Patristická konference 2012

 

 

Olomouc, 20.-21. září 2012

 

v rámci grantového úkolu "Historie a interpretace Bible" (č. P401/12/G168)
pořádá Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty,
CMTF UP Olomouc a Patristická společnost ČR

 

Konference se koná v budově CMTF UP, Univerzitní 22

Program konference

 

čtvrtek 20. září 14:00, učebna 8/3, 3. patro

slavnostní zahájení a plenární zasedání (moderuje V. Hušek)

Úvodní slovo:
   RNDr. Gabriela Ivana Vlková, Th.D., děkanka CMTF UP

Lenka Karfíková - Vztah duše a ratio v Augustinově pojednání De immortalitate animae

 

čtvrtek 15:00-17:00

sekce I: řecká patristika
(moderuje J. Plátová)
učebna 8/3, 3. patro

Radka Fialová – „Křtěte v živé vodě.“ Instrukce ke křtu v 7. kapitole Didaché

Jan Dus – Listy Ignáce Antiochejského. Srovnání střední a delší verze

Jiří Hoblík – Iústinos a proroci

Jiří Pavlík – Prolegomena k rétorické interpretaci spisu Jana Chrýsostoma Ad eos qui scandalizati sunt

 

sekce II: latinská patristika
(moderuje D. Opatrný)
učebna 9/3, 3. patro

Vladimír Hrabal – Místo Ducha svatého v Novatianově De Trinitate

Vít Hušek – Ježíšovo příbuzenstvo v Ambrosiasterových revidovaných textech

Tereza Poštová – Pojem ctnosti v díle Řehoře Velikého

Martin Bažil – V tom lese zůstaneš sám. „Krize interpretace“ a formování křesťanského textu v latinské literatuře od poloviny 3. do třetí čtvrtiny 4. století

 

čtvrtek 17:30

17:30 valná hromada Patristické společnosti ČR (učebna 8/3, 3. patro),
kromě členů společnosti jsou zváni také zájemci o členství (Zpráva o činnosti v roce 2012, aktuality na poli patristického bádání v roce 2012, příprava patristické konference v roce 2013 a jiné návrhy projektů, registrace nových členů, volba orgánů sdružení pro další období)

18:30 společná večeře (pro registrované účastníky)

 

pátek 21. září 9:00-10:30

sekce I: Klement z Alexandrie
(moderuje J. A. Dus)
učebna 8/3, 3. patro

Veronika Černušková – Blahoslavená touha. Čtvrté Ježíšovo Blahoslavenství (Mt 5,6) v díle Klementa z Alexandrie

Jana Plátová - "Dokonalá láska vyhání strach" (1J 4,18). Recepce Prvního listu Janova v díle Klementa z Alexandrie

Miroslav Šedina – "Mocné činy". Řeč magie a jazyk platónské theologie v Órigenově spise Proti Kelsovi

 

sekce II: Augustin
(moderuje D. Vopřada)
učebna 9/3, 3. patro

Marcela Andoková – Fusca sum et decora. Tychoniov vplyv na Augustínovo učenie o ecclesia permixta

Róbert Horka – Žalm ako kaligram. Augustínov výklad 80. žalmu.

Juraj Pigula – Príspevok k debate o datovaní De sancta virginitate sv. Augustína

 

pátek 11:00-12:30

sekce I
(moderuje L. Karfíková)

Magdalena Bláhová – Řehoř z Nyssy a jeho spis O stvoření člověka

Markéta Bendová – Exegetická metoda Řehoře z Nyssy podle jeho Života Mojžíšova

Pavel Milko – Νυκτομαχία a antiochijský sněm r. 341

 

sekce II
(moderuje J. Pavlík)

David Vopřada – Kristus dobrý jelen a dobrý had v kázání sv. Ambrože

Hana Šedinová – Prolínání staroegyptské a křesťanské symboliky v textu Physiologu

Radomír Bužek – Duch svatý v díle De Trinitate Richarda ze Sv. Viktora

 

pátek 14:00-16:00 (16:30)

sekce I
(moderuje V. Černušková)

Markéta Kulhánková – Vyprávění pro duši Anastasia Sinajského (7. stol). a naratologická analýza žánru

Alena Sarkissian – Literární kvality Klimakova Nebeského žebříku

Haig Utidjian – A brief survey of sources of apophaticism in Armenian Patrology / Stručný přehled zdrojů apofatismu v arménské patrologii

Walerian Bugel – Církevní otcové jakožto autoři eucharistických anafor byzantské tradice

 

sekce II
(moderují R. Horka a J. Pigula)

Václav Němec - "Bytí" a "to, co jest", v Boethiově spisu De hebdomadibus

Jan Nedbal – K Heideggerově fenomenologické interpretaci Augustinova porozumění času v XI. knize Confessiones

Anabela Obyšovská – Žena a jej postavenie zasvätenej panny alebo manželky a matky

Markéta Melounová – Násilí a krutost v latinských nemučednických textech počátku 4. a 5. století (De mortibus persecutorum, Psychomachia, Vita Ambrosii)

Pavel Dudzik – Mučednické příběhy ve 2. a 4. knize Makabejské a v řeckých raně křesťanských mučednických aktech: Srovnání narativních motivů a topiky

 

 

Kontakt: centrum (zavináč) cmtf.upol.cz

Počet návštěvníků od 7.8.2012: