Uskutečněné akce:

Ve dnech 29.-31. května 2014 uspořádalo centrum ve spolupráci s Patristickou společností ČR a za podpory Cyrilometodějské teologické fakulty UP mezinárodní konferenci o Klementovi z Alexandrie a jeho biblické exegezi (Colloquium Clementinum II). Více informací na stránce konference.


Ve dnech 19.–20. září 2013 proběhla v Praze výroční patristická konference, pořádaná Katolickou teologickou fakultou UK, Husitskou teologickou fakultou UK a Patristickou společností ČR. Tématem konference byla Patristická exegeze. Další informace najdete na stránkách konference.
Ve dnech 20.-21. 9. 2012 uspořádalo centrum ve spolupráci s Patristickou společností ČR výroční patristickou konferenci. Bližší informace najdete na stránce konference.
Ve dnech 5.-7. 10. 2011 uspořádalo centrum ve spolupráci s Katedrou filozofie FF UP mezinárodní konferenci Svoboda rozhodování v dějinách a současnosti filosofie. Bližší informace a program konference najdete na stránce konference.
Ve dnech 1.-3. 6. 2011 uspořádalo centrum ve spolupráci s Katedrou filozofie FF UP, Katedrou nederlandistiky FF UP a Centrem pro jazyk a kulturu Nizozemí a Vlámska - Erasmianum mezinárodní konferenci Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení. Podrobnější informace a program konference najdete na stránce konference.
Ve dnech 21.-23. 10. 2010 uspořádalo centrum ve spolupráci s Patristickou společností ČR mezinárodní kolokvium o Klementovi z Alexandrie a sedmé knize jeho Stromat: Colloquium Clementinum: De septimo Clementis Stromateorum libro. Na konferenci vystoupili s příspěvkem badatelé centra Matyáš Havrda, Jana Plátová a Veronika Černušková. Podrobnější informace o programu najdete zde, několik fotografií zde.
Ve dnech 26.-28.11.2009 uspořádalo centrum ve spolupráci s katedrou filozofie FF UP mezinárodní konferenci Koncepce člověka v dějinách a současnosti filosofie. Podrobnější informace najdete na stránce konference.
Ve dnech 30.-31. října 2009 se v Praze konala mezinárodní konference Colloquium dionysiacum. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky badatelé Centra Lenka Karfíková (referát "Der Alte der Tage". Gott als Zeit nach DDN 10,2-3 vor dem Hintergrund des platonischen Parmenides) a Václav Němec (referát Übernahme und Umdeutung der neuplatonischen Metaphysik der "gestuften Transzendenz" bei Dionysios). Podrobnější informace najdete na stránce konference.
Ve dnech 7.-8. listopadu 2008 centrum uspořádalo Patristickou konferenci 2008, první celonárodní setkání akademických a vědeckých pracovníků, doktorandů, studentů a dalších zájemců o oblast patristiky. Cílem konference bylo představit oblast zájmu a vlastní přístup jednotlivých účastníků. Program obsahoval 28 příspěvků rozdělených do 8 sekcí, plenární přednášky přednesli doc. Václav Ventura (Patristika dnes), prof. Lenka Karfíková (Ideje a slova. Augustinova Quaestio de ideis) a prof. František Kunetka (Lucernarium v liturgii křesťanského starověku). Více informací o programu konference najdete zde. Sborník příspěvků nazvaný Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie vyšel v roce 2009 v nakladatelství CDK Brno.

V průběhu konference byla založena Patristická společnost ČR, její první předsedkyní byla zvolena Lenka Karfíková, tajemníkem se stal Matyáš Havrda. Více informací o společnosti naleznete na stránkách společnosti.


Ve dnech 8.-10. října 2008 v Dubu na Moravě uspořádalo Centrum ve spolupráci s Katedrou filozofie FF UP mezinárodní pracovní seminář K dějinám a současnosti kosmologie. Program konference naleznete zde. Sborník příspěvků vyšel v roce 2009 ve Vydavatelství UP v Olomouci.
