford University Press
S-d2
Glasner, Ruth Averroes´ Physics A Turning Point in Medieval Natural Philosophy 2009 Oxford Oxford University Press
S-c6
Cain, Andrew The Letters of Jerome Asceticism, Biblical Exegesis, and the Construction of Christian Authority in Late Antiquity 2009 Oxford Oxford University Press Oxfod Early Christian Studies S-c2
Fox, Roy Time and Eternity in Mid-Thirteenth Century Thought
2006 Oxford Oxford University Press Oxford Theological Monographs S-d1
Rorem, Paul - Lamoreaux, John C. John of Scythopolis and Dionysian Corpus Annotating the Areopagite 2006 Oxford Oxford University Press Oxfod Early Christian Studies S-d4
Visser, Sandra - Williams, Thomas Anselm
2009 Oxford Oxford University Press Great Medieval Thinkers S-d6
Floss, Pavel (ed.) Studia comeniana et historica
2000 Uherský Brod Muzeum J.A.Komenského
S-g5
Rorem, Paul Hugh of Saint Victor
2009 Oxford Oxford University Press Great Medieval Thinkers S-e1
Klima, Gyula John Buridan
2009 Oxford Oxford University Press Great Medieval Thinkers S-e5
Hrbáčová, Jana (ed.) Jindřich Zdík (1126-1150) Olomoucký biskup uprostřed Evropy 2009 Olomouc Muzeum umění Olomouc

John Duns Scotus The Examined Report of The Paris Lecture Reportatio I-A 2004 St. Bonaventure St. Bonaventure University
P-c3
John Duns Scotus The Examined Report of The Paris Lecture Reportatio I-A. Volume Two 2008 St. Bonaventure St. Bonaventure University
P-c3
Itter, Andrew C. Esoteric Teaching in the Stromateis of Clement of Alexandria
2009 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae
van Loon, Hans The Dyophysite Christology of Cyril of Alexandria
2009 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Bucur, Bogdan Gabriel Angelomorphic Pneumatology Clement of Alexandria and Other Early Christian Witnesses 2009 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Geanakoplos, Deno John Byzantium and Renaissance Greek Scholars in Venice. Studies in the Dissemination of Greek Learning from Byzantium to Western Europe 1973 Hamden Archon Books
S-f5
Ioannes Duns Scotus Opera philosophica V. Quaestiones super secundum et tertium De anima 2006 St. Bonaventure, N.Y. The Franciscan Institute of St. Bonaventure University
P-c2
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus I 1-5 Categoriae vel predicamenta. Translatio Boethii - Editio composita; translatio Guillelmi de Moerbeka; Lemmata e Simplicii commentario decerpta; Pseudo-Augustini Paraphrasis Themistiana 1995 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Kristeller, Paul Oscar Osm filosofů italské renesance
2007 Praha Vyšehrad Dějiny idejí Koudelka
Copenhaver, Brian P. - Schmitt, Charles B. Renaissance Philosophy
2002 Oxford Oxford University Press Opus Koudelka
Berschin, Walter Greek Letters and the Latin Middle Ages From Jerome to Nicholas of Cusa 1988 Washington Catholic University of America
S-d2
Bacon, Roger The Art and Science of Logic
2009 Toronto Pontifical Institute of Mediaeval Studies Medieval Sources in Translation S-e4
Catalani, Luigi I Porretani Una scuola di pensiero tra alto e baso Medioevo 2008 Turnhout Brepols Nutrix S-e1
Piccari, Paolo Giovan Battista Della Porta Il filosofo, il retore, lo scienziato 2007 Milano Franco Angeli Filosofia S-g3
Tamborini, Massimo De cubo et rebus aequalibus numero La genesi del metodo analitico nella teoria delle equazioni cubiche di G. Cardano 2007 Milano Franco Angeli Colana di filosofia S-g1
Zanier, Giancarlo Medicina e filosofia tra Cinquecento e Seicento
1983 Milano Franco Angeli Filosofia e scienzia nel Cinquecento a nel Seicento S-g3
De Pace, Anna Le matematiche e il mondo Ricerche su un dibattito in Italia nella seconda meta del Cinquecento 1993 Milano Franco Angeli Filosofia e scienzia nel Cinquecento a nel Seicento S-g2
Simonutti, Luisa (ed.) Forme del neoplatonismo Dall´ eredita ficiniana ai platonici di Cambridge. Atti del Convegno (Firenze, 25-27 ottobre 2001) 2007 Firenze Leo Olschki Atti di Convegni S-g3
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus V 1-3 Topica. Translatio Boethii, Fragmentum Recensionis Alterius et Translatio Anonyma 1969 Bruxelles Desclée De Brouwer Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Cardano, Girolamo De uno - Sobre lo uno
2009 Firenze Olschki Hyperchen P-d4
de Bovelles, Charles L´art des opposés Soleil noir 1984 Paris Vrin De Pétrarque a Descartes P-d3
Binka, Svatopluk - Floss, Pavel (eds.) Jan Blahoslav - předchůdce J. A. Komenského Sborník studií k čtyřstému výročí úmrtí Jana Blahoslava 1971 Uherský Brod Muzeum J.A.Komenského
S-g5
Jabůrek, Martin (ed.) Jednota a mnohost Sborník z mezinárodní konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse 2008 Bno Centrum pro studium demokracie a kultury
K-6
Chvátal, Ladislav - Hušek, Vít (eds.) "Přirozenost" ve filosofii minulosti a současnosti Sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty k osmdesátým narozeninám Karla Flosse 2008 Bno Centrum pro studium demokracie a kultury
K-6
Hušek, Vít - Chvátal, Ladislav - Plátová, Jana (eds.) Miscellanea patristica Sborník ke Klementovi z Alexandrie, Mariu Victorinovi, Ambrosiastrovi a Maximu Confessorovi 2007 Bno Centrum pro studium demokracie a kultury
S-b6
Nejeschleba, Tomáš (ed.) Philosophy of Giordano Bruno - Die Philosophie von Giordano Bruno Collection of papers from the international conference Olomouc, 6-8 November, 2000 2003 Olomouc Univerzita Palackého
S-g1
Zatloukal, Ondřej - Zatloukal Pavel (eds.) Luk a lyra Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž 2008 Olomouc Muzeum umění Olomouc
K-5
Hazlett, Ian (ed.) Rané křesťanství Počátky a vývoj církve do roku 6000 2009 Brno CDK
S-b3
Beda Ctihodný Církevní dějiny národa Anglů
2008 Praha Argo Memoria medii aevi K-5
Dod, Bernardus G. (ed.) Aristoteles latinus VI 1-3 De sophisticis elenchis. Translatio Boethii, Fragmenta Translationis Iacobi, Recensio Guillelmi de Moerbeke 1975 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Ježek, Václav Filón Alexandrijský Jeho teologie, exegeze a vliv na pozdější autory 2004 Prešov Prešovská univerzita
S-b1
Messa, Pietro František z Assisy a patristická literatura
2008 Bratislava Serafín
K-5
Yatesová, Frances Giordano bruno a hermetická tradice
2009 Praha Vyšehrad Dějiny idejí S-g2
Markschies, Christoph Mezi dvěma světy Dějiny antického křesťanství 2005 Praha Vyšehrad Světová náboženství S-b3
Šafin, Ján Napísanie o pravej viere Konštantína Filozofa Príspevok k cyrilometodským dejinám 2004 Prešov Prešovská univerzita
S-a1
Aurelis Augustinus O Boží obci I. Knih XXII. 2007 Praha Karolinum
S-c3
Aurelis Augustinus O Boží obci II. Knih XXII. 2007 Praha Karolinum
S-c3
Milko, Pavel Órigenés učitel
2008 Červený Kostelec Pavel Mervart Pro Oriente S-b4
Gredt, Joseph Základy aristotelsko-tomistické filosofie
2009 Praha Krystal OP
S-e3
Rowland, Ingrid D. Giordano Bruno Philosopher. Heretic 2008 Chicago University of Chicago Press
S-g1
Hopkins, Richard R. How Greek Philosophy Corrupted the Christian Concept of God
2009 Springville Horizon
S-b6
Lorimer, Willelmus L. - Minio-Paluello, Laurentius - Muscarella, Freed G. (ed.) Aristoteles latinus XI 1-2 Editio altera De mundo. Translationes Bartholomaei et Nicholai 1965 Bruges Desclée De Brouwer Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Kraye, Jill - Stone, M.W.F. (eds) Humanism and Early Modern Philosophy
2000 London Routledhe London Studies in History of Philosophy S-f2
Kühn, Wilfried Das Prinzipienproblem in der Philosophie des Thomas von Aquin
1982 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-e3
Pluta, Olaf Die philosophische Psychologie des Peter von Ailly Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie des späten Mittelalters 1987 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-e6
Pluta, Olaf Kritiker der Unsterblichkeitsdoktrin in Mittelalter und Renaissance
1986 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-f3
Kaczmarek, Ludger (ed.) Destructiones modorum significandi und ihre Destruktionen
1994 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie P-c1
Pluta, Olaf (ed.) Die Philosophie im 14. und 15. Jahrhundert In memoriam Konstanty Michalski (1879–1947) 1988 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-e4
Perler, Dominik Prädestination, Zeit und Kontingenz Philosophisch-historische Untersuchungen zu Wilhelm von Ockhams ‘Tractatus de praedestinatione et de praescientia Dei respectu futurorum contingentium’ 1988 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-e6
Suarez-Nani, Tiziana Tempo ed essere nell’autunno del medioevo Il ‘De tempore’ di Nicola di Strasburgo e il dibattito sulla natura ed il senso del tempo agli inizi del XIV secolo 1989 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-d3
Imbach, Ruedi Laien in der Philosophie des Mittelalters Hinweise und Anregungen zu einem vernachlässigten Thema 1989 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-d1
Oosthout, Henri Modes of Knowledge and the Transcendental An introduction to Plotinus Ennead 5.3 [49] 1991 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-a6
Beullens, Pieter - Bossier, Fernand (ed.) Aristoteles latinus XVII 2.I.1 De historia animalium. Translatio Guillelmi de Morbeka. Pars prima: Lib. I-V 2000 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Chappuis, Marguerite Le traité de Pierre d’Ailly sur la Consolation de Boece, Qu. 1
1993 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie P-c1
Jeck, Udo Reinhold Aristoteles contra Augustinum Zur Frage nach dem Verhältnis von Zeit und Seele bei den antiken Aristoteleskommentatoren, im arabischen Aristotelismus und im 13. Jahrhundert 1994 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-e4
Kahnert, Klaus Entmachtung der Zeichen? Augustin über Sprache 2000 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-c3
Iremadze, Tentig Konzeptionen des Denkens im Neuplatonismus Zur Rezeption der Proklischen Philosophie im deutschen und georgischen Mittelalter
Dietrich von Freiberg – Berthold von Moosburg – Joane Petrizi
2004 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-e4
Pektas, Virginie Mystique et Philosophie Grunt, abgrunt et Ungrund chez Maître Eckhart et Jacob Böhme 2006 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-e4
André, Joao Maria - Krieger, Gerhard - Schwaetzer, Harald (eds.) Intellectus und Imaginatio Aspekte geistiger und sinnlicher Erkenntnis bei Nicolaus Cusanus 2006 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-f5
Weiner, Sebastian Florian Eriugenas negative Ontologie
2007 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-d5
Alexidze, Leda - Bergemann, Lutz (eds.) Ioane Petrizi. Kommentar zur Elementatio theologica des Proklos Übersetzung aus dem Altgeorgischen, Anmerkungen, Indices und Einleitung 2009 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-e1
Biard, Joel - Gontier, Thierry (eds.) Pietro Pomponazzi entre traditions et innovations
2009 Amsterdam B.R. Grüner Bochumer Studien zur Philosophie S-g1
García-Ballester, Luis Galen and Galenism Theory and Medical Practice from Antiquity to the European Renaissance 2002 Aldershot Ashgate Variorum collected studies S-a5
Lulofs, Drossaart H.J. (ed.) Aristoteles latinus XVII 2.V De generatione animalium. Translatio Guillelmi de Morbeka 1966 Bruges Desclée De Brouwer Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Martin, John M. Themes in Neoplatonic and Aristotelian Logic Order, Negation and Abstraction 2004 Aldershot Ashgate
S-a5
Warren, James (ed.) The Cambridge Companion to Epicureanism
2009 Cambridge Cambridge University Press
S-a5
Blumenthal, H. J. Aristotle and Neoplatonism in Late Antiquity Interpretations of the De anima 1996 Ithaca Cornell University Press
Stehura
Baltussen, Han Philosophy and Exegesis in Simplicius The Methodology of a Commentator 2008 London Duckworth
S-b1
Perkams, Matthias Selbstbewusstsein in der Spätantike Die neuplatonischen Kommentare zu Aristoteles’ "De anima" 2008 Berlin Walter de Gruyter Quellen und Studien zur Philosophie S-d3
Kavvadas, Nestor Chr. Die Natur des Schlechten bei Proklos Eine Platoninterpretation und ihre Rezeption durch Dionysios Areopagites 2009 Berlin Walter de Gruyter Quellen und Studien zur Philosophie S-b1
Seele, Peter Philosophie der Epochenschwelle Augustin zwischen Antike und Mittelalter 2008 Berlin Walter de Gruyter Quellen und Studien zur Philosophie Šubrt
Dante Alghieri Monarchia Studienausgabe 2007 Stuttgart Reclam Universal-Bibliothek P.Floss
Nauta, Lodi In Defense of Common Sense Lorenzo Valla´s Humanistic Critique of Scholastic Philosophy 2009 London Harvard University Press I Tatti studies in Italian renaissance history S-f6
Reynolds, Barbara Dante The Poet, the Political Thinker, the Man 2007 Berkeley Shoemaker and Hoard
S-f5
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus XXVI 1-3 Fasciculus primus Ethica Nicomachea. Praefatio 1974 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Salutati, Coluccio De fato et fortuna
1985 Firenze Olschki Studi e testi P-d5
Mojsisch, Burkhard - Pluta, Olaf (eds.) Historia philosophiae medii aevi Studien zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Festschrift für Kurt Flasch zu seinem 60. Geburtstag. Band I. 1991 Amsterdam B. R, Grüner
S-c6
Mojsisch, Burkhard - Pluta, Olaf (eds.) Historia philosophiae medii aevi Studien zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Festschrift für Kurt Flasch zu seinem 60. Geburtstag. Band II. 1991 Amsterdam B. R, Grüner
S-c6
Koterski, Joseph W. An Introduction to Medieval Philosophy Basic Concepts 2009 Chichester Wiley-Blackwell
S-d2
Grant, Edward Planets, Stars and Orbs The Medieval Cosmos 1200-1687. Part One 2009 Cambridge Cambridge university press
S-d2
Grant, Edward Planets, Stars and Orbs The Medieval Cosmos 1200-1687. Part Two 2009 Cambridge Cambridge university press
S-d2
Müller, Jörn Willensschwäche in Antike und Mittelalter Eine Problemgeschichte von Sokrates bis Johannes Duns Scotus 2009 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy S-d3
Edson, E. - Savage-Smith, E. Medieval Views of the Cosmos Picturing the Universe in the Christian and Islamic Middle Age 2004 Oxford University of Oxford
S-d1
Eco, Umberto - Marmo, Costantino (eds.) On the Medieval Theory of Signs
1989 Amsterdam John Benjamins Foundation of Semiotics S-d1
Marenbon, John (ed.) The Cambridge Companion to Boethius
2009 Cambridge Cambridge University Press

