Česká patristická společnost
  > aktuality  
Patristická konference 2008
Ve dnech 7.-8. listopadu 2008 proběhla v Olomouci patristická konference, jejímž cílem bylo sezvat pokud možno všechny domácí zájemce z řad akademických pracovníků, doktorandů i studentů a vytvořit platformu setkávání a výměny informací o patristice. V průběhu konference byla založena Patristická společnost ČR.

Děkujeme spolupořádajícím institucím za všestrannou podporu (Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého, Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty).

> plakát ke stažení (.pdf)

Program konference

pátek 13:00 zahájení

slavnostní zahájení

Úvodní slovo:
   Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., rektor UP
   Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a velký kancléř CMTF UP
   RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D., děkanka CMTF UP

plenární zasedání (moderuje Lenka Karfíková)

Václav Ventura, Patrologie dnes

 

pátek 14:00-15:30

sekce I (moderuje Jana Plátová)

Jan Dus, Teologie Ignatia Antiochejského

Jiří Hoblík, Pseudoklementinky a jejich svědectví o židokřesťanství

Jiří Pavlík, Mozaika zásad poustevníka v Apofthegmatech otců

sekce II (moderuje Matyáš Havrda)

Martin Bažil, Pojetí textu v antické literatuře předkřesťanské a křesťanské

Iva Adámková, Ultima verba: jazyk raně křesťanských mučednických textů

Vladimír Hrabal, Subordinační strategie Novatianova De Trinitate

Lucie Doležalová, Potřeba opilosti

 

pátek 16:00-17:30

sekce III (moderuje Ladislav Chvátal)

Monika Recinová, Athenagoras a střední platonismus

Matyáš Havrda, Afairetická metoda poznání v Klementových Strómatech

Jana Plátová, Ex heautés kineitai hé psýché. Nauka o milosti v Klementových exegetických dílech.

 

sekce IV (moderuje Iva Adámková)

David Vopřada, Disciplina arcani v Ambrožově Komentáři k 118. žalmu

Milan Jura, Půst v Adversus Jovinianum sv. Jeronýma.

Marek Matějek, Petr Damiani – učení o duchovním životě

pátek 18:00

plenární zasedání - zakládající schůze patristické společnosti

 

sobota 9:00-10:30

sekce V (moderuje Pavel Milko)

Juraj Pigula, Origenove Homiliae in Exodum IX a XIII o svätostánku. Exegéza a teológia.

Walerian Bugel, Hlavní teologické důrazy paschálního kánonu Jana Damašského a byzantské velikonoční jitřní

Jana Nováková, Tajemství kříže v 11. homilii sv. Izáka Syrského

sekce VI (moderuje Václav Němec)

Martin Vašek, Túžba a miesto. K Augustínovým úvahám o mieste.

Róbert Horka, Terra caecatus. Analýza oftalmologického korpusu obrazov z I. a II. výkladu Komentára k Jánovmu evanjeliu od Aurelia Augustina na podklade VI. knihy Celsovho spisu De medicina.

Marcela Andoková, Herec na kazateľnici. Úloha delectatio ako neodmysliteľná súčasť Augustínových exegetických homílií a jeho antické pramene

sobota 11:00-12:30

sekce VII (moderuje Walerian Bugel)

Václav Němec, Bezejmenná – mnohojmenná thearchie. Metafysické předpoklady theologických výpovědí podle Dionysia Areopagity

Pavel Milko, Jan Cesarejský (Gramatik) a řecká scholastika 6. století

Ladislav Chvátal, Stasis aeikinétos – tautkinésis stasimos. Dialektika eschatologického stavu u Maxima Vyznavače

 

sekce VIII (moderuje Jan Dus)

Filip Outrata, Christologie Juliána z Aeclana

Vít Hušek, Milost a vůle v tzv. semipelagiánské kontroverzi

Tereza Poštová, Pojetí hříchu a smrti v díle Moralia in Job Řehoře Velikého

sobota 14:00-15:30

plenární zasedání (moderuje Vít Hušek)

Lenka Karfíková, Ideje a slova. Augustinova Quaestio de ideis

František Kunetka, Lucernarium v liturgii křesťanského starověku

 

sobota 16:00

závěrečné zasedání

informace o sborníku z konference

plán činnosti sdružení na další rok(y)

příští konference


Připomínky k této stránce pište na tento e-mail.
Valid HTML 4.01 Transitional