Dílčí projekty Centra z let 2005-11
a jejich hlavní publikační výstupy (úplný přehled publikací najdete na stránce publikací).

Edice

Vocabularius dictus Lactifer IV (De monstruosis hominibus) – Vokabulář zvaný Lactifer (Lidská monstra)

H. Šedinová

Vocabularius dictus Lactifer je latinský bohemikální slovník vytištěný v Plzni r. 1511, jejž sepsal františkánský kazatel Jan Vodňanský na sklonku 15. století. Jedná se o jedno z posledních děl v souvislé řadě lexikografických prací, na jejímž počátku stojí Etymologie Isidora ze Sevilly a pozdně starověké glosáře. Z těchto děl čerpali významní středověcí lexikografové Papias, Hugutio z Pisy a Iohannes Ianuensis i hlavní pramen Jana Vodňanského, humanistický učenec Johannes Reuchlin. První tři knihy vokabuláře obsahují popis jmen, sloves a adverbií, druhá část (knihy IV–XII) představuje jakousi malou přírodovědnou encyklopedii vykládající lidská monstra, nemoci, rostliny, kameny a zvířata. Ve čtvrté knize pojednávající o lidských monstrech čerpal Jan Vodňanský z děl lexikografů, antických a středověkých přírodovědců a encyklopedistů, autorů cestopisů i anonymních sbírek mirabilí a vytvořil soubor lidských jedinců, exotických národů a mytologických postav, které se svým vzhledem nebo chováním lišily od toho, co středověký člověk pokládal za normální. Cílem projektu byla příprava latinské edice, překladu, úvodní studie a komentáře. Knižní publikace bude doplněna barevnou obrazovou přílohou z iluminovaných opisů encyklopedie De natura rerum Tomáše z Cantimpré, které jsou bohemikálního původu, a to ze třetí knihy De monstruosis hominibus Orientis, která představuje jeden z hlavních pramenů pro tuto knihu vokabuláře Jana Vodňanského.

Hlavní publikační výstupy:

Jan Vodňanský - Iohannes Aquensis, De monstruosis hominibus - Lidská monstra (Vocabularius dictus Lactifer IV). Latinská edice, překlad, komentář, úvodní studie česká a italská, bibliografie a rejstříky Hana Šedinová, Oikúmené (Fontes Latini Bohemorum, VIII), Praha 2013. ISBN 978-80-7298-459-6.

Komentované překlady

Klement Alexandrijský a alexandrijské křesťanství 2.-3. století

M. Havrda, V. Černušková, J. Plátová, M. Šedina

Cílem projektu, navazujícího na publikaci českého překladu Klementova spisu Stromata I až III v letech 2004 a 2006, bylo připravit komentovaný překlad čtvrté až osmé knihy Stromat doplněný úvodními studiemi a rejstříky ke všem svazkům. Kromě toho jsme publikovali asi 25 studií (z toho třetinu zahraničních), které se zabývají dílčími filosofickými a teologickými aspekty Klementova díla (prameny Klementova myšlení, nauka o milosti, biblická exegese). Nové podněty v rámci mezinárodního bádání přineslo zejména zkoumání zlomků ztraceného spisu Hypotypóseis a tzv. osmé knihy Stromat. V roce 2010 jsme uspořádali mezinárodní konferenci věnovanou Klementovu dílu, jejíž akta vycházejí v nakladatelství Brill.

Hlavní publikační výstupy:

Klement Alexandrijský, Stromata IV, překlad Veronika Černušková, úvod a poznámky Miroslav Šedina, Oikúmené (Knihovna raně křesťanské tradice, IX), Praha 2008. ISBN 978-80-7298-309-4.

Klement Alexandrijský, Stromata V, překlad, úvod a poznámky Matyáš Havrda, Oikúmené (Knihovna raně křesťanské tradice, XI), Praha 2009. ISBN 978-80-7298-318-6

Klement Alexandrijský, Stromata VI, překlad, úvod a poznámky Miroslav Šedina, Oikúmené, Praha 2011. ISBN 978-80-7298-447-3.

Klement Alexandrijský, Stromata VII, překlad a úvod Veronika Černušková, poznámky Jana Plátová, Oikúmené, Praha 2011. ISBN 978-80-7298-471-8.

The Seventh Book of the Stromateis: Proceedings of the Colloquium on Clement of Alexandria (Olomouc, October 21–23, 2010), vyd. M. Havrda – V. Hušek – J. Plátová, Brill (Vigiliae Christianae Supplements), Leiden – Boston.