Gauthier, Antonius Renatus (ed.) Aristoteles latinus XXVI 1-3 Fasciculus quartus Ethica Nicomachea. Translatio Roberti Grosseteste Lincolniensis sive "Liber Ethicorum" B. Recensio Recognita 1973 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Flores, Juan Carlo Henry of Ghent: Metaphysics and the Trinity With a critical edition of question six of article fifty-five of the Summa Quaestionum Ordinariarum 2006 Leuven Leuven University Press Ancient and Medieval Philosophy S-e4
Arthur, Rosemary A. Pseudo-Dionysius as Polemicist The Development and Purpose of the Angelic Hierarchy in Sixth Century Syria 2008 Aldershot Ashgate New Critical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies S-d4
Deme, Dániel The Christology of Anselm of Canterbury
2003 Aldershot Ashgate
S-d5
Ginther, James R. Master of the Sacred Page A Study of the Theology of Robert Grosseteste, ca. 1229/30 – 1235 2004 Aldershot Ashgate
S-e2
Colish, Marcia L. The Fathers and Beyond Church Fathers between Ancient and Medieval Thought 2008 Aldershot Ashgate
S-b6
Zabarella, Jacobus Opera logica
1966 Hildesheim Georg Olms
P-d5
Molland, George Mathematics and the Medieval Ancestry of Physics
1995 Aldershot Ashgate Collected Studies S-d3
d´Alverny, Marie-Thérese Pensée médiévale en Occident Théologie, magie et autres textes des XIIe-XIIIe siecles 1995 Aldershot Ashgate Collected Studies S-d6
Ebbesen, Sten Topics in Latin Philosophy from 12th-14th centuries Collected Essays of Sten Ebbesen. Volume 2 2009 Aldershot Ashgate Ashgate studies in medieval philosophy S-d1
Catana, Leo The Concept of Contraction in Giordano Bruno´s Philosophy
2005 Aldershot Ashgate
S-g1
Gauthier, Antonius Renatus (ed.) Aristoteles latinus XXVI 1-3 Fasciculus quintus Ethica Nicomachea. Indices Verborum 1973 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Daston, Lorraine - Stolleis, Michael (eds) Natural Law and Laws of Nature in Early Modern Europe Jurisprudence, Theology, Moral and Natural Philosophy 2008 Aldershot Ashgate
S-f1
Hwang, Alexander Y. Interpid Lover of Perfect Grace The Life and Thought of Prosper of Aquitaine 2009 Washington The Catholic University of America Press
S-e5
Teske, Roland J. Studies in the Philosophy of William of Auvergne
2006 Marquette Marquette University Press Marquette Studies in Philosophy S-e2
Curley, Michael J. (ed.) Phisiologus A medieval Book of Nature Lore 1979 Chicago University of Chicago Press
S-d1
Cassin, Barbara - Labarriere, Jean-Louis (eds.) L´animal dans l´antiquité
1997 Paris Vrin Bibliotheque d´histoire de la philosophie S-a5
Gabbay, Dov M. - Woods, John (eds.) Handbook of the History of Logic Volume 2: Medieval and Renaissance Logic 2008 Amsterdam North-Holland
S-f1
Kraye, Jill (ed.) Cambridge Translations of Renaissance Philosophical Texts Volume 1: Moral Philosophy 1997 Cambridge Cambridge University Press
S-f2
Nauert, Charles G. Humanism and the Culture of Renaissance Europe
2006 Cambridge Cambridge University Press New Approaches to European History S-f2
Porter, Roy - Teich, Mikuláš (eds.) The Renaissance in National Context
1994 Cambridge Cambridge University Press
S-f4
Harrison, Peter The Fall of Man and the Foundations of Science
2007 Cambridge Cambridge University Press
S-f2
Schneider, Bernhardus (ed.) Aristoteles latinus XXXI 1-2 Rhetorica. Translatio Anonyma sive Vetus et Translatio Guillelmi de Moerbeka 1978 Leiden E.J.Brill Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Gill, Meredith Augustine in the Italian Renaissance Art and Philosophy from Petrarch to Michelangelo 2005 Cambridge Cambridge University Press
S-f1
Marenbon, John Aristotelian Logic, Platonism and the Context of Early Medieval Philosophy in the West
2000 Aldershot Ashgate Collected Studies S-d3
Monfasani, John George of Trebizond A Biography and a Study of His Rhetoric and Logic 1976 Leiden Brill Columbia Studies in the Classical Tradition S-f6
Goodman, Anthony - MacKay, Angus (eds.) The Impact of Humanism on Western Europe
1990 New York Longman
S-f2
Shapin, Steven The Scientific Revolution
1996 Chicago University of Chicago Press
S-f4
Burke, Peter The Renaissance
1997 Basingstoke Palgrave Studies in European History S-e6
Maggi, Armando Satan´s Rhetoric A Study of Renaissance Demonology 2001 Chicago University of Chicago Press
S-f3
Simmon, Elliot M. The Myth of Sisyphus Rennaisance Theories of Human Perfectibility 2007 Madison FairLeigh Dickinson University Press
S-f4
Gontier, Thierry (ed.) Animal et animalité Dans la philosophie de la renaissance et de l´age classique 2005 Louvain Peeters Bibliotheque philosophique de Louvain S-f1
Siraisi, Nancy G. Medieval and Early Renaissance Medicine An Introduction to Knowledge and Practice 1990 Chicago University of Chicago Press
TN?
Minio-Paluello, Laurentius (ed.) Aristoteles latinus XXXIII Editio altera De arte poetica. Translatio Guillelmi de Moerbeka 1968 Bruxelles Desclée De Brouwer Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Joost-Gaugier, Christiane L. Pythagoras and Renaissance Europe Finding Heaven 2009 Cambridge Cambridge University Press
S-f1
Lauster, Jörg Die Erlösungslehre Marsilio Ficinos Theologiegeschichtliche Aspekte des Renaissanceplatonismus 1998 Berlin Walter de Gruyter Arbeiten zur Kirchengeschichte S-f6
Scheuerman-Pelicke, Wolfgang Licht und Liebe Lichtmetapher und Metaphysik bei Marsilio Ficino 2000 Hildesheim Olms Studien und Materialen zur Geschichte der Philosophie S-f6
Benner, Erica Machiavelli´s Ethics
2009 Princenton Princenton University Press
S-g2
Kavey, Allison Books of Secrets Natural Philosophy in England, 1550-1600 2007 Urbana University of Illinois Press
S-g3
Moore, Thomas The Planets Within The Astrological Psychology of Marsilio Ficino 1989
Lindsfarne Studies on Imagination S-f6
Marrone, Steven P. William of Auvergne and Robert Grosseteste New Ideas of Truth in the Early Thirteenth Century 1983 Princenton Princenton University Press
S-e2
Applebaum, Wilbur (ed.) Encyclopedia of the Scientific Revolution From Copernicus to Newton 2008 London Routledge
S-f2
Dahan, Gilbert - Goulet, Richard (eds.) Allégorie des poetes, allégorie des philosophes Études sur la poétique et l’herméneutique de l’allégorie de l’Antiquité a la Réforme 2005 Paris Vrin Textes et tradition S-b3
Viano, Cristina (ed.) L´alchimie et ses racines philosophiques La tradition grecque et la tradition arabe 2005 Paris Vrin Histoire des doctrines de l´antiquité classique S-d3
Lacombe, Georgius (ed.) Aristoteles latinus Codices. Pars prior 1939 Roma La libreria dello stato Corpus philosophorum medii aevi P-b3
Gourinat, Jean-Baptiste La dialectique des stoiciens
2000 Paris Vrin Histoire des doctrines de l´antiquité classique S-a5
Saffrey, Henri D. L´héritage des anciens au moyen age et a la renaissance
2002 Paris Vrin Histoire des doctrines de l´antiquité classique S-e5
Telesio, Bernardino La natura secondo i suoi pricipi Testo latino a fronte 2009 Milano Bompiani Testi a fronte P-d5
Aristotele Meteorologia Testo greco a fronte 2003 Milano Bompiani Testi a fronte S-a4
Plutarco Iside e Osiride e Dialoghi delfici Testo greco a fronte 2003 Milano Bompiani Testi a fronte S-a2
Porfirio Sullo Stige Testo greco a fronte 2006 Milano Bompiani Testi a fronte S-b0
Smoller, Laura Ackerman History, Prophecy and the Stars The Christian Astrology of Pierre d´Ailly, 1350-1420 1994 Princenton Princenton University Press
S-f4
Mordechai, Feingold - Freedman, Joseph S. - Rother, Wolfgang (eds.) The Influence of Petrus Ramus Studies in Sixteenth and Seventeenth Century Philosophy and Science 2001 Basel Schwabe Schwabe Philosophica S-g3
Thomas Von Erfurt Abhandlung Uber Die Bedeutsamen Verhaltensweisen Der Sprache (Tractatus De Modis Significandi)
1998 Amsterdam Grüner Bochumer Studien Zur Philosophie P-c1
Ficino, Marsilio Commentaries on Plato Volume I. Phaedrus and Ion 2008 Cambridge Harvard University Press The I Tatti Renaissance Library P-d4
Klibansky, Raymundus - Waszink,J.H. (ed.) Plato latinus. Volumen IV Timaeus. A Calcidio translatus commentarioque instructus 1975 Leiden E.J.Brill Corpus platonicum medii aevi P-b3
Pupo, Spartaco Telesio e Dio
2009 Lamezia Terme Settecolori e7c S-g2
Nauert, Charles G., Jr. Agrippa and the Crisis of Renaissance Thought
1968 Urbana University of Illinois Press Illinois Studies on the Social Sciences S-g3
Oberman, Heiko A. - Brady, Thomas A., Jr. (eds.) Itinerarium Italicum The Profile of the Italian Renaissance in the Mirror of its European Transformations 1975 Leiden Brill Studies in Medieval and Reformation Thought S-f2
Mulsow, Martin (ed.) Spätrenaissance-Philosophie in Deutschland, 1570-1650 Entwürfe zwischen Humanismus und Konfessionalisierung, okkulten Traditionen und Schulmetaphysik 2009 Tübingen Max Niemeyer Frühe Neuzeit S-f3
Reale, Giovanni - Antiseri, Dario Storia della filosofia dalle origini a oggi. 4 Umanesimo, rinascimento e rivoluzione scientifica 2004 Milano Bompiani
S-f3
des Places, Édouard (ed.) Oracles chaldaiques
2003 Paris Les belles lettres Collection des universités de France S-b1
Apulée Opuscules philosophiques Du dieu de Socrate, Platon et sa doctrine du monde, Fragments 2002 Paris Les belles lettres Collection des universités de France S-a2
Proclus Sur le premier Alcibiade de Platon I.
2003 Paris Les belles lettres Collection des universités de France S-b0
Proclus Sur le premier Alcibiade de Platon II.
2003 Paris Les belles lettres Collection des universités de France S-b0
Marinus Proclus ou sur le bonheur
2002 Paris Les belles lettres Collection des universités de France S-b1
Van Riet S. (ed.) Avicenna latinus Liber de anima seu Sextus de naturalibus I-II-III 1972 Louvain E. Peeters
P-b4
