Česká patristická společnost
   

 

Stanovy spolku

verze pro tisk (pdf)

 

Čl. 1.

Název a sídlo

Název spolku: Patristická společnost České republiky, z. s. (dále jen „spolek“)

Sídlo spolku: Praskova 929/6, 779 00 Olomouc

 

Čl. 2

Statut spolku

1. Spolek je dobrovolná a samosprávná organizace a sdružuje členy na základě společného zájmu.

2. Spolek je právnickou osobou.

 

Čl. 3

Cíl činnosti spolku

1. Hlavním cílem spolku je podpora patristického bádání v České republice.

2. Za tímto účelem bude spolek vyvíjet zejména následující činnost:

a) organizovat či spoluorganizovat konference, kolokvia, semináře a jiná setkání zájemců o patristické bádání

b) podporovat výzkum patristického období a literatury

c) podporovat překládání a publikaci děl patristických autorů

d) podporovat vydávání článků a knih týkajících se patristické problematiky

e) podporovat studijní cesty a účast českých badatelů na mezinárodních patristických konferencích

f) organizovat návštěvy zahraničních odborníků v oblastech souvisejících s patristickým bádáním

g) seznamovat širší odbornou i laickou veřejnost s dílem patristických autorů a s jejich myšlenkovým odkazem.

Kulturní, společenská a publicistická činnost spolku nemá žádná politická, sociální, ani konfesijní vymezení. Základem je otevřenost vůči všem interpretačním proudům.

 

Čl. 4

Členství

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší osmnácti let, která souhlasí se stanovami a cíli spolku a chce se podílet na jeho činnosti.

2. O přijetí za člena rozhoduje rada spolku na základě žádosti uchazeče. Toto své rozhodnutí rada zveřejní na nejbližším jednání valné hromady. V případě, že některý člen spolku přednese proti tomuto rozhodnutí námitku, hlasuje o přijetí za člena valná hromada.

3. Členství vzniká v den jednání valné hromady, na níž je zveřejněno rozhodnutí rady spolku o přijetí za člena, pokud toto rozhodnutí není zvráceno hlasováním valné hromady.

4. Dokladem členství je zápis do seznamu členů spolku, zveřejněného na internetových stránkách spolku.

5. Členství zaniká:

a) písemným oznámením člena

b) úmrtím člena

c) zánikem spolku

d) vyloučením člena

6. Člen může být vyloučen, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil stanovy spolku. Důvodem může být například dlouhodobá neúčast na aktivitách spolku, opakované nezaplacení členského příspěvku, jednání, které ohrožuje dobrou pověst spolku nebo poškozuje jeho zájmy apod. O vyloučení rozhoduje rada spolku nadpoloviční většinou všech svých členů. Vyloučený člen se může odvolat proti rozhodnutí rady k nejbližší valné hromadě spolku. Vyhoví-li valná hromada odvolání, má se za to, že k vyloučení nedošlo. Na dobu od odvolání do rozhodnutí valné hromady se členství pozastavuje, trvá však právo na informace o činnosti spolku.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti členů

1. Člen spolku má právo:

a) podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností a potřeb

b) využívat všech služeb, které mu spolek nabízí

c) účastnit se všech akcí, které spolek pořádá

d) účastnit se jednání valné hromady a navrhovat změny v jeho programu

e) volit orgány spolku

f) být volen do orgánů spolku

g) obracet se na orgány spolku s návrhy a stížnostmi

h) být informován o činnosti rady

i) být informován o hospodaření spolku

j) účastnit se zasedání rady spolku, jedná-li se o něm nebo o jeho návrhu

2. Člen má povinnost:

a) dodržovat stanovy spolku

b) v míře odpovídající jeho možnostem se podílet na činnosti spolku

c) svědomitě vykonávat svěřené funkce

d) platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou

e) chránit majetek spolku, hájit jeho zájmy a dbát na jeho dobrou pověst

 

Čl. 6

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a) valná hromada

b) rada spolku

c) předseda spolku

d) revizní komise

 

Čl. 7

Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.

3. Valnou hromadu svolává rada spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to písemně požádá nejméně polovina členů spolku.

4. Jednání valné hromady řídí předseda nebo tajemník spolku podle programu připraveného radou. Předsedající může rozhodnout o změnách v programu podle návrhu předneseného některým členem spolku nebo podle vlastního uvážení. Na požádání některého člena spolku však o programu nebo jeho změnách hlasuje valná hromada.

5. Valná hromada:

a) schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky

b) volí ze svých členů předsedu, tajemníka a jednatele spolku, kteří tvoří radu spolku

c) odvolává radu spolku nebo její jednotlivé členy

d) volí členy revizní komise

e) rozhoduje o přijetí uchazeče o členství, pokud je proti rozhodnutí rady o přijetí za člena vznesena námitka

f) rozhoduje o odvolání uchazeče o členství, jehož žádosti rada nevyhověla

g) rozhoduje o odvolání člena spolku, který byl vyloučen rozhodnutím rady

h) schvaluje zprávu o činnosti spolku v předchozím období a zprávu o hospodaření na základě doporučení revizní komise

i) schvaluje plán činnosti spolku a rozpočet na následující období

j) stanovuje výši členských příspěvků

k) rozhoduje o zrušení spolku

6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Nesejde-li se taková většina, koná se náhradní zasedání valné hromady půl hodiny po původně svolaném začátku. Náhradní zasedání valné hromady je usnášeníschopné za účasti libovolného počtu členů. Předsedající náhradního zasedání může rozhodnout o změnách programu návrhu předneseného některým členem spolku nebo podle vlastního uvážení; na požádání některého člena spolku však o programu nebo jeho změnách hlasuje valná hromada.