Klement Alexandrijský, Stromata VIII, překlad, úvod a poznámky Matyáš Havrda; rejstříky ke Stromatům I-VII. sestavili V. Černušková, J. Plátová a M. Šedina (ve spolupráci s R. Bužkem). Praha: OIKOYMENH, 2017. ISBN 978-80-7298-472-5.

Latinská a řecká hagiografie

J. Šubrt, P. Kitzler, P. Dudzik, I. Adámková

Cílem projektu bylo české odborné veřejnosti poprvé uceleně představit nejvýznamnější latinské a řecké texty pojednávající o fenoménu raně křesťanského mučednictví. Kromě komentované antologie vybraných textů (P. Kitzler, P. Dudzik, I. Adámková) měly být tyto prameny rovněž monografickou formou zasazeny do širšího, převážně literárně-historického rámce a měly být načrtnuty základní teologické obrysy dané problematiky (J. Šubrt). Zpracování tématu bylo rozvrženo do dvousvazkové antologie, přinášející české překlady celkem 34 textů, opatřených vlastními úvody a podrobnými komentáři. První svazek obsahoval převážně texty ze 2. a 3. století a byl doprovozen úvodní studií (J. Šubrt, „Sanguis martyrum, semen Christianorum: Idea mučednictví v rané církvi“) mapující historii pronásledování křesťanů, zrod koncepce mučednictví a literární rozbor nejstarších pramenů. Do druhého svazku byly vybrány texty ze 4. a 5. století vzniklé až po vítězství křesťanství v římské říši, aby tak lépe vynikla na jedné straně kontinuita s dřívější martyrologickou produkcí a na straně druhé i pozvolná proměna zpracování tradiční látky při přechodu k raně středověké hagiografii. Specifické místo ve druhém svazku má zařazený korpus donatistických mučednických textů a tématu donatismu je rovněž věnována velká část úvodní studie J. Šubrta („Ecclesia martyrum: Příběhy mučedníků na pozadí donatistického schizmatu“).

Hlavní publikační výstupy:

Příběhy raně křesťanských mučedníků. Výbor z nejstarší latinské a řecké martyrologické literatury. Uspořádal, předmluvou a ediční poznámkou opatřil Petr Kitzler, z řeckých a latinských originálů přeložili Iva Adámková, Pavel Dudzik a Petr Kitzler, úvodní studie Jiří Šubrt. Vyšehrad, Praha 2009, 400 str., ill. ISBN 978-7021-989-8.

Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století. Uspořádal Petr Kitzler, přeložili Iva Adámková, Pavel Dudzik a Petr Kitzler, úvodní studie Jiří Šubrt, předmluva Francesco Scorza Barcellona. Vyšehrad, Praha 2011. 400 str., ill. ISBN 978-80-7429-187-6.

Augustinus, Confessiones

J. Šubrt

Cílem projektu je nový překlad Augustinova spisu Confessiones, který byl naposled do češtiny přeložen ve dvacátých letech minulého století. Výsledná publikace bude na rozdíl od staršího překladu zahrnovat latinský text, komentář a úvodní studii, jež by dílo zařadila nejen do theologického, ale i literárně historického kontextu.

Hlavní publikační výstupy:

Aurelius Augustinus, Vyznání I-IX, úvodní studie, překlad a poznámky Jiří Šubrt, Oikúmené, Praha 2019, ISBN 978-80-7298-354-4.

Isidor ze Sevilly, Etymologie X, XI, XIX, XX

H. Šedinová (vedoucí týmu)

Autor středověké encyklopedie Etymologiarum sive Originum libri XX Isidor ze Sevilly (+ 636) patří k nejvýznamnějším středověkým učencům a jeho dvacet knih Etymologií je základní středověkou encyklopedií vědění nejen v oblasti sedmi svobodných umění a teologie, ale také medicíny, přírodních věd a rodící se techniky. Ačkoli je osobnosti Isidora i jeho dílu věnována ve světě velká pozornost, jeho Etymologie byly ještě nedávno vydány celé pouze ve španělském překladu, s minimálním poznámkovým aparátem a pouze s obecnou předmluvou. Vydávání tohoto díla v českém překladu, s velmi podrobnými výkladovými poznámkami a s obsáhlými úvodními studiemi k jednotlivým disciplínám, tedy náleží k významným projektům české medievistiky, jenž nachází ohlas rovněž v zahraničních odborných kruzích. Jednotlivé knihy jsou výsledkem práce týmu odborníků složeného převážně z klasických filologů a medievistů, kteří se podílejí na projektu jako překladatelé, autoři komentářů a úvodních studií, lektoři a odborní redaktoři. Z dvaceti knih tohoto díla bylo doposud vydáno osmnáct knih. Cílem projektu Centra 2005–2011 byla příprava komentovaného překladu doposud nevydaných knih X, XI, XIX a XX, v návaznosti na překlady a komentáře knih Etymologií vydaných v rámci grantových projektů Texty k dějinám středověkého myšlení I-II (1997–1999, 2000–2002) a výzkumného Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty (2000–2004).