Johannes Gerson Opera Omnia I. Antwerpen 1706. Reprint 1987 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Johannes Gerson Opera Omnia II. Antwerpen 1706. Reprint 1987 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Johannes Gerson Opera Omnia III. Antwerpen 1706. Reprint 1987 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Johannes Gerson Opera Omnia IV. Antwerpen 1706. Reprint 1987 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Johannes Gerson Opera Omnia V. Antwerpen 1706. Reprint 1987 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Theophrast Von Hohenheim Paracelsus Sämtliche Werke. I. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften Band 1: Früheste Schriften ums Jahr 1520 verfaßt 1996 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Theophrast Von Hohenheim Paracelsus Sämtliche Werke. I. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften Band 2: Frühe Schriften zur Heilmittellehre (Arzneistoffe und Heilquellen) zur Begründung der tartarischen Lehre in der Pathologie, samt dem 6., 7. u. 9. Buche in der Arznei über tertarische [sic!] psychische Krankheiten und Kontrakturen 1930 München Georg Olms
P-d2
Theophrast Von Hohenheim Paracelsus Sämtliche Werke. I. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften Band 3: Drei Prinzipien, Spiritus vitae, Mineralien, Cemente, Gradationen, Archidoxen und Zugehöriges, Vita longa, Praeparationes, Brief an Erasmus, Macerscholien, Krankheitstypen usw., aus dem Jahre 1526 und Anfang 1527 1930 München Georg Olms
P-d2
Theophrast Von Hohenheim Paracelsus Sämtliche Werke. I. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften Band 4: Vorlesungen des Sommers 1527 zu Basel: De Gradibus, von Apostemen, Geschwären, offnen Schäden etc., vom Aderlass, Modus pharmacandi, Aphorismen-Kommentar, de Urinis 1996 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Theophrast Von Hohenheim Paracelsus Sämtliche Werke. I. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften Band 5: Baseler Wintervorlesungen 1527/28 über tartarische Erkrankungen, über spezielle Pathologie und Therapie „paragraphen“, über Wunden und Wundbehandlungen; Entwürfe zu einer polemisch gehaltenen Chirurgie 1996 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Van Riet S. (ed.) Avicenna latinus Liber de anima seu Sextus de naturalibus IV-V 1968 Louvain Édition orientalistes
P-b4
Theophrast Von Hohenheim Paracelsus Sämtliche Werke. I. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften Band 6: Aus dem Jahre 1528. (Kolmar im Elsaß) 1996 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Theophrast Von Hohenheim Paracelsus Sämtliche Werke. I. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften Band 7: Die Nürnberger Syphilisschriften und andere Nürnberger Schriftwerke aus dem Jahre 1529 1996 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Theophrast Von Hohenheim Paracelsus Sämtliche Werke. I. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften Band 8: Schriften aus dem Jahre 1530, geschrieben in der Oberpfalz, Regensburg, Bayern und Schwaben 1996 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Theophrast Von Hohenheim Paracelsus Sämtliche Werke. I. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften Band 9: "Paramirisches" und anderes Schriftwerk der Jahre 1531-1535 aus der Schweiz und Tirol 1996 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Theophrast Von Hohenheim Paracelsus Sämtliche Werke. I. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften Band 10: Die große Wundarznei und anderes Schriftwerk des Jahres 1536 aus Schwaben und Bayern 1996 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Theophrast Von Hohenheim Paracelsus Sämtliche Werke. I. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften Band 11: Schriftwerk aus den Jahren 1537-1541 1996 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Theophrast Von Hohenheim Paracelsus Sämtliche Werke. I. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften Band 13: Schriften unbestimmter Zeit zur Meteorologie, Kleineres. „Philosophia ad Atheniensis“, „Manualia“ 1996 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Theophrast Von Hohenheim Paracelsus Sämtliche Werke. I. Abteilung: Medizinische, naturwissenschaftliche und philosophische Schriften Band 14: Das Volumen primum der Philosophia magna. Spuria: Unechte, von Johannes Huser größtenteils für echt gehaltene Schriften unter Hohenheims Namen 1996 Hildesheim Georg Olms
P-d2
Hilarius Pictaviensis Opera, Pars I,3 Tractatus super Psalmos. In Psalmos CXIX-CL 2009 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0
Maimonides, Moses Medical Aphorism Treatises 1-5 2004 Provo Brigham Young University Press Medical Works of Moses Maimonides P-d1
Van Riet S. (ed.) Avicenna latinus Liber primus naturalium. Tractatus primus. De causis et principiis naturalium 1992 Louvain-la-Neuve E. Peeters
P-b4
Maimonides, Moses Medical Aphorism Treatises 6-9 2007 Provo Brigham Young University Press Medical Works of Moses Maimonides P-d1
Maimonides, Moses On Asthma Volume 2 2008 Provo Brigham Young University Press Medical Works of Moses Maimonides P-d1
Ficino, Marsilio The Letters Volume 1 2001 London Shepheard-Walwyn
P-d4
Ficino, Marsilio The Letters Volume 2 (Liber III) 2001 London Shepheard-Walwyn
P-d4
Ficino, Marsilio The Letters Volume 3 (Liber IV) 1994 London Shepheard-Walwyn
P-d4
Ficino, Marsilio The Letters Volume 4 (Liber V) 1988 London Shepheard-Walwyn
P-d4
Ficino, Marsilio The Letters Volume 5 (Liber VI) 1994 London Shepheard-Walwyn
P-d4
Ficino, Marsilio The Letters Volume 6 (Liber VII) 1999 London Shepheard-Walwyn
P-d4
Ficino, Marsilio The Letters Volume 7 (Liber VIII) 2003 London Shepheard-Walwyn
P-d4
Farndell, Arthur (ed.) When Philosophers Rule Ficino on Plato´s Republic, Laws, and Epinomis 2009 London Shepheard-Walwyn
S-f6
Van Riet S. (ed.) Avicenna latinus Liber tertius naturalium. De generatione et corruptione 1987 Louvain-la-Neuve E. Peeters
P-b4
Pomponatius, Petrus De naturalium effectum causis
1970 Hildesheim Georg Olms
P-d5
Averroes Die entscheidende Abhandlung und die Urteilsfällung über das Verhältnis von Gesetz und Philosophie Arabisch-Deutsch 2009 Hamburg Meiner Philosophische Bibliothek P-d1
Campanella, Tommaso Opusculi inediti
1951 Firenze Olschki Opusculi filosofici P-d3
Salutati, Coluccio Vom Vorrang der Jurisprudenz oder der Medizin - De nobilitate legum et medicinae
1990 München Fink Humanistische Bibliothek. Reihe 2, Texte P-d5
Gassendi, Pierre Institutio logica (1658)
1981 Assen Van Gorcum
P-d4
Patricius, Franciscus Nova sveopca filozofija - Nova de universis philosophia
1979 Zagreb Sveučilišna naklada Temelji P-d4
Psellus, Michael Philosophica minora Vol. I. Opuscula logica, physica, allegorica, alia 1992 Leipzig Teubner Bibliotheca scriptorup graecorum et romanorum teubneriana P-a5
Psellus, Michael Philosophica minora Vol. II. Opuscula psychologica, theologica, daemonologica 1989 Leipzig Teubner Bibliotheca scriptorup graecorum et romanorum teubneriana P-a5
Bradwardine Thomas. Oresme Nicole Traité des rapports, Entre les rapidités, Dans les mouvements. Sur les rapports de rapports Théologie & cosmologie au XIIe siecle 2010 Paris Les Belles Lettres Sagesses médiévales S-e5
Riordan, William Divine Light The Theology of Denys the Areopagite 2008 San Francisco Ignatius
S-d4
Coakley, Sarah - Stang, Charles M. (eds.) Re-Thinking Dionysios the Areopagite
2009 Chichester Wiley-Blackwell
S-d4
Perl, Eric D. Theophany The Neoplatonic Philosophy of Dionysius the Areopagite 2007 Albany State University of New York Press
S-d4
Kharlamov, Vladimir The Beauty of the Unity and the Harmony of the Whole The Concept of Theosis in the theology of Pseudo-Dionysius the Areopagite 2009 Eugene Wipf-Stock
S-d4
Porfirio Contro i cristiani Nella raccolta di Adolf von Harnack con tutti i nuovi frammenti in appendice 2009 Milano Bompiani Testi a fronte S-b0
Karfut, Nataliya Das Verständnis des Willensakts und der Freiheit bei Maximus Confessor Kommentierte Übersetzung der Opuscula Theologica et Polemica 1 2009 Saarbrücken VDM Verlag Dr. Müller
S-c4
Ihm, Sibylle Ps.-Maximus Confessor Erste kritische Edition einer Redaktion des sacro-profanen Florilegiums Loci communes 2001 Stuttgart Franz Steiner Palingenesia S-c4
Maximus the Confessor Ambigua to Thomas Second Letter to Thomas 2009 Turnhout Brepols Corpus christianorum in translation S-c4
Köckert, Charlotte Christliche Kosmologie und kaiserzeitliche Philosophie Die Auslegung des Schöpfungsberichtes bei Origenes, Basilius und Gregor von Nyssa vor dem Hintergrund kaiserzeitlicher Timaeus-Interpretationen 2009 Tübingen Mohr Siebeck Studien und Texte zu Antike und Christentum S-c1
Bates, Todd Duns Scotus and the Problem of Universals
2010 London Continuum
S-e5
Petrus Abaelardus Glossae super Peri hermeneias I.
2010 Turnhout Brepols Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis P-0
Blum, Paul Richard Philosophy of Religion in the Renaissance
2010 Farnham Surey Ashgate
S-f1
Böhme, Jacob Sämtliche Schriften 1. Band: Aurora, oder Morgenröthe im Anfang (1612) 1986 Stuttgart Fromman-Holzboog
P-d1
Böhme, Jacob Sämtliche Schriften 2. Band: De tribus principiis, oder Beschreibung der Drey Principien Göttlichen Wesens (1619) 1988 Stuttgart Fromman-Holzboog
P-d1
Böhme, Jacob Sämtliche Schriften 3. Band: De triplici vita hominis, oder Vom Dreyfachen Leben des Menschen (1620) /Psychologia vera, oder Viertzig Fragen von der Seelen (1620) 1989 Stuttgart Fromman-Holzboog
P-d1
Böhme, Jacob Sämtliche Schriften 4. Band: De incarnatione verbi, oder Von der Menschwerdung Jesu Christi (1620)/ Sex puncta theosophica, oder Von sechs Theosophischen Punkten (1620)/ Sex puncta mystica, oder Kurtze Erklärung sechs mystischer Punkte (1620)/Mysterium pansophicum,... 1957 Stuttgart Fromman-Holzboog
P-d1
Böhme, Jacob Sämtliche Schriften 5. Band: Libri Apologetici, oder Schutz-Schriften wieder Balthasar Tilken (1621) /Antistiefelius (1621) /Apologia contra Gregorium Richter (1624) /Libellus apologeticus (1624) /Informatorium novissimorum (1620) 1989 Stuttgart Fromman-Holzboog
P-d1