Ve spolupráci s Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a Filosofickým ústavem AV ČR v Praze uspořádalo Centrum ve dnech 17.-18. října 2007 v Uherském Brodě mezinárodní konferenci Komenský a patristika (26. mezinárodní komeniologické kolokvium). Na konferenci vystoupili se svými příspěvky badatelé Centra Pavel Floss (referát Význam studia patristiky pro pochopení kořenů a povahy Komenského díla), Karel Floss (referát Komenský a trinitární nauka Aurelia Augustina) a Martin Koudelka (referát Dionysios Areopagita a andělský svět J. A. Komenského). Program konference naleznete zde, příspěvky byly publikovány v časopise Studia comeniana et historica 37 (2007), č. 77-78.
Ve dnech 10.-11. května 2007 uspořádalo Centrum ve spolupráci s Katedrou filozofie FF UP mezinárodní konferenci Pojetí „přirozenosti“ ve filozofii minulosti i současnosti. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky badatelé Centra Vladimír Mikeš (referát Scala naturae u starých stoiků), Matyáš Havrda (referát Jak správně chytat míč. Synergické metafory u Klementa Alexandrijského), Ladislav Chvátal (referát Kdo jsme „my“ aneb hledání lidské přirozenosti v Plótinově pojednání I 1 [53]), Vít Hušek (referát Přirozenost u Ambrosiastra), Lenka Karfíková (referát Přirozenost završená vůlí: Origenés a Augustin), Karel Floss (referát Problém pojmu natura u Tomáše Akvinského), Václav Němec (referát Přirozený zákon u Tomáše Akvinského a současné teorie o přirozeném právu), Jozef Matula (referát Filozofia prírody v období Nikajského cisárstva [1206-1261]: Nikephoros Blemmydes a Theodoros II. Dukas Lascaris), David Sanetrník (referát Přirozenost ve Vallově morální filozofii) a Filip Karfík (referát Pojem natura u Marsilia Ficina). Program konference naleznete zde, několik fotografií zde. Sborník příspěvků vyšel v roce 2008 v nakladatelství CDK Brno.
Ve dnech 6.–8. prosince 2006 uspořádalo Centrum ve spolupráci s Katedrou filozofie FF UP mezinárodní konferenci k osmdesátým narozeninám Karla Flosse Jednota a mnohost. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky badatelé Centra Martin Navrátil (referát Jednota a jedinečnost v díle Órigena z Alexandrie), Václav Němec (referát Totožnost a různost v metafyzických systémech pozdně antického novoplatonismu), Ladislav Chvátal (referát Pojetí „henád“ u Prokla a Maxima Confessora), Marek Otisk (referát Jeden jediný, jeden trojjediný nebo tři jediní), Jozef Matula (referát Od jednoty k mnohosti v diele Gemistha Plethona), Tomáš Nejeschleba (referát Unum, omnia a triády. Panarchie Francesca Patriziho) a Karel Floss (referát Einheit und Vielheit als Idee, Schicksal und Aufgabe). Program konference naleznete zde. Sborník příspěvků vyšel v roce 2008 v nakladatelství CDK Brno.
Dne 20. října 2006 uspořádalo Centrum ve spolupráci s Katedrou filosofie a patrologie CMTF UP a Katedrou biblických věd CMTF UP pracovní setkání mladých badatelů v oboru patrologie a příbuzných věd s názvem Symposium mladých patrologů. Na symposiu vystoupili se svými příspěvky badatelé Centra Matyáš Havrda (referát Víra jako anticipace smyslu - k filosofii víry Klementa Alexandrijského), Jana Plátová (referát „Toho nikdo neuzdraví, leda sám Kristus, až přijde.“ Klement Alexandrijský, Hypotyposeis, fr. 12), Pavel Dudzik (referát Areiova kritika trinitárních a christologických tezí biskupa Alexandra z Alexandrie), Ladislav Chvátal (referát „Pohyb přímý, kruhový a spirálovitý“: příspěvek k diskuzi o filosofických zdrojích Maxima Vyznavače) a Václav Němec (referát Metafysické koncepty v theologickém díle Maria Victorina). Sborník příspěvků nazvaný Miscellanea patristica vyšel v roce 2007 v nakladatelství CDK Brno.
