V rámci projektu Historie a interpretace Bible badatelé Centra pracují především na úkolech tematického okruhu Interpretace Bible u řeckých a latinských Otců. Význam Bible pro řecké a latinské Otce je nesporný: jejich myšlení je v jádru biblické, v mnoha případech cizí filosofickým spekulacím, i když někteří z Otců patřili k významným filosofům své doby. Postoj Otců k Písmu a jejich metody práce s Biblí samozřejmě nemůžeme poměřovat hledisky dnešní biblické exegeze. Žánr biblického komentáře, který se objevuje již v prvních křesťanských stoletích, je jen jedním z mnoha polí patristické literatury, kde byla Bible citována a komentována.

V rámci projektu věnujeme pozornost zejména dvěma tématickým okruhům:
  (1) Alexandrijská teologická škola, známá především aplikací alegorického výkladu na Písmo a vstřícností vůči řecké filosofické, literární a kulturní tradici, především Origenes a Klement z Alexandrie;
  (2) Výklad Písma v apologetické literatuře prvních staletí a v řecké a latinské patristice 4. a 5. století (od Tertulliana a Tatiana k Řehoři z Nyssy a Augustinovi), včetně rané martyrologické literatury a prolínání biblických a filosofických či jiných myšlenkových východisek těchto myslitelů.

V průběhu řešení projektu se konaly dvě mezinárodní konference. V květnu 2014 jsme uspořádali konferenci o Klementovi z Alexandrie s názvem Colloquium Clementinum 2014: Clement's Biblical Exegesis. V září 2017 jsme uspořádali konferenci o Mariu Victorinovi a jeho myšlení (2017).

Výstupem projektu jsou především první nebo nové české překlady patristických textů, doplněné úvodem a komentářem, dále monografie a časopisecké studie.

Publikované tituly:

 • Augustin, O nesmrtelnosti duše, úvodní studie, překlad a poznámky Lenka Karfíková, Oikúmené, Praha 2013. ISBN 978-80-7298-493-0.
 • Řehoř z Nyssy, O stvoření člověka, úvodní studie, překlad a poznámky Magdalena Bláhová, Oikúmené, Praha 2013. ISBN 978-80-7298-484-8.
 • Klement z Alexandrie, Exegetické zlomky (Eclogae propheticae. Hypotyposes), překlad, úvod a poznámky Jana Plátová, Oikúmené, Praha, 2014. ISBN 978-80-7298-387-2.
 • Tertullian, O Kristově těle, překlad, úvodní studie a poznámky Petr Kitzler, Oikúmené, Praha 2015. ISBN 978-80-7298-205-9.
 • Řehoř z Nyssy, Katechetická řeč, úvodní studie Markéta Bendová, překlad a poznámky Magdalena Bláhová, Oikúmené, Praha 2015, ISBN 978-80-7298-513-5.
 • David Vopřada, Mystagogie Výkladu 118. žalmu svatého Ambrože, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2015. ISBN 978-80-7465-133-5.
 • Lenka Karfíková, Von Augustin zu Abaelard. Studien zum christlichen Denken, Academic Press Fribourg, 2015. ISBN 978-3-7278-1780-9.
 • Lenka Karfíková, Filosofie Augustinova mládí, Oikúmené, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-218-9.
 • Órigenés, Proti Kelsovi I-II, úvodní studie, překlad a poznámky Miroslav Šedina, Oikúmené, Praha 2016, ISBN 978-80-7298-219-6.
 • Tatian Syrský, Promluva k Řekům - Oratio ad Graecos, český překlad, úvod a poznámky P. Dudzik, Oikúmené, Praha 2016. ISBN 978-80-7298-210-3.
 • Lenka Karfíková, Duše zrcadlo. Studie ke Kappadočanům, Augustinovi a Abélardovi, Triáda, Praha 2016. ISBN 978-80-7474-181-4.
 • Clement’s Biblical Exegesis. Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, May 29–31, 2014), edited by Veronika Černušková, Judith L. Kovacs, and Jana Plátová, Vigiliae Christianae Supplements 139, Brill, Leiden 2017. ISBN 978-9004331235.
 • Vít Hušek, Ambrosiaster a dějiny spásy v kontextu předaugustinovské západní teologie, Oikúmené, Praha 2017. ISBN 978-80-7298-233-2.
 • Bernard z Clairvaux, Apologie pro opata Viléma, úvodní studie, překlad a výkladové poznámky Iva Adámková, Oikúmné, Praha 2018. ISBN 978–80–7298–246–2.
 • Miroslav Šedina, Sny křesťanských proroků. Svět jako vůle a představa v Órigenově polemice s Kelsem, Oikúmené, Praha 2018. ISBN 978-80-7298-509-8.
 • Órigenés, Proti Kelsovi III-IV, úvodní studie, překlad a poznámky Miroslav Šedina, Oikúmené, Praha 2018, ISBN 978-80-7298-132-8.
 • Lenka Karfíková, Duše, prozřetelnost a svoboda podle Origena. Šest studií k Origenovu myšlení a jeho ohlasu na Západě, Vyšehrad, Praha 2018, ISBN 978-80-7601-083-3.
 • Jana Plátová, Dokonalá láska vyhání strach. Recepce Janových epištol v díle Klementa z Alexandrie, Mlýn, Jihlava 2018. ISBN 978-80-86498-66-9.
 • Filip Horáček, K čemu je věštění ze snů? Překlad a výklad Synesiova spisu O snech, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2018. ISBN 80-978-7465-345-2.
 • Řehoř z Nyssy, Mojžíšův život, úvodní studie, překlad a poznámky Markéta Bendová, Oikúmené, Praha 2018, ISBN 978-80-7298-349-0.
 • Řehoř z Nyssy, Otče náš, překlad, úvod a poznámky Magdalena Marunová, Oikúmené, Praha 2018, ISBN 978-80-7298-355-1.
 • Jan Cassianus, Rozmluvy 11-14, překlad a poznámky Ondřej Koupil, úvod Vít Hušek, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha 2019, ISBN 978-80-86882-24-6.
 • Počátky ariánského sporu. Řecké teologické prameny k ariánské kontroverzi před koncilem v Nikaii (325), úvodní studie, překlad a komentář Pavel Dudzik, Oikúmené, Praha 2019, ISBN 978-80-7298-370-4.
 • Klement Alexandrijský, Vychovatel, úvodní studie, překlad a poznámky Veronika Černušková, Oikúmené, Praha 2019, ISBN 978-80-7298-530-2.
 • Isidor ze Sevilly, Etymologie XVII, překlad, úvod a poznámky Barbora Kocánová a Zuzana Silagiová, Oikúmené, Praha 2019, ISBN 978-80-7298-235-6.

Brzy vyjde:

 • Órigenés, Proti Kelsovi V-VI, úvodní studie, překlad a poznámky Miroslav Šedina, Oikúmené, Praha 2020.
 • Interactions in Interpretation. The Pilgrimage of Meaning through Biblical Texts and Contexts, ed. Jan Roskovec and Vít Hušek, Biblical Interpretation Series 185, Brill, Leiden 2020.

Další připravované tituly:

 • Physiologus Latinus (připravuje H. Šedinová)
 • Tertullian, De anima (připravuje P. Kitzler)
 • Augustin, De Trinitate (připravuje P. Černuška)