Böhme, Jacob Sämtliche Schriften 6. Band: De signatura rerum, oder Von der Geburt und Bezeichnung aller Wesen (1622) / De electione gratiae, oder Von der Gnaden-Wahl (1623) / De testamentis Christi, oder Von Christi Testamenten (1623). 1957 Stuttgart Fromman-Holzboog
P-d1
Böhme, Jacob Sämtliche Schriften 7. Band: Mysterium Magnum oder Erklärungen über Das Erste Buch Mosis (1623). Anfang bis Capitel 43 1996 Stuttgart Fromman-Holzboog
P-d1
Böhme, Jacob Sämtliche Schriften 8. Band: Mysterium Magnum, oder Erklärung über Das Erste Buch Mosis (1623) Capitel 44 bis Ende 1992 Stuttgart Fromman-Holzboog
P-d1
Böhme, Jacob Sämtliche Schriften 9. Band: Quaestiones theosophicae, oder Betrachtung Göttlicher Offenbarung (1624) / Tabulae principiorum, oder Tafeln von den Dreyen Principien Göttlicher Offenbarung (1624) / Clavis, oder Schlüssel, das ist Eine Erklärung der vornehmsten Puncten... 1956 Stuttgart Fromman-Holzboog
P-d1
Böhme, Jacob Sämtliche Schriften 10. Band: De vita et scriptis Jacobi Böhmii. 1988 Stuttgart Fromman-Holzboog
P-d1
Böhme, Jacob Sämtliche Schriften 11. Band: egister über alle Theosophischen Schriften J. Böhmes 1989 Stuttgart Fromman-Holzboog
P-d1
Ashwin-Siejkowski P. Clement of Alexandria on Trial The Evidence of ʻHeresyʼ from Photiusʾ Bibliotheca 2010 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Bremmer J. N., Formisano M. (eds.) Perpetuaʾs Passions Multidisciplinary Approaches to the Passio Perpetuae et Felicitatis 2012 Oxford Oxford University Press
S-b4
Shaw, Brent D. Sacred Violence African Christians and Sectarian Hatred in the Age of Augustine 2011 Cambridge Cambridge University Press
S-b6
Ulrich J., Jacobsen, A.-Chr., Brakke D. (eds.) Invention, Rewriting, Usurpation Discursive Fights over Religious Traditions in Antiquity 2012 Frankfurt am Main Peter Lang GmbH Early Christianity in the Context of Antiquity S-b6
Shaw, Brent D. Environment and Society in Roman North Africa Studies in History and Archaeology 1955 Farnham - Surrey Ashgate Publishing Varioruom Collected Studies Series S-b6
Augustin dʾHippone Vingt-six sermons au peuple dʾAfrique Retrouvés à Mayence, édités et commentés par François Dolbeau 2009 Paris Institut d´Études Augustiniennes Collection des Études Augustiniennes, Série Antiquité P-a5
Dolbeau, Rf. Augustinet la prédication en Afrique Recherches sur divers sermons authentiques apocryphes ou anonymes 2005 Paris Institut d´Études Augustiniennes Collection des Études Augustiniennes, Série Antiquité P-a5
Mohrmann, Ch. Études sur le latin des chrétiens Tome I, Études sur le latin chrétiens 1961 Roma Editioni di storia e letteratura Storia e letteratura K-0
Grosseteste, Robert Hexaemeron
1990 Oxford The British Academy Auctores Britannici Medii aevi P-c1
Mohrmann, Ch. Études sur le latin des chrétiens Tome II, Latin chrétien et médiéval 1961 Roma Editioni di storia e letteratura
K-0
Mohrmann, Ch. Études sur le latin des chrétiens Tome III, Latin chrétien et liturgique 1965 Roma Editioni di storia e letteratura Storia e letteratura K-0
Mohrmann, Ch. Études sur le latin des chrétiens Tome IV, Études sur le latin chrétiens. En appendice Jos. Schrijnen, Charakteristik des altchristlichen Latein 1977 Roma Editioni di storia e letteratura Storia e letteratura K-0
Ponzio, Paolino, Possidio Vita ci Cipriano, Vita di Ambrogio, Vita di Agostino Introduzione, traduzione e note a cura di M. Simonetti 2002 Roma Città Nova Collana di testi patristici S-c2
McLynn, N. B. Ambrose of Milan Church and Court in a Christian Capital 1994 Berkeley and Los Angeles University of California Press The Transformation of the Classical Heritage S-c2
Prosper De vocatione omnium gentium Ediderunt R. J. Teske et D. Weber 2009 Wien Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften CSEL P-b2
Lössl J, Watt J. W. (eds.) Interpreting the Bible and Aristotle in Late Antiquity The Alexandrian Commentary Tradition between Rome and Baghdad 2011 Farnham - Surrey Ashgate Publishing
S-c3
DiTommaso L., Turcescu L. The Reception and Interpretation of the Bible in Late Antiquity Proceedings of the Montréal Colloquium in Honour of Ch. Kannengiesser, 11-13 October 2006 2008 Leiden Brill Bible in Ancient Christianity S-b5
Reutter U. Damasus, Bischof von Rom (366-384) Leben und Werk 2009 Tübingen Mohr Siebeck Studien und Texte zu Antike und Christentum S-c1
Ambrosiaster Commentaries on Romans and 1-2 Corinthians Translated and edited by G. L. Bray 2009 Illinois InterVarsity Press Academic Ancient Christian Texts S-c2
Wimbush, V. L. (ed.) Ascetic Behaviour in Greco-Roman Antiquity A sourcebook 1990 Minneapolis Fortress Press Studies in Antiquity and Christianity S-c4
Iustini Martyris Apologiae pro Christianis, Dialogus cum Tryphone Edited by M. Marcovich 2005 Berlin Walter de Gruyter Patristische Texte und Studien P-a2
Origenes Aufforderung zum Martyrium Eingeleitet und übersetzt von M.-B. von Stritzky 2010 Berlin Walter de Gruyter Origenes. Werke mit deutscher Übersetzung P-a2
Edwards M., Goodman M., Price S. (eds.) Apologetics in the Roman Empire Pagans, Jews and Christians 2002 Oxford Oxford University Press
S-b3
Gwynn D. M. The Eusebians The Polemic of Athanasius of Alexandria and the Construction of the ʻArian Controversyʼ 2007 Oxford Oxford University Press Oxford Theological Monographs S-c1
Westra L. H. The Apostlesʾ Creed Origin, History, and Some Early Commentaries 2002 Turnhout Brepols Instrumenta Patristica et Medievalia. Research on the Inheritance of Early and Medieval Christianity S-b5
Robertson, J. M. Christ as Mediator A Study of the Theologiesof Eusebius of Caesarea, Marcellus of Ancyra, and Athanasius of Alexandria 2007 Oxford Oxford University Press Oxford Theological Monographs S-c1
Ayres, L. Nicaea and its Legacy An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology 2004 Oxford Oxford University Press
S-c1
von Ostheim, M. R. Ousia und Substantia Untersuchungen zum Substanzbegriff bei den vornizäischen Kirchenvätern 2008 Basel Schwabe AG Verlag Zürcher Arbeiten zur Philosophie S-b6
Minns, D., Parvis, P. Justin, Philosopher and Matyr Apologies 2009 Oxford Oxford University Press Oxford Early Christian Texts S-b3
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XVII,2 Part Two 1993 Leuven Peeters
S-c0
Apollodor Bibliotheke Götter- und Heldensagen 2005 Düsseldorf und Zürich Artemis & Winkler Verlag Tusculum S-a2
de Andia, Y., Hofrichter, P. L. Christus bei den Vätern Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens 2004 Innsbruck Tyrolia Pro Oriente S-b6
de Andia, Y., Hofrichter, P. L. Der Heilige Geist im Leben der Kirche Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens 2005 Innsbruck Tyrolia Pro Oriente S-b6
de Andia, Y., Hofrichter, P. L. Gott Vater und Schöpfer Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens 2007 Innsbruck Tyrolia Pro Oriente S-b6
Hainthaler Th., Mali, F., Emmenegger G. Einheit und Katholizität der Kirche Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens 2009 Innsbruck Tyrolia Pro Oriente S-b6
Hainthaler Th., Mali, F., Emmenegger G. Heiligkeit und Apostolizität der Kirche Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen Glaubens 2010 Innsbruck Tyrolia Pro Oriente S-b6
Tzamalikos, P. The Real Cassian Revisited Monastic Life, Greek Paideia, and Origenism in the Sixth Century 2012 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Tzamalikos, P. A Newly Discovered Greek Father Cassian the Sabaite Eclipsed by John Cassian of Marseilles 2012 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Drecoll, V. H. - Berghaus, M. (eds.) Gregory of Nyssa: The Minor Treatises on Trinitarian Theology and Apollinarism Proceedings of the 11th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Tübingen, 17-20 September 2008) 2011 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
DelCogliano, M. Basil of Caesarea´s Anti-Eunomian Theory of Names Christian Theology and Late-Antique Philosophy in the Fourth Century Trinitarian Controversy 2010 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XVII,3 Part Three 1993 Leuven Peeters
S-c0
Ernst, A. M. Martha from the Margins The Authority of Martha in the Early Christian Tradition 2009 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Dvořák, Petr Jan Caramuel z Lobkovic Vybrané aspekty formální a aplikované logiky 2006 Praha OIKOYMENH OIKÚMENÉ S-g4
Le Boulluec, A. La notion d´hérésie dans la littérature grecque IIe-IIIe siècles Tome I: De Justin à Irénée 1985 Paris Étude augustiniennes
S-b4
Le Boulluec, A. La notion d´hérésie dans la littérature grecque IIe-IIIe siècles Tome II: Clément d´Alexandrie et Origène 1985 Paris Étude augustiniennes
S-b4
Hugonnard-Roche, H. L´enseignement supérieur dans les mondes antiques et médiévaux Aspects institutionnels, juridiques et pédagogiques. Colloque international de l´Institut des Traditions Textuelles (Fédération de recherche 33 du C.N.R.S.) 2008 Paris Librairie philosophique J. Vrin Textes et traditions S-b6
Starowieyski, M. Slovník raněkřesťanské literatury východu Arabská, arménská, etiopská, gruzínská a syrská literatura 2012 Červený Kostelec Pavel Mervart
S-b5
Vopřada, D. Fidus mysteriorum interpres Il Commento al Salmo 118 di Sant´ Ambrogio come approfondimento mistagogico dell´ iniziazione cristiana della Chiesa di Milano 2012 Romae Institutum Patristicum Augustinianum
S-c2
Havrda, M., Hušek, V., Plátová J. The Seventh Bokk of the Stromateis Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21-23, 2010) 2012 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Karfíková, L. Grace and the Will according to Augustine
2012 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Klement Alexandrijský Stromata VI
2011 Praha Oikoymenh Knihovna raně křesťanské tradice P-a3
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XVIII,1 Papers of the 1983 Oxford Patristics Conference. Historica, gnostica, biblica 1989 Leuven Peeters
S-c0
Klement Alexandrijský Stromata VII
2011 Praha Oikoymenh Knihovna raně křesťanské tradice P-a3