Dne 25. května 2006 uspořádalo Centrum ve spolupráci s Katedrou filosofie a patrologie CMTF UP a Pracovní skupinou dějin starší české a evropské filozofie Filozofického ústavu AV ČR Konferenci o analogii ve filozofii a teologii. Více informací o konferenci naleznete zde, program konference zde, několik fotografií zde. Sborník příspěvků vyšel v roce 2007 v nakladatelství CDK Brno.
Centrum uspořádalo ve dnech 15. - 18. září 2004 v Olomouci X. mezinárodní kolokvium o Řehořovi z Nyssy. Na kolokviu vystoupili se svými příspěvky pracovníci Centra doc. Lenka Karfíková, Dr.theol. (referát CE II, 387-444, 543-553: Der Ursprung der Sprache nach Eunomius und Gregor vor dem Hintergurnd der antiken Sprachtheorien) a Mgr. Ladislav Chvátal (referát "He brandishes over us this Aristotelian weapon" [CE II, 620] - an example of [ab]use of Aristotle´s name in controversy over unbegottenness). Více informací o kolokviu naleznete zde, několik fotografií zde. Sborník příspěvků nazvaný Gregory of Nyssa: Contra Eunomium II vyšel v roce 2007 v nakladatelství Brill (Leiden).
Symposium "Druhý život antického mýtu" bylo uspořádáno Centrem pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty v termínu 27. a 28. března 2003 v Kongresovém centru Masarykovy univerzity v Brně (Komenského náměstí 2). Program symposia naleznete zde, několik fotografií zde. Sborník příspěvků vyšel v roce 2004 v nakladatelství CDK Brno.
V akademickém roce 2001/02 centrum pořádalo překladatelský seminář "Řehoř z Nyssy, Proti Eunomiovi II" (doc. Lenka Karfíková, Dr. theol.), více informací zde .
V akademickém roce 2001/02 centrum pořádalo výběrový seminář "Řecké matematické texty" (Filip Karfík, PhD. - Mgr. Zbyněk Šír), více informací zde.
Centrum uspořádalo ve dnech 26.-27. dubna 2002 v Praze ve Vile Lanna symposium Číslo v textech před rokem 1600. Program symposia naleznete zde, několik fotografií ze symposia naleznete zde. Sborník příspěvků vyšel v roce 2003 v nakladatelství CDK Brno.
Centrum se ve dnech 13. a 14. 11. 2001 spolu s Kabinetem pro studium dějin filosofie středověku a renesance při katedře filosofie FF UP v Olomouci a s Nadací Světový Éthos (Centrum Prokopios Sázava) spolupodílelo na pořádání mezinárodní konference Nicholas of Cusa (1401-1464). His Work in the Past and his Heritage for the Future, která proběhla pod patronací předsedy Senátu ČR Petra Pitharta. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky pracovníci Centra prof. PhDr. Pavel Floss (referát Die philosophische Problematik des II. und III. Buches der Schrift De Docta Ignorantia) a PhDr. Jozef Matula, Ph.D. (referát The Meaning of Pace de Fidei for Interreligious Dialogue).
Ve spolupráci s Výzkumným centrem pro dějiny vědy uspořádalo Centrum 9. 11. 2001 v Praze (Akademie věd ČR, Národní 3) kolokvium Eukleides a řecká matematika, na němž vystoupili prof. B. Vitrac (Centre Louis Gernet, CNRS, Paříž), RNDr. M. Bečvářová (Výzkumné centrum pro dějiny vědy) a členové centra Mgr. Z. Šír (příspěvek Řecké matematické texty - projekt anthologie) a Mgr. F. Karfík, PhD. (příspěvek Eukleides a stoicheia).
Ve dnech 7.- 9. 2. 2001 proběhlo v prostorách Univerzity Palackého a Centra Aletti v Olomouci symposium Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty. Na sympoziu prezentovali jednotliví badatelé své projekty širší akademické veřejnosti. Fotografie ze sympozia zde.