Obsahem desáté knihy je výkladový slovník latinských substantiv a adjektiv označujících především lidské vlastnosti a chování. Úvodní studie k desáté knize by měla přiblížit čtenáři způsob etymologizování v antice, u Isidora a ve vrcholném středověku. První část studie proto pojednává o Isidorových inspiračních zdrojích v oblasti etymologie (poesie, filosofie a dialektika, gramatika, mythografie a exegese) a o jejich vlivu na utváření jeho vlastní etymologické metody, druhá část je věnována jednotlivým způsobům tvoření slov a vnitřním motivacím (tzv. etymologickým tropům), které podle názoru středověkých autorů ovlivnily vznik nových slov a nových významů. Jedenáctá kniha Etymologií Isidora ze Sevilly pojednává o lidské anatomii, obdobích lidského života a tělesných anomáliích u jednotlivců, exotických národů a mytologických monster. Devatenáctá a dvacátá kniha Etymologií mají asi nejpestřejší obsah. Sevillský biskup v nich shromáždil a pokusil se vyložit význam a původ zhruba jednoho tisíce výrazů, které měly čtenářům přiblížit především svět různých řemesel a také předmětů a činností, které tvořily nedílnou součást každodenního lidského života. Devatenáctá kniha pojednává o lodích, stavbách a oděvech, dvacátá shrnuje názvy pokrmů a nápojů, domácího zařízení a hospodářských nástrojů.

Hlavní publikační výstupy:

Isidor ze Sevilly, Etymologiae X, překlad a poznámky Lucie Pultrová, úvodní studie Hana Šedinová, bibliografie a rejstříky Lucie Pultrová a Hana Šedinová. Oikúmené (Knihovna středověké tradice, XX), Praha 2010, 354 str. ISBN 978-80-7298-410-7.

Isidor ze Sevilly, Etymologiae XI, překlad a poznámky Barbora Kocánová, Lenka Blechová-Celebic a Hana Šedinová, úvodní studie František Šimon, Hana Šedinová a Lenka Blechová-Celebic, bibliografie a rejstříky Barbora Kocánová a Hana Šedinová, Oikúmené (Knihovna středověké tradice, XVII), Praha 2009, 226 str. ISBN 978-80-7298-409-1.

Isidor ze Sevilly, Etymologiae XIX-XX, překlad a poznámky Iva Adámková, Kateřina Vršecká, Barbora Kocánová a Hana Florianová, úvodní studie Jan Souček, rejstříky a bibliografie Barbora Kocánová a Hana Florianová, Oikúmené (Knihovna středověké tradice, XIX), Praha 2009, 388 str. ISBN 978-80-7298-408-4.

Tomáš z Cantimpré, O přírodě VI (Mořská monstra)

H. Šedinová

Encyklopedie De natura rerum autora 13. století Tomáše z Cantimpré obsahuje základní poznatky z oblasti lidské anatomie, zoologie, botaniky, mineralogie a kosmologie. V šesti knihách o zvířatech (IV–IX) autor zamýšlel seznámit širší čtenářskou obec nejen s živočichy ve středověku běžnými, ale rovněž s takovými, jejichž vzhled a chování přesahovaly každodenní zkušenost, kteří byli málo známí či zcela cizí a působili podivně a neuvěřitelně. Šestá kniha je věnována tvorům, kteří pro Aristotela, Plinia Staršího a další starověké přírodovědce představovali ještě běžné známé ryby, mořské savce a bezobratlé živočichy. V Tomášově podání se však z těchto skutečně existujících živočichů stávají neznámá monstra, protože mnohá z nich vstupují do povědomí středověku pod "novými" jmény, pocházejícími z arabského a následného latinského překladu Aristotelových traktátů. Přestože se těšila Tomášova encyklopedie ve středověku velké oblibě a byla často opisována, nedočkala se doposud uceleného moderního překladu a komentáře a mnohá jména živočichů zůstávala nerozluštěna. Cílem projektu přesahujícího svým zaměřením do dějin zoologie a do přírodovědné nomenklatury a klasifikace byl překlad, úvodní studie a detailní komentář k jednotlivým termínům a filologická i věcná identifikace popisovaných živočichů. Vydání bylo doplněno novou edicí latinského textu šesté knihy, připravenou z iluminovaného rukopisu Národní knihovny v Praze XIV A 15, a černobílou i obrazovou přílohou z iluminovaných opisů Tomášovy encyklopedie, které jsou bohemikálního původu a jsou uloženy v českých knihovnách.

Hlavní publikační výstupy:

Tomáš z Cantimpré, De monstris marinis - Mořská monstra. Latinská edice, překlad, úvodní studie, komentář, italské resumé, bibliografie a rejstříky Hana Šedinová. Oikúmené (Knihovna středověké tradice, XVI), Praha 2008, 422 str., z toho 16 str. černobílé a 32 str. barevné obrazové přílohy. ISBN 978-80-7298-311-7.

Vilém ze St. Thierry, Zlatý dopis

P. Černuška

Cílem projektu je překlad spisu Epistola ad fratres de Monte Dei - Dopisu bratřím z Boží hory. Po návštěve této kartouzy ve francouzských Ardennách jej r. 1144 napsal cisterciácký opat a význačný teolog Vilém ze St. Thierry (asi 1085-1148). List adresovaný obyvatelům zmíněné kartouzy je současně vysvětlením i obhajobou mnišského života, ale i duchovní závětí svého autora a patří k pokladům mnišské literatury vrcholného středověku. Autor je zkušeným průvodcem mnicha, který vstupuje do svého řeholního života jako začátečník (animalis - tělesný), po čase se stává pokročilým (rationalis - rozumový), aby byl nakonec dokonalým (spiritualis - duchovní). Provází jej také mnišskou celou a jednotlivými částmi mnichova dne. Český překlad je opatřen stručným komentářem.

Hlavní publikační výstupy:


Monografie, komentáře, studie

Nauka o milosti v Písmu a v patristice

L. Karfíková, V. Ventura, V. Hušek, L. Chvátal a spolupracovníci z CBS ETF UK: Petr Pokorný, Jan Dus, Jiří Mrázek, Martin Prudký, Jan Roskovec, Petr Sláma

Cílem projektu je připravit svazek Gnadenlehre in der Schrift und Patristik pro Handbuch der Dogmengeschichte. Práce je rozdělena do starozákonního, novozákonního a patristického bloku. Záměrem řešitelů je prozkoumat nauku o milosti, resp. její věcné ekvivalenty v daných okruzích spisů od starozákonních látek přes svědectví Nového zákona, raněkřesťanských a patristických autorů až po Jana Eriugenu (9. století). Projekt je řešen ve spolupráci s Centrem biblických studií (při ETF UK Praha a KKS FLÚ AV ČR Praha) a CMTF UP Olomouc.

Hlavní publikační výstupy:

Lenka Karfíková, Gnadenlehre in Schrift und Patristik, Handbuch der Dogmengeschichte, Band III/5a(1), Freiburg: Herder, 2016, ISBN 978-3-451-00708-8.

Lenka Karfíková a Jan A. Dus (vyd.), Milost v antické, židovské a křesťanské tradici, Mlýn, Jihlava 2009. ISBN 978-80-86498-30-0. [Obsah]

Lenka Karfíková a Jan A. Dus (vyd.), Milost v patristice, Mlýn, Jihlava 2011. ISBN 978-80-86498-41-6. [Obsah]

Lenka Karfíková, Milost a vůle podle Augustina, Oikúmené, Praha 2006, ISBN 80-7298-172-2.

L. Karfíková, Grace and the Will according to Augustine, Brill, Leiden 2012 (v tisku). ISBN 978-9004225336.

Václav Ventura, Spiritualita křesťanského mnišství I. Od prapočátků po svatého Jana Zlatoústého. Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha 2006, ISBN 80-86882-03-9.

Václav Ventura, Spiritualita křesťanského mnišství 2-3. Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha 2010, ISBN 978-80-86882-14-7.