Schmidinger, H. Úvod do metafyziky
2012 Praha Oikoymenh Edice Mathésis K-6
Karfíková, L. Milost podle Theodora z Mopsuestie
2012 Praha Oikoymenh Edice Oikoymenh S-c4
Drobner, H. R. Patrologie Úvod do studia starokřesťanské literatury 2011 Praha Oikoymenh Edice Mathésis S-b5
Augustinus Oeuvres 40/A.6. Série: Lettres 1-30 Epistulae I-XXX 2011 Paris Institut d´études Augustiniennes Bibliotheque Augustinienne P-b1
Valerius Maximus Memorable Doings and Sayings Books I-V 2000 London Havard University Press Loeb Classical Library S-a2
Giordano Bruno Opere Complete IV: De L´infinito, universo e mondi Oeuvres Complètes IV: De L´infini, de l´univers et des mondes 2006 Paris Les Belles Lettres
S-g1
. Die Vorsokratiker Griechisch/Deutsch 1987 Stuttgart Reclam
S-a2
Klement Alexandrijský Stromata IV
2008 Praha Oikoymenh Knihovna raně křesťanské tradice P-a3
Klement Alexandrijský Stromata V
2009 Praha Oikoymenh Knihovna raně křesťanské tradice P-a3
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XVIII,2 Papers of the 1983 Oxford Patristics Conference. Critica, Classica, Ascetica, Liturgica 1989 Leuven Peeters
S-c0
Marcus Aurelius Antoninus In semet ipsum
1964 Paris Les Belles Lettres
S-a2
Aristoteles Privatorum scriptorum fragmenta
1977 Leipzig Teubner
S-a4
Hadot, P. Qu´ est-ce que la philosophie antique?
1995
Gallimard
S-a2
Aristoteles Over de kosmos
1989 Amsterdam Boom Meppel
S-a4
Aristote Du ciel
1965 Paris Les Belles Lettres
S-a4
Aristoteles Physikvorlesung
1967 Berlin Akademie Aristoteles Werke in duetscher Übersetzung, H. Wagner S-a4
. Jesus Christ in St. Gregory of Nyssa´s Theology Minutes of the 9th International Conference on St. Gregory of Nyssa, Athens, 7-12 September 2000 2005 Athens EPTALOFOS
S-c1
Gregorius Nyssenus Sermones III
1996 Leiden Brill Gregorii Nysseni opera P-a4
Hadot, P. La citadelle intérieure Introduction aux Pensées de Marc Aurèle 1992
Fayard
S-a5
Rogozin, Y. Numerical Harmony in the Solar Systém Johannes Kepler 2009 Moscow KMK Scientific Press
S-g2
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XVIII,3 Papers of the 1983 Oxford Patristics Conference. The Second Cetury, Tertullian to Nicaea in the West, Clement and Origen, Cappadocian Fathers 1989 Leuven Peeters
S-c0
. Philosophie und Theologie von Averroes
1991 Weinheim VCH Verlagsgessellschaft
S-c6
Nicolai de Cusa Opera omnia Scripta Mathematica 2010 Hamburg Felix Meiner Opera omnia P-d2
. Les canons des conciles mérovingiens (Vie-VIIe siècles), tome II
1989 Paris Les Éditions du Cerf Sources Chrétinnes P-b1
. Katechéza v ranom kresťanstve Zborník z 2. medzinárodného patristického sympózia 2008 Košice Seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach
S-c5
. Patristická literatúra a európská kultúra Zborník príspevkov z konferencie, 29. marca 2008 v Bratislave 2008 Bratislava Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave
S-c5
. Humanizmus a renesancia Antológia z diel filozofov 2006 Bratislava Iris
S-f2
Lutz-Bachmann, M., Schmidt, Th. M. Metaphysik heute - Probleme und Perspektiven der Ontologie Metaphysics Today - Problems and Prospects of Ontology 2007 Freiburg/München Verlag Karl Alber
K-6
Hösle, V. (Hrsg.) Metaphysik Herausforderungen und Möglichkeiten 2002 Stuttgart-Bad Cannstatt Frommann-Holzboog Collegium Philosophicum K-6
Ondráček, V. Theologie Jakoba Böhma Apologia pro Jacobo Bohmio Theologo 2009 Praha Václav Ondráček
S-e6
Bruno, Giordano Opere italiane II De l´infinito, universo e mondi. Spaccio de la bestia trionfale. Cabala del cavallo pegaseo, De gli eroici furori 2004 Torino Unione Tipografico-Editrice Torinese
S-g1
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XVIII,4 Papers of the 1983 Oxford Patristics Conference. Augustine, Post-Nicene Latin Fathers, Oriental Texts, Nachleben of the Fathers 1990 Leuven Peeters
S-c0
Bruno, Giordano Cause, Principle and Unity And Essays on Magic 1998 Cambridge Cambridge University Press Cambridge Texts in the History of Philosophy S-g1
Bruno, Giordano De la causa, principioet uno Über die Ursache, das Princip und des Eine 2007 Hamburg Felix Meiner Giordano Bruno Werke S-g3
Bruno, Giordano De l´infinito, universo e mondi Über das Unendliche, das Universum und die Welten 2007 Hamburg Felix Meiner Giordano Bruno Werke S-g3
Van Riet S. (ed.) Avicenna latinus Liber de philosophia prima sive scientia divina I-IV 1977 Louvain E. Peeters
P-b4
Iribarren, I., Lenz, M. Angels in Medieval Philosophical Inquiry Their Function and Significance 2008 Hampshire Ashgate Publishing Ashgate Studies in Medieval Philosophy S-d3
Hrbáčová, J. (vyd.) Jindřich Zdík (1126-1150) Olomoucký biskup uprostřed Evropy 2009 Olomouc Muzeum umění Olomouc
K-5
Pospíšil, J. Filozofická východiska cílů výchovy a vzdělání v období novověkého obratu
2009 Olomouc Hanex
K-6
Pieper, J. Scholastika Osobnosti a náměty středověké filosofie 1993 Praha Vyšehrad
K-6
Urbánek, V., Řezníková L. Mezi Baltem a Uhrami Komenský, Jednota bratrská a svět středoevropského protestantismu 2006 Praha Filosofia
K-6
Niermeyer, J. F., van de Kieft, C. Mediae latinitatis lexikon minus A-L Lexique latin médiéval - Medieval Latin Dictionary - Mittellateinisches Wörterbuch 2002 Leiden Brill
K-0
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XIX Papers presented to the Tenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1987.Historica, Theologica, Gnostica, Biblica et Apocrypha 1989 Leuven Peeters
S-c0
Niermeyer, J. F., van de Kieft, C. Mediae latinitatis lexikon minus M - Z Lexique latin médiéval - Medieval Latin Dictionary - Mittellateinisches Wörterbuch 2002 Leiden Brill
K-0
. Jeruzalémská Bible Pentateuch 1995 Praha Krystal OP
S-a1
. Jeruzalémská Bible Žalmy 1998 Praha Krystal OP
S-a1
Kunetka, F. Slavnost našeho vykoupení
1997 Kostelní Vydří Karmelitánské nakladatelství
S-a1
Kunetka, F. Liturgický rok ve slavení církve
1995 Olomouc Matice Cyrilometodějská
S-a1
Kunetka, F. "Budeš se radovat před Hospodinem, svým Bohem" (Dt 16,11) Židovský rok a jeho svátky 2000 Olomouc Vydavatelství univerzity Palackého
S-a1
Braun, R. Approches de Tertullien Vingt-six études sur l´auteur et sur l´oeuvre (1955-1990) 1992 Paris Institut d´Études Augustiniennes Collection des Études Augustiniennes, Série Antiquité S-c3
Tertullianus, Quintus Septimus Florens De anima J. H. Waszink 2010 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Rankin, D. Athenagoras. Philosopher and Theologian
2009 Farnham Ashgate
S-b3
Fuhemann S., Grundmann, R, hrsg. Martyriumsvorstellungen in Antike und Mittelalter Leben oder sterben für Gott? 2012 Leiden - Boston Brill Ancient Judaism and Early Christianity S-b4
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XX Papers presented to the Tenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1987. Critica, Classica, Orientalia, Ascetica, Liturgica 1989 Leuven Peeters
S-c0
Philostorgius Church History Translated with an Introduction and Notes by Philip R. Amidon, S. J. 2007 Leiden - Boston Brill Society of Biblical Literature S-c4
Ehrman, Bart D., Pleše, Z. The Apocryphal Gospels Texts and Translations 2011 Oxford Oxford University Press
P-a2
Strutwolf, H. Die Trinitätstheologie und Christologie des Euseb von Caesarea Eine dogmengeschichtliche Untersuchung seiner Platonismusreception und Wirkungsgeschichte 1999 Göttingen Vandenhoeck & Ruprecht Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte S-c1
Thorsteinsson, R. M. Roman Christianity and Roman Stoicism A Comparative Study of Ancient Morality 2010 Oxford Oxford University Press
S-b3
Ehrman, Bart D. The Apostolic Fathers I I Clement, II Clement, Ignatius, Polycarp, Didache 2005 Cambridge Harvard University Press
P-a2
Ehrman, Bart D. The Apostolic Fathers II Epistle of Barnabas, Papias and Quadratus, Epistle to Diognetus, The Shepherd of Hermas 2005 Cambridge Harvard University Press
P-a2
Coward, B. The Stuart Age England, 1603-1714 1994 London Longman
S-g4
Williamson, J. A. The Tudor Age
1979 London Longman
S-g4
Fischer, D. J. V. The Anglo-Saxon Age c. 400-1042
1973 London Longman
S-g4
Loyn, H. R. Anglo-Saxon England and the Norman Conquest
1962 London Longman
S-g4
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXI Papers presented to the Tenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1987. The Second Cetury, Tertullian to Nicaea in the West, Clement of Alexandria and Origen, Athanasius 1989 Leuven Peeters
S-c0
Hoskins, W. G. The Age of Plunder The England of Henry VIII, 1500-1547 1976 London Longman
S-g4
Palliser, D. M. The Age of Elizabeth England under the later Tudors, 1547-1603 1992 London Longman
S-g4
Barry, J. The Tudor and Stuart Town A Reader in English Urban History, 1530-1688 1990 London Longman
S-g4
Borsay, P. The Eighteenth Century Town A Reader in English Urban History, 1688-1820 1990 London Longman
S-g4
Miller, E., Hatcher, J. Medieval England Rural Society and Economic Change, 1086-1348 1978 London Longman
S-g4
Rabil, A. Renaissance Humanism Foundations, Forms, and Legacy, volume 1: Humanism in Italy 1988 Philadelphia University of Pennsylvania Press
S-f1
Rabil, A. Renaissance Humanism Foundations, Forms, and Legacy, volume 2: Humanism beyond Italy 1988 Philadelphia University of Pennsylvania Press
S-f1
Rabil, A. Renaissance Humanism Foundations, Forms, and Legacy, volume 3: Humanism and the Disciples 1988 Philadelphia University of Pennsylvania Press
S-f1
Albertus Magnus Opera omnia Tomus VII Pars I. De anima 1968 Aschendorff Monasterii Westfalolrum
P-c3
Robert Grosseteste Die philosophischen Werke
1912 Münster Aschendorff
P-c2
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXII Papers of the 1983 Oxford Patristics Conference. Cappadocian Fathers, Crysostom and his Greek Contemporaries, Augustine, Donatism and Pelagianism 1989 Leuven Peeters
S-c0
Mußner, Franz Handbuch der Dogmengeschichte Band I. Faszikel 3c (2. Teil): Geschichte der Hermeneutik von Schleiermacher bis zur Gegenwart 1976 Freiburg im Breisgau Herder
S-a0