Členové jsou na schůze zváni písemně (zpravidla e-mailem), a to nejméně v čtrnáctidenním předstihu. Již svolané zasedání valné hromady lze odvolat nebo odložit, a to nejpozději týden před oznámeným datem zasedání.

7. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovnocenné.

8. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro ně hlasuje prostá většina přítomných členů. Výjimkou je:

a) rozhodnutí o změně stanov, které je přijato pouze tehdy, pokud pro ně hlasují nejméně dvě třetiny přítomných členů spolku

b) rozhodnutí o zrušení spolku, které je přijato pouze tehdy, pokud pro ně hlasují nejméně dvě třetiny všech členů spolku

 

Čl. 8

Rada spolku

1. Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady.

2. Rada má nejméně tři členy, vždy však lichý počet, a sestává z předsedy, tajemníka a jednoho nebo více jednatelů.

3. Členové rady jsou voleni valnou hromadou na základě návrhu některého ze členů a se souhlasem navrženého kandidáta.

4. Rada je volena na funkční období čtyř let. Členové rady se ujímají funkce okamžikem zvolení. Členové rady mohou být uvolněni z funkcí i dříve, a to buď na vlastní žádost, nebo hlasováním valné hromady na návrh některého z členů spolku.

5. Radu svolává předseda nebo tajemník spolku, případně jednatel pověřený nadpolovičním počtem členů rady. Rada se schází nejméně jednou do roka.

6. Úkolem rady je především projektovat a koordinovat činnost spolku. Rada zejména:

a) schvaluje plán činnosti spolku a rozpočet na následující období

b) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předchozí období

c) schvaluje zprávu o hospodaření spolku za předchozí období, kterou v dostatečném předstihu před jednáním valné hromady poskytuje k posouzení revizní komisi

d) rozhoduje o svolání valné hromady

e) schvaluje program valné hromady

f) schvaluje přijetí nových členů a rozhoduje o zrušení členství (s možností odvolání u valné hromady)

g) svěřuje vhodné osobě funkci pokladníka a rozhoduje o odvolání z této funkce

7. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.

8. Předseda je statutárním orgánem spolku, který reprezentuje spolek navenek a podílí se na rozhodování rady. V rámci stanov, schváleného plánu a rozpočtu činnosti spolku má předseda právo:

a) jednat a podepisovat jménem spolku

b) disponovat finančními prostředky spolku

c) svolat radu spolku

d) řídit jednání valné hromady

O všech právně závazných aktech a finančních transakcích předseda informuje tajemníka spolku nejpozději na nejbližším jednání rady.

9. Tajemník spolku koordinuje činnost rady a podílí se na jejím rozhodování. Tajemník je vázán stanovami, schváleným plánem a rozpočtem činnosti spolku. Tajemník zejména:

a) připravuje podklady pro jednání rady, přičemž je oprávněn pověřovat jednatele úkoly, které s touto přípravou souvisejí

b) svolává radu spolku nejpozději rok od posledního jednání rady

c) jedná a podepisuje jménem spolku, přičemž právně závazné akty předem konzultuje s předsedou spolku

d) disponuje finančními prostředky spolku, přičemž veškeré finanční transakce předem konzultuje s předsedou spolku

e) řídí jednání valné hromady v případě, že předseda svého práva řídit jednání nevyužije.

 

Čl. 9

Revizní komise

1. Revizní komise je skupina nejméně tří osob z řad členů spolku, které rada spolku každoročně předkládá zprávu o hospodaření k podrobné kontrole. Rada musí zprávu o hospodaření revizní komisi doručit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady, na níž má být zpráva schválena. Před hlasováním o tomto bodu programu člen revizní komise sdělí valné hromadě, zda komise doporučuje zprávu o hospodaření přijmout, případně upozorní na nedostatky.

 

2. Členství v revizní komisi vzniká hlasováním valné hromady na návrh některého z členů spolku a souhlasem navrženého kandidáta, a to na období čtyř let. Členové komise mohou být uvolněni z funkcí i dříve, a to buď na vlastní žádost, nebo hlasováním valné hromady na návrh některého z členů spolku.

3. Členství v revizní komisi se vylučuje s členstvím v radě spolku.

 

Čl. 10

Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Se svým či svěřeným majetkem a se získanými prostředky nakládá výhradně v souladu s celkovým zaměřením spolku.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob

b) členské příspěvky

c) dotace a granty

d) výnosy majetku

3. Hospodaření se řídí programem a rozpočtem schváleným valnou hromadou a obecně závaznými předpisy.

4. Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která každoročně předkládá zprávu o hospodaření revizní komisi k podrobné kontrole a valné hromadě ke schválení.

5. Za evidenci hospodaření odpovídá pokladník pověřený radou spolku.

6. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponují (podpisové právo mají) předseda a tajemník spolku.

 

Čl. 11

Zánik spolku

1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí valné hromady. Spolek může zaniknout pouze rozhodnutím dvoutřetinové většiny všech svých členů.

2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. O majetku spolku může být rozhodnuto výhradně v souladu s jeho zaměřením.

 

Znění těchto Stanov bylo schváleno valnou hromadou konanou dne 24. 9. 2015. Znění těchto stanov je účinné dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě.

 

 


Počet návštěvníků: Valid HTML 4.01 Transitional