Katedra filozofie FF UP Olomouc

Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty,
CMTF UP Olomouc

pořádají ve dnech 5.-7. 10. 2011 mezinárodní konferenci

 

SVOBODA ROZHODOVÁNÍ V DĚJINÁCH

A SOUČASNOSTI FILOSOFIE

 

Konference se koná za finanční podpory Olomouckého kraje.

Místo konání:
FF UP, místnost 219, Křížkovského 12, Olomouc

 

Program konference

(> ke stažení zde, .pdf)


Středa 5. 10. 2011

13:00-13:15 zahájení konference

13:15-14:15

Vladimír Mikeš (UP Olomouc), Pojem „svobodného rozhodování“ v řeckém myšlení od Platóna po Epiktéta

Evžen Stehura (UP Olomouc), Diskuse o svobodě v pozdní antice

Matyáš Havrda (UP Olomouc), Výchova ke svobodě u Ireneje z Lyonu

14:15-14:45 diskuse

14:45-15:00 přestávka

15:00-16:00

Filip Outrata (Vyšehrad Praha), Liberum arbitrium v polemice mezi Augustinem a Juliánem z Aeclana

Markéta Bendová, Svoboda v Oratio catechetica magna Řehoře z Nyssy

Vít Hušek (UP Olomouc), Svoboda rozhodování u Jeronýma vzhledem k jeho korespondenci s Augustinem

16:00-16:30 diskuse

16:30-16:45 přestávka

16:45-17:45

Ladislav Chvátal (UP Olomouc), Svoboda rozhodování u Maxima Confessora

Michal Chabada (UK Bratislava), Sloboda vôle a prirodzený zákon podľa Jána Dunsa Scota

Martin Žemla (UP Olomouc), Astrální determinismus a svoboda v díle Paracelsově: koncepce, zdroje, vliv

17:45-18:15 diskuse

po skončení programu valná hromada Patristické společnosti ČR

Čtvrtek 6. 10. 2011

9:30-10:30

Jan Čížek (UP Olomouc), Pojetí svobody rozhodování v Komenského Obecné poradě o nápravě věcí lidských

Jiří Klouda (UP Olomouc), Autonomie vůle a autonomní pojetí dějin v Kantově myšlení

Vlastimil Zátka (Univerzita Pardubice), Svoboda jako princip mravní autonomie

10:30-11:00 diskuse

11:00-11:15 přestávka

11:15-12:15

Petr Přikryl UP (UK Praha), Svoboda v poutu: Schelling 1809 –1810

Václav Němec (UP Olomouc), Význam volby pro utváření osobnosti podle S. Kierkegaarda

Ladislav Tkáčik (Univerzita Trnava), Heteronómnosť zodpovednosti a autonómnosť slobody

12:15-12:45 diskuse

12:45-14:30 oběd

14:30-15:30

Aleš Prázný (Univerzita Pardubice), Pojetí politiky a svobody v díle H. Arendtové

Tomáš Hejduk (Univerzita Pardubice), Problémy se svobodou v díle Bernarda Williamse

Marek Szilvasi (Budapešť), Svoboda těch, kteří nejsou nic víc než lidi

15:30-16:00 diskuse

16:00-16:15 přestávka

16:15-17:35

Aleš Havlíček (UJEP Ústí nad Labem), Svoboda jako zkušenost celku

Kamila Pacovská (Univerzita Pardubice), Problém zodpovědnosti v současné anglosaské etice

Karel Floss (UP Olomouc), Svoboda vůle a první hybatel

Petr Rohel (Ostrava), Svoboda rozhodování a některé současné teorie spravedlnosti

17:35-18:15 diskuse

Pátek 7. 10. 2011

9:30-10:30

Ján Letz (Univerzita Trnava), K otázke transcendentálnych, nedeterminujúcich podmienok slobodného rozhodovania

Filip Tvrdý (UP Olomouc), Morální a právní důsledky kauzálního determinismu

Petr Dvořák (AV ČR Praha), Determinismus a svoboda: nutnost vylučující svobodu

10:30-11:00 diskuse

11:00-11:15 přestávka

11:15-12:15

Petr Dvořák (UP Olomouc), Svoboda a determinovanost emočního života

Marek Petrů (UP Olomouc), Neurofilosofie svobody rozhodování

Heinrich Beck (Bamberk), Neurobiologie und Ontologie der Freiheit

Otakar Horák (UP Olomouc), Filozofické poradenstvo ako zvyšovanie miery slobody klienta

12:35-13:15 diskuse

13:15 ukončení konference