Acta Comeniana Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit; International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History 2005 Praha FILOSOFIA
C-2

Acta Comeniana Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit; International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History 2007 Praha FILOSOFIA
C-2

Acta Comeniana International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History; Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit 2009 Praha FILOSOFIA
C-2

Acta Comeniana International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History; Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit 2010 Praha FILOSOFIA
C-2

Acta Comeniana International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History; Internationale Revue für Studien über J.A.Comenius und Ideengeschichte den Frühen Neuzeit 2011 Praha FILOSOFIA
C-2

Studia Neoaristotelica Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii 2006 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Studia Neoaristotelica Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii 2006 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Studia Neoaristotelica Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii 2007 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Studia Neoaristotelica Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii 2007 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXIII Papers of the 1983 Oxford Patristics Conference. Late Greek Fathers, Latin Fathers after Nicea, Nachleben of the Fathers. With Index Patrum and Index Auctorum of Vols. XIX-XXIII 1989 Leuven Peeters
S-c0

Studia Neoaristotelica Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii 2008 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Studia Neoaristotelica Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii 2008 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Studia Neoaristotelica Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii 2009 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Studia Neoaristotelica Časopis pro aristotelsky orientovanou křesťanskou filosofii 2009 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Studia Neoaristotelica A Journal of Analytical Scholasticism. Časopis pro analytickou scholastiku 2010 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Studia Neoaristotelica A Journal of Analytical Scholasticism. Časopis pro analytickou scholastiku 2010 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Studia Neoaristotelica A Journal of Analytical Scholasticism. Časopis pro analytickou scholastiku 2011 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Studia Neoaristotelica A Journal of Analytical Scholasticism. Časopis pro analytickou scholastiku 2011 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Studia Neoaristotelica A Journal of Analytical Scholasticism. Časopis pro analytickou scholastiku 2012 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Studia Neoaristotelica A Journal of Analytical Scholasticism. Časopis pro analytickou scholastiku 2012 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXIV Papers presented at the Eleventh International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1991. Historica, Theologica et Philosophica, Gnostica 1993 Leuven Peeters
S-c0

Studia Neoaristotelica A Journal of Analytical Scholasticism. Časopis pro analytickou scholastiku 2012 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Listy filologické Pholia philologica 1995 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 1994 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 1994 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 1993 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 1997 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 1998 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2000 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2000 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2003 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXV Papers presented at the Eleventh International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1991. Biblica et Apocrypha, Orientalia, Ascetica 1993 Leuven Peeters
S-c0

Listy filologické Pholia philologica 2003 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2004 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2004 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2005 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2005 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2006 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2006 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2007 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2007 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2008 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXVI Papers presented at the Eleventh International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1991. Liturgica, Second Cetury, Alexandria before Nicaea, Athanasius and the Arian Controversy 1993 Leuven Peeters
S-c0

Listy filologické Pholia philologica 2008 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2009 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2009 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2010 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2010 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2011 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2011 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2012 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1

Listy filologické Pholia philologica 2012 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1
Meffert, E. Die Zisterzienser und Bernard von Clairvaux Ihre spirituellen Impulse und dier Verchristlichung der Erde Europas 2010 Altenburg Verlag Engel und Co.
S-d6
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXVII Papers presented at the Eleventh International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1991. Cappadocian Fathers, Greek Autors after Nicaea, Augustine, Donatism and Pelagianism 1993 Leuven Peeters
S-c0
Hufgard, Kilian M. Saint Bernadr of Clairvaux A Theory of Art Formulated From His Writings and Illustrated in Twelfth-Century Works of Art 1989 Lewiston The Edwin Mellen Press Medieval Studies S-d6
Volgers, A. - Zamagni, C. (eds.) Erotapokriseis Early Christian Question-and-Answer Literature in Context 2004 Leuven Peeters Proceedings of the Utrecht Colloquium, 13-14 October 2003 S-c3
Papsdorf, Joshua David Ambrosiaster´s Theological Antropology Nature, Law and Grace in the Commentaries on the Pauline Epistles and the Quaestiones Veteris Et Novi Testamenti CXXVII 2008 New York

S-c2
Tatian Rede an die Griechen
1884 Giessen Wenzel
S-b3
Russell, Norman Theophilus of Alexandria
2007 London and New York Routledge The Early Christian Fathers S-c4
Vaggione, R. P. Eunomius of Cyzicus and the Nicene Revolution
2000 Oxford Oxford University Press Oxford Early Christian Studies S-c1
Cerrato, J. A. Hippolytus Between East and West The Commentaries and the Provenance of the Corpus 2002 Oxford Oxford University Press Oxford Theological Monographs S-b4
Hess, Hamilton The Early Development of Canon Law and the Council of Serdica
2002 Oxford Oxford University Press Oxford Early Christian Studies S-b6
Hill, Charles E. The Johannine Corpus in the Early Chruch
2006 Oxford Oxford University Press
S-b3
Origenes Contra Celsum I Gegen Celsus I 2011 Freiburg Herder Fontes Christiani P-a2
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXVIII Papers presented at the Eleventh International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1991. Latin Autors (other than Augustine and his Opponents), Nachleben of the Fathers. Index Patrum and Table of Contents of Vols. XXIV-XXVIII 1993 Leuven Peeters
S-c0
Origenes Contra Celsum II Gegen Celsus II 2011 Freiburg Herder Fontes Christiani P-a2
Origenes Contra Celsum III Gegen Celsus III 2011 Freiburg Herder Fontes Christiani P-a2
Origenes Contra Celsum IV Gegen Celsus IV 2012 Freiburg Herder Fontes Christiani P-a2
Origenes Contra Celsum V Gegen Celsus V 2012 Freiburg Herder Fontes Christiani P-a2
Floss, Karel Hledání duše zítřka
2012 Brno Centrum pro studium demokracie a kultury
K-6
Floss, Pavel Meditace na rozhraní epoch
2012 Brno Centrum pro studium demokracie a kultury
K-6
Šír, Zbyněk (ed.) Řecké matematické texty
2011 Praha Oikoymenh
S-a2
Pomponazzi, Pietro Pojednání o nesmrtelnosti duše Tractatus de immortalitate animae 2012 Praha Oikoymenh
P-d5
Dively Lauro, Elizabeth A. The Soul and Spirit of Scripture within Origen´s Exegesis
2005 Boston Brill Academic Publishers
S-b4
Ziadé, Raphaëlle Les martyrs Maccabées: de l´histoire juive au culte chrétien Les homélies de Grégoire de Nazianze et de Jean Chrysostome 2007 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXIX Papers presented at the Twelfth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1995. Historica, Theologica et Philosophica, Critica et Philologica 1997 Leuven Peeters
S-c0
Inowlocki, S., Zamagni, C. (eds.) Reconsidering Eusebius Collected Papers on Literary, Historical, and Theological Issues 2011 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Verheyden, Joseph (ed.) The Figure of Solomon in Jewish, Christian and Islamic Tradition King, Sage and Architect 2013 Leiden Brill Themes in Biblical Narrative: Jewish and Christian Traditions S-b5
Cain, Andrew Jerome and the Monastic Clergy A Commentary on Letter 52 to Nepotian, with an Introduction, Text, and Translation 2013 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Oort, Johannes van Jerusalem and Babylon A Study of Augustine´s City of God and the Sources of his Doctrine of the Two Cities 2013 Leiden Brill
S-c3

Studia Neoaristotelica A Journal of Analytical Scholasticism. Časopis pro analytickou scholastiku 2013 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2
Kitzler, P. Athletae Christi Raně křesťanská hagiografie mezi nápodobou a adaptací 2012 Filosofia Praha
S-b4
Petersen, William L. Tatian's Diatessaron   Its Creation, Dissemination, Significance, and History in Scholarship   1994 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Mann, Friedhelm Lexicon Gregorianum Worterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band VII: paggenés - póma 2009 Leiden Brill
P-a1
Mateo-Seco, L. F., Maspero, G. The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa
2010 Leiden-Boston Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Mann, Friedhelm Lexicon Gregorianum Worterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band VIII: rabros - sófrón 2010 Leiden Brill
P-a1
Livingstone, Eliszabeth A. (ed.) Studia Patristica Vol. XXX Papers presented at the Twelfth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 1995. Biblica et Apocrypha, Ascetica, Liturgica 1997 Leuven Peeters
S-c0
Mann, Friedhelm Lexicon Gregorianum Worterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band IX: tagma - óchrotes 2013 Leiden Brill
P-a1
Ramelli, Ilaria L. E. The Christian Doctrine of Apokatastasis A Critical Assessment from the New Testament to Eriugena 2013 Leiden-Boston Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1

Listy filologické Pholia philologica 2013 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1
Eberl, I. Die Zisterzienser Geschichte eines europäischen Ordens 2007 Ostfildern Jan Thorbecke Verlag
P-d6
William of Saint-Amour De periculis novissimorum temporum
2008 Leuven Peeters Dallas Medieval Texts and Translations P-c4
Gregory of Nyssa The Lord´s Prayer. The Beatitudes