V. Hušek - P. Kitzler - J. Plátová (vyd.), Antické křesťanství: liturgie, rétorika, antropologie, CDK, Brno 2009. ISBN 978-80-7325-190-1. [Obsah]

Dějiny interpretace Platónova dialogu Timaios od antiky po 2. století

F. Karfík, V. Hladký, V. Mikeš

Cílem projektu je publikace německy psané monografie Die Geschichte der Interpretation des Platonischen Timaios nach den antiken Interpreten bis zum Ausgang des 2. Jhs n.Chr., kterou rozpracoval profesor University v Münsteru Matthias Baltes (1941-2003). Materiál sebraný a zpracovaný M. Baltesem bude v průběhu projektu revidován, doplněn a připraven k publikaci. Výstupem projektu bude dvousvazková monografie.

Hlavní publikační výstupy:


Pojetí Boha jako ipsum esse u Tomáše Akvinského a jeho antické zdroje

V. Němec

Zahrnuje tyto dílčí projekty:
- Komentář k Parmenidovi, komentovaný překlad
- Boethius, De hebdomadibus, komentovaný překlad
- Pojetí Boha jako ipsum esse, monografie
    Předmětem zkoumání předloženého projektu bude theologicko-filosofický koncept boha jako čirého bytí v antické a středověké filosofii se zaměřením na Tomáše Akvinského a jeho antické zdroje. Hlavní pozornost bude věnována dosud neprobádané otázce, do jaké míry byl Tomáš ovlivněn specifickou myšlenkovou tradicí sahající až k anonymnímu komentáři k Parmenidovi z Turínského palimpsestu a theologickým spisům Maria Victorina.

Hlavní publikační výstupy:

Anonymní komentář k Platónovu Parmenidovi, přeložili F. Karfík a V. Němec, úvodní studii a komentář pořídil V. Němec, Oikúmené, Praha 2009. ISBN 978-80-7298-407-7.

Příroda a přirozenost v renesanční filosofii

P. Floss, K. Floss, T. Nejeschleba, J. Matula, M. Koudelka, D. Sanetrník

Cílem projektu je vypracování reprezentativní monografie k problematice přírody a přirozenosti v renesanční filosofii od Tomáše Akvinského po Gottfrieda Wilhelma Leibnize. Navrhovaná tématika vyplynula z dosavadní badatelské činnosti Kabinetu pro studium středověké a renesanční filosofie a Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, především ze studia vývoje renesančního platonismu. Zkoumání tohoto tématu je důležité i pro osvětlení filosofických předpokladů vzniku moderní přírodovědy a dobových společenských věd.

Hlavní publikační výstupy:

L. Chvátal, V. Hušek (eds.), "Přirozenost" ve filosofii minulosti i současnosti, CDK, Brno 2008, ISBN 978-80-7325-143-7. [Obsah]

M. Jabůrek (ed.), Jednota a mnohost. Sborník k osmdesátinám Karla Flosse, CDK, Brno 2008. ISBN 978-80-7325-165-9. [Obsah]

T. Nejeschleba a kol. (eds.), Kosmologie v dějinách a současnosti filosofie, Vydavatelství UP, Olomouc 2009, ISBN 978-80-244-2438-5. [Obsah]

M. Jabůrek, T. Nejeschleba (eds.), Proměny vědění od Augustina k dnešku. Pavlu Flossovi k narozeninám, CDK, Brno 2010, ISBN 978-80-7325-219-9. [Obsah]

Pojetí člověka v dějinách a současnosti filosofie. I. Od antiky po renesanci. II. Od Kanta po současnost. Usp. T. Nejeschleba, V. Němec a M. Recinová, CDK, Brno 2011. ISBN 978-80-7325-247-2, 978-80-7325-248-9.

M. Schmidinger, Úvod do metafyziky, překlad a úvodní studie Karel Floss, Oikúmené, Praha 2012. ISBN 978-80-7298-417-6.

Karel Floss, Hledání duše zítřka, CDK, Brno 2012. ISBN 978-80-7325-267-0.

Pavel Floss, Meditace na rozhraní epoch, CDK, Brno 2012. ISBN 978-80-7325-286-1.

Erasmovo dílo v minulosti a současnosti evropského myšlení, usp. T. Nejeschleba a J. Makovský, CDK, Brno 2012. ISBN 978-80-7325-301-1. [Obsah]

Markéta Porete, Zrcadlo prostých duší, překlad a úvod M. Žemla, doslov M. C. Putna, Malvern, Praha 2013. ISBN 978-80-87580-67-7.

G. T. Fechner, Kniha o životě po smrti, překlad a doslov M. Žemla, Malvern, Praha 2012. ISBN 978-80-87580-21-9.

M. Žemla, Valentin Weigel - Mystik, paracelsián, theosof 16. století, Vyšehrad, Praha 2013. ISBN 978-80-7429-188-3.