New York / Mahwah Paulist Press
P-a4
Tatianos Oratio ad Graecos Rede an die Griechen 2012 Tübingen Mohr Siebeck Beiträge zur historischen Theologie S-b3
Athanasius Alexandrinus Die dogmatischen Schriften Lief. 4: Epistulae I-IV ad Serapionem 2010 Berlin - New York Walter de Gruyter Athanasius Werke I,4 P-a4
Athanasius Alexandrinus Werke. Band II: "Die Apologien" Lfr. 8: Apologia ad Constantium, Epistula ad Ioannem et Antiochum, Epistula ad Palladium, Epistula ad Dracontium, Epistula ad Afros, Tomus ad Antiochenos, Epistula ad Jovianum, Epistula Joviani ad Athanasium, Petitiones Arianorum 2006 Berlin Walter de Gruyter Athanasius Werke II,8 P-a4
Bochet, Isabelle (ed.) Augustin philosophe et prédicateur. Hommage à Goulven Madec. Actes du colloque international organisé à Paris les 8 et 9 septembre 2011 2013 Paris Brepols Collection des Études Augustiniennes, Série Antiquité S-c3
Bussières, Marie-Pierre La littérature des questions et réponses dans l’Antiquité profane et chrétienne: de l’enseignement à l’exégèse Actes du séminaire sur le genre des questions et réponses tenu à Ottawa les 27 et 28 septembre 2009 2013 Turnhout Brepols Instrumenta Patristica et Medievalia. Research on the Inheritance of Early and Medieval Christianity S-c2
Lollar, Joshua To See into the Life of Things: The Contemplation of Nature in Maximus the Confessor and his Predecessors
2013 Turnhout Brepols Monothéisme et philosophie S-c5
Svjatitel Grigorij Nisskij Beskonečnosť Boga i beskonečnyj puť k Nemu čeloveka
2012 Kyev Duch i litera
S-c2
Asiedu, F.B.A. From Augustine to Anselm. The Influence of De trinitate on the Monologion
2012 Turnhout Brepols Instrumenta Patristica et Medievalia. Research on the Inheritance of Early and Medieval Christianity S-c3
Ries, J. Gnose, gnosticisme, manichéisme
2011 Turnhout Brepols Homo religiosus, Série II S-b2
Ries, J. L'Eglise gnostique de Mani
2011 Turnhout Brepols Homo religiosus, Série II S-b2
Le Boulluec, Alain Alexandrie antique et chrétienne. Clément et Origène 2012 Paris Institut d´Études Augustiniennes
S-b4
Matteoli, Sara Alle origini della teologia di Pelagio Tematiche e fonti delle Expositiones XIII epistularum Pauli 2011 Pisa - Roma Fabrizio Serra Editore Studi sulla tardoantichità S-c2
Hill, Robert C. Theodore of Mopsuestia. Commentary on Psalms 1-81
2006 Atlanta Societa of Biblical Literature
S-c4
Enenkel, Karl A.E. - Neuber, Wolfgang (eds.) Cognition and the Book Typologies of Formal Organisation of Knowledge in the Printed Book of the Early Modern Period 2005 Leiden - Boston Brill
S-f3
Schubert, Ch., Stockhausen, A. von (ed.) Ad veram religionem reformare Frühchristliche Apologetik zwischen Anspruch und Wirklichkeit 2006 Erlangen Universitätsbund Erlangen-Nürnberg Erlanger Forschungen, Reihe A, Geisteswissenschaft S-b3
Tertullian Apologeticum
2011 Freiburg im Breisgau Herder Kommentar zu frühchristlichen Apologeten S-b4
Monaci Castagno, A. L´agiografia cristiana antica Testi, contesti, pubblico 2010 Brescia Morcelliana Letteratura cristiana antica S-b6
Goulet, Richard (ed.) Dictionnaire des philosophes antiques Tome III: d´Eccélos à Juvénal 2005 Paris CNRS Éditions
K-2
Goulet, Richard (ed.) Dictionnaire des philosophes antiques Tome IV: de Labeo à Ovidius 2005 Paris CNRS Éditions
K-2
Goulet, Richard (ed.) Dictionnaire des philosophes antiques Supplément (A-K) 2003 Paris CNRS Éditions
K-2
Goulet, Richard (ed.) Dictionnaire des philosophes antiques Tome Va: de Paccius à Plotin 2012 Paris CNRS Éditions
K-2
Goulet, Richard (ed.) Dictionnaire des philosophes antiques Tome Vb: de Plotina à Rutilius Rufus 2012 Paris CNRS Éditions
K-2
Duplacy, J. et collab. Slovník biblické teologie
1981 Řím Velehrad - Křesťanská akademie
S-a1
Beinert, W. Slovník katolické dogmatiky
1994 Olomouc Matice cyrilometodějská
K-2
Arabatzis, G. Paideia kai episteme ston Michael Efesio Paideia and Episteme in Michael of Ephesus. In De Part. Anim. 1, 1, 3-2,10, with Index of Names and an English Summary 2006 Athens Academy of Athens, Research Center on Greek Philosophy
S-e1
Poffet, J.-M. La Méthode exégétique d'Héracléon et d'Origène Commentateurs de Jn 4: Jésus, la Samaritaine et les Samaritains 1985 Fribourg Éditions Universitaires Fribourg Paradosis. Etudes de littérature et de théologie anciennes 28
Maspero, G. La Trinità e l´uomo L´Ad Ablabium di Gregorio di Nissa 2004 Roma Città Nuova Contributi di Teologia 42 S-c2
De Margerie, B. Introduction à l'histoire de l'exégèse III. Augustin 1983 Paris Le Cerf
S-c3

Listy filologické Pholia philologica 2013 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1
S. Gregor z Nyssy Život Mojžiša alebo O ceste k dokonalosti v ctnosti
2012 Bratislava Teologická fakulta Trnavskej univerzity Starokresťanská knižnica S-c2
Roger Bacon De signis O znacích 2010 Praha OIKOYMENH Knihovna středověké tradice S-e4
Savvidis, K., Dorn, M. Lexicon Gregorianum Wörterbuch zu den Schriften Gregors von Nyssa. Band X.: Nomina Propria 2014 Leiden Brill
P-a1
Carriker, A. J. The Library of Eusebius of Caesarea
2003 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-0
Cartwright, S. R. A Companion to St. Paul in the Middle Ages
2013 Leiden Brill Brill´s Companions to the Christian Tradition S-c4
Krans, J., Peerbote, Bert J. L., Smit, P.-B., Zwiep, A. Paul, John, and Apocalyptic Eschatology Studies in Honour of Martinus C. de Boer 2013 Leiden Brill Supplements to Novum Testamentum S-b3
Gray. A. R. Psalm 18 in Words and Pictures A Reading Through Metaphor 2014 Leiden Brill Biblical Interpretation Series S-b3
Plútarchos O strachu z bohů
2013 Praha Oikoymenh Knihovna antické tradice S-a2
Iohannes Aquensis De monstruosis hominibus Lidská monstra 2013 Praha Oikoymenh Fontes Latini Bohemorum S-e6
Prostmeier, F. R. (Hg.) Früh-Christentum unf Kultur
2007 Freiburg im Breisgau Herder Kommentar zu frühchristlichen Apologeten S-b4

An Diognet
2001 Freiburg im Breisgau Herder Kommentar zu frühchristlichen Apologeten S-b4
Leclercq, Jean Bernhard von Clairvaux Mystiker und Mann der Tat 1989 München Neue Stadt Verlag
S-d6
Geltner, G. The Making of Medieval Antifraternalism Polemic, Violence, Deviance, and Remembrance 2012 Oxford Oxford University Press
S-d6
Szittya, Penn R. The Antifraternal Tradition in Medieval Literature
1986 Princenton Princenton University Press
S-d6
Finlan, St., Kharlamov, V. Theōsis Deification in Christian Theology 2006 Cambridge James Clarke and Co
S-b6
Pouderon, B. Les Apologistes grecs du second siècle
2005 Paris Les Éditions du Cerf
S-b3
Gwynn, D. M. Athanasius of Alexandria Bishop, Theologian, Ascetic, Father 2012 Oxford Oxford University Press Christian Theology in Context S-c1
Weinandy, Th. G. Athanasius A Theological Introduction 2007 Farnham Ashgate
S-c1
Simonetti, Manlio Biblical Interpretation in the Early Church An Historical Introduction to Patristic Exegesis 2001 Edinburgh and New York T & T Clark
S-b3
Schmithals, Walter Theologiegeschichte des Urchristentums Eine problemgeschichtliche Darstellung 1994 Stuttgart W. Kohlhammer
S-b5
Epiphanius Ancoratus und Panarion haer. 1-33 GCS NF 10,1 2013 Berlin Walter de Gruyter
P-a4
Epiphanius Ancoratus und Panarion haer. 1-33 GCS NF 10,2 2013 Berlin Walter de Gruyter
P-a4
Epiphanius Panarion haer. 34-64
1980 Berlin Akademie Verlag Epiphanius, Band 2 P-a4
Epiphanius Panarion haer. 65-80. De fide
2009 Berlin Walter de Gruyter Epiphanius, Band 3 P-a4
Cornutus Die griechischen Götter Ein Überblick über Namen, Bilder und Deutungen 2009 Tübingen Mohr Siebeck SAPERE S-a2
. The Chicago Manual of Style
2010 Chicago The University of Chicago Press
K-6
. Indexes The Chicago Manual of Style 2010 Chicago The University of Chicago Press
K-6
Theodoret Kirchengeschichte
2009 Berlin Walter de Gruyter Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Neu folge 5 P-a4
Sozomenus Kirchengeschichte
1995 Berlin Akademie Verlag Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Neue folge 4 P-a4
Sokrates Kirchengeschichte
1995 Berlin Akademie Verlag Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Neue folge 1 P-a4
Kotala, L. Novověká ústní disputace Kořeny, proces, úskalí a možnosti 2014 Praha Krystal OP
K-6
Dus, Jan A. Umučení Polykarpa a pašijní příběh
2011 Jihlava Mlýn
S-b4

Studia Neoaristotelica A Journal of Analytical Scholasticism. Časopis pro analytickou scholastiku 2013 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2
Brent, A., Vinzent, M. Studia Patristica Vol. LII Including papers presented at the British Patristics Conference, Durham, September 2010 2012 Leuven Peeters
C-3
Brent, A., Vinzent, M. Studia Patristica Vol. L Including Papers presented at the National Conference on Patristic Studies held at Cambridge in the Faculty of Divinity under Allen Brent, Thomas Graumann and Judith Lieu in 2009. 2011 Leuven Peeters
C-3
Braun, J., Cameron, A., Edwards, M., Vinzent, M. Studia Patristica Vol. XLIV Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007. Archaeologica, Arts, Iconographica. Tools. Historica. Biblica. Theologica, Philosophica, Ethica 2010 Leuven Peeters
C-3
Braun, J., Cameron, A., Edwards, M., Vinzent, M. Studia Patristica Vol. XLV Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007. Ascetica. Liturgica. Orientalia. Critica et Philologica. The First Two Centuries 2010 Leuven Peeters
C-3
Braun, J., Cameron, A., Edwards, M., Vinzent, M. Studia Patristica Vol. XLVI Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007. Tertullian to Tyconius. Egypt before Nicaea. Athanasius and his Opponents 2010 Leuven Peeters
C-3
Braun, J., Cameron, A., Edwards, M., Vinzent, M. Studia Patristica Vol. XLVII Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007. Cappadocian Writers. The Sedond Half of the Fourth Century (Greek Writers) 2010 Leuven Peeters
C-3
Braun, J., Cameron, A., Edwards, M., Vinzent, M. Studia Patristica Vol. XLVIII Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007. From the Fifth Century: Greek Writers. Latin Writers. Nachleben 2010 Leuven Peeters
C-3
Braun, J., Cameron, A., Edwards, M., Vinzent, M. Studia Patristica Vol. XLIX Papers presented at the Fifteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2007. Augustine and his Opponents 2010 Leuven Peeters
C-3
Brent, A., Khomych, T., Vakula, O., Vinzent, M. Studia Patristica Vol. LI Including papers presented at the Conference "The Image of the Perfect Christian in Patristic Thought" at the Ukrainian Catholic University in Lviv, Ukraine under Taras Khomych, Oleksandra Vakula and Oleh Kindiy in 2009. 2011 Leuven Peeters
C-3
Day, J., Vinzent, M. Studia Patristica Vol. LXXI Including papers presented at the Conference on Early Roman Liturgy to 600 (14.11.2009 and 27.02.2010) at Blackfriars Hall, Oxford, UK 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LIII Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 1: Former Directors 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LIV Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 2: Biblical Quotations in Patristic Texts 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LV Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 3: Early Monasticism and Classical Paideia 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LXIII Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 11: Biblica. Philosophica, Theologica, Ethica 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LXIX Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 17: Latin Writers. Nachleben 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LVII Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 5: Evagrius Ponticus on Contemplation 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LVIII Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 6: Neoplatonism and Patristics 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LVI Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 4: Rediscovering Origen 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LXIV Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 12: Ascetica. Liturgica. Orientalia. Critica et Philologica 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LXVII Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 15: Cappadocian Writers. The Second Half of the Fourth Century 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LXVI Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 14: Clement of Alexandria. The Fourth-Century Debates 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LVIII Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 16: From the Fifth Century Onwards (Greek Writers) 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LXX Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 18: St Augustine and his Opponents 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LIX Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 7: Early Christian Iconographies 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LX Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 8: New Perspectives on Late Antique spectacula 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LXII Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 10: The Genres of Late Antique Literature. Foucault and the Practice of Patristics. Patristic Studies in Latin America. Historica 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LXI Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 9: The Holy Spirit and Divine Inspiration in Augustine 2013 Leuven Peeters
C-3
Vinzent, Markus Studia Patristica Vol. LXV Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011. Volume 13: The First Two Centuries. Apocrypha. Tertullian and Rhetoric. From Tertullian to Tyconius 2013 Leuven Peeters
C-3
St. Jerome Commentary on Galatians
2010 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation S-c5
Ambrosiaster Commentaries on Galatians-Philemon
2009 Downers Grove, Illinois IVP Academic Ancient Christian Texts S-c2
Lampe, Peter From Paul to Valentinus Christians at Rome in the First Two Centuries 2003 Minneapolis Fortress Press
S-b3
Ephraem der Syrer Kommentar zum Diatessaron I
2008 Turnhout Brepols Fontes Christiani P-a3
Ephraem der Syrer Kommentar zum Diatessaron II
2008 Turnhout Brepols Fontes Christiani P-a3
Hainthaler Th., Mali, F., Emmenegger G., M. L. Ostermann Für uns und für unser Heil Soteriologie in Ost und West 2014 Innsbruck Tyrolia Pro Oriente S-b6

Listy filologické Pholia philologica 2014 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1
Bermon, E., O’Daly Le De trinitate de saint Augustin Exégèse, logique et noétique 2012 Paris Institut d´Études Augustiniennes Série Antiquité S-c3
Fredouille, J.-C. Tertullien et la conversion de la culture antique
2012 Paris Institut d´Études Augustiniennes Série Antiquité S-b4
Jacobsen, A.-Chr., Ulrich, J., Brakke, D. (ed.) Critique and Apologetics Jews, Christians and Pagans in Antiquity 2009 Frankfurt am Main Peter Lang Early Christianity in the Context of Antiquity S-b3
Kennedy, G. A. Classical Rhetoric & Its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times
1999 Chapel Hill - London The University of North Carolina Press
K-6

Studia Neoaristotelica A Journal of Analytical Scholasticism. Časopis pro analytickou scholastiku 2014 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Listy filologické Pholia philologica 2014 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1
Andoková, M. Rečnícke umenie sv. Augustína v kázňach k stupňovým žalmom
2013 Bratislava IRIS
S-c3
Nemec, R., Lichner, M., Cabada, M., Andoková, M. Pluralita myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku
2014 Trnava Dobrá kniha
S-c3
Philon d´Alexandrie De posteritate Caini
1972 Paris CERF Les Oeuvres de Philon d´Alexandrie P-a2
Gregory of Nyssa Homilies on the Song of Songs
2012 Atlanta Society of Biblical Literature Society of Biblical Literature S-c2
Gregory of Nyssa Contra Eunomium III An English Translation with Commentary and Supporting Studies 2014 Leiden Brill Supplements to Vigiliae Christianae Vig-1
Idung of Prüfening Cistercians and Cluniacs The Case for Citeaux 1977 Michigan Cirtercian Publications Inc.
S-d6
Saint Bernard (of Clairvaux) Cistercians and Cluniacs St Bernard's Apologia to Abbot William 1970 Collegeville Cirtercian Publications Inc.
S-d6
Sonntag, Jörg Klosterleben im Spiegel des Zeichenhaften Symbolisches Denken und Handeln hochmittelalterlicher Mönche zwischen Dauer und Wandel, Regel und Gewohnheit 2008 Münster LIT Verlag Münster
S-d6
Lagouanère, J. Intériorité et réflexivité dans la pensée de saint Augustin Formes et genèse d´une conceptualisation 2012 Paris Institut d´Études Augustiniennes Collection des Études Augustiniennes, Série Antiquité S-c3
Bitton-Ashkelony, B., Perrone, L. (eds.) Between Personal and Institutional Religion Self, Doctrine, and Practice in Late Antique Eastern Christianity 2013 Turnhout Brepols Cultural Encounters in Late Antiquity and the Middle Ages S-c4
Wolfson, H. A. The Philosophy of the Church Fathers Volume 1: Faith, Trinity, Incarnation 1976 Cambridge Harvard University Press
S-b6
Schubert Ch.  Minucius Felix ›Octavius‹
2014 Freiburg im Breisgau Herder Kommentar zu frühchristlichen Apologeten S-b4
Sextus Empiricus Outlines of Pyrrhonism
1933 Cambridge - London Cambridge University Press Loeb Classical Library S-a2
Sextus Empiricus Against the Professors
1949 Cambridge - London Cambridge University Press Loeb Classical Library S-a2
Sextus Empiricus Against the Physicists. Against the Ethicists
1936 Cambridge - London Cambridge University Press Loeb Classical Library S-a2
Sextus Empiricus Against the Logicians
1935 Cambridge - London Cambridge University Press Loeb Classical Library S-a2
Augustinus Sancti Aurelii Augustini opera III,3 Epistulae CI-CXXXIX 2009 Turnhout Brepols Corpus Christianorum Series Latina P-0

Corpus Christianorum Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta I The Oecumenical Councils: From Nicaea I ti Nicaea II (325-787) 2006 Turnhout Brepols Corpus Christianorum P-0
Tertullianus O Kristově těle
2015 Praha OIKOYMENH Knihovna raně křesťanské tradice P-a3
Schneemelcher, Wilhelm (Hrsg.) Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung I: Evangelien 1990 Tübingen J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
S-b3
Hornschuh, Manfred Studien zur Epistula Apostolorum
1965 Berlin Walter de Gruyter Patristische Texte und Studien S-b3
Hills, Julian Tradition and composition in the Epistula apostolorum
1990 Minneapolis Fortress Press Harvard Dissertations in Religion S-b3
Hwang, Alexander Y. et al. (eds.) Grace for Grace The Debates after Augustine and Pelagius 2014 Washington The Catholic University of America Press
S-c4
Adkin, Neil Jerome on Virginity A Commentary on the Libellus de virginitate servanda (Letter 22) 2003 Cambridge Francis Cairns ARCA: Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs S-c4
Saint Jerome Dogmatic and Polemical Works
1981 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Saint Jerome Commentary on Matthew
2008 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-5
Marius Victorinus Theological Treatises on the Trinity
2001 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Origen Commentary on the Epistle to the Romans Books 1-5 2001 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Origen Commentary on the Epistle to the Romans Books 6-10 2002 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Origen Commentary on the Gospel According to John, Books 1-10
1989 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Origen Commentary on the Gospel According to John, Books 13-32
2006 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Saint Ambrose Hexameron, Paradise, Cain and Abel
2003 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Origen Homilies on Genesis and Exodus
1982 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Saint Justin Martyr The First Apology, The Second Apology, Dialogue with Trypho, Exhortation to the Greeks, Discourse to the Greeks, The Monarchy of the Rule of God
2008 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Origen Homilies on Leviticus, 1-16
2005 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Saint Ambrose Seven Exegetical Works
1972 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation S-c2
Tertullian, Minucius Felix Apologetical Works, Octavius
2008 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4

The Apostolic Fathers
2008 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Lactantius The Divine Institutes, Books I-VII
2008 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Saint Ambrose Theological and Dogmatic Works
2002 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Eusebius Pamphili Ecclesiastical History, Books 1-5
1981 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Eusebius Pamphili Ecclesiastical History, Books 6-10
2005 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Fiedrowicz, Michael Apologie im frühen Christentum Die Kontroverse um den christlichen Wahrheitsanspruch in den ersten Jahrhunderten 2000 Paderborn Schöningh
S-b4
Dell, Katharine J. – Kynes, Will Reading Ecclesiastes Intertextually
2014 London Bloomsbury T&T Clark Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies S-a1
Barbour, Jennie The Story of Israel in the Book of Qohelet Ecclesiastes as Cultural Memory 2012 Oxford Oxford University Press Oxford Theological Monographs S-a1
Hall, Stuart G. Gregory of Nyssa, Homilies on Ecclesiasten An English Version with Supporting Studies 1993 Berlin Walter de Gruyter Proceedings of the Seventh International Colloquium on Gregory of Nyssa (St. Andrews, 5-10 September 1990) S-c2
Hadidian, D. Y. (ed. ) From Faith to Faith Essays in Honor of Donald G. Miller on his Seventieth Birthday 1979 Pittsburgh The Pirkwirk Press Pittsburgh Theological Monograph Series S-a1
Birnbaum, E. Der Koheletkommentar des Hieronymus Einleitung, revidierter Text, Übersetzung und Kommentierung 2014 Berlin/Boston Walter de Gruyter Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum S-c2
Řehoř z Nyssy Katechetická řeč
2015 Praha OIKOYMENH Knihovna raně křesťanské tradice P-a3
Vopřada, D. Mystagogie Výkladu 118. žalmu svatého Ambrože
2015 Červený Kostelec Pavel Mervart
S-c2

Studia Neoaristotelica Časopis pro analytickou scholastiku 2014 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Studia Neoaristotelica A Journal of Analytical Scholasticism 2013 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2

Studia Neoaristotelica A Journal of Analytical Scholasticism 2014 České Budějovice Jihočeská univerzita
C-2
Koronthály, P. Tertulián O manželství
2014 Praha Krystal OP
S-b4
Vopřada, D. Svatý Ambrož a tajemství Krista
2015 Praha Krystal OP
S-c2
Horáček, F., Chlup, R. Učebnice klasické řečtiny
2012 Praha Academia
K-2
Panczová, H., Škoviera, D. Biblická gréčtina Vysokoškolská učebnica 2014 Bratislava Lingea
K-2
Origen Homilies on Luke
2009 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Origen Homilies on Jeremiah and I Kings 28
1998 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-4
Origen Homilies on Joshua
2002 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-5
Origen Homilies on Judges
2010 Washington The Catholic University of America Press The Fathers of the Church. A New Translation C-5
Hrůša, I. Ancient Mesopotamian Religion A Descriptive Introduction 2015 Münster Ugarit Verlag
S-a0

Listy filologické Pholia philologica 2015 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1
Lichner, M. Kontextuálny pohľad na sviatosť krstu v sermones svätého Augustína
2015 Trnava Dobrá kniha Dialógy S-c3
Hrůša, I. Bohové, chrámy, obřady a lidé Náboženství staré Mezopotámie 2015 Praha Vyšehrad
S-a0
Svatý Augustin Vyznání
2015 Praha Karmelitánské nakladatelství Fontes S-c3
Bleicken, J. Athénská demokracie
2002 Praha OIKOYMENH
S-a3
Plótínos O sebepoznání Enneada V,3(49) 2014 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice S-a6
Aristotelés Poetika
2008 Praha OIKOYMENH Knihovna antické tradice S-a4
Burke, T. (ed.) Ancient Gospel or Modern Forgery? The Secret Gospel of Mark in Debate: Proceedings from the 2011 York University Christian Apocrypha Symposium 2013 Eugene, Oregon Cascade Books
S-b3
Gonnet, D., Stavrou M. Les Pères de l'Eglise aux sources de l'Europe
2014 Paris Les Éditions du Cerf
K-2
Bitton-Ashkelony, B. et al. (eds.) Patristics Studies in the Twenty-First Century Proceedings of an International Conference to Mark the 50th Anniversary of the International Association of Patristic Studies 2015 Turnhout Brepols
K-2
Schwertner, S. IATG3 : Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete
2014 Berlin De Gruyter
K-2
Anglada-Anfruns, A. In Paciani episcopi Barcinonensis opera silva studiorum
2012 Turnhout Brepols Instrumenta Patristica et Medievalia. Research on the Inheritance of Early and Medieval Christianity S-c4
Marrou, H. I. A History of Education in Antiquity
1956 Madison The University of Wisconsin Press
K-2
A. Dupont et al. (ed.) The Uniquely African Controversy. Studies on Donatist Christianity
2015 Leuven Peeters Late Antique History and Religion S-c3
Wipszycka, E. The Alexandrian Church People and Institutions 2015 Warsaw Duo Studio The Journal of Juristic Papyrology. Supplements S-c1

Listy filologické Pholia philologica 2015 Praha Ústav pro klasická studia AV ČR
C-1